User:Chlorofil

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Andrzej Klimczuk[edit]

My interests:

Publications[edit]

Monographs[edit]

 1. A. Klimczuk, Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21st Century, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012, 88p. ISBN 978-3-8473-7419-0.
 2. A. Klimczuk, Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok (Social Capital of Old People on the Example of Bialystok Residents), Wiedza i Edukacja, Lublin 2012, 270p. ISBN 978-83-61546-97-9.
 3. Ł. Tomczyk, A. Klimczuk, Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015, 144p. ISBN 978-83-943025-0-4.
 4. A. Klimczuk, Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations, Palgrave Macmillan, New York 2015. ISBN 978-11-37466-10-5.
 5. K. Lüscher, A. Hoff, G. Lamura, M. Renzi, M. Sánchez, G. Viry, E. Widmer, A. Klimczuk, P. de Salles Oliveira, Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Wielojęzyczne kompendium), Universität Konstanz, Konstanz 2015, 211pp. ISBN 978-3-89318-069-1
 6. A. Klimczuk, Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II: Putting Theory into Practice, Palgrave Macmillan, New York 2017, 410pp. ISBN 978-1-137-53522-1
 7. K. Lüscher, M. Sánchez, A. Klimczuk (eds.), Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Wielojęzyczne kompendium), Universität Konstanz, Konstanz 2016, ISBN 978-3-89318-074-5
 8. K. Lüscher, A. Klimczuk (eds.), Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Kompendium wielojęzyczne), 17 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2017, 428pp. ISBN 978-3-89318-076-9
 9. Ł. Tomczyk, A. Klimczuk (eds.), Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2017, 258pp. ISBN 978-83-941568-7-9

Articles in scientific journals[edit]

 1. A. Klimczuk, Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? (Entertainment Curvature - When Social Bothersome of Computer Games Will Cross Acceptable Level?), PTBG and UAM, Poznań, "Homo communicativus" 2008, nr 2(4), p. 103-111. ISSN 1896-3099.
 2. A. Klimczuk, Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile (Games 2.0 as a Test of Socio-Cultural Perpetuum Mobile Construction), PTBG and UAM, Poznań, "Homo communicativus" 2008, nr 3(5), p. 177-187. ISSN 1896-3099.
 3. A. Klimczuk, Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych (Application of the Social Capital Concept in Ludology Research: An Example of the Games Industry), PTBG and UAM, Poznań, "Homo Ludens" 2010, nr 1(2), p. 51-59. ISSN 2080-4555.
 4. A. Klimczuk, Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku (Economic Activity of Older People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example), [in:] M. Stefański (ed.), Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej, "Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria: Ekonomia", nr 3 (1/2011), Innovatio Press, Lublin 2011, p. 289-311. ISBN 978-83-62074-51-8.
 5. A. Klimczuk, Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcji internetowego serwisu o grach komputerowych (Human resources management in editorial staff of internet website about video games), "E-wydawnictwo" 2012, 20p.
 6. A. Klimczuk, Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building, "Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research", Vol. 2. Issue 2. 2012, p. 52-56. ISSN 1804-7890.
 7. A. Klimczuk, Analysis of Intergenerational Policy Models, "Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research", Vol. 3. Issue 1. 2013, p. 66-69. ISSN 1804-7890.
 8. A. Klimczuk, Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, "E-mentor", 4(51)/2013, p. 72-77.
 9. A. Klimczuk, Universities of the Third Age in Poland. Emerging Model for 21st Century, "Journal of Education, Psychology and Social Sciences", Vol. 1, Issue 2, p. 8-14.
 10. K. Sztop-Rutkowska, A. Klimczuk, Regionalne obserwatorium kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju (Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trends), "Kultura i Edukacja", 2(95)/2013, p. 222-246.
 11. A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych (Possibility and Moral Usefulness of Ethical Standards Codification. Overview of Ethical Positions), "Problemy Profesjologii" 2/2013, p. 69-82.
 12. A. Klimczuk, Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych (Contemporary Social Policy Towards Disability and Disabled People), "Pogranicze. Studia Społeczne". Tom XXII, 2013, p. 185-200.
 13. A. Klimczuk, Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników (Sapir-Whorf Hypothesis - a Review of Argumentation of Followers and Adversaries), "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" 1/2013, p. 165-182.
 14. A. Klimczuk, Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych (Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification), "Annales. Ethics in Economic Life", vol. 17, no. 1, 2014, pp. 47-59.
 15. A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej (Possibility and Moral Usefulness of Professional Ethics Standards Codification. Overview of Ethical Positions), "Palimpsest" vol. 6, nr 1, 2014, pp. 111-118.
 16. A. Klimczuk,Barriers to the development of creative industries in culturally diverse region, „Coactivity: Philosophy, Communication”, Vol. 22, No. 2, 2014, pp. 145-152.
 17. A. Klimczuk, Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples, "E-Journal of International and Comparative Labour Studies", Vol. 4, No. 2 May-June 2015, pp. 110-134.
 18. A. Klimczuk, Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej (Models of Multisectoral Social Policy Towards Older People and Old Age in the Context of Technological Change), "Zarządanie publiczne" 2(32)/2015, pp. 41-53.
 19. A. Klimczuk, Inicjatywy medialab w Polsce. W kierunku nowych instytucji kultury - komunikat z badań (Medialab Initiatives in Poland: Towards a New Cultural Institutions - the Research Statement), "Kultura współczesna" 1/2016, pp. 28-30.
 20. A. Klimczuk, Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union, “International Journal of Ageing and Later Life” Vol. 10, No. 2 2016, pp. 31-59, www.ep.liu.se/ej/ijal/ijal_article.asp?DOI=10.3384/ijal.1652-8670.15286.
 21. A. Klimczuk, Modele "srebrnej gospodarki" w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji ("Silver Economy" Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion), "Problemy zarządzania" 2/2016, pp. 41-59.
 22. A. Klimczuk, Ł. Tomczyk, Inteligentne miasta przyjazne starzeniu - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Smart, Age-friendly Cities: Examples in the Countries of the Visegrad Group (V4)), “Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 34/2016, pp. 79-97.

