West Coast line (Taiwan)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
West Coast line
Overview
Native name 縱貫線
Type Heavy rail
Termini Keelung
Kaohsiung
Stations 95
Operation
Opened 10 August 1902
Owner Taiwan Railways Administration
Operator(s) Taiwan Railways Administration
Technical
Line length 404.5 km (251.3 mi)
Number of tracks Varies
Track gauge 3 ft 6 in (1,067 mm)
Electrification 25 kV/60 Hz Catenary (incomplete)
Operating speed Varies
Route map

km
Station
0.0
Keelung
1.3
Sankeng
(Yilan line Right arrow)
3.7
Badu
6.0
Qidu
8.7
Baifu
11.7
Wudu
13.1
Xizhi
14.6
Xike
(Up arrow Taipei Metro Line BL.svg)
19.1
Nangang
21.9
Songshan
(Down arrow Taipei Metro Line G.svg)
(Left arrow Taipei Metro Line R.svg Right arrow)
28.3
Taipei
31.1
Wanhua
35.5
Banqiao
(Down arrow Taoyuan International Airport MRT)
(Down arrow Taiwan High Speed Rail)
(Down arrow Taipei Metro Line BL.svg)
38.0
Fuzhou
40.9
Shulin
44.8
Shanjia
49.2
Yingge
57.4
Taoyuan
63.3
Neili
67.3
Zhongli
73.1
Puxin
77.1
Yangmei
83.9
Fugang
87.1
Beihu
89.6
Hukou
95.8
Xinfeng
100.6
Zhubei
(Neiwan line Right arrow)
105.0
North Hsinchu
106.4
Hsinchu
114.4
Xiangshan
120.8
Qiding
125.4
Zhunan
(Taichung line Right arrow)
129.9
Tanwen
136.6
Dashan
140.4
Houlong
144.0
Longgang
152.1
Baishatun
155.2
Xinpu
161.0
Tongxiao
167.1
Yuanli
174.8
Rinan
179.4
Dajia
184.7
Taichung Port
190.7
Qingshui
193.9
Shalu
198.5
Longjing
203.5
Dadu
208.5
Zhuifen
(Taichung line Right arrow)
215.6
Changhua
222.2
Huatan
226.8
Dacun
230.3
Yuanlin
233.8
Yongjing
237.5
Shetou
241.8
Tianzhong
247.6
Ershui
(Jiji line Right arrow)
255.7
Linnei
260.5
Shiliu
265.3
Douliu
272.9
Dounan
276.8
Shigui
281.4
Dalin
287.2
Minxiong
293.9
Jiabei
(Alishan Forest Rly Right arrow)
296.5
Chiayi
303.1
Shuishang
305.7
Nanjing
311.7
Houbi
319.4
Xinying
322.7
Liuying
326.6
Linfengying
332.1
Longtian
334.3
Balin
338.9
Shanhua
341.8
Nanke
346.5
Xinshi
351.5
Yongkang
355.2
Daqiao
357.9
Tainan
365.5
Bao'an
366.9
Rende
369.5
Zhongzhou
(Shalun line Right arrow)
372.4
Dahu
375.3
Luzhu
383.1
Gangshan
(Up arrow  R )
386.7
Qiaotou
390.9
Nanzi
(Up arrow Taiwan High Speed Rail)
396.0
Xinzuoying
397.9
Zuoying–Jiucheng
tbd
Neiwei
tbd
Museum of Fine Arts
tbd
Gushan
tbd
Sankuaicuo
(Left arrow  R )
404.5
Kaohsiung
(Down arrow Pingtung line)

West Coast line (Chinese: 縱貫線; pinyin: Zòngguàn xiàn; Pe̍h-ōe-jī: Chhiòng-koàn sòaⁿ) is a railway line of the Taiwan Railway Administration running along Taiwan's densely populated western corridor.[1][2] As a result, it is by far the busiest line, having served over 171 million passengers in 2016. The total length of the line is 404.5 km.

The coastal section between Zhunan and Changhua is known as coastal line (海線) and is 90.2 km long. It was built after Taichung line, which is also known as the mountain line (山線). Many express services take the Taichung route. Train schedules and departure boards mark either mountain or coastal to indicate the route taken. The coastal line is officially classified as part of the main line while Taichung line is considered a separate line.

History[edit]

The original railroad between Keelung and Twatutia was completed in 1891. The section between Twatutia and Hsinchu was finished in 1893. However, these sections were all rebuilt at the beginning of the 20th century during Japanese rule. The northern and southern sections and the Taichung Line were completed in 1908. The Coastal Line, finished in 1922, was used to relieve congestion near Taichung.

