User talk:Nemzag/Gheg

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Gheg
Region Albania, Kosovo, Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia (Preševo Valley), Turkey, Western Europe, USA and Brazil
Native speakers
4,200,000 (date missing)
Language codes
ISO 639-3 aln
A map showing Gheg speakers in blue

Gheg (or Geg) is one of the two major dialects of the Albanian language. The other is Tosk, which is the main basis for the standard form of Albanian. The dividing line between these two dialects is the Shkumbin River, which winds its way through central Albania.

Gheg is spoken in Northern Albania, Kosovo, parts of the Republic of Macedonia, Turkey and Montenegro (Albanian: Mali i Zi), and by the Albanians of southern Serbia (mostly the cities of Preševo, Bujanovac, and Medveđa), (Albanian: Preshevë, Bujanovc, Medvegjë). It is also spoken in parts of Sicily and southern Italy.

Origin[edit]

The renowned Albanian author and politician Pashko Vasa in the 19th century argued that the origin of the word Gheg derives from the word Gjiant, Gegant, Gigand, Giant, referring to the verse found in the Homer's Iliad, "beyond the mountains of Akrokeronis, the land is inhabited by the Giants (Greek: γίγας; Latin: GIGAS).

Subdialects[edit]

Gheg has several subdialects, notably:

Phonology[edit]

Vowels[edit]

Oral[edit]

IPA Written as Greek Attic Slavônic
[ə] ë (nër) Ъ, ъ
[a] a (dash) Α, α А, а
[ɑ] â (prâpë)
[ɒ] ä (knäqët)
[e] e (derë) Ε, ε Е, е
[ɛ] ê (mênôj) Η, η И, и
[i] i (dritë) Ι, Ι І, і
[o] o (kos) Ο, ο О, о
[u] u (kur) ΟΥ, ου У, у
[y] y (shykyr) Υ, υ Ы, ы
[ɔ] ô (dôrë) Ω, ω Ѡ, ѡ

Nasalized[edit]

IPA Written as Slavônic
[ĩ] ĩ
[ɛ̃] Ѧ, ѧ
[ɑ̃] ã (zã)
[ɔ̃] õ (some dialects) Ѫ, ѫ
[ỹ]
[ũ] ũ (hũna)

Differences between dialects[edit]

English Standard Albanian Tosk Albanian Gheg Albanian Root & Related Source Variation
Albania
[ælˈbeɪniə]
Shqipëri
[ʃʨipəri]
Shqipëri
[ʃcipəri]
Shqypní
[ʃʧipni]
Scipio / Scipiônês / Skipetar
[sqip·jo] / [sqipjɔn·ɛs] / [sqipɛtar]
latin i [i] ↔ y [y]
s [s] ↔ sh [ʃ]
ç [ʧ] ↔ q [ʨ]
k [q] ↔ q [ʨ]
Skopje
[ˈskɔpjɛ]
Shkupi
[ʃkupi]
Shkupi
[ʃkupi]
Shkupi
[ʃqupi]
Scupi
[squpi]
latin s [s] ↔ sh [ʃ]
س [s] ↔ ش [ʃ]
we
[wɪ]
ne
[nɛ]
ne
[nɛ]
nê (a te nêna)
[nɛ]
نا (Ἀθήνη) / nos / ние
[næ / na / nɛ] / [atʰɛnɛ] / [nos] / [nie]
arab / greek / latin / slavic e [ɛ] ↔ ê [ɛ] /
us
[ʌs]
në / neve
[nə / nevɛ]
në / neve
[nə / nevɛ]
na (a te na) / nevê
[na], [a te na] / nevɛ]
نا (Ἀθηνᾶ) / nobis / нас
[næ / na / nɛ] / [atʰɛna] / [nobis] / [nas]
arab / greek / latin / slavic ë [ə] ↔ a [a]
i
[aɪ]
une
[un·ɛ]
une
[un·ɛ]
unê
[un·ɛ]
أنا / אני / unus
[ˀenæ / ˀana / ˀɛnɛ] / [an·i] / [un·us]
arabic / latin e [ɛ] ↔ ê [ɛ]
me
[mi]
unë / më
[un·ə / mə]
unë / më
[un·ə / mə]
unë / mu
[un] / [mu]
أنا / unus, me / ме, мене / με μου
[ˀenæ / ˀana / ˀɛnɛ] / [un·us] / [me] / [mɛ, mɛnɛ] / [me, mu]
arabic / latin / slavic / greek ë [ə] ↔ ë []
one
[wʌn]
një
[ɲə]
një
[ɲə]
nji / njã
[ɲɑ̃]
uniô
[un·jɔ]
latin ë [ə] ↔ ẽ [ɑ̃]
nine
[naɪn]
nëntë
[nənt·ə]
nëntë
[nənt·ə]
nãndë / nãnë
[nɑ̃nd] / [nɑ̃n]
εννέα / ενενήντα
[enne·a] / [enenεnθa]
greek n [n] ↔ nd [nᵈ]
mind, think
[maɪnd, θɪŋk]
mendoj
[mɛnd·ɔj]
mëndoj
[mɛnd·ɔj]
mênthôj / mênoj
[mɛnθ·ɔj] / [mɛn·ɔj]
mêns, mêntëm
[mɛns] / [mɛnθ·əm]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
is
[is]
është
[əʃt]
është
[əʃt·ə]
ãsht / ã
[ɑ̃ʃt] / [ɑ̃]
est
[ɛsθ / est]
latin ë [ə] ↔ ẽ [ɑ̃]
s [s] ↔ sh [ʃ]
spider
[ˈspaɪdər]
merimangë
[meriɪmɑŋ·ə]
mirëmangë
[mirəmɑŋ·ə]
barimãngë
[barimɑ̃ŋ·ə]
μυρμήγκι
[myrmɛgkɪ]
greek
root
[rut]
rrenjë
[rɛɲ​·ə]
rrënjë
[rɛɲ​·ə]
rrẽjë
[rɑ̃j·ə]
j [j] ↔ nj [ɲ]
I do
[aɪ du]
bëj
[bəj]
bëj
[bəj]
bâj
[bɑj]
ë [ə] ↔ â [ɑ]
made
[meɪd]
bërë
[bəɾ·ə]
bërë
[bəɾ·ə]
bã / bânë
[bɑ̃] / [bɑn·ɛ]
n [n] ↔ r [ɾ]
sound, voice
[saʊnd, vɔɪs]
zëri
[zəɾi]
zëri
[zəɾi]
zëni / zãnë
[zəni] / [zɑ̃ni]
σώος / sônus
[sɔ·os] / [sɔn·us]
greek / latin n [n] ↔ r [ɾ]
lord, sir
[lɔrd, sɜr]
zotëri
[zɔtəɾi]
zotëri
[zɔtəɾi]
zôtëni
[zɔtəni]
ζω
[zɔ]
greek n [n] ↔ r [ɾ]
tyrant, führër
[ˈtaɪrənt, ˈfyʊərər]
tiran / führën
[tiɾan] / [fyhɾən]
tirër thirër / führër
[tiɾəɾ θiɾəɾ] / [fyhɾəɾ]
thyran / führën
[θyɾan] / [fyhɾən]
τύραννος / führer
[θyrannos] / [fyʀɐɾ]
greek / german n [n] ↔ r [ɾ]
namur
[nɑˈmʊər]
namur
[namuɾ]
namur
[namuɾ]
namën
[namən]
namur
[namyr]
latin n [n] ↔ r [ɾ]
name
[neɪm]
emër
[ɛməɾ]
emër
[ɛməɾ]
ẽmën
[ɛ̃mən]
nômen
[nɔm·ɛn]
latin n [n] ↔ r [ɾ]
women
[ˈwɪmɪn]
femër
[fɛməɾ]
femër
[fɛməɾ]
fẽmën
[fɛ̃mən]
femina
[fɛmɪn·a]
latin n [n] ↔ r [ɾ]
sand
[sænd]
rërë
[ɾəɾ·ə]
rërë
[ɾəɾ·ə]
rãnë, zäl
[ɾɑ̃n·ə]
harena
[ʰarɛn·a]
latin n [n] ↔ r [ɾ]
in
[ɪn]
ndë
[ndə]
ndë
[ndə]