Articles in books[edit]

 1. A. Klimczuk, Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości (Ageism as an obstacle in construction of wisdom society), [in:] A. Kobylarek (ed.), Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, p. 344-360. ISBN 978-83-7611-446-0.
 2. A. Klimczuk, W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com (Inventive Chaos: Art Works of Deviantart.com Community as an Example of Ageing Diversity), [in:] H. Jakubowska, A. Raciniewska, Ł. Rogowski (eds.), Patrząc na starość, UAM, Poznań 2009, p. 165-211. ISBN 978-83-7620-298-3.
 3. A. Klimczuk, Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce (Barriers and Prospects of Social Age Integration in Contemporary Poland), [in:] D. Kałuża, P. Szukalski (eds.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, p. 92-107. ISBN 978-83-62378-08-1 .
 4. A. Klimczuk, Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach (Older People About Their Media Image), [in:] P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska (eds.), Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady, Wydawnictwo IFiS PAN i Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Warszawa 2010, p. 383-395. ISBN 978-83-7683-023-0.
 5. A. Klimczuk, Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku (The Safety of Elderly People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example), [in:] M. Halicka, J. Halicki, K. Czykier (eds.), Zagrożenia w starości i na jej przedpolu, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2010, p. 75-90. ISBN 978-83-7431-243-1.
 6. A. Klimczuk, Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji (Experts and Cultural Narcissism - An Attempt to Analyze the Relationship), [in:] J. Sieradzan (ed.), Narcyzm: jednostka - społeczeństwo - kultura, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2011, p. 218-255. ISBN 978-83-7431-261-5.
 7. A. Klimczuk, Rozwój zrównoważony a kapitał społeczny i metody jego budowania (Sustainable development and methods of building social capital), [in:] Wyzwania globalnego rozwoju, Wyższa Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, p. 56-59.
 8. A. Klimczuk, Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa (Computer Games and Games Industry Connections with Comic Art), [in:] G. Gajewska, R. Wójcik (eds.), KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, p. 385-396. ISBN 978-83-7654-043-6 .
 9. A. Klimczuk, Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku (Social Inequality in the Context of Social Capital of the Elderly from Białystok: Based on Examples from Nursing Homes for the Elderly and University of the Third Age), [in:] A. Fabiś, M. Muszyński (eds.), Społeczne wymiary starzenia się, Biblioteka Gerontologii Społecznej. Tom IV, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Uniwersytet Łódzki, Bielsko-Biała 2011, p. 101-117. ISBN 83-60430-29-2.
 10. A. Klimczuk, Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy, [in:] Š. Hittmár (ed.), Theory of Management 4. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2011, p. 261-265. ISBN 978-80-554-0420-2.
 11. A. Klimczuk, Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki (Technology Transfer in Shaping the Silver Economy), [in:] M. Grzybowski (ed.), Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011, p. 57-75. ISBN 978-83-7421-1673.
 12. A. Klimczuk, Creative Ageing Policy in Regional Development, [in:] Š. Hittmár (ed.), Regional Management. Theory, Practice and Development, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2012, p. 100-104. ISBN 978-80-554-0558-2.
 13. A. Klimczuk, Multicultural Society and Silver Economy. Multiculturalism in the Context of an Ageing Population, [in:] M. Biernacka, K. Krzysztofek, A. Sadowski (eds.), Społeczeństwo wielokulturowe - nowe wyzwania i zagrożenia, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012, p. 243-268. ISBN 978-83-7431-320-9.
 14. A. Klimczuk, Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building, [in:] Conference Proceedings: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012, Hradec Kralove, Magnanimitas. Vol. III. 2012, p. 730-739. ISBN 978-80-905243-3-0.
 15. A. Klimczuk, Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych (Ethics as an Area and Context of Standardization of NGOs Activities), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko 2012, p. 74-92. ISBN 978-83-936788-0-8.
 16. A. Klimczuk, Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych (Usage of New Media in NGOs), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko 2012, p. 93-106. ISBN 978-83-936788-0-8.
 17. A. Klimczuk, Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego (History of the Jews in the Podlasie region. We have lived together for centuries: from cultural diversity to multiculturalism. Bottom-up techniques of social capital building), [in:] I. Wrońska, M. Rusiłowicz (eds.), Wielokulturowe Podlasie w Unii Europejskiej, Prawo i Partnerstwo, Białystok 2012, p. 152-163. ISBN 978-83-929421-6-0.
 18. A. Klimczuk, Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej (Cultural and creative industries in the culturally diverse region. Barriers and challenges from the regional policy perspective), [in:] R. Ulatowska (ed.), Przemysły kreatywne 2.0.12, Fundacja Rozwoju Kina, Kraków 2013, p. 72-80. ISBN 978-83-925730-5-0.
 19. M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies, [in:] Š. Majtán (ed.), Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2013, s. 259-264. ISBN 978-80-225-3636-3.
 20. A. Klimczuk, Analysis of Intergenerational Policy Models, [in:] Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants QUAERE 2013, Magnanimitas, Hradec Kralove 2013, s. 1411-1420. ISBN 978-80-905243-7-8.
 21. A. Klimczuk, Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa (Silver Economy in the State Strategic Documents), [in:] J. Osiński, M. Pachocka (eds.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2013, s. 461-472. ISBN 978-83-7378-814-5.
 22. A. Klimczuk, Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk (Creative ageing. Examples of foreign and Polish recommendations and practices), [in:] A. Zawada, Ł. Tomczyk (eds.), Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, p. 24-46. ISBN 978-83-226-2131-8.
 23. A. Klimczuk, Polish Universities of the Third Age. Emerging Model, [in:] M. Mokryš, Š. Badura, A. Lieskovský (eds.), Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference. The 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference, EDIS, University of Žilina, Žilina 2013, p. 226-231. ISBN 978-80-554-0762-3.
 24. M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego (Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development), [in:] R. Geisler (ed.), Odpowiedzialność - przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki, Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski, Opole 2013, p. 111-135. ISBN 978-83-937850-0-1.
 25. A. Klimczuk, Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się (Building Older People Social Capital in the Context of Activation Policies and Active Ageing), [in:] K. Walotek-Ściańska, M. Šerák, M. Szyszka, Ł. Tomczyk (eds.), Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie / Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě, Humanitas, Sosnowiec-Praha 2013, p. 11-24. ISBN 978-83-61991-19-9.
 26. A. Klimczuk, The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy, [in:] Š. Hittmár (ed.), Management Trends in Theory and Practice, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2013, p. 130-132. ISBN 978-80-554-0736-4.
 27. A. Klimczuk, Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa (Solidarity between Generations in Strategic Perspective of State), [in:] A. Kubów, J. Szczepaniak-Sienniak, Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" Issue 292, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, p. 190-205. ISBN 978-83-7695-397-7
 28. A. Klimczuk, Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego (Medialabs in the context of generations solidarity and robotics divide), [in:] A. Wąsiński, Ł. Tomczyk (eds.), Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Śląsk, Katowice 2013, p. 184-215.
 29. A. Klimczuk, Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej (Concept of Solidarity of Generations in the National Social Policy), [in:] A. Fabiś, A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (eds.), Kreatywna starość. Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Oświęcimiu, Oświęcim 2013, p. 89-98.
 30. A. Klimczuk,Single Parents, [w:] L.H. Cousins, J.G. Golson (eds.),Encyclopedia of Human Services and Diversity, Sage, Los Angeles 2014, pp. 1191-1194.
 31. M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk,Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia (Outplacement as a Way of Protecting Organization Employees Competencies in a Changing Environment), [in:] R. Fimińska-Banaszyk,Współczesne problemy zarządzania - dylematy i propozycje rozwiązań, PWSZ w Koninie, Konin 2014, pp. 157-174.
