User:Espreon/oe-runes-table

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Rune Image UCS Old English name Name meaning Transliteration IPA
Rune-Feoh.png feoh "wealth" f [f], [v]
Rune-Ur.png ūr "aurochs" u [u], [uː]
Rune-Thorn.png þorn "thorn" þ, ð [θ], [ð]
Runic letter os.svg ōs "[a] god" o [o], [oː]
Rune-Rad.png rād "ride" r [r]
Rune-Cen.png cēn "torch" c [k], [kʲ], [tʃ]
Rune-Gyfu.png gyfu "gift" g [ɡ], [ɣ], [j]
Rune-Wynn.png wynn "joy" w [w]
Rune-Hægl.png hægl "hail (precipitation)" h [h], [x]
Rune-Nyd.png nȳd "need, distress" n [n]
Rune-Is.png īs "ice" i [i], [iː]
Runic letter ger.svg gēr "year, harvest" j [j]
Rune-Eoh.png ēoh "yew" eo
Rune-Peorð.png peorð (Unknown) p [p]
Rune-Eolh.png eolh "elk-sedge" x [ks]
Rune-Sigel.png sigel "Sun" s [s], [z]
Rune-Tir.png Tīr "Tiw" t [t]
Rune-Beorc.png beorc "birch" b [b]
Rune-Eh.png eh "horse" e [e], [eː]
Rune-Mann.png mann "man" m [m]
Rune-Lagu.png lagu "lake" l [l]
Rune-Ing.png Ing "Ing (a hero)" ŋ
Rune-Eðel.png ēðel "estate" œ
Rune-Dæg.png dæg "day" d [d]
Runic letter ac.svg āc "oak" a [ɑ], [ɑː]
Runic letter ansuz.svg æsc "ash-tree" æ [æ], [æː]
Rune-Yr.png ȳr "bow" y [y], [yː]
Rune-Ior.png īor "eel" ia, io
Rune-Ear.png ēar "grave" ea [æɑ], [æːɑ]