[nə]
n [n] ↔ nd [nᵈ]
among, under
[əˈmʌŋ, ˈʌndər]
ndër
[ndəɾ]
ndër
[ndəɾ]
nër
[nəɾ]
n [n] ↔ nd [nᵈ]
underwear
[ˈʌndərˌwɛər]
ndërresa
[ndəres·a]
ndërresa
[ndəres·a]
nërresa
[nəres·a]
n [n] ↔ nd [nᵈ]
change
[tʃeɪndʒ]
ndërroj
[ndər·ɔj]
ndërroj
[ndər·ɔj]
drrôj
[ndər·ɔj]
अन्तर
[ənt̪ərə]
Sanskrit n [n] ↔ nd [nᵈ]
while
[waɪl]
ndërsa
[ndəɾsa]
ndërsa
[ndəɾsa]
dërsa
[dəɾsa]
n [n] ↔ nd [nᵈ]
till, until
[tɪl] [ʌnˈtɪl]
derisa
[deɾisɑ]
derisa
[deɾi sɑ]
teri sa
[teɾi sɑ]
n [n] ↔ nd [nᵈ]
honest
[ˈɒnɪst]
ndershëm
[ndɛɾʃəm]
ndershëm
[ndɛɾʃəm]
nêrshëm
[nɛɾʃəm]
hônestô
[ʰɔnesθ·ɔ]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
honor, respect
[ˈɒnər, rɪˈspɛkt]
nder
[ndeɾ]
nder
[ndeɾ]
ner
[neɾ]
hônorô
[ʰɔnor·ɔ]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
honor
[ˈɒnər]
nderoj
[ndeɾ·ɔj]
nderoj
[ndeɾ·ɔj]
nerôj
[neɾ·ɔj]
hônorô
[ʰɔnor·ɔ]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
thank
[θæŋk]
falenderoj
[falen·ndeɾ·ɔj]
falënderoj
[falən·ndeɾ·ɔj]
faliminerôj
[falimɪ·neɾ·ɔj]
hônorô
[ʰɔnor·ɔ]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
bankrupt falimentim falimentim falimentim fallimentô italian
mellowness pjekuri pjekuri pjekuni n [n] ↔ r [ɾ]
state, condition
[steɪt, kənˈdɪʃən]
gjendje
[ɟɛnd·jɛ]
gjëndje
[ɟənd·jɛ]
gjẽndje
[ɟɛ̃nd·jɛ]
ë [ə] ↔ ẽ [ɛ̃]
sleep
[slip]
fjetje
[fjɛt·jɛ]
fjëtje
[fjət·jɛ]
flẽtje
[flɛ̃jt·jɛ]
e [ɛ] ↔ ẽ [ɛ̃]
sleeps
[slips]
fle
[flɛ]
flë
[flə]
flẽ
[flɛ̃]
e [ɛ] ↔ ẽ [ɛ̃]
speak
[spik]
flet
[flɛt]
flët
[flət]
fol
[fol]
e [ɛ] ↔ ẽ [ɛ̃]
lie
[laɪ]
gënjeshtër / rrenë
[gəɲɛ​ʃtər] / [rɛn·ə]
gënjeshtër / rrënë
[gəɲɛ​ʃtər] / [rən·ə]
rrẽnë
[rɛ̃n·ə]
ingannô
[ɪn·gan·nɔ]
latin e [ɛ] ↔ ẽ [ɛ̃]
bird
[bɜrd]
zog
[zog]
zok
[zoq]
zog
[zɔg]
lady, madam
[ˈleɪdi, ˈmædəm]
zonjë
[zɔɲ·ə]
zonjë
[zɔɲ·ə]
zôjë
[zɔj·ə]
ζω
[zɔ]
greek j [j] ↔ nj [ɲ]
god
[gɒd]
zot
[zɔt]
zot
[zɔt]
zôt
[zɔt]
ζω
[zɔ]
greek
to decease
[tu dɪˈsis]
a vdes
[a vdɛs]
a vdës
[a vdəs]
a dês
[a dɛs]
ᾍδης
[ʰadɛs]
greek d [d] ↔ vd [ᵛd]
died
[daɪ]
vdiqa
[vdɪʨ·a]
vëdiqja
[vədɪʨ·ja]
dêka
[dɛq·a]
decedô
[de·qɛd·ɔ]
latin d [d] ↔ vd [ᵛd]
the death
[ðə dɛθ]
vdekja
[vdɛq·ja]
vëdekja
[vədɛq·ja]
dêkja
[dɛq·ja]
decedere
[de·qɛd·ere]
latin d [d] ↔ vd [ᵛd]
king (passed ancestor)
[kɪŋ] ([pæsed ˈænsɛstər])
mbret
[mbɾɛt]
mbret
[mbɾɛt]
mret/regj
[mɾɛt / rɛɟ]
راج مرت / राज्ञा मृत / rex / ρήγας
[raɟ] [rɛgs] [rɛgas] / [mrtə]
sanskrit / latin / greek m [m] ↔ mb [mᵇ]
protects
[prəˈtɛkts]
mbron
[mbɾɔn]
mbron
[mbɾɔn]
prun
[pɾun]
imperatôr / Перун
[im·peraθ·ɔr] / [perun]
latin / slavic pr [pʳ] ↔ mbr [mbʳ]
rearward
[ˈrɪərwərd]
mbrapë
[mbɾapa]
mbrapa
[mbɾapa]
präpa
[pɾɒpa]
pr [pʳ] ↔ mbr [mbʳ]
yesternight
[ˈɪɛstərˈnaɪt]
mbrëmë
[mbɾəmə]
mbrëmë
[mbɾəmə]
prämë
[pɾɒm]
pr [pʳ] ↔ mbr [mbʳ]
loose
[luz]
humb
[humb]
humb
[humb]
hup
[hup]
p [p] ↔ mb [mᵇ]
lean
[lin]
mbështet
[mbəʃtɛt]