 32. A. Klimczuk, Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szanse i wyzwania (Non-Governmental Employment Agencies for Disabled People. Opportunities and Challenges), [in:] J. Osiński, J.Z. Popławska (eds.), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, gospodarka, świat, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, pp. 297-307. ISBN 9788373789241
 33. A. Klimczuk, Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności (Selected Concepts of Social Policy Related to the Aging Population), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, Białystok 2014, pp. 15-26.
 34. A. Klimczuk, Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych (Social Policy Towards Aging and Older People in the City of Bialystok in the Light of the Strategic Documents), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, Białystok 2014, pp. 27-29.
 35. A. Klimczuk, Intergenerationality, Intergenerational Justice, Intergenerational Policies, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 419-423.
 36. A. Klimczuk, Generational Differences, Generations of Western Society, Managing Multiple Generations in the Workplace, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 348-352.
 37. A. Klimczuk, Cultural Capital, [in:] D. Cook, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Concise Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2015, pp. 209-214.
 38. A. Klimczuk, Public Policy: Ethics, [in:] James D. Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Elsevier, Oxford 2015, pp. 580-585.
 39. A. Klimczuk, Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania (Vocational Education in Poland - Teaching and Challenges), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 11-19.
 40. A. Klimczuk, D. Borowski, Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy - stan prawny (Organization and Forms of Performing Work at the Interface of Education, Craft, and Institutions of the Labour Market - Legal Status), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 21-76.
 41. A. Klimczuk, Formalnoprawne aspekty współpracy szkoły z otoczeniem (Formal and Legal Aspects of the School Cooperation with the Environment), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 77-106.
 42. A. Klimczuk, M. Skarzyński, Modernizacja szkół zawodowych w oparciu o programy rozwojowe (Modernization of Vocational Schools Based on the Development Programs), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 119-144.
 43. A. Klimczuk, D. Borowski, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje (Conclusions and Recommendations), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 161-170.
 44. A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności (Vocational Education in Societies and Economies Based on Knowledge and Creativity), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 13-36.
 45. A. Klimczuk, Adaptacja szkół zawodowych do trendów społeczno-gospodarczych (Adaptation of Vocational Schools for Socio-economic Trends), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 37-68.
 46. A. Klimczuk, Nauczyciele zawodu jako kapitał (Teachers of Profession as Capital), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 69-112.
 47. A. Klimczuk, Tworzenie kultury zatrudnialności (Creating a Culture of Employability), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 113-156.
 48. A. Klimczuk, Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu (Reconversion and Outplacement of Teachers and Instructors of Practical Vocational Training), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 157-233.
 49. A. Klimczuk, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje (Conclusions and Recommendations), [in:] M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 289-306.
 50. M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński (Subregion Bialystok-Suwalki and Subregions: Krosno-Przemyśl, Transcarpathian Oblast, and Grodno Oblast), [in:] B. Plawgo (ed.), Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, pp. 29-85.
 51. A. Klimczuk, Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji (Outplacement under Conditions of Increased Risk and Flexibility of the Organization), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-53.
 52. A. Klimczuk, Outplacement w podlaskich firmach w świetle badań własnych (Outplacement in Firms of Podlasie in the Light of Own Studies), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 55-87.
 53. A. Klimczuk, Outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa (Outplacement as a Form of Support for the Company's Employees), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-56.
 54. A. Klimczuk, Outplacement dla podlaskich pracowników w świetle badań własnych (Outplacement for Workers from Podlasie in the Light of Own Studies), [in:] M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 57-93.
 55. A. Klimczuk, Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices, [in:] Š. Chudý, Ł. Tomczyk (eds.), Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej / Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Olomouc - Kraków 2015, pp. 21-50.
 56. A. Klimczuk, Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa (Regional Development in the Context of the Population Ageing), [in:] P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, pp. 149-170.
 57. M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market, [in:] S. Romano, G. Punziano (eds.), The European Social Model Adrift: Europe, Social Cohesion and the Economic Crisis, Ashgate, Aldershot, England; Burlington, VT 2015, pp. 89-106.
 58. M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Technological Unemployment, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1510-1511.
 59. M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Technology Transfer, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1529-1531.
 60. M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, New Technology: Risks and Gains, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1144-1147.
 61. M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Social and Solidarity Economy, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1413-1416.
 62. A. Klimczuk, Causes of Crime, [in:] F.F. Wherry (eds.), The SAGE Encyclopedia of Economics and Society, Sage, Los Angeles 2015, pp. 308-311.
 63. A. Klimczuk, Activities of Daily Living, [in:] C. Shehan (ed.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 22-25.
 64. A. Klimczuk, Instrumental Activities of Daily Living, [in:] C. Shehan (ed.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1148-1151.
 65. A. Klimczuk, Adulthood, [in:] H.L. Miller (ed.), The SAGE Encyclopedia of Theory in Psychology, Sage, Thousand Oaks 2016, pp. 15-18.
 66. A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Work-Family Balance, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, 1-3 http://dx.doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss523
 67. A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Dual Labor Market, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, 1-3 http://dx.doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss529
 68. A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Emotion Work, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, 1-3 http://dx.doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss524
 69. A. Klimczuk, M. Bieńkowska, Trans Theorizing, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, 1-3 http://dx.doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss517.
 70. A. Klimczuk, Creative Aging: Drawing on the Arts to Enhance Healthy Aging, [in:] N.A. Pachana (ed.), Encyclopedia of Geropsychology, Springer Singapore, Singapore 2016, pp. 1-5. http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-981-287-080-3_363-1
 71. A. Klimczuk, Ł. Tomczyk, Smart, Age-friendly Cities and Communities: the Emergence of Socio-technological Solutions in the Central and Eastern Europe, [in:] F. Flórez-Revuelta, A.A. Chaaraoui (eds.), Active and Assisted Living: Technologies and Applications, The Institution of Engineering and Technology, London 2016, pp. 335-359.
 72. M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union, [in:] U. Sadioglu, K. Dede (eds.), Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments, IGI Global, Hershey, Pa 2016, pp. 328-352.
 73. A. Klimczuk, Labor markets, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, pp. 1-5, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0200.
 74. A. Klimczuk, Welfare State, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, pp. 1-5, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0406.
 75. A. Klimczuk, Work, Domestic Work, Emotional Labor, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, pp. 1-4, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0409.
 76. A. Klimczuk, Ł. Tomczyk, Bronislaw Malinowski, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, pp. 1-3, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0225.
 77. A. Klimczuk, A. Fabiś, Death and Dying, theories of, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, pp. 1-7, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0084.

