User:Piotrus/Bookshelf

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Google Print public domain library[edit]

Books with pictures to upload to Commons:

Other books of interest:

Real books[edit]

After some discussions, I realized that some of the books I have are fairly rare (especially outside Poland) and contain important historical information. I create this partial list of books I have access to, and their subjects, so that you may request information on any of those, or even borrow them. The below list is never complete, and won't list some genral books (like Davies God's Playground etc.) :>

Democracy[edit]

Sociology[edit]

History of Poland[edit]

General[edit]

Polish history to PLC[edit]

 • Paweł Jasienica, Myśli o dawnej Polsce (Thoughts about the past Poland), Czytelnik, 1985
 • Paweł Jasienica, Ostatnia z rodu (Last of the family), 1965, on Anna Jegiellonka, last of the Jagiellon Dynasty
 • Paweł Jasienica, Polska Piastów (Piast Poland), 1974. The fist book in the Jasienica classic history of Poland.

Polish-Lithuanian Commonwealth[edit]

 • Jerzy Besala, Tajemnicze dzieje Polski, Bellona, 2008, ISBN 9788311113282. Heavy on popculture marketing, TOC looks interesting, and book has footnotes to more serious works.
 • Stanisław Cynarski, 'Zygmunt August, Ossolineum, 1988, ISBN 8304026708
 • Władysław Czapliński, Jerzy Ossoliński: pamiętnik, PIW, 1976
 • Władysław Czapliński, Na dworze króla Wladysława IV, (On the court of king Władysław IV Waza), 1959, likely a first brief version of his larger work (see below)
 • Władysław Czapliński, Władysław IV i jego czasy (Władysław IV and his times), 1974. Title says it all.
 • Halina Dziechcińska, O staropolskich dziennikach podróży (On the old Polish travel diaries), PAN, 1991.
 • Jerzy Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczpospoltej w czasach Władysława IV. Wyd. Sejmowe, 1992, ISBN 837059011X (xerox copy).
 • Andzrzej Garlicki, Poczet królów i książąt polskich (List of Polish kings and princes), Czytelnik 1980, ISBN 8307002346, an overview,
 • Zygmunt Glogler, Encyklopedia Staropolska (The Old Polish Encyclopedia) 1972, great list of all terms, old language phrases and some personas from PLC era,
 • Zbignew Góralski, Urzędy i godności w dawnej Polsce (Offices and positions in old Poland), 1983, a good overview of the above. See also this online overview of the same subject by Przemysław Bielewicz, ISBN 8320535328
 • Stanisław Grzybowski, Król i kanclerz, seria Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, II-23, 1988. On Jan Zamoyski and Stefan Batory.
 • Paweł Jasienica, Polska anarchia, 1988, ISBN 830819706.
 • Paweł Jasienica, Rzeczospolita Objojga Narodów (The PLC), 1967. Three tomes. Jasienica classic overview of PLC.
 • Tomasz Kempa, Mikołaj Krzystof Radziwiłl Sierotka, 1549-1616, wojewoda wileński, Semper, 2000, ISBN 8386951524.
 • Henryk Kocój. Francja wobec Sejmu Wielkiego (France and the Great Sejm), 2001, Sejm of 1788-1792, ISBN 8323314896
 • Henryk Kocój. Konstytucja 3 maja w relacjach posła pruskiego Augusta Fryderya Ferdynanda Goltza. Wydawnictwo UJ. 1999. ISBN 8323312117
 • Henryk Kocój, Konstytucja 3 Maja w relacjach posła saskiego Franciszka Essena (3rd May constitution in the letters of Saxsony's envoy Franciszek Essen), Wyd UJ 2000, ISBN 8323313717
 • Henryk Kocój, Bendedikt de Cache, Obrady Sejmu Wielkiego w świetle relacji posła austriackego w Warszawie, PIW, 1988, ISBN 8301086270
 • Henryk Kocój, Upadek Konstytucji 3 maja w świetle korespondecji Fryderyka Wiljelma II z posłem pruskim w Warszawie Girolamo Lucchesinim (Fall of 3rd May constitution in the light of Frideric Wilhelm II correspondence with prussian envoy in Warsaw Girolamo Luchesini), 2002. About 3rd May constitution, Prussian agenda based on official correspondence
 • Jacek Komuda, Warchoły i pijanice, czyli poczet hultajów z czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej, 2004. Biographies of (in)famous troublemakers from the times of PLC, plus a short but great overview of the PLC legal system.
 • Stanisław Kot, Polska złotego wieku a Europa. Studia i szkice. (Golden's Age Poland and Europe). PIW, 1987, ISBN 8306013379. Covers Polish-Italian, German and English relations, 16th-17th century.
 • Jerzy Kowecki, Konstytucja 3 maja, 1981, some essays and the Constitution itself
 • Dariusz Kołodziejczak, Ejalet Kamieniceki: Podole pod panowaniem Tureckim 1672-1699, 1994, (Podole under Ottoman Empire) and Polish-Ottoman relations in that period
