This is a file from the Wikimedia Commons

File:Călătorii pe Dunăre și în Bulgaria-p.p.16-17.jpg

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Original file(2,560 × 1,920 pixels, file size: 885 KB, MIME type: image/jpeg)

Summary

Description
Български: Dimitrie Bolintineanu, Călătorii pe Dunăre și în Bulgaria („Пътуване по Дунав и в България“), страници 16 и 17. Собствена снимка, автор Златко Кръстев.
English: Dimitrie Bolintineanu, Călătorii pe Dunăre și în Bulgaria ("Trips on the Danube and in Bulgaria"), pages 16 & 17. Own picture, author Zlatko Krastev.
Română: Dimitrie Bolintineanu, Călătorii pe Dunăre și în Bulgaria, paginile 16 și 17. Fotografie proprie, autor Zlatko Krăstev.
TranscriptionTransliteration
[...] цaрa Tрaчiлoр Kрoбizienĭ, kaрe iaръ se aрȢnkъ în Isteр: aчestea sînt Atрis, Noes шi Aрtanes.

Kлos вine din Пaeonia шi din mȢnteлe Рodoпe: taie прin miжlok mȢnteлe ХemȢs шi se вaрsъ în aчelaшĭ fлȢвiȢ̆. AngрȢs kȢрџe din Iлiрa sпрe noрd, tрeчe прin лȢnka Tрiбaлinъ шi se вaрsъ în БрongȢs шi aчest din Ȣрmъ în Isteр; asfeл înkъt IsteрȢл прimeste tot întр'Ȣn timп aпeлe a doъ рîȢрĭ maрĭ. Kaрпis шi Aлпis es din цaръ maĭ sȢs de Oбрiчĭ, kȢрџe sпрe noрd шi se пeрd în aчeлaш fлȢвiȢ̆... IsteрȢл ese din цaрa Чeлцiлoр, шi dȢпъ чe tрeчe EȢрoпa întрeagъ, întръ прin Skiцia прintр'Ȣna din mърџiniлe eĭ.“

AрaрȢs kade în DȢnърe; Пoрota saȢ̆ Пiрetos (ПрȢtȢл) ese din Kaрпaцĭ în Gaлiцiea шi se aрȢnkъ în DȢnърe maĭ sȢs de Gaлaцĭ.

OрdesȢs вine din Kaрпaцĭ шi kade în DȢnърe în faцъ kȢ TȢрtȢkaea, dȢпe чe прimeste în sînȢлȢ̆ sъȢ̆ Dîmбoвiцa.

Maрis (MȢрeш) kȢрџe прin Бanat шi se вaрsъ în DȢnърe.

Naпaрis (пoate БȢzъȢл.)

NȢ se пoate da o sigȢръ inteрпрetaцie asȢпрa nȢmiрiлoр de рîȢрĭ aлe лȢĭ Хeрodot. Чea maĭ maрe пaрte din skрiitoрĭ, aȢ̆ tрadȢs feлȢрiteлe nȢmiрĭ întр'Ȣn kiп nesigȢр. Asfeл în esплikaцiea asȢпрa kърцeĭ ПeȢtinџeрianъ, вedem Tiaрante sȢб nȢme de Siрet; Naпaрis sȢб nȢme de KaрasaȢ̆; Atлas, sȢб nȢme de AлȢta saȢ̆ OлtȢл; Daр Хeрodot ziчe kъ AрaрȢs, Naпaрis, шi OрdesȢs, kȢрџeaȢ̆ шi se aрȢnkaȢ̆ în DȢnърe, întрe Пoрota (ПрȢtȢл) шi Tiaрanta. Deчĭ Tiaрanta nȢ пoate sъ fie SiрetȢл, kъчĭ чeлe tрeĭ рîȢрĭ nȢmite de Хeрodot AрaрȢs, Naпaрis шi OрdesȢs, sînt maĭ în sȢs de Siрet, пe kъnd SiрetȢl este aпрoaпe de ПрȢt.

