Lyudmila Chernyshyova

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Lyudmila Chernyshova)
Jump to: navigation, search
Lyudmila Chernyshova
Personal information
Full name Lyudmila Georgyevna Chernyshova
Born (1952-11-01)November 1, 1952
Moscow, Russia

Lyudmila Chernyshova is a former volleyball player for the USSR.[1]

References[edit]