Research reports[edit]

 1. B. Plawgo, M. Klimczuk, M. Citkowski, M. Juchnicka, A. Klimczuk, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej (Podlasie economy starters. Analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie: geriatric rehabilitation sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2009, 152p. ISBN 978-83-62258-37-6.
 2. A. Klimczuk, Elastyczne i przewidywalne warunki umów (Flexible and reliable contractual arrangements), [in:] A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, p. 75-100. ISBN 978-83-88463-81-5.
 3. A. Klimczuk, Skuteczna, aktywna polityka rynku pracy (Effective, active labor market policies), [in:] A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, p. 100-121. ISBN 978-83-88463-81-5.
 4. B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie economy starters. Analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie: software production sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2011, 152p. ISBN 978-83-88463-81-5.
 5. Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia (Needs and expectations diagnosis of Poznan over 50 years of age residents), Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych INDEKS, Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, Poznań 2011, 83p.
 6. M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p.
 7. M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 193p.
 8. J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, K. Winiecka, Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim (Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship), Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Fundacja SocLab, Białystok 2012, 187p. ISBN 978-83-903117-3-9.
 9. A. Klimczuk, Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2012” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project "Playground Arsenal 2012"), Fundacja SocLab, Białystok 2012, 63p.
 10. J. Sójka (ed.), Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. Raport (Why seniors culture? Cultural study of active ageing. Report), Regionalne Obserwatorium Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Związek Miast Polskich, Poznań 2012, 196 p.
 11. A. Klimczuk, Od warsztatów do instytucji kultury. Ewaluacja inicjatyw MediaLab. Raport z badań (From Workshops to Cultural Institutions Evaluation of Medialab Initiatives. Research Report), Fundacja Ortus, Fundacja SocLab, Chrzelice-Warszawa-Białystok 2013, 80p.
 12. M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Przebieg procesu outplacementu i jego instrumenty (Process of outplacement and its instruments), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, p. 27-40. ISBN 978-83-927448-2-5.
 13. M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji (Outplacement for business - outplacement under increasing risk and flexibility in organizing), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, p. 41-84. ISBN 978-83-927448-2-5.
 14. M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa (Outplacement for employees - outplacement as a form of employees support), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, p. 85-130. ISBN 978-83-927448-2-5.
 15. A. Klimczuk, K.A. Łagoda, Outplacement dla przedsiębiorstw - wyniki badań (Outplacement for business - research results), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, p. 131-167. ISBN 978-83-927448-2-5.
 16. A. Klimczuk, K.A. Łagoda, Outplacement dla pracowników organizacji - wyniki badań (Outplacement for employees - research results), [in:] M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, p. 169-209. ISBN 978-83-927448-2-5.
 17. A. Klimczuk, M. Siedlecki, P. Sadowska, M. Sydow, Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym (Non-Public Employment Agencies for Disabled Persons. Opportunities and Dilemmas of Development in the Non-Governmental Organizations Sector), Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja SocLab, Warszawa-Białystok 2013, 164p. ISBN 978-83-932732-1-8.
 18. J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of attitudes in tolerance of Bialystok residents), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 49p. ISBN 978-83-63870-02-7.
 19. A. Klimczuk, Raport Desk Research: stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych (Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2013, 100p.
 20. A. Klimczuk, Sieć My Obywatele w kontekście inicjatyw na rzecz ogólnopolskiej reprezentacji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i obywatelskich. Raport z badania ewaluacyjnego (We Citizens Network in the Context of Nationwide Representation of NGOs and Informal Groups of Citizens Initiatives. The Report of the Evaluation Study), Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, Fundacja SocLab, Łódź-Białystok 2013, 83p.
 21. J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, A. Porankiewicz-Żukowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim (Local Government and Civic Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Voivodeship), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 199p.ISBN 978-83-63870-01-0.
 22. A. Klimczuk, Raport z ewaluacji warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał 2013” (Report from Evaluation of Educational Workshops within the Project "Playground Arsenal 2013"), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 88p.
 23. A. Klimczuk, Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji - ALICE. Raport z badań ewaluacyjnych (Academy of Digital Inclusion and Education Leaders - ALICE. The Report of the Evaluation Studies), Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2013. 159p.
 24. A. Klimczuk, Od warsztatów do nowych instytucji kultury. Ewaluacja inicjatyw MediaLab. Raport z badań 2013 (From Workshops to New Cultural Institutions. Evaluation of MediaLab Initiatives. Research Report 2013), Fundacja Ortus, Chrzelice-Warszawa 2013, 103p.
 25. A. Klimczuk, Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Local government and civic organisations cross-border cooperation in the Podlaskie region. A literature and strategic documents review), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 129p.
 26. J. Nazarko (ed.), Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu (Podlasie Nanotechnology Development Strategy up to 2020. The Groundbreaking Vision of the Region), Politechnika Białostocka, Białystok 2013, 133p.
 27. A. Klimczuk, Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2014, 220p.
 28. A. Klimczuk, Raport Focus Group Interview: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Focus Group Interview Raport: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment), Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2014, 39p. (unpublished report)
 29. A. Klimczuk, Raport Desk Research: Analiza porównawcza rynku produktów i usług dla osób starszych w mieście Kraków (Desk Research Report: Comparative Analysis of the Products and Services Market for Older People in Krakow), mdm badania, Białystok 2014, 226p. (unpublished report)
 30. A. Klimczuk, Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and Older People in the City of Bialystok. A Literature and Strategic Documents Review), Fundacja SocLab, Białystok 2014, 98s.
 31. A. Tarkowski, A. Mierzecka, J. Jasiewicz, M. Filiciak, M. Kisilowska, A. Klimczuk, E. Bojanowska, Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+ (Taxonomy of Functional Digital Skills and Methodology for Measuring the Functional Level of Digital Literacy of People Aged 50+), Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Warszawa-Tarnów 2015, 164 p.
 32.  J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, Ramowy katalog kompetencji cyfrowych (Framework Directory of Digital Skills), Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa 2015, 61 p.
 33.  M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego (The Potential for Cross-border Cooperation of Subregion Bialystok-Suwalki), Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, 121p.
 34.  K. Baczyńska-Koc, M. Borys, A. Klimczuk, I. Pietrzak, B. Plawgo, K. Radziewicz, E. Rollnik-Sadowska, C. Sadowska-Snarska, J. Żynel-Etel, Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej (The Demand for Professions and Competencies on the Podlasie Labor Market and the Needs of Employers in Terms of Training for Workers Aged 45+), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2015, 223pp.
 35.  J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, The Framework Catalogue of Digital Competences, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa 2015, 66 p.

Editorial Work on Reviews of Scientific Publications[edit]

