Template:Middle English diphthongs

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Note: V means "any vowel"; C means "any consonant"; # means "end of word".

Late Old English (Anglian) Early Middle English Late Middle English Early Modern English Modern English Example (Old and Modern English forms given)[1]
æġ, ǣġ /ai/ /ai/ [æi] /eː/ /ei/ dæġ > day; mæġ > may; mæġden > maiden; næġl > nail; fæġer > fair; clǣġ > clay; grǣġ > gray
eġ, ēġ# /ɛi/ weġ > way; pleġan > to play; reġn > rain; leġer > lair; leġde > laid; hēġ (WS hīeġ) > hay
ēġV /ei/ > /iː/ /iː/ /əi/ /ai/ ēage > ēġe > eye; lēogan > lēġan > to lie (deceive); flēoge > flēġe > fly
iġ, īġ, yġ, ȳġ /iː/ tiġel > tile; liġe > (I) lie ("recline"); hīġian > to hie; ryġe > rye; byġe > (I) buy; drȳġe > dry
iġ# /ij/ /ij/ /i/ /i/ hefiġ > heavy; twēntiġ > twenty; hungriġ > hungry
æw, aw, agV /au/ /au/ /ɔː/ /ɔː/ clawu > claw; lagu > law; dragan > to draw
ǣw, ēaw, ew, eow /ɛu/ /ɛu/ /juː/ /(j)uː/ mǣw > mew; lǣwede > lewd; scrēawa > shrew; eowu > ewe
ēw, ēow /eu/ /iu/ ċēowan > to chew; hrēowan > to rue; blēow > blew; trēowþ > truth
iw, īw, yw, ȳw /iu/ hīw > hue; nīwe > new; trīewe (WS) > true; Tīwesdæġ > Tiwesdæġ > Tuesday
āw, āgV, ow, ogV, ōw, ōgV /ɔu/ /ɔu/ /ou/ > /oː/ /əu/ (British), /ou/ (American) /bou/; flogen > flown
ugV, ūgV /uː/ /uː/ /əu/ /au/ /bau/
æh, ah, ag# /auh/ /auh/ ([x] > ) /ɔː/ /ɔː/ slæht (WS sleaht) + -or > slaughter
([x] > /f/) /af/ /æf/ hlæhtor > laughter
eh /ɛih/ /ɛih/ /ei/ > /eː/ /ei/ streht > straight
ēh /eih/ > /iːh/ /iːh/ /əi/ /ai/ hēah > hēh > high; þēoh > þēh > thigh; nēh > nigh
ih, īh, yh, ȳh /iːh/ reht > riht > right; flyht > flight; līoht > līht > light
āh, āg#, oh, og# /ɔuh/ /ɔuh/ ([x] > ) /ou/ > /oː/ /əu/ (British), /ou/ (American) dāg > dāh > dough
([x] > /f/) /ɔf/ /ɒf/ (British), /ɔːf/ (American) trog > trough
āhC, ohC, ōhC /ɔuh/ /ɔuh/ /ɔː/ /ɔː/ āhte > ought; dohtor > daughter; þoht > thought; sōhte > sought
ōh#, ōg# /ouh/ > /uːh/ /uːh/ ([x] > ) /əu/ /au/ bōg > bough; plōg > plōh > plough
([x] > /f/) /ʊf/ (centralized) /ʌf/ ġenōg, ġenōh > enough; tōh > tough; ruh > rough
uh, ug#, ūh, ūg# /uːh/ (non-centralized) /ʊf/  ?
Template documentation[create]

References

  1. ^ Many examples from Fernand Mossé (1968), A Handbook of Middle English, tr. James Walker, Baltimore: Johns Hopkins Press, pp. 27–29.