Template:Zen Lineage Guiyang school

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Six Patriarchs
Huineng (638-713)
(Hui-neng, Jpn. Enō)
Nanyue Huairang (677-744)
(Nan-yüeh Huai-jang, Jpn. Nangaku Ejō))
Mazu Daoyi (709-788)
(Ma-tsu Tao-i, Jpn. Baso Dōitsu)
Baizhang Huaihai (720-814)
(Pai-chang Huai-hai, Jpn. Hyakujō Ekai)
Guishan Lingyou (771-853)
(Kuei-shan Ling-yu, Jpn. Isan Reiyū)
Yangshan Huiji (807-883)
(Yang-shan Hui-chi, Jpn. Kyōzan Ejaku)
Guiyang school
Template documentation

References

Web-references

Sources