User:Dragfyre/Sandbox/Buu Son Ky Huong

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Thới Sơn Tự, a pagoda of Buu Son Ky Huong

Bửu Sơn Kỳ Hương (literally "Strange Fragrance from the Precious Mountain," from the Sino-Vietnamese ) refers to a nationalistic millenarian religious tradition originally practiced by the mystic Đoàn Minh Huyên (1807–1856). The phrase itself refers to the That Son range on the Vietnamese-Cambodian border), where Huyên, claiming to be a living Buddha sent into the world to rescue humankind[1], is said to have made his first appearance in 1849[2]. The teachings of Bửu Sơn Kỳ Hương influenced later movements, such as Hòa Hảo and Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Background[edit]

The political and religious climate of Southeast Asia in the first half of the 19th century, particularly in the Mekong Delta, was favourable to the development of millenarian movements.

The rising interest in millenarianism in Southeast Asia in the early 19th century can be attributed to religious and political factors. In the 1820s to 1830s, anti-Vietnamese revolts in southeastern Cambodia

History[edit]

Đoàn Minh Huyên, a native of Sa Đéc (now Đồng Tháp) province in the Mekong Delta region of Vietnam, came to be known as the "Buddha Master of Western Peace" (Phật Thầy Tây An) during the Vietnamese cholera epidemic in 1849, which killed several hundreds of thousands of people throughout Southern Vietnam. Huyên was reputed to have supernatural abilities to cure the sick and the insane. His followers wore amulets bearing the Chinese characters for “Bửu Sơn Kỳ Hương,” a phrase that became identified, retrospectively, with the form of Buddhism practiced by Huyên, and the movement associated with the latter.

Huyên's claim was essentially millenarian—that the apocalypse was soon to come, that all evil would soon be purged from the world, and that the Maitreya Buddha would soon appear and usher in a new era of peace and prosperity. He claimed the Maitreya would appear in the That Son mountains, in An Giang province in southwestern Vietnam, near the Cambodian border, and encouraged his followers to gather there to await the Maitreya's coming.[3]

Huyên, along with Huỳnh Phú Sổ, founder of the Hòa Hảo tradition, are regarded by the latter's followers as living Buddhas—destined to save mankind from suffering and to protect the Vietnamese nation. Historian Hue-Tam Ho Tai suggests that the phrase "Bửu Sơn Kỳ Hương" may have been coined by writers belonging to Hòa Hảo.[citation needed]

In Chandler's anaylsis, millenarianism apparently gained its first nineteenth-century expression in connection with anti-Vietnamese revolts in southeastern Cambodia in the 1820s and 30s, probably in response to oppressive treatment of Khmer workers forced to excavate canals. It reemerged next in the form of the Buu Son Ky Huong religion during the 1849 cholera epidemic in southern Vietnam, when a millenarian healer called the Buddha Master of Western Peace began to attract adherents, including ethnic Khmer, who followed him to the mountainous region of Chaudoc (between southern Vietnam and southeastern Cambodia) to establish new communities. Based on sixteenth-century Vietnamese predictive texts, the Buddha Master preached the imminent arrival of the Buddha Maitreya. According to his teachings, the degeneration of the Buddha's teachings, the Dhamma, had nearly reached the point of apocalypse, an event foreshadowed by the cholera epidemic and harsh conditions of frontier life. Only those who purified themselves through proper moral action would escape the coming violence and be reborn at the time of Maitreya.

In Vietnam, related movements continued to flare up periodically over the next decades, becoming increasingly intertwined with anticolonial activities. Although the Buddha Master of Western Peace died in 1856, various figures claiming to be his reincarnation continued to emerge and promulgate aspects of his doctrine. On the Khmer side of the border, a Khmer monk or ex-monk calling himself Poukambo, who claimed to be the righteous ruler, or /thommik/, foretold in millenarian narratives, began to rally peasants to revolt against oppressive taxation policies during the 1860s. [...]

Gaps in the World: Harm and Violence in Khmer Buddhist Narrative Anne Ruth Hansen

At the Edge of the Forest: Essays on Cambodia, History, and Narrative in Honor of David Chandler ... Anne Ruth Hansen, Judy Ledgerwood, eds.

Cornell Southeast Asia Program

The rational peasant: the political economy of rural society in Vietnam By Samuel L. Popkin

p.xvi

Lịch sử [sửa] Hoàn cảnh ra đời

Bửu Sơn Kỳ Hương được khai sáng năm 1849 bởi một người tục danh Đoàn Minh Huyên, sau này dân chúng tôn xưng là Ðức Phật Thầy Tây An. Miền Tây Nam Bộ lúc đó giữa thế kỷ 19 ở trong một hoàn cảnh chính trị-xã hội đặc biệt, thời kỳ chuyên chế kiểu nhà nước chưa được thiết lập vững chắc, vùng đất hoang dã mới được khai phá trong thời kỳ Nam tiến , dân cư từ khắp nơi đến, loạn lạc, chiến tranh biên giới tàn phá liên tục, mất mùa đói kém xảy ra, dịch bệnh chết chóc hoành hành năm 1849 - 1850 đã làm xáo động xã hội và nhân tâm... cả một vùng biên ải Tây Nam.

Trong hoàn cảnh ấy, ông Đoàn Minh Huyên từ Tòng Sơn vào Tràm Dư, rồi đến vùng Kiến Thạnh (nay là làng Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) trổ tài trị bệnh cho dân. Từ chỗ chữa trị bệnh có kết quả, ông dìu dắt được nhiều bệnh nhân và người thân của họ đến chỗ cải sửa tánh tình, biết điều nhân nghĩa, hiếu thảo với mẹ cha, kính thờ Trời Phật.

Người tin theo ông ngày một đông, nên ngay vào năm 1849, ông sáng lập ra đạo Bửu Sơn Kỳ Hương[2], rồi từ đó cho đến năm 1856, ông đến vùng đất phía tây Thất Sơn và Láng Linh, dựng chùa, lập trại ruộng và đi dạo khắp vùng miền này.

Danh từ Bửu Sơn Kỳ Hương này được truyền ra là từ khi ông về ở Núi Sam. Cứ mỗi lần ông thâu nhận một người nào qui y thọ giáo thì ông có phát cho một cái lòng phái [3] có bốn chữ Bửu- Sơn Kỳ- Hương bằng son in trên giấy vàng. Ông có bài thơ rằng :

   Bửu ngọc quân minh thiên Việt nguyên
   Sơn trung sư mạng địa Nam tiền
   Kỳ niên trạng tái tân phục quốc
   Hương xuất trình sanh tạo nghiệp yên.

References[edit]

  1. ^ Hue-Tam Ho, Tai (1988). Alan Sponberg, Helen Hardacre, ed. Maitreya, the future Buddha. Princeton University. p. 167. ISBN 0521343445. 
  2. ^ "A brief description of Hoa Hao buddhism". Retrieved 2010-04-08. 
  3. ^ Hue-Tam Ho Tai (2008-08-20). "Religion in Vietnam: A World of Gods and Spirits". Asia Society. Retrieved 2010-05-15. 

External links[edit]