mbështet
[mbəʃtɛt]
pshtet
[pʃtet]
p [p] ↔ mb [mᵇ]
cleat, dart
[klit, dɑrt]
thumb
[θumb]
thumboj
[θumb]
thupôj
[θup]
p [p] ↔ mb [mᵇ]
bit, sting
[bɪt, stɪŋ]
thumboj
[θumb·ɔj]
thumboj
[θumb·ɔj]
thupôj
[θup·ɔj]
p [p] ↔ mb [mᵇ]
bar, wand
[bɑr, wɒnd]
thupër
[θup·əɾ]
thupër
[θup·əɾ]
thupër
[θup·əɾ]
p [p] ↔ mb [mᵇ]
evening
[ˈivnɪŋ]
mbrëma
[mbɾəma]
mbrëma
[mbɾəma]
präma / mräma
[pɾɒma] / [mɾɒma]
p [p] ↔ mb [mᵇ]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
slay
[sleɪ]
mbytë
[mbytə]
mbytë
[mbytə]
mytë
[myt]
ميت / מי׳ת
[mit]
semitic m [m] ↔ mb [mᵇ]
rat
[ræt]
mi
[mi]
mi
[mi]
mĩni
[mĩnɪ]
on, above
[ɒn] [əˈbʌv]
mbi
[mbi]
mbi
[mbi]
mi
[mi]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
fill
[fɪl]
mbush
[mbuʃ]
mbush
[mbuʃ]
mush
[muʃ]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
arrive
[əˈraɪv]
arrij → mbërrij
[ar·ij] → [mbər·ij]
arrij → mbërrij
[ar·ij] → [mbər·ij]
arrij → mrrij / mërrij
[ar·ij] → [mr·ij] / [mər·ij]
arrivô latin m [m] ↔ m [mᵇ]
complete
[kəmˈplit]
mbaroj
[mbaɾ·ɔj]
mbaroj
[mbaɾ·ɔj]
parôj / marôj
[paɾ·ɔj] / [maɾ·ɔj]
parô
[par·ɔ]
p [p] ↔ mb [mᵇ]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
take
[teɪk]
mbârr
[mbɑr]
mbarr
[mbɑr]
märr
[mɒr]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
after
[ˈæftər]
mbas
[mbas]
mbas
[mbɑr]
mas / masanena
[mas] / [masa·nena]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
after
[ˈæftər]
pastaj
[past·aj]
pastaj
[past·aj]
tana
[tana]
पश्चात्
[pəʃʧat̪]
Sanskrit
hold
[hoʊld]
mbâj
[mbaj]
mbaj
[mbaj]
mäj
[mɑj]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
to cover
[fɪl]
mbuloj / mbloj
[mbul·ɔj] / [mbl·ɔj]
mbuloj / mbloj
[mbul·ɔj] / [mbl·ɔj]
mulôj / mlôj
[mul·ɔj] / [ml·ɔj]
manipulô
[manipul·ɔ]
latin m [m] ↔ mb [mᵇ]
to sow
[tu soʊ]
mbjell
[mbjɛɫ]
mbjell
[mbjɛɫ]
mjêll
[mjɛɫ]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
interior
[ɪnˈtɪəriər]
brenda
[bɾɛ̃n·a]
brënda
[bɾən·a]
mrẽna
[mɾɛ̃n·a]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
breakfast
[lʌntʃ]
saballëk
[ʂabaɫək]
صبحانه
[ʂobħane]
persian e [ɛ] ↔ ê [ɛ]
lunch
[lʌntʃ]
drekë
[dɾɛk·ə]
drêkë
[dɾɛk]
e [ɛ] ↔ ê [ɛ]
dinner
[ˈdɪnər]
darkë
[dɑɾk·ə]
därkë
[dɒɾk]
â [ɑ] ↔ ä [ɒ]
venter
[ˈvɛntər]
bark
[bɑɾk]
b [b] ↔ mb [ᵐb]
pregnant
[ˈprɛgnənt]
mbarrë
[mbɑr·ə]
mbarrë
[mbɑr·ə]
bärrë / pärrë
[bɒr] / [pɒr]
prægnas
[prɛ·ʒnas]
b [b] ↔ mb [ᵐb]
p [p] ↔ mb [mᵇ]
stand
[stænd]
mbështet
[mbəʃtɛt]
mbështet
[mbəʃtɛt]
bështêt
[bəʃtɛt]
status
[stat·us]
latin b [b] ↔ mb [ᵐb]
deform
[dɪˈfɔrm]
shtrembëroj
[ʃtɾɛmbəɾ·ɔj]
shtrembëroj
[ʃtɾɛmbəɾ·ɔj]
shtrêmbôj / shtrêmôj
[ʃtɾɛmb·ɔj] / [ʃtɾɛm·ɔj]
strambus / strabus
[stramb·us] / [strab·us]
latin b [b] ↔ br [bʳ]
damn
[dæm]
bre
[bɾɛ]
 ?
[bɛ]
b [b] ↔ br [bʳ]
separate
[ˈsɛpəˌreɪt]
ndaj
[ndaj]
ndaj
[ndaj]
däj
[dɑj]
d [d] ↔ nd [ⁿd]
by, at, unto
[baɪ, æt, ˈʌntu]
