Golsar

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Golsar may refer to:

See also[edit]

  • Golsar*

گلسار از به هم پیوستن سیف آباد کوچک و بزرگ ایجاد شد. این شهر پر از مردم با قومیت های مختلف است. به طوری که از اکثر نقاط کشور وحتی کشور افغانستان و پاکستان شهر نشین دارد؛ به نظر میرسد که وجود کارخانجات اطراف آن باعث بوجود امدن چنین جمعیت با قومیت مختلف شده است. از سال هزار و سیصد هشتاد به بعد با به وجود آمدن شرایط برای یک قومیت خاص که بیشتر از شهرستان کوهدشت آمده اند که به شغل قاچاق مواد مخدر مشغول اند فراهم شد؛