User:Justinrleung

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
About Me
Wikipedia:Babel
en This user is a native speaker of English.
en-ca-N This user is a native speaker of Canadian English.
yue 呢位用户嘅母语粤语/广州话
呢位用戶嘅母語粵語/廣州話
cmn-3 該用戶能以熟練官話進行交流。
该用户能以熟练官话进行交流。
fr-2 Cet utilisateur peut contribuer avec un niveau intermédiaire' en français.
es-1 Este usuario puede contribuir con un nivel básico de español.
nan-1 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-oē ē lêng-le̍k sī chho͘-kip.
此個用者讀寫
閩南話的能力是初級
hak-1 Lia-zak yung-fu hiao-det yung ' gei Hak-kâ-fa loi gao-liu.
這隻用戶曉得用簡單客語來交流。
lzh-1 此君粗通文言也。
Lang-zht.png 這個用戶使用繁體字
This user uses Traditional Chinese characters.
ipa-2
ə
This user has an intermediate understanding of the International Phonetic Alphabet.
Search user languages
Interests
prog-2 This user is an intermediate programmer.
Java-2 This user is an intermediate Java programmer.
py-2 This user is an intermediate Python programmer.
vba-1 This user is a beginner Visual Basic for Applications programmer.
SQL-1 This user is a beginning SQL user.
HTML-2 This user is an intermediate HTML user.
css-2 This user is an intermediate Cascading Style Sheets user.
LaTeX logo.svg-2 This user is an intermediate LaTeX user.
Bass clef.svg This user is a bass.
Note Dsharp7 cord.PNG
This user knows advanced
music theory.
Steinway Schriftzug.jpg This user plays the piano.
Trumpet 1.jpg This user plays the trumpet.
Stainer.jpg This user enjoys classical music.
✝♫ This user enjoys Christian music.
Beliefs
This user is a Christian.
Ichthus.svg
This user is a
Protestant Christian.


Baptist This user is a member of a Baptist local church.
The Earth seen from Apollo 17.jpg This user is a young earth creationist, and as such rejects the whole theory of evolution.
Gutenberg Bible owned by the US Library of Congress This user is a Bible reader.
Canada
Flag of Canada merged with the Flag of China (2-1).jpg 此用戶是华裔加拿大人
This user is Chinese Canadian.
CPC This user supports the Conservative Party of Canada.


English[edit]

Hello. I am Justin Leung.

French (français)[edit]

Bonjour. Je suis Justin Leung.

Spanish (español)[edit]

Hola. Soy Justin Leung.

Chinese (漢語/汉语)[edit]

Mandarin (官話/官话)[edit]

Standard Chinese (普通話/國語/普通话/华语)[edit]

Chinese characters (traditional) 大家好,我是梁路明
Chinese characters (simplified) 大家好,我是梁路明
Chinese Phonetic Alphabet Dàjiā hǎo, wǒ shì Liáng Lùmíng.
International Phonetic Alphabet [tâ.tɕi̯á xàu̯ u̯ò ʂî li̯ǎŋ lû.mǐŋ]
Mandarin Phonetic Symbols I ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ ㄏㄠˇ,ㄨㄛˇ ㄕˋ ㄌㄧㄤˊ ㄌㄨˋ ㄇㄧㄥˊ。
Mandarin Phonetic Symbols II Dà-jiā hǎu, wǒ shr̀ Liáng Lù-míng.
Gwoyeu Romatzyh Dahjia hao, woo shyh Liang Luhming.
Wade–Giles System Ta4-chia1 hao3, wo3 shih4 Liang2 Lu4-ming2.
Simplified Wade Taz-chia haox, wox shihz Liangv Luz-mingv.
Tongyong Pinyin Dàjia hǎo, wǒ shìh Liáng Lùmíng.
Latinxua Sin Wenz Dagia xao, wo sh Liang Luming.
Yale Romanization of Mandarin Dàjyā hǎu, wǒ shr̀ Lyáng Lùmíng.
EFEO System Ta-kia hao, wo che Liang Lou-Ming.
Lessing–Othmer System Da4-djia1 hau3, wo3 schï4 Liang2 Lu4-ming2.
Legge Romanization Tâ-kiâ hâo, wo shih Liâng Lû-ming.
Czech Transcription Ta-ťia chao, wo š' Liang Lu-ming.
Palladius System Дацзя хао, во ши Лян Лумин.
Mongolian Transcription ᠳ᠋ᠠᠵᠢᠶᠠ ᠬᠣᠣ᠂ ᠸᠸ ᠱᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠯᠥᠮᠢᠩ᠃
Mainland Chinese Braille
Taiwanese Braille
Two-Cell Chinese Braille

Yue (粵語/粤语)[edit]

Chinese characters (traditional) 大家好,我係梁路明
Chinese characters (simplified) 大家好,我系梁路明

Cantonese (廣府話/广府话)[edit]

