Wang Zuanxu

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Wang Zuanxu (Wang Tsuan-hsu)

Wang Zuanxu (王纘緒) (June 2, 1885 – November 1960) was a Kuomintang general from Sichuan.

References[edit]