 1. D. Strachota: Book review: I. Bukraba-Rylska, W.J. Burszta (eds.):Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/stan-i-zr-nicowanie-kultury-wsi-i-ma-ych-miast-w-polsce#r674
 2. M. Klimczuk-Kochańska: Book review: B. Stępień (ed.),Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, in:https://www.pol-int.org/pl/publikationen/mi-dzynarodowa-kooperacja-gospodarcza-z-polskiej#r772
 3. M. Siedlecki: Book review: B. Gąciarz, J. Bartkowski,Samorząd a rozwój. Instytucje, obywatele, podmiotowość, in:https://www.pol-int.org/pl/publikationen/samorz-d-rozw-j-instytucje-obywatele-podmiotowo#r248
 4. P. Frączak: Book review: M. Rymsza,Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, in:https://www.pol-int.org/pl/publikacje/aktywizacja-w-polityce-spolecznej-w-strone-rekonstrukcji#r720
 5. P.P. Płucienniczak: Book review: A. Mrozowicki,Coping with Social Change. Life Strategies of Workers in Poland's New Capitalism, in:https://www.pol-int.org/pl/node/355#r778
 6. M. Bieńkowska: Book review: A. Derra,Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej, in:https://www.pol-int.org/pl/publikationen/kobiety-w-nauce-problem-p-ci-we-wsp-czesnej-filozofii#r845
 7. A. Kobylarek: Book review: M. Gajowiak,Kapitał społeczny: Przypadek Polski; and M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, S. Jaskulska, M. Marciniak, E. Bochno, I. Bochno, K. Knasiecka-Falbierska:Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu: Diagnoza-interpretacje-konteksty, in:https://www.pol-int.org/pl/publikationen/kapita-spo-eczny-przypadek-polski#r990
 8. A. Rudnicka: Book review: Wojciech Burszta et al., Stadion-miasto-kultura: Euro 2012 i przemiany kultury polskiej, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/stadion-miasto-kultura-euro-2012-i-przemiany-kultury#r1006
 9. Bartosz Ogórek: Book review: Annegret Haase et al. (ed.), Residential change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century, in: https://www.pol-int.org/pl/node/262#r1137
 10. P.P. Płucienniczak: Book review: Vera Trappmann: Fallen Heroes in Global Capitalism. Workers and the Restructuring of the Polish Steel Industry, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/node/779#r1768.
 11. Piotr Frączak: Review: Anna Giza; Małgorzata Sikorska (red.): Współczesne społeczeństwo polskie, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/wsp-czesne-spo-ecze-stwo-polskie#r1864.
 12. Piotr Koryś: Review: Gerald Easter : Capital, Coercion, and Postcommunist States, 2012, in: https://www.pol-int.org/pl/node/378#r1937.
 13. Aleksander Kobylarek: Review: Kerstin Jacobsson; Steven Saxonberg (ed.): Beyond NGO-ization. The development of social movements in Central and Eastern Europe, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/node/266#r2002.
 14. P.P. Płucienniczak: Book review: Rafał Pankowski: The Populist Radical Right in Poland. The Patriots, 2010, in: https://www.pol-int.org/pl/node/1970#r2137
 15. Małgorzata Radkiewicz: Book review: Urszula Chowaniec; Ursula Phillips (ed.): Women's Voices and Feminism in Polish Cultural Memory, 2012, w: https://www.pol-int.org/pl/node/377#r2472.
 16. A. Kobylarek: Book review: Urszula Jeruszka: Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian, 2012, w: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/unowocze-nianie-metod-i-form-kszta-cenia-zawodowego-w#r2625.
 17. Małgorzata Pawlus: Book review: Steven Saxonberg: Gendering Family Policies in Post-Communist Europe - A Historical-Institutional Analysis, 2014, in: https://www.pol-int.org/pl/node/2293#r2804.
 18. Ryszard Skrzypiec: Book review: Marta Bucholc; Sławomir Mandes; Tadeusz Szawiel; Joanna Wawrzyniak (red.): Polska po 20 latach wolności, 2011, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/polska-po-20-latach-wolno-ci#r2833.
 19. Piotr P. Płucienniczak: Book review: Wiesława Kozek: Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/rynek-pracy-perspektywa-instytucjonalna#r2976.
 20. R. Skrzypiec: Book review: Zbigniew Zagała: Obywatele lokalni i kosmopolityczni. Tradycje i współczesność aktywności stowarzyszeniowej mieszkańców Górnego Śląska, 2014, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/obywatele-lokalni-i-kosmopolityczni-tradycje-i-wspolczesnosc#r3018.
 21. Ł. Tomczyk: Book review: Anna Jaroszewska: Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce. Analiza potrzeb i możliwości w aspekcie międzykulturowym, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/nauczanie-j-zyk-w-obcych-senior-w-w-polsce-analiza-potrzeb#r3134.
 22. K. Adamczyk: Book review: Mirosław Księżopolski: Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznej, 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/wspolnie-czy-osobno-rozwazania-o-polityce-spolecznej#r3113.
 23. J. Felix: Book Review: Roger Schoenman: Networks and Institutions in Europe's Emerging Markets, 2014, in: https://www.pol-int.org/en/publications/networks-and-institutions-europes-emerging-markets#r3148.
 24. M. Klimczuk-Kochanska: Book Review: Jakub Czerniak: Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/polityka-innowacyjna-w-polsce-analiza-i-proponowane-kierunki#r3184.
 25. R. Marzęcki: Book review: Tom Junes: Student Politics in Communist Poland: Generations of Consent and Dissent, 2015, w: https://www.pol-int.org/pl/node/2164#r3285.
 26. E. Rossmiller: Book review: Grażyna Anna Bednarek: Polish vs. American Courtroom Discourse: Inquisitorial and Adversarial Procedures of Witness Examination in Criminal Trials, 2014, in: https://www.pol-int.org/pl/node/1923#r3304.
 27. K. Rychlicka-Maraszek: Book review: Małgorzata Dmochowska, Nowe wspólnoty w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Między Platonem, Amwayem a trollami, 2012, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/nowe-wsp-lnoty-w-polsce-na-prze-omie-xx-i-xxi-wieku-mi-dzy#r3339.
 28. K. Rychlicka-Maraszek: Book Review: Monika Golonka-Czajkowska, Nowe miasto nowych ludzi. Mitologie nowohuckie, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/nowe-miasto-nowych-ludzi-mitologie-nowohuckie#r3369.
 29. J. Nazarczuk: Book Review: Brian Pinto: How Does My Country Grow? Economic Advice Through Story-Telling, 2014, in: https://www.pol-int.org/pl/node/2187#r3540.
 30. A. Kobylarek: Book Review: Jan Fazlagić: Aktywa intelektualne niepublicznych szkoł wyższych w Polsce, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/aktywa-intelektualne-niepublicznych-szkol-wyzszych-w-polsce#r3575
 31. M. Klimowicz: Book Review: Maciej Smętkowski: Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/rozwoj-regionow-i-polityka-regionalna-w-krajach-europy#r3592
 32. Magdalena Klimczuk-Kochanska: Book Review: Anna Maria Wiśniewska; Joanna Antczak: Controlling a strategie rozwoju MSP z województwa mazowieckiego, 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/controlling-strategie-rozwoju-msp-z-wojewodztwa-mazowieckiego#r3659.
 33. Piotr P. Płucienniczak: Book Review: Wojciech Woźniak: Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym, 2012, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/nier-wno-ci-spo-eczne-w-polskim-dyskursie-politycznym#r3707
 34. Maciej Tarkowski: Book Review: Jarosław Michał Nazarczuk: Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski, 2014, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/potencjal-rozwojowy-aktywnosc-inwestycyjna-wojewodztw-i#r3866.
 35. Joanna Kotowicz-Jawor: Book Review: Andrzej Karpiński, Wiesław Żółtkowski, Paweł Soroka, Stanisław Paradysz: Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce. Losy po 1989 roku zakładów zbudowanych PRL-u, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/jak-powstawaly-i-jak-upadaly-zaklady-przemyslowe-w-polsce#r3869.
 36. Rafał Pląsek: Book Review: Izabela Tomala-Kaźmierczak: Radiomaryjny wzorzec demokracji. Analiza treści "Rozmów niedokończonych", 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/radiomaryjny-wzorzec-demokracji-analiza-tresci-rozmow#r4171.
 37. A. Ptak: Book Review: Ilona Matysiak: Rola Sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny, 2014, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/rola-soltysow-we-wspolczesnych-spolecznosciach-wiejskich-plec#r4461.
 38. R. Skrzypiec: Book Review: Marek Nowak: Teoria nieracjonalnego działania: socjologiczne studium na temat wolontariatu i społecznego aktywizmu, 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/teoria-nieracjonalnego-dzialania-socjologiczne-studium-na#r4449.