Naпaрis nȢ пoate fi niчĭ KaрasaȢ̆, kъчĭ KaрasaȢ̆ kade întрe Aрџeш шi OлtȢл. Sînt doъ рîȢрĭ nȢmite KълmъцȢĭ шi РȢшi de Вede чe прimesk în sînȢ'лe пe Teлeoрman. Пoate пe ȢnȢл din aчeste doъ Хeрodot îл nȢmeste Tiaрante?

DȢnърea kȢрџe din mȢnцiĭ SȢaбeĭ, din пъdȢрea Neagръ; tрeчe прin Бaвaрia, AȢstрia, Ꙋngaрia; desпaрte прinчiпateлe Рomъne de TȢрчia шi se вaрsъ în Maрea Neagръ, sȢб 45° 25 лat. шi 47° 20 лonџ. dȢпe Ȣn kȢрs de 680 лege. Прiimeste în sînȢ'ĭ maĭ mȢлt de 120 рîȢрĭ шi рîȢлeцe. Лa ПрesбȢрg, лърџimea eĭ este de 1200 пiчioaрe; maĭ жos de БȢda, de 3000 пiчioaрe, шi în dрeпtȢл прinчiпateлoр Рomъne, de лa 4000 – лa 5000 пiчioaрe. РeпeziчȢnea kȢрentȢлȢĭ eĭ este de tрeĭ miĭ stъnжinĭ пe oръ, бasinȢл eĭ este de 40,075 лege пъtрate.

DȢnърea kȢрџe în maрea Neagръ прin чinчĭ gȢрĭ: 1º Tiagaлa (θιαγάλα) akȢm пe tȢрчeste Keлi saȢ̆ Kiлia; 2-a вekiȢл Бiрeon — (βυρείον) akȢm SȢлina-бogasĭ. 3-a Пsiлon (ψίλλον) adikъ stрimtoaрe; akȢm SъntȢл Geoрge; пe tȢрчeste Endрeлe-бogasĭ; 4-a Naлon (πάλον); Пoрцĭ (πορτίτζαί) tȢрчeste KaпȢ-бogasĭ. 5-a Noрanon (νορανον) akȢm Ieni-skeлe. SȢб Рomanĭ aчeste gȢрĭ лȢoaseръ nȢme de БoрeȢm; KaлȢm; NaвaрȢm; SakрȢm; ПeȢчe. Insoлa Шeрпiлoр se kiema Aхiлis.

În zioa din Ȣрmъ meрseръm sъ вizitъm foрteрeцa Fetiшлan dȢпe maлȢл DȢnърeĭ din Seрбia Ȣnde ne afлam. În Seрбia se maĭ afлъ чinчĭ foрteрeцe okȢпate de kъte o gaрnizonъ tȢрчeaskъ. Aчeastъ foрteрeцъ este Ȣna din чeлe чinчĭ, kъцĭ вa TȢрчĭ ostaшĭ шi negȢцъtoрĭ лokȢeskȢ̆ foрteрeцa шi seamъnъ maĭ mȢлt kȢ niшte прinшĭ de kîtȢ̆ kȢ niste konkeрanцĭ. ZidȢрiлe чetъ-[...]
[...] țara Tracilor Crobizienĭ, care iară se aruncă în Ister: acestea sînt Atris, Noes și Artanes.

Klos vine din Paeonia și din Muntele Rodope: taie prin mijloc muntele Hemus și se varsă în același fluviŭ. Angrus curge din Ilira spre nord, trece prin lunca Tribalină și se varsă în Brongus și acest din urmă în Ister; asfel încăt Isterul primeste tot într'un timp apele a doă rîurĭ marĭ. Karpis și Alpis es din țară maĭ sus de Obricĭ, curge spre nord și se perd în acelaș fluviŭ... Isterul ese din țara Celților, și după ce trece Europa întreagă, întră prin Schiția printr'una din mărginile eĭ.“

Ararus cade în Dunăre, Porota saŭ Piretos (Prutul) ese din Carpațĭ în Galițiea și se aruncă în Dunăre maĭ sus de Galațĭ.