ndaj
[ndaj]
ndaj
[ndaj]
naj / nëj
[nɑj] / [nəj]
d [d] ↔ nd [ⁿd]
make your
[meɪk yʊər]
ndreqe
[dɾɛʨɛ]
ndreqe
[dɾɛʨɛ]
dreqe / drêçê
[dɾɛʨɛ] / [dɾɛʧɛ]
directus, rectus facere, regula
[dis·rɛgθ·us] [rɛgθ·us faq·erɛ] [rɛgul·a]
latin d [d] ↔ nd [ⁿd]
build, construct
[bɪld, kənˈstrʌkt]
ndertoj
[ndeɾt·ɔj]
ndërtoj
[ndeɾt·ɔj]
drêtôj
[drɛt·ɔj]
directus, structus
[dis·rɛgθ·us] [strugθ·us]
latin d [d] ↔ nd [ⁿd]
straight, right
[streɪt, raɪt]
drejt
[dɾejt]
drejt
[dɾejt]
drêjt
[dɾejt]
directum, erectus
[dis·rɛgθ·um] [erɛgθ·us]
latin e [ɛ] ↔ ê [ɛ]
to work për të punuar për të punuar me punuê πένομαι greek are [arɛ] ↔ ê [ɛ]
city
[ˈsɪti]
qytet
[ʨytet]
qytet
[ʨytet]
çytet
[ʧytet]
civitate
[qiwit·as]
latin ç [ʧ] ↔ q [ʨ]
city
[ˈsɪti]
sher
[ʃer]
şehir / شهر
[ʃehɪr] / [ʃɒr]
ottoman / persian
door
[dɔr]
portë
[port·ə]
portë
[port·ə]
derë
[der]
porta / در
[port·a] / [dɒr]
latin / persian
dog
[dɔg]
qen
[ʨɛn]
qën
[ʨən]
çẽn / çan
[ʧɛ̃n] / [ʧan]
canis
[qan·is]
latin ç [ʧ] ↔ q [ʨ]
lamb qengj qëngj kingj / qingj k [q] ↔ q [ʨ]
to be
[təˈbi]
qenë
[ʨɛn·ə]
qënë
[ʨən·ə]
kjẽnë / kãnë
[kjɛ̃n] / [kɑ̃n]
كان
[kæn]
arab k [q] ↔ q [ʨ]
cry
[kraɪ]
qaj
[ʨaj]
qaj
[ʨaj]
käj
[qɑj]
κλαίω
[qla·jɔ]
greek k [q] ↔ q [ʨ]
weep
[wip]
qan
[ʨɑn]
qan
[ʨɑn]
kän
[qɒn]
κλαίω
[qla·jɔ]
greek k [q] ↔ q [ʨ]
fun, satisfy kenaqë kënaqë knaçë ç [ʧ] ↔ q [ʨ]
bachelor
[ˈbætʃələr]
beqar
[becar]
becar
[beʨar]
bekar
[bekar]
بكر
[bikər]
arab / ottoman k [k] ↔ q [ʨ]
thankful
[ˈθæŋkfəl]
shyqyr
[ʃyʨyr]
shyqyr
[ʃyʨyr]
shykyr
[ʃykyr]
شُكْر
[ʃukər]
arab / ottoman k [k] ↔ q [ʨ]
sugar
[ˈʃʊgər]
sheqer
[ʃeʨɛr]
sheqer
[ʃeʨɛr]
shekêr
[ʃekɛr]
شکر / سكر
[ʃkr] / [skr]
arab / ottoman / persian k [k] ↔ q [ʨ]
towel
[ˈtaʊəl]
peshqir
[pɛʃʨiɪr]
peshqir
[pɛʃʨir]
pêshkir
[pɛʃqir]
پیشگیر
[piʃ·gir]
arab / ottoman / persian k [k] ↔ q [ʨ]
juniper dëllinjë enjë bërshẽ
muck baltë llum lloq
fire-iron cimbidh mashë danë
I can
[aɪ kæn]
mundem
[mundem]
mundem
[mundəm]
mũj
[mũj]
munia / manualis
[mun·ja / manu·al·is]
latin
you can
[ju kæn]
mundesh
[mundeʃ]
mundësh
[mundəʃ]
mũnësh
[mũnəʃ]
munis / manus
[mun·is / man·us]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
place vend vënd ven n [n] ↔ nd [nᵈ]
finish
[ˈfɪnɪʃ]
fund
[fund]
fund
[fund]
fũn
[fund]
finis
[fin·is]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
end, bottom
[ɛnd] [ˈbɒtəm]
fund
[fũnd]
fund
[fund]
fũnd
[fũnd]
fundus
[fund·us]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
hundred
[ˈhʌndrɪd]
qind
[cind]
qind
[cind]
çin
[ʧin]
centum
[qent·um]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
nose hundë hundë hũnë n [n] ↔ nd [nᵈ]
fox dhelpër dhelpër skile σκύλο greek
up, high lart lart nâltë altus latin
stop, halt ndaloj ndaloj naloj n [n] ↔ nd [nᵈ]
puppy, dog këlysh këlysh klish σκύλο greek y [y] ↔ i [i]
hydrogen
[ˈhaɪdrədʒən]