 39. P.P. Grzybowski: Book Review: Ireneusz Krzemiński (red.): Żydzi - problem prawdziwego Polaka. Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci, 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/zydzi-problem-prawdziwego-polaka-antysemityzm-ksenofobia-i#r4504.
 40. E. Szymanik: Book Review: Gabriela Grotkowska : Czy Polska importuje bezrobocie? O wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji, 2012, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/czy-polska-importuje-bezrobocie-o-wplywie-handlu#r4555.
 41. R. Skrzypiec: Book Review: Robert Bartłomiejski: Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście, 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/mieszkancy-osiedla-w-sytuacji-konfliktu-ekologicznego-w#r4602 .
 42. J. Reichel: Book Review: Galia Chimiak; Marcin Fronia: Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski, 2012, in: www.pol-int.org/en/node/230#r4780.
 43. P. Gibas: Book Review: Adam A. Ambroziak (ed.): New Cohesion Policy of the European Union in Poland. How It Will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014-2020, 2015, in: www.pol-int.org/pl/node/3600#r4787.
 44. D. Strachota: Book Review: Dominik Antonowicz, Radosław Kossakowski, Tomasz Szlendak: Aborygeni i konsumenci. O kibicowskiej wspólnocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie, 2015, in: www.pol-int.org/pl/publications/aborygeni-i-konsumenci-o-kibicowskiej-wspolnocie#r4810.
 45. M. Klimczuk-Kochanska: Book Review: Juliusz Kotyński (red.): Różne oblicza zarządzania ryzykiem, 2014, in: www.pol-int.org/pl/publikacje/rozne-oblicza-zarzadzania-ryzykiem#r4813.
 46. F. Tereszkiewicz: Book Review: Stanisław Bieleń: Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, 2010, in: www.pol-int.org/pl/publikacje/polityka-zagraniczna-polski-po-wstapieniu-do-nato-i-do-unii#r4858.
 47. E. Konopska-Struś: Recenzja: Julisz Gardawski: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, 2014, w: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/rzemieslnicy-i-biznesmeni-wlasciciele-malych-i-srednich#r4898.
 48. A. Kułaga: Book Review: Marek Górka: Współczesne wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa, 2015 and Sebastian Wojciechowski, Anna Potyrała, Anna (red.), Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, 2014, in: https://www.pol-int.org/en/node/2246#r4963.
 49. A. Kobylarek: Book Review: Katarzyna Lasinska: Social Capital in Eastern Europe. Poland an Exception?, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/node/3719#r4978.
 50. F. Tereszkiewicz: Book Review: Lucyna Czechowska: Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczypospolitej Polskiej, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/wewnatrzunijni-partnerzy-strategiczni-rzeczypospolitej#r5098.
 51. A. Suławka: Book Review: Wojciech Musiał: Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918-2004, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/modernizacja-polski-polityki-rzadowe-w-latach-1918-2004#r5130.
 52. N. Drejerska: Book review: Jerzy Wilkin (red.): Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikationen/jako-rz-dzenia-w-polsce-jak-j-bada-monitorowa-i-poprawia#r5167.
 53. D. Brodacki: Book review: Ondřej Horký-Hluchán (ed.): Development Cooperation of the ‘New’ EU Member States. Beyond Europeanization, 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/node/3979#r5275.
 54. M. Ślusarczyk: Book review: Agnieszka Maria Kubal: Socio-legal integration of Polish post-2004 EU enlargement migrants in the United Kingdom, 2014, in: https://www.pol-int.org/pl/node/321#r5303.
 55. J. Kozielska: Book review: Anna Kławsiuć–Zduńczyk: Powroty. Doświadczenia edukacyjno–zawodowe polskich reemigrantów, 2014, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/powroty-doswiadczenia-edukacyjno-zawodowe-polskich#r5341.
 56. P. Toczyski: Book review: Katarzyna Tubylewicz, Agata Diduszko-Zyglewska (eds.): Szwecja czyta. Polska czyta, 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/szwecja-czyta-polska-czyta#r5377.
 57. S. Kubiciel-Lodzińska: Book review: Matyja Rafał, Siewierska-Chmaj Anna, Pędziwiatr Konrad: Polska polityka migracyjna. W poszukiwaniu nowego modelu, 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/polska-polityka-migracyjna-w-poszukiwaniu-nowego-modelu#r5406.
 58. R. Potorski: Book review: Urszula Jaremba: National Judges As EU Law Judges: The Polish Civil Law System, 2014, in: https://www.pol-int.org/pl/node/2907#r5414.
 59. T. Pawłuszko: Book review: Krzysztof Rybiński (ed.): Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i globalnej: problemy polityki gospodarczej i rozwoju, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/polska-w-niestabilnej-gospodarce-europejskiej-i-globalnej#r5563.
 60. D. Strachota: Book review: Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń: Strategie zawodowych klubów sportowych w Polsce, 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/strategie-zawodowych-klubow-sportowych-w-polsce#r5761.
 61. J. Reichel: Book review: Anna Barcz, Magdalena Dąbrowska: Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna, 2014, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/zwierzeta-gender-i-kultura-perspektywa-ekologiczna-etyczna-i#r5837.
 62. K. Waliszewski: Book review: Andrzej Dorosz (red.): Wpływ globalnego kryzysu finansowego na działalność wybranych sfer gospodarki, 2014, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/wplyw-globalnego-kryzysu-finansowego-na-dzialalnosc-wybranych#r5845.
 63. W. Gizicki: Book review: Paul Blokker: New Democracies in Crisis? A Comparative Constitutional Study of the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/node/1981#r5867.
 64. J. Reichel: Book review: Éric Baratay: Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/zwierzecy-punkt-widzenia-inna-wersja-historii#r5884.
 65. F. Tereszkiewicz: Book Review: Bartek Pytlas: Radical Right Parties in Central and Eastern Europe. Mainstream Party Competition and Electoral Fortune, 2016, in: https://www.pol-int.org/pl/node/5100#r6002.
 66. M. Peno: Book Review: Konrad Buczkowski, Beata Czarnecka-Dzialuk et.al.: Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives, 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/node/2212#r6031.
 67. A. Antoszewski: Book Review: Sharon L.Wolchik, Jane Leftwich Curry (Eds.): Central and East European Politics: From Communism to Democracy, 2014, in: https://www.pol-int.org/pl/node/2563#r6056.
 68. M. Bieńkowska: Book Review: Marek Ziółkowski: Teoria socjologiczna a transformacja społeczeństwa polskiego, 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/teoria-socjologiczna-transformacja-spoleczenstwa-polskiego#r6092.
 69. A. Skolimowska: Book Review: Balázs Szent-Iványi, Simon Lightfoot: New Europe's New Development Aid, 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/node/3064#r6114.
 70. R. Riedel: Book Review: Violetta Zentai, János Mátyás Kovács (ed.): Capitalism from Outside? Economic Cultures in Eastern Europe after 1989, 2012, in: https://www.pol-int.org/pl/node/836#r6125.
 71. A. Balczyńska-Kosman: Book Review: Katarzyna Kłosińska: Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, 2013, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/etyczny-i-pragmatyczny-polskie-dyskursy-polityczne-po-1989#r6149.
 72. P. Saur: Book Review: Hana Cervinkova, Michal Buchowski, Zdenek Uherek (Eds.): Rethinking Ethnography in Central Europe, 2015, in: https://www.pol-int.org/en/publications/rethinking-ethnography-central-europe#r6165.
 73. R. Śmietański: Book Review: Michał Wenzel: Labour Protest in Poland. Trade Unions and Employee Interest Articulation After Socialism, 2016, in: https://www.pol-int.org/pl/node/5565#r6174.
 74. J. Cronin, Book Review: Timothy Snyder: Black Earth. The Holocaust as History and Warning, 2015, in: https://www.pol-int.org/en/publications/black-earth-holocaust-history-and-warning#r6229.
 75. R.A. Łukasiewicz: Book Review: Barbara Adamczyk: Dzieci ulicy w Polsce i na świecie. Funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej i strategie przystosowawcze, 2016, in: https://www.pol-int.org/pl/publikacje/dzieci-ulicy-w-polsce-i-na-swiecie-funkcjonowanie-w#r6245.
 76. R. Riedel: Book Review: Włodzimierz Borodziej, Stanislav Holubec, Joachim von Puttkamer (Ed.): Mastery and Lost Illusions. Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe, 2015, in: https://www.pol-int.org/pl/node/2097#r6275.

