Zhang Shengwen

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Zhang Shengwen, Kingdom of Dali Buddhist Volume of Paintings (portion), National Palace Museum, Completed by 1180
Zhang Shengwen, Kingdom of Dali Buddhist Volume of Paintings (portion)

Zhang Shengwen (simplified Chinese: 张胜温; traditional Chinese: 張勝溫; pinyin: Zhāng Shèngwēn; Wade–Giles: Chang Sheng-wen); (active 1163–1189) was a painter from the Kingdom of Dali (present day Yunnan Province) during the 12th century.[1]

Zhang is known for the Kingdom of Dali Buddhist Volume of Paintings (大理國梵像卷). The entire work is 30.4 cm tall by 16.655 meters long.[2]

Panorama of Kingdom of Dali Buddhist Volume of Paintings

Notes[edit]

  1. ^ 中国古代书画鑑定组: Page 45.
  2. ^ "Buddhist Volume of Paintings by Zhang Shengwen". Retrieved 2010-01-19.

References[edit]

  • Zhongguo gu dai shu hua jian ding zu (中国古代书画鑑定组). 1997. Zhongguo hui hua quan ji (中国绘画全集). Zhongguo mei shu fen lei quan ji. Beijing: Wen wu chu ban she. Volume 4.