hidrogjen
[ʰidro·ɟɛn]
hidrogjen
[ʰidro·ɟɛn]
hydrozhên
[ʰydro·ʒɛn]
ὕδωρ + γεννάω
[ʰydɔr + gennaɔ]
greek y [y] ↔ i [i]
this one
[ðɪs wʌn]
qiky
[ciky]
qiky
[ciky]
qyky / çyky
[ɕiky] / [ʧiky]
y [y] ↔ i [i]
salt
[sɔlt]
kripë
[kɾipə]
kripë
[kɾipə]
krypë
[qryp]
κρυπτός / κρύσταλλος latin / greek y [y] ↔ i [i]
mount, up
[maʊnt] [ʌp]
hipje
[ʰip·jɛ]
hipje
[ʰip·jɛ]
hypjê
[ʰyp·jɛ]
υψος / ὑπέρ
[ʰyps·os / ʰyp·er]
greek y [y] ↔ i [i]
descender, landed zbriti zbriti zhdrypi υπο- / ὑπό
[-ypo] / [ypo]
greek y [y] ↔ i [i]
any, anybody
[ˈɛniˌbɒdi]
ndonjë
[ndɔ·ɲə]
 ?
[]
zhdônjë
[ʒdɔ·ɲɑ̃]
anyone
[ˈɛniˌwʌn]
ndokush
[ndɔ·kuʃ]
 ?
[]
zhdôkush
[ʒdɔ·quʃ]
life
[laɪf]
jeta
[jeta]
jeta
[jeta]
jêta
[jeta]
حياة / حيات / حياتى
[ħɛjɛta]
arab / ottoman / persian
staying, subsisting
[steɪiŋ, səbˈsɪstiŋ]
jes
[jɛs]
finished
[ˈfɪnɪʃ]
kry
[qry]
sos
[sɔs]
betis
[betis]
bitiş
[bitiʃ]
turk
but
[bʌt]
por
[por]
por
[por]
amã
[amɑ̃]
ama
[ama]
turk
only, but, beside
[ˈoʊnli, bʌt, bɪˈsaɪd]
veç
[vɛʧ]
veç
[vɛʧ]
vêç
[vɛʧ]
e [ɛ] ↔ ê [ɛ]
alone
[əˈloʊn]
vetëm
[vɛt·əm]
vetëm
[vɛt·ə]
vêtm
[vɛtm]
e [ɛ] ↔ ê [ɛ]
remain
[rɪˈmeɪn]
mbes
[mbɛs]
mbes
[mbɛs]
mês
[mɛs]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
remained
[rɪˈmeɪned]
mbeta
[mbet·a]
mbeta
[mbet·a]
meta
[met·a]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
close
[kloʊz]
mbyll
[mbyll]
mbyll
[mbyll]
myll
[myll]
Shkodër m [m] ↔ mb [mᵇ]
close
[kloʊz]
mbëshele / mbëçele
[mbəʃɛl·ɛ] / [mbəʧɛl·ɛ]
mbërshele
[mbəɾʃɛl·ɛ]
mshêlê
[mʃɛl·ɛ]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
gather, collect
[ˈgæðər, kəˈlɛkt]
mbledh
[mblɛð]
mbledh
[mblɛð]
mlêdh
[mlɛð]
m [m] ↔ mb [mᵇ]
search
[sɜrtʃ]
kërko
[qərq·ɔ]
kërko
[qərq·ɔ]
kërko
[qərq·ɔ]
circare (ring)
[gɪrg·arɛ]
latin
look
[lʊk]
shiko
[ʃiq·ɔ]
shëko
[ʃəq·ɔ]
këqyr / kshyr
[ʃəʨyr] / [qʃyr]
oculis sequor
[ogul·ɪs sequor]
latin
leave
[liv]
shkoj
[ʃq·ɔj]
shkoj
[ʃəq·ɔj]
shkôj
[ʃəq·ɔj]
go
[goʊ]
yrôj
[yr·ɔj]
ire
[ire]
latin
visage
[ˈvɪzɪdʒ]
fytyrë
[fytyɾ·ə]
fytyrë
[fytyɾ·ə]
ftyrë
[ftyɾ·ə]
factura
[faqtur·a]
latin
face
[feɪs]
faqë
[fɑʨ·ə]
 ? fäçë
[fɒʧ]
face
[faq·ɛ]
latin ç [ʧ] ↔ q [ʨ]
annoy, tease
[əˈnɔɪ, tiz]
ngac
[ŋaʦ]
ngac
[ŋaʦ]
gac / guc
[gaʦ] / [guʦ]
agacer
[agas·e]
french g [g] ↔ ng [ŋ]
annoy, tease
[əˈnɔɪ, tiz]
ngacmoj
[ŋaʦm·ɔj]
ngacmoj
[ŋaʦm·ɔj]
gacmoj
[gaʦm·ɔj]
agacer
[agas·e]
french g [g] ↔ ng [ŋ]
charge, load
[tʃɑrdʒ, loʊd]
ngarkoj
[ŋarq·ɔj]
ngarkoj
[ŋarq·ɔj]
garkoj
[garq·ɔj]
carrus / incaricô
[qar·rus] / [in·qariq·ɔ]
latin g [g] ↔ ng [ŋ]
car
[kɑr]
karro
[qar·o]
karro
[qar·o]
kêrr
[qɛr]
carrus
[qar·rus]
latin g [g] ↔ ng [ŋ]
chair
[tʃɛər]
karrige
[qarrig·ɛ]
karrige
[qarrig·ɛ]
karrik
[qarriq]
carrus / carega
[qar·rus] / [qareg·a]
latin / italian k [q] ↔ g [g]
have
[hæv]
kam
[qɑm]
kam
[qɑm]
kâm
[qɑm]
has, there is
[hæz, ðɛər ɪz]
ka
[qɑ]
ka
[qɑ]