 • Jacek Komuda, Warchoły i pijanice, czyli poczet hultajów z czasów rzeczpospolitej szacheckiej. Fabryka Słow, 2004 ISBN 8389011409. Komuda is a historian, but usually writes historical fiction; this book was published by a fiction publisher, but unlike most of Komuda's works, it is written in the popculture style, resembling Łoziński. A great, if unreferenced, portrayal of many interesting persons.
 • L. Kubala, Szkice historyczne: Mieszczanin polski w XVII wieku (Polish townsfolk in the 17th century). Tiny and old (at lest pre-IIWW, no date of publication).
 • Maciej Kucharski, Działalnośc dyplomacji polskiej w Berlinie w latach 1788-1792, Katowice, 2000, ISBN 02086336
 • Łukasz Kurdybacha, Dzieje Kodeksu Andrzeja Zamoyskiego, Czytelnik, 1951.
 • Mikołaj Lepecki, Pan Jakobus Sobieski, Czytelnik, 1970, ISBN 8307009820
 • Radosław Lolo. Rzeczpospolita wobec wojny trzydziestoletniej. Opinie i postanowienia szlachty polskiej (1618-1635) (Poland and the Thirty Years' War). Pułtusk, 2004. ISBN 8389709066.
 • Jerzy Łojek, Geneza i obalenie konstytucji 3 Maja, Wydawnictwo Lubelskie, 1986, ISBN 8322203136. Also covers foreign relations of the Commonwealth 1787-1992
 • Jerzy Łojek, Ku naprawie Rzeczpospolitej: konstytucja 3 Maja, Wyd. Interpress, 1988, ISBN 8322323247.
 • Władysław Łoziński, Prawem i lewem: Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku (With law and without it: Customs in 'Red Russia' PLC voivodships in the first half of the 17th century). 2005 edition of one of the best books about szlachta (from 1921). ISBN 8320717698. Large discussion with many examples of one of the most violent areas of the PLC. The Wild East - Dzikie Pola.
 • Władyslaw Łoziński, Życie w Polsce w dawnych wiekach (Life in Poland in the old times), 1978, a great description of szlachta life and culture
 • Roman T. Marchwiński, Geografia Polski Marcina Kromera (On Polish Geography of Martin Kromer), 1997, discussion of Kromer's great 16th century book,
 • Roman T. Marchwiński,Polska, czyli o położeniu, ludności, obyczajach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie. 1984. Discussion of another famous work by M. Kromer.
 • Antoni Mączak, W czasach "potopu", Wyd. Dolnośląskie, 2004, ISBN 8373841830. More popculture like, but useful for information on Polish neighbours during the Deluge. Lots of pictures.
 • Antoni Mączak, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku (Everyday life during Europan voyages in 16th and 17th century), PIW, 1978 - a fascinating series of essays and a collection of real letters/memoires, revealing how people traveled in that era
 • Jerzy Malec, Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznych w czasach nowożytnych (Drafts from history of federalism and its thought in modern times), 1999, Polish language. Covers union of Polish-Lithuanian Commonwealth, attempted union of Polish-Lithuanian-Muscovy Commonwealth (1570s-1650s) and briefly compares them to similar federalism projects in Germany and France
 • Hanna Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów (Letters from Vasa era), PIW, 1977, a beautiful collection of varioys letters from the times of Vasa dynasty in PLC.
 • Mirosław Nagielski (red.), Hetmani Rzeczpospolitej Obojga Narodów (Hetmans of Polish-Lithuanian Commonwealth), Bellona 1995, ISBN 8311082758, a collection of biographies of most famous hetmans
 • Mirosław Nagielski, Dariusz kampanii smoleńskiej Władysława IV (1633-1634), DIG 2006, ISBN 8371814100. In addition to the diary of an unknown noble, the book is an excellent overview of this war, by Nagielski.
 • Henryk Olszewski, O skuteczym rad sposobie, seria Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, II-34, 1988. On attempts to reform Sejm from ~1700 to ~1768.
 • Łukasz Ossoliński, Rzecz o hetmanie Wyhorowskim, Prószyński i S-ka, W-wa 2009, ISBN 8788376480886
 • Kazimierz Piwarski, Historia Śląska (History of Silesia), 1947, nice regional history but very strong Polish anti-German POV
 • Stanisław Płaza, Wielkie bezkrólewia, seria Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, II-33, 1988
 • Leszek Podhorecki, Stanisław Koniecpolski ok. 1592-1646, 1978, great biography of Stanisław Koniecpolski
 • Leszek Podhorecki, Stefan Czarniecki. Mada, 1978. ISBN 8386170360, great biography of Stefan Czarniecki
 • Wacław Potocki, Wojna Chocimska (the Chocim War), 1880 (! - yes, orginal 19th century edition). Witness discussion of late part of Moldavian Magnate Wars (battle of Chocim) and such. Decent condition (hardback, still holds together).
