User:Eequor/Orðo

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Altilis, làsa ra opoma nàtin ta! Pi âkir, ylyqâ ipi karðor ra lasa qùlti qàr sîlna, îkan? Îkararjo vú paliljo joti, tà, nin lâmin ilsy. Pi, osamal âtysi kamî ni, oqà ipaðàl nin vú. Pi, âtirâ únpir úkyrâ?

ᐊᓪᑎᓕᔅᐩ ᓕᐟᓴ ᕋ ᐆᐴᒪ ᓂᐟᑎᓐ ᑕᐪ ᐱ ᐋᑭᕐᐩ ᐅᓗᖄ ᐃᐱ ᑲᕐᖣᕐ ᕋ ᓚᓴ ᕿᐠᓪᑎ ᕿᐟᕐ ᓰᓪᓇᐩ ᐄᑲᓐᐤ ᐄᑲᕋᕐᔫ ᕗᐞ ᐸᓕᓪᔫ ᔫᑎᐩ ᑎᐟᐩ ᓂᓐ ᓛᒥᓐ ᐃᓪᓱ᙮ ᐱᐩ ᐆᓴᒪᓪ ᐋᑐᓯ ᑲᒦ ᓂᐩ ᐆᕿᐟ ᐃᐸᖠᐟᓪ ᓂᓐ ᕗᐞ᙮ ᐱᐩ ᐋᑎᕌ ᗑᓐᐱᕐ ᗑᑯᕌᐤ

Alphabet[edit]

a â à i î j k l m n o p q r s t ð ù ú v y
ɑ e i ɑi j k l m n o p c ɹ s t θ iy yi v y
a ân i în jo ka la ma na on pa qy ar is ta ù vi jyn
ah ayn cea ee ein yo kah lah mah nah ohn pah coo ar ees tah eeth ew mui vee yoon

Transliteration[edit]

â
aa ei e
à
ia ea ~
î
ii ai j
q
kk c
ð
th dh h
ù
iy iu ew w
ú
yi ui u

Phonemes[edit]

Consonants[edit]

Bilabial Labiodental Dental Alveolar Palatal Velar
Plosive p t c k
Nasal m n
Fricative v θ s
Approximant ɹ j
Lateral Approximant l

Vowels[edit]

Front Back
Close iy
Mid e o
Open ɑ

Classification[edit]

a open back unrounded vowel
â close-mid front unrounded vowel
à close front unrounded to open back diphthong
i close front unrounded vowel
î open back unrounded to close front diphthong
j voiced palatal approximant
k voiceless velar plosive
l voiced alveolar lateral approximant
m voiced bilabial nasal
n voiced alveolar nasal
o close-mid back rounded vowel
p voiceless bilabial plosive
q voiceless palatal plosive
r voiced alveolar approximant
s voiceless alveolar fricative
t voiceless alveolar plosive
ð voiceless dental fricative
ù close front unrounded to rounded diphthong
ú close front rounded to unrounded diphthong
v voiced labiodental fricative
y close front rounded vowel

Script[edit]

Syllabary
a
i
y
a i y â î o à ú ù
j ᔨᐟ ᔪᐞ ᔨᐠ
k ᑭᐟ ᑯᐞ ᑭᐠ
l ᓕᐟ ᓗᐞ ᓕᐠ
m ᒥᐟ ᒧᐞ ᒥᐠ
n ᓂᐟ ᓄᐞ ᓂᐠ
p ᐱᐟ ᐳᐞ ᐱᐠ
q ᕿᐟ ᖁᐞ ᕿᐠ
r ᕆᐟ ᕈᐞ ᕆᐠ
s ᓯᐟ ᓱᐞ ᓯᐠ
t ᑎᐟ ᑐᐞ ᑎᐠ
ð ᖠᐟ ᖢᐞ ᖠᐠ
v ᕕᐟ ᕗᐞ ᕕᐠ

 

Punctuation
nominal mark
minor pause
major pause
demonstrative
full stop
question mark
exclamation mark
~ dash
ellipsis
asterisk
( ) parentheses
[ ] square brackets
《 》 angle brackets
「 」 quotation marks

Morphology[edit]

Consonants[edit]

 
j k l m n p q r s t ð v
internal
l n r s
final
l[a] m[i] n[a] r[a] s[a] ð[i] v[i]

Vowels[edit]

 
a â à i î o ù ú y
diphthongs
à î ù ú


primary
a i y
secondary
â î o


front
â ù ú y
back
a à î o


falling
à ù
rising
ú

Words[edit]

word
[vowel] [head ...] <tail> [word]
head
<consonant> <vowel>
tail
<consonant> <vowel> [final]

Phontactics[edit]

invalid combinations
ji
alternation
a â à î j k l m n o p q r s t ð ù ú v y
â a ù â r t j n m y v t j ð ð t à i p o

Harmony[edit]

Words may not contain:

  1. both front and back vowels
  2. both falling and rising vowels
  3. both k and q
  4. both l and r

Isolation[edit]

  1. only vowels and internal consonants may precede consonants
  2. syllable-final consonants may not precede syllable-initial vowels

Dissimilation[edit]

  1. adjacent syllables may not both contain diphthongs
  2. adjacent syllables may not start with the same consonant
  3. adjacent consonants may not be identical

Case[edit]

Morphosyntactic alignment
  Singular Dual Plural Indefinite
Nominative p s t
Absolutive ð pað soð tið
Instrumental r par sor tir


Internal
Inessive sa
Elative ða
Illative sin
Percolative ðyl
External
Adessive la
Ablative ja
Allative lin
Surlative jyl
Relative
Locative ma
Delative na
Lative min
Prolative nyl
Stative
Essive pa
Excessive va
Translative pin
Instructive vyl


Attributive
Genitive n
Comitative inan


See also[edit]

External links[edit]