LSHK Cantonese Romanization Scheme daai6 gaa1 hou2, ngo5 hai6 loeng4 lou6 ming4.
Institute of Education Romanization Scheme
Yale Romanization of Cantonese Daaihgā hóu, ngóh haih Lèuhng Louhmìhng.
Guangzhou Dialect Romanization Scheme dai6 ga1 hou2, ngo5 hei6 lêng4 lou6 ming4.
Sidney Lau Cantonese Romanization System daai6 ga ho2, ngoh5 hai6 leung4 lo6 ming4.
Meyer–Wempe System taaî ka hó, ngǒh hâi lēung lô mīng.
Cantonese Standard Romanization
Wong Shik Ling Romanization ˍdaai ˈgaa ˊhou, ˏngo ˍhai ˌleung ˍlou ˌming.
Wong Shik Ling Phonetic Symbols ˍdai ˈga ˊhou, ˏŋɔ ˍhɐi ˌlœŋ ˍlou ˌmiŋ.
Chao System Daayka xoo, ngox hay Leung Lowmeng.
Barnett–Chao System Draaighaah xour, ngror xrai Lreonq Lroumrenq.
Cantonese Pênkyämp Dàigä hõw, ngó hày Leong Lòwmenk.
New-French Latinization of the Cantonese Language dai22 ga55 höu35, ngo13 häi22 lœng11 löu22 mëng11.
Chun-fat Lau Romanization dai6 ga1 hou2, ngo5 häi6 löng4 lou6 ming4.
Yựtyựt Dạiga hỏu, ngõ hặi Lờng Lọumìng.
Tungping daai6 ga(a)1 hou2, ngo5 hai6 loeng4 lou6 ming4.
Cantonese Braille

Guan-Bao (莞寶片/莞宝片)[edit]

Weitou (圍頭話/围头话)[edit]
Chun-fat Lau Romanization dai6 ga1 häu2, ngo1 häi6 löng4 lu6 mäng4.

Siyi (四邑片/四邑片)[edit]

Taishanese (臺山話/台山话)[edit]
Deng Jun Romanization ai` ga' hao-, ngoi' hai` lieng* lu` men*.
Stephen Li Romanization ai32 ga33 hɔu55, ŋɔi33 hai32 liaŋ22 lu32 mein22.
Gene M Chin Romanization ài gä hāo, ngöi hài lẽng lù mẽin.
Defense Language Institute Romanization Aaî-kà ho, ngoì haaî Liāng Loô-mīng.

Southern Min (閩南語/闽南语)[edit]

Quanzhou–Zhangzhou (泉漳片/泉漳片)[edit]

Chinese characters (traditional) 逐家好,我是梁路明
Chinese characters (simplified) 逐家好,我是梁路明
Taiwanese Southern Min Romanization System Ta̍k-ke hó, guá sī Niû Lōo-bîng.
Pe̍h-ōe-jī Ta̍k-ke hó, góa sī Niû Lō͘-bêng.
Taiwan Language Phonetic Alphabet tak8 ke1 ho2, goa2 si7 niu5 loo7 bing5.
Taiwanese Phonetic Symbols ㄉㄚㄍ̇ ㄍㆤ ㄏㄜˋ,
ㆣㄨㄚˋ ㄒㄧ˫ ㄋㄧㄨˊ ㄌㆦ˫ ㆠㄧㄥˊ。
Modern Bopomofo Extensions ㄉㄚㆶ̍ ㄍㄝ ㄏㄜˋ,
ㆣㄨㄚˋ ㄒㄧ˫ ㄋㄧㄨˊ ㄌㆦ˫ ㆠㄧㄥˊ。
Extended Taiwanese Phonetic Symbols ㄉㄚㄍ゙ˇ +ㄍㄝ ㄏㄜˋ,
ㄍ゙ㄨㄚ ㄒㄧˇ +ㄋㄧㄨ ㄌㄛˇ ㄅ゙ㄧㄥv¯。
Taiwanese Kana タㇰTaiwanese kana normal tone 8.png ケエ ホヲTaiwanese kana normal tone 2.png
ゴアTaiwanese kana normal tone 2.png シイTaiwanese kana normal tone 7.png ニウTaiwanese kana normal tone 5.png ロオTaiwanese kana normal tone 7.png ビェンTaiwanese kana normal tone 5.png
Southern Min Dialect Spelling System Dákgē hǒ, gguǎ sî Lniú Loôbbíng.
Simplified Southern Min Dialect Spelling System Dakgev hoer, gguar si Lniuu Lobbiing.
Taiwanese Phonetic Transcription System Da̲k‑gē hòr, ghua si̲ Niū Lo̲-bhĭng.
Modern Literal Taiwanese Takkef hør, goar si Niuu Lobeeng.
Simplified Modern Literal Taiwanese Tagkef hoer, guar si Niuu Loxbeeng.

