Help:IPA for Marshallese

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Wikipedia:IPA for Marshallese)
Jump to: navigation, search
Shortcut:

The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Marshallese language pronunciations in Wikipedia articles.

See Marshallese language#Sounds for detailed discussion of the phonology of Marshallese.

Marshallese consonants
IPA Examples English approximations Notes
beach between vowels
subway between vowels
otem dust between vowels
ɡ Pikinni again between vowels
ɡʷ kwōj guano between vowels
k stuck
Kuwajleen, Kwaron̄ equal
le leave (RP)
ɫ M̧aļoeļap bill
ɫʷ Jabtoļon̄e, Lo̧ļwe Galway, well wisher
Mile meat
ajeļ, M̧weeņļap gym wear
Epoon near
ɳˠ Arņo barn (rhotic accents) retroflex
ɳʷ earn wealth (rhotic accents) retroflex
ŋ aelō sung
ŋʷ Roļap wrong way
Ep peace
Bokaak, bwil sleepwear
r̪ʲ Amedka N\A similar to Hungarian r
Pikaar rat (trilled)
Jo̧rwe, Nim̧ur roof (trilled)
Ruot tough
jouj meet you, bless you
his yarn between vowels
Vowels
IPA Allophones Example English approximations
a æ, æ͡ɑ, æ͡ɒ, ɑ͡æ, ɑ, ɑ͡ɒ, ɒ͡æ, ɒ͡ɑ, ɒ Ānewetak, ikwe bat, father, rock
ɜ ɛ, ɛ͡ʌ, ɛ͡ɔ, ʌ͡ɛ, ʌ, ʌ͡ɔ, ɔ͡ɛ, ɔ͡ʌ, ɔ Lae, Wōtto get, saw, stub
ɘ e, e͡ɤ, e͡o, ɤ͡e, ɤ, ɤ͡o, o͡e, o͡ɤ, o Aelok, Jālwōj boat, great
ɨ i, i͡ɯ, i͡u, ɯ͡i, ɯ, ɯ͡u, u͡i, u͡ɯ, u Aur, Likiep, Wūjae goose, green

Notes[edit]