Eight Charts

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Ba Zhen Tu)
Jump to: navigation, search

Eight Charts (Chinese: 八阵图) is a Chinese television series.

Cast[edit]

  • Yu Bo as Xun Ri Zhao
  • Ada Choi (Cai Shao Fen) as Qian Xun
  • Kathy Chow Hoi-Mei as Han Die Yi
  • Yang Jun Yi as Xue Hin
  • Yang Guang as Tao Hua
  • Wang Jiu Sheng as Qian Chong
  • Monica Chan as Shi Huan

External links[edit]