Yonan County

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Yonan)
Jump to navigation Jump to search
Yŏnan County

연안군
Korean transcription(s)
 • Hanja延安郡
 • McCune-ReischauerYŏnan-gun
 • Revised RomanizationYeonan-gun
Location of Yŏnan County
CountryNorth Korea
ProvinceSouth Hwanghae Province

Yŏnan County is a county in South Hwanghae province, North Korea.

Administrative divisions[edit]

Yŏnan county is divided into 1 ŭp (town), 1 rodongjagu (workers' district) and 27 ri (villages):

 • Yŏnan-ŭp
 • Yŏmjŏl-lodongjagu
 • Ahyŏl-li
 • Changgong-ri
 • Chayang-ri
 • Chŏngch'ol-li
 • Chongho-ri
 • Ch'angdŏng-ri
 • Ch'ŏnghwa-ri
 • Ch'ŏnt'ae-ri
 • Haenam-ri
 • Haewŏl-li
 • Honam-ri
 • Hosŏ-ri
 • Hwayang-ri
 • Kaeal-li
 • Ohyŏl-li
 • Palsal-li
 • Pongdŏng-ri
 • Puhŭng-ri
 • P'ungch'ŏl-li
 • Rajinp'o-ri
 • Ryongho-ri
 • Sinyang-ri
 • Soa-ri
 • Sojŏng-ri
 • Tonam-ri
 • Tongsal-li
 • Waryong-ri

Transportation[edit]

Yŏnan county is served by the Paech'ŏn Line of the Korean State Railway.