Other publications[edit]

 1. A. Klimczuk, Żyjemy razem, czyli metody budowania kapitału społecznego (We live together, a methods of social capital building), [in:] A.J. Kloza (ed.), Żyliśmy razem przez wieki, czyli Żydzi i Polacy w Białymstoku, Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku, Białystok 2009, p. 5-6. (pełna wersja)
 2. A. Klimczuk, Zróżnicowanie społeczne ludzi starych (na przykładzie mieszkańców Białegostoku) (Social diversity of older people (residents of Bialystok example), [in:] XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Pomyślna i niepomyślna starość, poster i materiały konferencyjne na płycie CD, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Warszawa 2009 oraz streszczenie w czasopiśmie "Gerontologia Polska" 2009, tom 17 nr 4, p. 154. ISSN 1425-4956.
 3. K. Niziołek, R. Poczykowski (eds.), Ładniej? PRL w przestrzeni miasta. Białostocka architektura lat 1945-1989 (Nicer? PRL in city space. Bialystok architecture years 1945-1989), Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009. ISBN 978-83-929455-1-2.
 4. K. Niziołek (ed.), 35 lat później (katalog wystawy) (35 years later (exhibition catalog)), Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010. ISBN 978-83-929455-3-6.
 5. A. Orlik (ed.), Obóz Kultury 2.0 (Culture 2.0 Camp), Fundacja Ortus, Warszawa 2010.
 6. A. Klimczuk, Korzyści, szanse i zagrożenia w realizacji idei medialabu (The benefits, opportunities and threats in the realization of the medialab idea), [in:] A. Orlik (ed.), Digitalizacja dziedzictwa, Fundacja Ortus, Warszawa 2010, p. 15-18.
 7. T. Schimanek (ed.), Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników (Age management and more. Useful information for employers and employees), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010. ISBN 978–83–89997–32–6.
 8. T. Schimanek (ed.), Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy (Professional activation of the 50 + and age management. Information useful for labor market institutions), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010. ISBN 978–83–89997–31–9.
 9. A. Klimczuk, Medialaby jako instytucje kultury i ścieżki awansu w XXI w.? (Medialabs as cultural institutions and career paths in the XXI century?), [in:] V Kongres Obywatelski. Głosy pokongresowe, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010.
 10. K. Niziołek, R. Poczykowski (eds.), Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Przewodnik historyczny (wydanie III uzupełnione) (Jewish Heritage Trail in Bialystok. Historical guide. III edition supplemented), Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011. ISBN 978-83-929455-7-4.
 11. A. Klimczuk, Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw (Challenges of ageing populations), "Obserwatorium Rodzinne" 30.07.2012.
 12. A. Klimczuk, Kapitał społeczny osób starszych, czyli od seniorów dla seniorów (Social capital of older people. By seniors for seniors), Federacja FOSa, Olsztyn, "Generacja" 2012, nr 5, p. 10-11.
 13. A. Klimczuk, Solidarność międzypokoleniowa w kontekście glokalizacji (Intergenerational Solidarity in the Context of Glocalisation). Lecture: V Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 10.10.2012.
 14. A. Klimczuk, Pokolenie 50+ w cyfrowym świecie - perspektywa gerontologiczna (Generation 50+ in the Digital World - Gerontological Perspective). Lecture: Podlaski Zjazd Latarników Polski Cyfrowej w ramach projektu "Polska Cyfrowa Równych Szans", Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Białystok-Woźnawieś, 05-06.11.2012.
 15. A. Klimczuk, Jaka infrastruktura i otoczenie instytucjonalne budowy kapitału społecznego? (What infrastructure and institutional environment of the construction of social capital?), [in:] VII Kongres Obywatelski. Głosy przed Kongresem, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012.
 16. A. Klimczuk, Otwarta publikacja naukowa jako metoda interwencji społecznej. Studium przypadku (Open scientific publication as a method of social intervention. Case study), "E-naukowiec" 30.11.2012.
 17. A. Klimczuk, W kierunku solidarności pokoleń (Towards the Solidarity of Generations), Federacja FOSa, Olsztyn, "Generacja" 2013, nr 7, p. 18-19.
 18. A. Klimczuk, Book review: A. Hoff (ed.), Population Ageing in Central and Eastern Europe. Societal and Policy Implications. Ashgate. Farnham, UK & Burlington, VT, USA. 2011, "International Journal of Ageing and Later Life" Vol. 8. Issue 1. 2013, p. 137-139.
 19. A. Klimczuk, Srebrna gospodarka jako odpowiedź sektora prywatnego wobec starzenia się społeczeństwa (Silver Economy as a Response of the Private Sector for Population Ageing), "Forum Odpowiedzialnego Biznesu" 27.05.2013.
 20. A. Klimczuk, Polskie miasta wobec starości i starzenia się (Polish Cities Towards Old Age and Ageing), "Magazyn Miasta" 2013, Issue 2 (3), p. 15-17.
 21. A. Klimczuk, Od warsztatów do nowych instytucji kultury. Inicjatywy MediaLab w Polsce. Wybrane wnioski z badań (From workshops to new cultural institutions. MediaLab initiatives in Poland. Selected findings from research), Prezentacja przed "Zlotem medialabowym" 04.09.2013, Opole, Fundacja Ortus, Fundacja SocLab, Chrzelice-Warszawa-Białystok 2013. 
 22. M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland (Outplacement - bariery i wyzwania wdrażania przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce), 11th Annual ESPAnet Conference "Social Policy and Economic Development". September 5-7, 2013, Poznań University of Economics. Stream: 6. Innovative social and labour-market policies in times of crisis. 
 23. A. Klimczuk, Najważniejsza jest współpraca (Cooperation is the Most Important), "Instytut Obywatelski" 21.11.2013. 
 24. A. Bilska, G.D. Stunża (eds.), Twoje prawa w sieci. Gra edukacyjna (Your Rights in the Network. Educational Game), Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2013, electronic publication: http://pracownia.medialabgdansk.pl/#prawa-w-sieci 