Ordesus vine din Carpațĭ și cade în Dunăre în față cu Turtucaea, dupe ce primeste în sînulŭ săŭ Dîmbovița.

Maris (Mureș) curge prin Banat și se varsă în Dunăre.

Naparis (poate Buzăul.)

Nu se poate da o sigură interpretație asupra numirilor de rîurĭ ale luĭ Herodot. Cea maĭ mare parte din scriitorĭ, aŭ tradus feluritele numirĭ într'un chip nesigur. Asfel în esplicațiea asupra cărțeĭ Peutingeriană, vedem Tiarante sub sume de Siret; Naparis sub nume de Carasaŭ; Atlas, sub nume de Aluta saŭ Oltul; Dar Herodot zice că Ararus, Naparis, și Ordesus, curgeaŭ și se aruncaŭ în Dunăre, între Porota (Prutul) și Tiaranta. Decĭ Tiaranta nu poate să fie Siretul, căcĭ cele treĭ rîurĭ numite de Herodot Ararus, Naparis și Ordesus, sînt maĭ în sus de Siret, pe cănd Siretul este aproape de Prut.

Naparis nu poate fi nicĭ Carasaŭ, căcĭ Carasaŭ cade între Argeș și Oltul. Sînt doă rîurĭ numite Călmățuĭ și Ruși de Vede ce primesc în sînu'le pe Teleorman. Poate pe unul din aceste doă Herodot îl numeste Tiarante?

Dunărea curge din munțiĭ Suabeĭ, din pădurea Neagră; trece prin Bavaria, Austria, Ungaria, desparte principatele Romăne de Turcia și se varsă în Marea Neagră, sub 45° 25 lat. și 47° 20 long. dupe un curs de 680 leghe. Priimeste în sînu'ĭ maĭ mult de 120 rîurĭ și rîulețe. La Presburg, lărgimea eĭ este de 1200 picioare; maĭ jos de Buda, de 3000 picioare, și în dreptul principatelor Romăne, de la 4000 – la 5000 picioare. Repeziciunea curentuluĭ eĭ este de treĭ miĭ stănjinĭ pe oră, basinul eĭ este de 40,075 leghe pătrate.

Dunărea curge în marea Neagră prin cincĭ gurĭ: 1° Tiagala (θιαγάλα) acum pe turceste Keli saŭ Chilia; 2-a vechiul Bireon — (βυρείον) acum Sulina-bogasĭ. 3-a Psilon (ψίλλον) adică strimtoare; acum Săntul Gheorghe; pe turceste Endrele-bogasĭ; 4-a Nalon (πάλον); Porțĭ (πορτίτζαί) turceste Kapu-bogasĭ. 5-a Noranon (νορανον) acum Ieni-skele. Sub Romanĭ aceste gurĭ luoaseră nume de Boreum; Calum; Navarum; Sacrum; Peuce. Insola Șerpilor se chiema Ahilis.

În zioa din urmă merserăm să vizităm fortereța Fetișlan dupe malul Dunăreĭ din Serbia unde ne aflam. În Serbia se maĭ află cincĭ forterețe ocupate de căte o garnizonă turcească. Această fortereță este una din cele cincĭ, cățĭ va Turcĭ ostașĭ și neguțătorĭ locuescŭ fortereța și seamănă maĭ mult cu niște prinșĭ de cîtŭ cu niste concheranțĭ. Zidurile cetă-[...]
Translation
[...] the land of the Crobid Thracians, which also discharge into the Ister: these are Atris, Noes and Artanes.

Klos comes from Paeonia and Mount Rhodope: it cuts in half Mount Haemus and discharges into the same river. Angrus flows from Illyria to the north, passes the Tribal Grasslands and discharges in the Brongus, and the latter, into the Ister; so that the Ister simultaneously receives water from two large rivers. Karpis and Alpis leave the country north of Obrich, flow to the north and enter the same river... The Ister leaves the country of Celts and, after it crosses the whole of Europe, enters Schythia through one side."