Hakka (客家話/客家话)[edit]

Chinese characters (traditional) 大家好,𠊎係梁路明
Chinese characters (simplified) 大家好,𠊎系梁路明

Yue-Tai (粵臺片/粤台片)[edit]

Jiaying (嘉應小片/嘉应小片)[edit]
Meixian (梅縣話/梅县话)[edit]
Hakka Dialect Romanization Scheme tai4 ga1 hau3, ngai24 liong2 lu4 min2.
Red Cotton Hakka Romanization Scheme tai52 ga44 hau31, ngai11 he52 liong11 lu52 min11.
Taiwanese Sixian (臺灣四縣腔/台湾四县腔)[edit]
Hakka Romanization Scheme tai ga´ ho`, ngaiˇ he liongˇ lu minˇ.
Pha̍k-fa-sṳ Thai-kâ hó, ngài he Liòng Lu-mìn.
Taiwanese Hakka Tongyong Pinyin tai gá hò, nga̱i he lio̱ng lu mi̱n.
Taiwanese Phonetic Symbols ㄊㄞ ㄍㄚˊ ㄏㄛˋ,ㄫㄞˇ ㄏㄝ ㄌㄧㆲˇ ㄌㄨ ㄇㄧㄣˇ。
Taiwan Language Phonetic Alphabet thai3 ka1 ho2, ngai5 he3 liong5 lu3 min5.
Jiaoling (蕉嶺話/蕉岭话)[edit]
Red Cotton Hakka Romanization Scheme tai55 ga33 ho31, ngai11 he55 liong11 lu55 min11.
Songkou (鬆口話/松口话)[edit]
Red Cotton Hakka Romanization Scheme tai52 ga44 ho31, ngai11 he52 liong11 lu52 min11.
Xinghua (興華小片/兴华小片)[edit]
Fengshun (豐順話/丰顺话)[edit]
Red Cotton Hakka Romanization Scheme dai31 ga33 ho53, ngai35 he31 liong35 lu31 min35.
Wuhua (五華話/五华话)[edit]
Red Cotton Hakka Romanization Scheme tai31 ga33 hau31, ngai24 hei51 liong24 lu31 min24.
Taiwanese Dabu (臺灣大埔腔/台湾大埔腔)[edit]
Hakka Romanization Scheme tai` ga⁺ hoˆ, ngaiˇ he` liongˇ lu` minˇ.
Taiwanese Hakka Tongyong Pinyin tài gā hô, nga̱i hè lio̱ng lù mi̱n.
Taiwanese Phonetic Symbols ㄊㄞˋ ㄍㄚ˫ ㄏㄛˆ,ㄫㄞˇ ㄏㄝˋ ㄌㄧㆲˇ ㄌㄨˋ ㄇㄧㄣˇ。
Xinhui (新惠小片/新惠小片)[edit]
Huiyang (惠陽話/惠阳话)[edit]
Red Cotton Hakka Romanization Scheme tai53 ga44 hau31, ngai11 he53 liong11 lu53 min11.
Taiwanese Hailu (臺灣海陸腔/台湾海陆腔)[edit]
Hakka Romanization Scheme tai⁺ ga` ho´, ngai heˇ liong lu⁺ min.
Pha̍k-fa-sṳ Thai-kâ hó, ngài he Liòng Lu-mìn.
Taiwanese Hakka Tongyong Pinyin tāi gà hó, ngai he̱ liong lū min.
Taiwanese Phonetic Symbols ㄊㄞ˫ ㄍㄚˋ ㄏㄛˊ,ㄫㄞ ㄏㄝˇ ㄌㄧㆲ ㄌㄨ˫ ㄇㄧㄣ。
Taiwan Language Phonetic Alphabet thai7 ka1 ho2, ngai5 he3 liong5 lu3 min5.
Hong Kong Hakka (香港客家話/香港客家话)[edit]
Chun-fat Lau Romanization tai4 ga1 hau3, ngai2 he4 liong2 lu4 min2.
Shaonan (韶南小片/韶南小片)[edit]
Yingde (英德話/英德话)[edit]
Red Cotton Hakka Romanization Scheme tai31 ga33 hou31, ngai213 hei53 liong213 lu31 min213.

Tingzhou (汀州片/汀州片)[edit]

Taiwanese Zhao'an (臺灣詔安腔/台湾诏安腔)[edit]
Hakka Romanization Scheme tai gaˇ hooˆ, ngai` he liong` lu men`.
Taiwanese Phonetic Symbols ㄊㄞ ㄍㄚˇ ㄏㆦˆ,ㄫㄞˋ ㄏㄝ ㄌㄧㆲˋ ㄌㄨ ㄇㄝㄣˋ。

Not categorized (未分片/未分片)[edit]

Taiwanese Raoping (臺灣饒平腔/台湾饶平腔)[edit]
Hakka Romanization Scheme tai´ gaˇ ho`, ngai he´ liong lu´ min.
Taiwanese Hakka Tongyong Pinyin tái ga̱ hò, ngai hé liong lú min.
Taiwanese Phonetic Symbols ㄊㄞˊ ㄍㄚˇ ㄏㄛˋ,ㄫㄞ ㄏㄝˊ ㄌㄧㆲ ㄌㄨˊ ㄇㄧㄣ。