[qɒ]
by, to
[baɪ, tu]
nga
[ŋa]
nga
[ŋa]
ka
[qa]
k [q] ↔ ng [ŋ]
slowly
[sloʊ]
ngadalë
[ŋadal·ə]
ngadalë
[ŋadal·ə]
kadälê
[qadal·ɛ]
k [q] ↔ ng [ŋ]
sometimes
[ˈsʌmˌtaɪm]
nganjëherë
[ŋaɲə·hɛr·ə]
nganjëherë
[ŋaɲə·hɛr·ə]
kaniherë
[qani·hɛr·ə]
k [q] ↔ ng [ŋ]
cadaster, parcel
[kəˈdæstər, ˈpɑrsəl]
ngastër
[ŋgastəɾ]
ngastër
[ŋgastəɾ]
kastër / kadastër
[qɑstəɾ] / [qɑdɑstəɾ]
k [q] ↔ ng [ŋ]
complicate
[ˈkɒmplɪˌkeɪt]
ngatërroj
[ŋgatər·ɔj]
ngatërroj
[ŋgatər·ɔj]
katrrôj
[qatər·ɔj]
inquaternô
[in·qwatern·ɔ]
latin q [q] ↔ ng [ŋ]
destroy
[dɪˈstrɔɪ]
shkatërroj
[ʃqatər·ɔj]
shkatërroj
[ʃqatər·ɔj]
shkatrrôj
[ʃqatr·ɔj]
destruô, struo, troja
[de·stru·ɔ]
latin s [s] ↔ sh [ʃ]
س [s] ↔ ش [ʃ]
soldier
[ˈsoʊldʒər]
ushtar
[uʃtɑr]
ushtar
[uʃtɑr]
ushtar
[uʃtɒr]
struô, hostis, שׁוֹטֵר, σωτήρ
[stru·ɔ], [host·is], [ʃoter], [sɔθɛr]
latin s [s] ↔ sh [ʃ]
س [s] ↔ ش [ʃ]
fire
[faɪər]
zjarri
[zjar·i]
zjarri
[zjar·i]
zjarrmi
[zjarm·i]
rm [rᵐ] ↔ r [r]
enemy
[ˈɛnəmi]
armik
[aɾmiq]
armik
[aɾmiq]
anmik / anëmik
[anmiq] / [anəmiq]
inimicus
[in·imiq·us]
latin n [n] ↔ r [ɾ]
Short
[ʃɔrt]
shkurt
[ʃquɾt]
shkurt
[ʃquɾt]
shkurt
[ʃquɾt]
curtus
[qurt·us]
latin s [s] ↔ sh [ʃ]
س [s] ↔ ش [ʃ]
science
[ˈsaɪəns]
shkencë
[ʃqenʦ·ə]
shkencë
[ʃqenʦ·ə]
shkencë
[ʃqenʦ]
scientia
[sqiɛnθ·ja]
latin s [s] ↔ sh [ʃ]
س [s] ↔ ش [ʃ]
who
[hu]
kush
[kuʃ]
kush
[kuʃ]
kush
[quʃ]
quis
[qwis]
latin q [q] ↔ k [q]
what
[ʰwʌt]
çka
[ʧqa]
çka
[ʧqa]
shka / qa, ça
[ʃka] / [ʧa]
q [q] ↔ ç [ʧ]
something
[ˈsʌmˌθɪŋ]
diçka
[di·ʧqa]
diçka
[di·ʧqa]
dishka / diça
[di·ʃka] / [di·ʧa]
q [q] ↔ ç [ʧ]
why
[ʰwaɪ]
pse
[psɛ]
pse
[psɛ]
përshka / përqa
[pəɾ·ʃka] / [pəɾ·ʧa]
pro quid
[pro qwid]
latin
your
[ɪɔr]
tëndë
[tənd·ə]
tënde
[tənd·ə]
tinë / tänë
[tin·ə / [tɑn]
teneô
[ten·eɔ]
latin ë [ə] ↔ a [a]
your
[jɔr]
tënde
[tənd·ɛ]
tënde
[tənd·ɛ]
tinê / tãnê
[tinɛ] / [tɑ̃nɛ]
tenirê
[ten·irɛ]
latin n [n] ↔ nd [nᵈ]
you
[ju]