Ararus flows into the Danube, Porota or Piretos (Prut) leaves the Carpathians into Galicia and flows into the Danube north of Galați.

Ordesus comes from the Carpathians and flows into the Danube in front of Tutrakan, after Dâmbovița discharges into it.

Maris (Mureș) flows throughout the Banat and discharges into the Danube.

Naparis (maybe Buzău.) [incorrect — Naparis is actually Ialomița]

There is no certain interpretation that can be given to Herodotus' river names. Most authors translated the different names in an uncertain way. Thus, in the explanation of the Tabula Peutingeriana, we see the Tiarante as Siret; Naparis as Carasau, Atlas, as Aluta or Olt; But Herodotus says that Ararus, Naparis and Ordesus flowed and discharged into the Danube, between Porota (Prut) and Tiarante. Therefore, Tiarante cannot be Siret, since the three rivers that Herodotus named Ararus, Naparis and Ordesus are north of Siret, while Siret is close to Prut.

Naparis cannot be Carasau either, since Carasau is between Argeș and Olt. There are two rivers named Călmățui and Ruși de Vede which receive waters from Teleorman. Maybe it's one of these two that Herodotus names Tiarante?

The Danube springs from the Swabian mountains, the Black Forest; it crosses Bavaria, Austria, Hungary, separates the United Principalities from Turkey and discharges into the Black Sea, under 45°25' latitude and 47°20' longitude after a course spanning 680 leagues. It receives waters from more than 120 rivers of various sizes. At Presburg, its width is 1,200 feet; south of Buda, it's 3,000 feet, and, next to the United Principalities, between 4,000 and 5,000 feet. Its speed is three thousand fathoms per hour, and its basin is of 40.075 square leagues.

The Danube flows into the Black Sea through five entrances: 1. Tiagala (θιαγάλα), in Turkish "Keli" or Chilia; 2. Bireon (βυρείον), now Sulina-bogası; 3. Psilon (ψίλλον), i.e. strait, now Sfântu Gheorghe, in Turkish Endrele-bogası; 4. Nalon (πάλον) [the Greek actually reads "palon"], Gates (πορτίτζαί), in Turkish "Kapu-bogası"; 5. Noranon (νορανον), now Yeni-skele. Under the Romans, these entrances were named Boreum; Calum; Navarum; Sacrum; Peuce. Snake Island was named Ahilis.

On the last day, we went to visit the Fetišlan fortress on the banks of the Danube in Serbia where we were at the moment. In Serbia there are five more fortresses occupied by a Turkish garrison. This fortress is one of the five, some Turkish warriors and merchants live in the fortress and they look more like slaves than conquerors. The walls of the cita-[...]
Date
Source Own work
Author Bggoldie~commonswiki

Licensing

Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 70 years or fewer.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States. Note that a few countries have copyright terms longer than 70 years: Mexico has 100 years, Jamaica has 95 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years. This image may not be in the public domain in these countries, which moreover do not implement the rule of the shorter term. Côte d'Ivoire has a general copyright term of 99 years and Honduras has 75 years, but they do implement the rule of the shorter term. Copyright may extend on works created by French who died for France in World War II (more information), Russians who served in the Eastern Front of World War II (known as the Great Patriotic War in Russia) and posthumously rehabilitated victims of Soviet repressions (more information).

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

depicts

11 June 2006

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current08:43, 11 June 2006Thumbnail for version as of 08:43, 11 June 20062,560 × 1,920 (885 KB)Bggoldie~commonswiki'''BG:''' Dimitrie Bolintineanu, Câlâtorii pe Dunăre şi în Bulgaria („Пътуване по Дунав и в България“), страници 16 и 17. Собствена снимка, автор Златко К�
No pages on the English Wikipedia use this file (pages on other projects are not listed).

Metadata