 25. A. Klimczuk, Book review: John M Hagedorn (ed.), Gangs in the Global City: Alternatives to Traditional Criminology, "International Sociology", March 2014 29: 178-180, doi:10.1177/0268580914524336  
 26.  A. Klimczuk, European Map of Intergenerational Learning. National Profile: Poland, Beth Johnson Foundation, Stoke-on-Trent 2014, electronic publication: www.emil-network.eu/res/documents/resource/Poland%20National%20Profile%20-%202014.pdf.
 27.  A. Klimczuk, Book review: A. Choudry, D. Kapoor (Eds), NGOization: Complicity, Contradictions and Prospects. London-New York: Zed Books, 2013, "Journal for the Study of Radicalism" Vol. 9, No. 1, 2015, pp. 173-177.
 28.  A. Klimczuk, Book review: H. R. Moody & J. R. Sasser. Aging: Concepts and Controversies (7th edition). Sage Publications. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, 2012. "International Journal of Ageing and Later Life" Vol. 9. Issue 2. 2015, pp. 87-89, www.ep.liu.se/ej/ijal/2015/v9/i2/2B/ijal14-2b.pdf.
 29.  A. Klimczuk, Nowe media w partycypacji obywatelskiej osób starszych (New media in civic participation of older people), Federacja FOSa, Olsztyn, "Generacja" 2014, nr 13, pp. 6-7.
 30.  A. Klimczuk, Social Innovation Europe: Country Summary: Poland. Social Innovation in Poland, Social Innovation Exchange, European Commission's DG Enterprise and Industry, publikacja elektroniczna: https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/sites/default/files/sites/default/files/Andrzej%20Klimczuk_Poland%20SIE%20Country%20Summary%20ENGLISH.pdf.
 31.  A. Klimczuk, Social Innovation Europe: Country Summary: Polska. Innowacje społeczne w Polsce, Social Innovation Exchange, European Commission's DG Enterprise and Industry, publikacja elektroniczna: https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/sites/default/files/sites/default/files/Andrzej%20Klimczuk_Poland%20SIE%20Country%20Summary%20POLISH.pdf.
 32.  A. Klimczuk, Book review: M. Warner (Ed.), The Sociology of the Workplace (RLE: Organizations). Abingdon: Routledge, 2013, "Review of Economic and Business Studies" Vol. 8, Iss. 1 2015, pp. 185-187.
 33.  A. Klimczuk, Book review: A. Rimmerman, "Social Inclusion of People with Disabilities: National and International Perspectives", New York: Cambridge University Press, 2013, "Human Rights Review" Vol. 16, Iss. 4 2015, pp. 397-399.
 34.  A. Klimczuk, Author’s Comments: Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I, Newsletter of the Research Network Ageing in Europe, Autumn 2015, Issue 16, p. 5, www.ageing-in-europe.net/images/newsletter16.pdf.
 35.  The Salzburg Statement: Advancing Innovation and Equity in Aging Societies, November 2015, www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/Documents/2010-2019/2015/Session_540/SalzburgGlobal_Statement_540.pdf.
 36.  A. Klimczuk, Guest Blog: The Future of the Economy in an Ageing Society: The silver economy: one or many?, International Longevity Centre - UK, 30.11.2015, http://blog.ilcuk.org.uk/2015/11/30/guest-blog-andrzej-klimczuk-independent-researcher-the-future-of-the-economy-in-an-ageing-society-the-silver-economy-one-or-many/.
 37.  A. Klimczuk, Book review: Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (Social Capital Development Strategy 2020), Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland, Warsaw 2013, "Cultural Trends" Vol. 25, Iss. 1 2016, s. 54-56. DOI: 10.1080/09548963.2015.1134112.
 38.  A. Klimczuk, Creative Ageing Policy: Mixing of Silver, Creative, and Social Economies, [w:] ESA 12th Conference: Differences, Inequalities and Sociological Imagination: Abstract Book, Prague, European Sociological Association; Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences 2015, s. 59-60.
 39.  A. Klimczuk, Recenzja książki: V. Satgar (Ed.), The Solidarity Economy Alternative: Emerging Theory and Practice, Durban: University of KwaZulu-Natal Press, 2014, “International Sociology” Vol. 31. no. 2. 2016, pp. 158-160. DOI: 10.1177/0268580915627093.
 40.  A. Klimczuk, Guest Blog: How to Disseminate and Scale Up Social Innovations for Aging Societies, International Network for Critical Gerontology, 19.06.2016, http://criticalgerontology.com/social-innovations/.
 41.  Social Innovation Index 2016: Old problems, new solutions: Measuring the capacity for social innovation across the world, The Economist Intelligence Unit, 2016, https://www.eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/Social_Innovation_Index.pdf.
 42. A. Klimczuk, Jak upowszechniać innowacje dla starzejącego się społeczeństwa (How to Disseminate Innovations for an Ageing Population), Federacja FOSa, Olsztyn, „Generacja” 2016, nr 17, p. 17.
 43. K. Mammadova, A. Klimczuk, Wywiad z profesor Christine Sleeter o wyzwaniach edukacji wielokulturowej (Interview with Professor Christine Sleeter on the challenges of multicultural education), „ngo.pl” 04.05.2017, electronic publication: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2066921.html.
 44. A. Klimczuk, Cultural Diversity, Multiculturalism, and the Challenge of the Ageing Population, [in:] H. Qarasov (ed.), Materials of International Scientific Conference “Multiculturalism and Human Rights” Dedicated to the Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, NURLAR, Baku 2017, pp. 150-152.
 45. A. Klimczuk, Guest Blog: How the Creative Industries Can Positively Impact Ageing and Old Age, International Network for Critical Gerontology, 09.06.2017, http://criticalgerontology.com/creative-impact-ageing/.
 46. The Manifesto on Citizen Engagement, the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities’ Citizen Focus Action Cluster, 2017, http://eu-smartcities.eu/news/follow-citizen-engagement-manifesto-go-local-campaign; http://eu-smartcities.eu/sites/default/files/2017-11/EIP-SCC%20POLISH%20Manifesto.pdf.