[tə]

[tə]
ti / tê
[ti] / [tɛ]
te / ти
[te] / [tɛ → ti]
latin / slavic ë [ə] ↔ ê [ɛ]
to
[tu]

[tə]
your
[jur]
tuaj
[tuaj]
tuaj
[tuaj]
tuaj
[tuaj]
tua
[tua]
latin ë [ə] ↔ ê [ɛ]
this
[ðɪs]
këtë
[kətə]
këtë
[kətə]
kta
[kta]
ë [ə] ↔ a [a]
those
[ðoʊz]
këto
[kəto]
këto
[kəto]
kto
[kto]
ë [ə] ↔ a [a]
of these
[ɒv ðiz]
këtyre
[kətyɾɛ]
këtyre
[kətyɾɛ]
ktynê
[ktynɛ]
n [n] ↔ r [ɾ]
these
[ðiz]
këtyrëve
[kətyɾəvɛ]
këtyrëve
[kətyɾəvɛ]
ktynvê
[ktynvɛ]
n [n] ↔ r [ɾ]
of those
[ɒv ðoʊz]
atyre
[atyɾɛ]
atyre
[atyɾɛ]
atynê (Atʰêna)
[atynɛ]
n [n] ↔ r [ɾ]
those
[ðoʊz]
atyrëve
[atyɾəvɛ]
atyrëve
[atyɾəvɛ]
atynvê
[atynvɛ]
n [n] ↔ r [ɾ]
eagle
[ˈigəl]
shqiponjë
[ʃʨip·ɔn·jɛ]
shqipanjë
[ʃʨip·an·jɛ]
shqipãnjê / shqypänjê
[ʃʧip·ɑ̃n·jɛ] / [ʃʧyp·ɑn·jɛ]
excipô / accipitër (πτερό πετώ)
[eqs·qip·ɔ] / [aq·qi·pit·er] ([pter·o] [pet·ɔ])
latin s [s] ↔ sh [ʃ]
c [q] ↔ q [ʨ]
pronounce, cite
[prəˈnaʊns] [saɪt]
shqiptoj
[ʃʨipt·ɔj]
shqiptoj
[ʃʨipt·ɔj]
shqiptôj / Shqipôj
[ʃʨipt·ɔj] / [ʃʨip·ɔj]
excitô / scitô (σοφός)
[eqs·qit·ɔ] / [sqiθ·ɔ] ([sof·os])
latin / greek s [s] ↔ sh [ʃ]
c [q] ↔ q [ʨ]
understand
[ʌndərˈstænd]
kuptoj
[qupt·ɔj]
kuptoj
[qupt·ɔj]
kuptoj
[qupt·ɔj]
computô
[gom·put·ɔ]
latin c [g] ↔ k [q]
o [o] ↔ u [u]
security
[sɪˈkyʊərɪti]
siguri
[sigur·i]
siguri
[sigur·i]
secure
[sequr·ɛ]
latin c [q] ↔ g [g]
like, as though
[laɪk] [æz ðoʊ]
sikur
[sikur]
sikur
[sikur]
sikur
[siqur]
as
[æz]
si
[si]
si
[si]
si
[si]
how
[haʊ]
çysh
[ʧyʃ]
how much
[haʊ mʌtʃ]
sa
[sɑ]
sa
[sɑ]