 • Adam Przyboś, Wielka legacja Wojciecha Miaskowskiego do Turcji w 1640 r., PIW, 1985, ISBN 8301059472
 • Albrycht Stanisław Radziwiłł, Pamiętnik (memoires), Tom I: 1632-1636, A great reprint of the memoires of the Great Lithuanian Chancellor.
 • Alojzy Sajkowski, Staropolska miłość (Love in the PLC), 1981, on love and gender in the PLC
 • Dionizy Sidorski, Karol Rarziwiłl "Panie Kochanku", Wyd. Śląsk, 1987
 • Saturnin Sobol, Tajemnic polskich rodów arystokratycznych (Secrets of the Polish artistocratic families), 2000, a brief description of magnateria and famous PLC artistocrats and families
 • Marcin Sokalski, 'Między królewskim majestatem a szlachecką wolnością (Between royal majesty and szlachta's freedom), 2002, 8388737066. Poitics of szlachta from Małopolska in the years 1688-1673. Looks like polished PhD thesis to me...
 • Katarzyna Stępińska, Pałace i zamki w Polsce (Palaces and castles in Poland), 1977, lots of pictures
 • Anna Sucheni-Grabowska, Spory królów ze szlachtą w złotym wieku, seria Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, II-21, 1988. On politics of Poland from 16th to mid-17th century.
 • Artur Śliwiński, Konstytucja Trzeciego Maja, 1916.
 • Janusz Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. (Szlachta's culture). Wydawnictwo Poznańskie 1998. ISBN 8386138009. Overview per title, last two chapters cover partitions and 20th century.
 • Janusz Tazbir, Piotr Skarga: Szermierz kontrefermacji. WP, 1978.
 • Janusz Tazbir, Prace wybrane t. 3: Sarmaci i świat (Sarmatians and the world), Universitas, 2001. ISBN 9788370526221. A series of essays about how szlachta viewed rest of the world, and what they knew about it. Among relevant concepts: New Wolrd colonisation and slavery, reformation, Germany, Orient and Turkey, Hungary, stereotypes, ksenophoby
 • Janusz Tazbir, Prace wybrane t. 4: Studia nad kulturą staropolską, Universitas 2001, ISBN 8370526217. Cultural - roughly half on religion.
 • Wacław Urban, Epizod reformacyjny, seria Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, II-30, 1988. On reformation in Poland.
 • Wacław Uruszczak, Polonica w korespondencji królowej szwedzkiej Krystyny (Poland in the correspondence of Swedish queen Christina), 2001. ISBN 8323314497
 • Marek Wagner. Stanisław Jabłonowski. Kasztelan krakowski, hetman wielki koronny. Mada, 2000. ISBN 838617062X
 • Adam Walaszek, 1982, Trzy relacje z Polskich podrózy na wschód muzułmański w perwszej połowie XVII wieku (Three relations from the Poles voyages on the Muslim east in the first half of the 17th centiry), 1588 from envoy to Persia, 1630 to sultan of Ottoman empire, 1640
 • Jan Widacki, Jeremi Wiśniowiecki: kniaź Jarema. Wyd. Śląsk, 1984, ISBN 8321607977
 • Henryl Wisner, Janusz Radziwiłł, 1612-1655: wojewoda wieleński, hetman wielki litewski, Mada, 2000 ISBN 8396170484
 • Henryk Wisner, Najjaśniejsza Rzeczpospolita: Szkice z czasów Zygmunta III Wazy i Władysława IV Wazy (Englightened Rzeczpospolita: Drafts from the times of...). Culture and politics, various subjects.
 • Henryk Wisner, Rokosz Zebrzydowskiego, seria Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, II-24, 1988
 • Maria Woźniakowa. Konstytucja 3 Maja 1791 roku w dokumentach. Wyd. Sejmowe, 1991, ISBN 8370590013. Brief history of documents, 99% photos, rather useless.
 • Andrzej Wyczański, Dogonic Europę, seria Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, II-20, 1988. Seems to cover the period of Reformation (16th century), has interesting sections on economy, social structure and politics, in addition to obligatory arts&sciences chapter.
 • Andrzej Wyczański, Polska Rzeczpospolita Szlachecka, 1965. An interesting historical overview concentrating on econony, politics and culture. As far as culture go, it is more academic then Łoziński, although a bit more difficult to read. Politic and economy section are much more interesting, although some communist-era Marxist bias can be spotted. Still, it is a fairly good publications if one wants to read on those subjects, as the author does good job sectioning (i.e. when he writes on economy, economy it is for 20 pages).
 • Adam Zamoyski, Hieronim Florian Radziwiłł, Twój Styl (!) 1999, 8371631332. Short bio by a historian and collections of anegdotes. I have not the faintest idea why was this published by Twój Styl - a Polish women fashion magazine...
 • Romantyczna Gawęda Szlachecka - 1999, on szlachta's culture, collection of poems, short stories and essays from 19th century,
 • Władysław IV w grafice XVII i XVIII wieku (Wladislaw IV in the graphics of 17th and 18th century)

