User:Mjoseph/Tai Chi Chuan (Líneas de transmisión) Yang primera generacion

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
 
 

Xu An Ping
(Natural de Jiang Nan 江南)
Dinastía Tang(618-907)
 
Tai Chi Kung
37 formas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Li Dao Zi
(Natural de Jiang Nan 江南)
Monasterio Nan Yan
Montaña Wudang
Dinastía Ming
 
Yu Shi, Xian Tian Quan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
張三峰
Zhang San Feng[1]
(1247-1464)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宋遠橋
Song Yuan Qiao
Dinastía Ming(1368-1644)
 
 
14ª generación Xu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
王宗岳
Wang Zhongyue[2]
(Natural de Shanxi)
Época: fin din. Yuan
Taijiquan Lu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蔣發
Jiang Fa
Dinastía Qing
Era Qianlong
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linaje Chen
陈长兴
Chen Chang Xing
(1771-1853)
 
14ª generación
Chen Lao Jia
 
 
 
 
 
 
Linaje Chen
陳有本
Chen You Ben[3]
 
14ª generación
Chen Xin Jia
 
 
 
 
 
 
 
楊露禪
Yang Lu Chan
(1799-1872)
 

Linaje Yang
 
 
 
 
 
 
陳清苹
Chen Qin Ping
(1795-1868)
 
Linaje Zhao Bao
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wu Cheng Ching
(1800-1884)
 

Wu Ju Ching
(1802-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
楊健侯
Yang Jian Hou
(1839-1917)
 

 
 
楊班候
Yang Ban Hou
(1837-1892)
 

 
 
 
 
武禹襄
Wu Yu Xiang[4]
(1812-1880)
 

Linaje Wu/Hao
 
  1. ^ http://www.literati-tradition.com/zhang_sanfeng_camp.html
  2. ^ Chen, Weiming Pág. 48
  3. ^ http://www.chenstyle.com/
  4. ^ http://www.wuhaotaichi.in.th/history/wuyuxiang/wuyuxiang_eng.html