For this history, a greater concept of Western lines (Chinese: 西部幹線; Pe̍h-ōe-jī: Se-pō͘ Kàn-sòaⁿ) includes

Name Chinese Hokkien Hakka Length Terminus
Main line 縱貫線 Chhiòng-koàn Sòaⁿ Chiúng-kon Sien 404.5 km (251.3 mi) from Keelung to Kaohsiung
Taichung line 臺中線 Tâi-tiong Sòaⁿ Thòi-chûng Sien 85.5 km (53.1 mi) from Zhunan to Changhua (via Taichung)
Pingtung line 屏東線 Pîn-tong Sòaⁿ Phìn-tûng Sien 61.3 km (38.1 mi) from Kaohsiung to Fangliao

Stations[edit]

Name Chinese Hokkien Hakka Transfers and Notes Location
Keelung 基隆 Ke-lâng Kî-lùng Ren'ai Keelung
Sankeng 三坑 Saⁿ-kheⁿ Sâm-hâng
Badu 八堵 Peh-tó͘ Pat-tú Taiwan Railways Administration Yilan line Nuannuan
Qidu 七堵 Chhit-tó͘ Chhit-tú Qidu
Baifu 百福 Pah-hok Pak-fuk
Wudu 五堵 Gō͘-tó͘ Ńg-tú Xizhi New Taipei
Xizhi 汐止 Se̍k-chí Sip-chṳ́
Xike 汐科 Se̍k-kho Sip-khô
Nangang 南港 Lâm-káng Nàm-kóng AB-Kreuz.svg Taiwan High Speed Rail Nangang
AB-Kreuz.svg Taipei MetroTaipei Metro Line BL.svg Nangang
Nangang Taipei
Songshan 松山 Siông-san Chhiùng-sân AB-Kreuz.svg Taipei MetroTaipei Metro Line G.svg Songshan Songshan
Taipei 臺北 Tâi-pak Thòi-pet AB-Kreuz.svg Taiwan High Speed Rail Taipei
AB-Kreuz.svg Taipei MetroTaipei Metro Line R.svgTaipei Metro Line BL.svg Taipei Main
AB-Kreuz.svg Taoyuan Metro A  Taipei Main (200m)
Zhongzheng
Wanhua 萬華 Bān-hôa Van-fà AB-Kreuz.svg Taipei MetroTaipei Metro Line BL.svg Longshan Temple Wanhua
Banqiao 板橋 Pang-kiô Pán-khiâu AB-Kreuz.svg Taiwan High Speed Rail Banqiao
AB-Kreuz.svg Taipei MetroTaipei Metro Line BL.svg Banqiao ( Y  u/c)
Banqiao New Taipei
Fuzhou 浮洲 Phû-chiu Feù-chû Shulin
Shulin 樹林 Chhiū-nâ Su-lìm
South Shulin 南樹林 Lâm-chhiū-nâ Nàm Su-lìm
Shanjia 山佳 Soaⁿ-á-kha Sân-kâ
Yingge 鶯歌 Eng-ko Yîn-kô Yingge
Taoyuan 桃園 Thô-hn̂g Thò-yèn Taoyuan Taoyuan
Neili 內壢 Lāi-le̍k Nui-la̍k Zhongli
Zhongli 中壢 Tiong-le̍k Chûng-la̍k AB-Kreuz.svg Taoyuan Metro A  Zhongli (u/c)
Puxin 埔心 Po͘-sim Pu-sîm Yangmei
Yangmei 楊梅 Iûⁿ-mûi Yòng-mòi
Fugang 富岡 Hù-kong Fu-kông
Xinfu 新富 Sin-hù Sîn-fu
Beihu 北湖 Pak-ô͘ Pet-fù Hukou Hsinchu
County
Hukou 湖口 Ô͘-kháu Fù-khiéu
Xinfeng 新豐 Sin-hong Sîn-fûng Xinfeng
Zhubei 竹北 Tek-pak Chuk-pet Zhubei
North Hsinchu 北新竹 Pak Sin-tek Pet Sîn-chuk Taiwan Railways Administration Neiwan line East Hsinchu
Hsinchu 新竹 Sin-tek Sîn-chuk Taiwan Railways Administration Neiwan line
Sanxingqiao 三姓橋 Saⁿ-sèⁿ-kiô Sâm-siang-khiâu Xiangshan
Xiangshan 香山 Hiong-san Hiông-sân
Qiding 崎頂 Kiā-téng Khi-táng Zhunan Miaoli
County
Zhunan 竹南 Tek-lâm Chuk-nàm Taiwan Railways Administration Taichung line
Tanwen 談文 Tâm-bûn Thàm-vùn Zaoqiao
Dashan 大山 Tōa-soaⁿ Thai-sân Houlong
Houlong 後龍 Āu-lâng Heu-liùng
Longgang 龍港 Lêng-káng Liùng-kóng
Baishatun 白沙屯 Pe̍h-soa-tūn Pha̍k-sâ-thûn Tongxiao
Xinpu 新埔 Sin-po͘ Sîn-phû
Tongxiao 通霄 Thong-siau Thûng-siau
Yuanli 苑裡 Oán-lí Yén-lî Yuanli