[sɒ]
σαν
[san]
greek
if
[ɪf]
qoftë
[ʨɔft·ə]
qoftë
[ʨɔft·ə]
kôftë
[qɔft]
k [q] ↔ q [ʨ]
what(p.m.)
[ʰwʌt]
çfarë
[ʧfar·ə]
çfarë
[ʧfar·ə]
tfarë
[tfar]
which (p.m.)
[wɪtʃ]
cili
[ʦil·i]
cili
[ʦil·i]
cili
[ʦil·i]
which (p.f.)
[wɪtʃ]
cila
[ʦil·a]
cila
[ʦil·a]
cila
[ʦil·a]
century
[ˈsɛntʃəri]
shekulla
[ʃɛquɫ·a]
sæculum
[sɛqul·um]
latin s [s] ↔ sh [ʃ]
origin
[ɔrɪdʒɪn]
origjinë
[oɾiɟin·ə]
origjinë
[oɾiɟin·ə]
orizhinë
[oɾiʒin]
origô
[oriʒ·ɔ]
latin g [ʒ] ↔ gj [ɟ]
energy
[ˈɛnərdʒɪ]
energji
[eneɾɟi]
energji
[eneɾɟi]
energi
[eneɾgi]
ἐνέργεια
[energeja]
latin g [g] ↔ gj [ɟ]
fragility
[ˈfrædʒəl]
thyeshëm
[θyeʃəm]
thyeshëm
[θyeʃəm]
thyshëm
[θyʃəm]
e [ɛ] ↔ ë []
sit down
[sɪt daʊn]
ulem
[ulɛm]
ulem
[ulɛm]
ulëm
[uləm]
e [ɛ] ↔ ë [ə]
pull down
[pʊl daʊn]
ulet
[ulɛt]
ulet
[ulɛt]
ulët
[ulət]
e [ɛ] ↔ ë [ə]
droop
[drup]
ulen
[ulɛn]
ulen
[ulɛn]
ulën
[ulən]
e [ɛ] ↔ ë [ə]
bring down
[brɪŋ daʊn]
rrëzoj
[rəz·ɔj]
rrëzoj
[rəz·ɔj]
rrzôj
[rz·ɔj]
e [ɛ] ↔ ë []
uncle
[ˈʌŋkəl]
ungji
[unɟi]
ungji
[unɟi]
äxhë / ägjë
[ɒʤ] / [ɒɟ]
avunculus ; آغا / aga
[avungul·us] ; [aɣa] / [aga]
latin / arab / ottoman / persian g [g] → xh [ʤ] ↔ gj [ɟ]
evangelic
[ˌivænˈdʒɛlɪkəl]
ungjill
[unɟiɬ]
ungjill
[unɟiɬ]
inxhil
[inʤil]
εὐαγγέλιον / إنجيل
[evaggelion] / [inʤil]
greek / arab / ottoman / persian g [g] → xh [ʤ] ↔ gj [ɟ]
i [i] ↔ u [u]
hedgehog
[ˈhɛdʒˌhɒg]
uriq
[uɾiʨ]
uriq
[uɾiʨ]
iriq / iriç
[iɾiʨ] / [ɪɾiʧ]
ericius
[eriqi·us]
latin i [i] ↔ u [u]
docile
[ˈdɒsəl]
urtë
[uɾt·ə]
urtë
[uɾt·ə]
urtë
[uɾt]
verus
[ver·us]
v [v] ↔ u [u]
congratulate
[kənˈgrætʃəˌleɪt]
uroj
[uɾ·ɔj]
uroj
[uɾ·ɔj]
ôrôj
[ɔɾ·ɔj]
ôrô
[ɔr·ɔ]
ô [ɔ] ↔ u [u]
hate, detest
[heɪt, dɪˈtɛst]
urrej
[ur·ɛj]
urrej
[ur·ɛj]
urrêj
[ur·ɛj]
horreô
[ʰor·re·ɔ]
o [o] ↔ u [u]
e [ɛ] ↔ ê [ɛ]
feed
[fid]
ushqej
[uʃc·ɛj]
ushqej
[uʃc·ɛj]
yshqêj / yshêj
[yʃʨ·ɛj] / [yʃ·ɛj]
vescôr
[vesg·ɔr]
v [v] ↔ u [u]
s [s] ↔ sh [ʃ]
create
[kriˈeɪt]
krijoj / κρηϳωϳ
[krij·ɔj]
krijoj
[krij·ɔj]
krêjôj / ϙρηϳωϳ
[qrɛj·ɔj]
crêô
[qrɛ·ɔ]
ê [ɛ] ↔ i [i]
c [q] ↔ k [q]
my
[maɪ]
jim / ϳημ
[jim]
im
[im]
jêm
[jɛm]
ê [ɛ] ↔ i [i]
to my
[tu maɪ]
tim / τημ
[tim]
tim
[tim]
têm
[tɛm]
ê [ɛ] ↔ i [i]

Gheg today[edit]

There are still some authors that create in the Gheg language. Gheg is used in televisions and newspapers in Kosovo only.

File:Pa votu s'ke çka thu
Usage of Gheg in Kosovo in public announcement

External links[edit]

bg:Геги de:Gegisch el:Γκεγκική διάλεκτος es:Albanés guego fr:Guègue hr:Gegijski jezik nl:Gegisch ja:ゲグ方言 ro:Dialectul Gheg ru:Гегский диалект албанского языка sq:Gegë sv:Gegiska uk:Гегський говір