Map:

 • Władysław Czapliński and Tadeusz Ładogórski (ed.), The historical atlas of Poland, 1981. A truly great set of maps, covering even such events as the Polish-Soviet War and some military maps (like of the Battle of Oliwa or Battle of Kircholm). Of course, as any print publication it is far from comprehensive, but it is the best atlas - printed or online - about Polish history I have seen so far. As a bonus, it has an English language version.

Non-academic:

 • Krotochwile i maksymy imc Pana Zagłoby, 200?,
 • Anegdoty facecje i sensacje obyczajowe XVII i I-poł. XVIIII wieku, 1962
 • Leszek Podhorecki's novelisation on Stanisław Koniecpolski, 1969, MON series
 • Tadeusz Nowak novelisation on Kazimierz Siemienowicz, 1969, MON series
 • Dzikie Pola: Rzeczpospolita w Ogniu, 2005. This is a role-playing game. Nonetheless it contains one of the best overviews of PLC geography and regions I have ever read, and its sections on culture and politics are great, based on Jacek Komuda works and definetly taking much from Łoziński's classics.

Not on Poland:

 • Almust Bues, Historia Niemiec XVI-XVIII wieku (German history from 16th to 18th century), 1998,
 • Paweł Jasienica, Rozważania o wojnie domowej (Discourse on a home war). Wyd. Lit. 1985. About the French Revolution.
 • Pamiętniki Kardynała Retza (Memoires of Cardinal Retz), 1958
 • Modernizacja struktur władzy w warunkach opóźnienia (Modernization of governance structures in the backward conditions). DIG, 1999. Seems to be a collection of conference papers, in Polish, English, and Cyryllic. Subjects include Poland and other EE countries, from 16th to 17th centuries. Chapters include: colonization of Ukraine (1569-1648), the Baltic szlachta, changes to Polish military tradition

Partitions[edit]

Non-academic:

 • Stanisław Wasylewski, Dykteryjki i facecje z dawnych czasów, Lwów, 1921, stan słaby - kartki luzem!

Second Polish Republic[edit]

 • Norman Davies, Orzeł Biały, Czerwona Gwizada, Znak, 1997, ISBN 83700067611
 • Tadeusz Filar, U stóp krolewskiego Wawelu; Społeczność ukraińska w Krakowie w latach 1918-1939 (At the feet of royal Wawel: Ukrainian society in Kraków from 1918-1939). Title sais it all. A great academic study by a person I know personally and highly respect.
 • Jacek Kobluszewski, Kresy, 1995, nice pictures but more like a photo album then a scientific publication
 • Henryk Zieliński, Historia Polski 1914-1939, Ossolineum, 1983, ISBN 8304007126
 • Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego, Wydawnictwo AE, Kraków, 1995 (xerox copy)

WWII[edit]

 • Dariusz Fiskus, Pseudonim Łupaszka, Most, 1989, on the Wilno's AK 5th Brigade

Communist[edit]

Modern[edit]

 • Muzeum Narodowe w Krakowie. Gaerie, zbiory, informator. - a good book for an article on the Museum

Missing[edit]

User:Piotrus/Bookshelf/Missing