Rinan 日南 Ji̍t-lâm Ngit-nàm Dajia Taichung
Dajia 大甲 Tāi-kah Thai-kap
Taichung Port 臺中港 Tâi-tiong-káng Thòi-chûng-kóng Qingshui
Qingshui 清水 Chheng-chúi Chhîn-súi
Shalu 沙鹿 Soa-lak Sâ-lu̍k Shalu
Longjing 龍井 Liông-chéⁿ Liùng-chiáng Longjing
Dadu 大肚 Tōa-tō͘ Thai-tú Dadu
Zhuifen 追分 Tui-hun Tûi-fûn Taiwan Railways Administration Taichung line (branch line)
Changhua 彰化 Chiong-hoà Chông-fa Taiwan Railways Administration Taichung line Changhua Changhua
County
Huatan 花壇 Hoe-toâⁿ Fâ-thàn Huatan
Dacun 大村 Tāi-chhoan Thai-chhûn Dacun
Yuanlin 員林 Oân-lîm Yèn-lìm Yuanlin
Yongjing 永靖 Éng-chēng Yún-chhìn Yongjing
Shetou 社頭 Siā-thâu Sa-theù Shetou
Tianzhong 田中 Tiân-tiong Thièn-chûng Tianzhong
Ershui 二水 Jī-chúi Ngi-súi Taiwan Railways Administration Jiji line Ershui
Linnei 林內 Nâ-lāi Lìm-nui Linnei Yunlin
County
Shiliu 石榴 Chio̍h-liû Sa̍k-liû Douliu
Douliu 斗六 Táu-la̍k Teú-liuk
Dounan 斗南 Táu-lâm Teú-nàm Dounan
Shigui 石龜 Chio̍h-ku Sa̍k-kuî
Dalin 大林 Tōa-nâ Thai-lìm Dalin Chiayi
County
Minxiong 民雄 Bîn-hiông Mìn-hiùng Minxiong
Jiabei 嘉北 Ka-pak Kâ-pet East Chiayi
Chiayi 嘉義 Ka-gī Kâ-ngi AB-Kreuz.svg Taiwan Railways Administration Alishan Forest Railway West
Shuishang 水上 Chúi-siōng Súi-sông Shuishang Chiayi
County
Nanjing 南靖 Lâm-chēng Nàm-chhìn
Houbi 後壁 Āu-piah Heu-piak Houbi Tainan
Xinying 新營 Sin-iâⁿ Sîn-yàng Xinying
Liuying 柳營 Liú-iâⁿ Liú-yàng Liuying
Linfengying 林鳳營 Lîm-hōng-iâⁿ Lìm-fung-yàng Liujia
Longtian 隆田 Liông-tiân Lùng-thièn Guantian
Balin 拔林 Pa̍t-á-nâ Pha̍t-lìm
Shanhua 善化 Siān-hòa San-fa Shanhua
Nanke 南科 Lâm-kho Nàm-khô Xinshi
Xinshi 新市 Sin-chhī Sîn-sṳ
Yongkang 永康 Éng-khong Yún-không Yongkang
Daqiao 大橋 Tōa-kiô Thai-khiâu
Tainan 臺南 Tâi-lâm Thòi-nàm East
Bao'an 保安 Pó-an Pó-ôn Rende
Rende 仁德 Jîn-tek Yìn-tet
Zhongzhou 中洲 Tiong-chiu Chûng-chû Taiwan Railways Administration Shalun line
Dahu 大湖 Tōa-ô͘ Thai-fù Luzhu Kaohsiung
Luzhu 路竹 Lō͘-tek Lu-chuk
Gangshan 岡山 Kong-san Kông-sân Gangshan
Qiaotou 橋頭 Kiô-á-thâu Khiâu-thèu AB-Kreuz.svg Kaohsiung Mass Rapid Transit R  Ciaotou Qiaotou
Nanzi 楠梓 Lâm-á-kheⁿ Nâm-chṳ́ Nanzi
Xinzuoying 新左營 Sin-chó-iâⁿ Sîn-chó-yàng AB-Kreuz.svg Taiwan High Speed Rail Zuoying
AB-Kreuz.svg Kaohsiung Mass Rapid Transit R  Zuoying/THSR
Zuoying
Zuoying–Jiucheng 左營·舊城 Chó-iâⁿ (Kū-siâⁿ) Chó-yàng (Khiu-sàng)
Neiwei 內惟 Lāi-ûi Nui-vì Gushan
Museum of
Fine Arts
美術館 Bí-su̍t-koán Mî-su̍t-kón
Gushan 鼓山 Kó͘-san Kú-sân
Sankuaicuo 三塊厝 Saⁿ-tè-chhù Sân-khoài-chhṳ̀ Sanmin
Kaohsiung 高雄 Ko-hiông Kô-hiùng Taiwan Railways Administration Pingtung line
AB-Kreuz.svg Kaohsiung Mass Rapid Transit R  Kaohsiung Main

References[edit]

  1. ^ "About TRA". Taiwan Railways Administration.MOC. 11 December 2008. Retrieved 1 March 2017.
  2. ^ "Statistics". 交通部臺灣鐵路管理局 (in Chinese). 11 December 2008. Retrieved 1 March 2017.