User:Lupin/stone

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Family trees[edit]

The Jia clan[edit]

\([a-z]\([a-z][a-z]*[ -]\)*[a-z][a-z]*\) -> \1

                          common ancestor        
                              |           
        ,-------------------------------------------+----------------------------.
        |                                    |
      Jia Yan                                 Jia Yuan
    Duke of Ning-guo                             Duke of Rong-guo
        |                                    |
     Jia Dai-hua                               Jia Dai-Shan === Grandmother Jia (née Shi)
        |                                         |
    ,------+-------.                  ,-------------------------------------+---+------------------------------------------.
    |       |                  |                     |                     |
   Jia Fu    Jia Jing               Jia She === Lady Xing          Jia Zheng === Lady Wang           Jia Min === Lin Ru-hai
            |                     |                     |                     |
        ,------+-------.              ,-----------.          ,---------+-----+--+---------+----------.         |
        |       |              |      |          |     |    |     |     |         |
 You-shi === Cousin Zhen  Xi-chun  Wang Xi-feng === Jia Lian  Ying-chun* Li Wan === Jia Zhu Yuan-chun Bao-yu Tan-chun* Jia Huan*    Lin Dai-yu
      |                    |                 |
   Jia Rong === Qin-shi            Qiao-jie             Jia Lan
                         ('baby')


 * denotes a child by a concubine

The Wang family[edit]

Wang Xi-feng's father Wang Zi-teng Lady Wang
married
Jia Zheng
Aunt Xue (née Wang)
Wang Ren Xi-feng
married
Jia Lian
Li Wan
married
Jia Zhu
Yuan-chun Bao-yu Xue Pan Bao-chai
      ,--------------------+--------------+---------------------------------.
      |          |       |                 |
  Wang Xi-feng's father  Wang Zi-teng  Lady Wang === Jia Zheng    Aunt Xue (née Wang)
      |                     |             |
   ,------+-------.           ,-----------+--+--------.     ,----+---.
   |       |           |       |    |     |    |
 Wang Ren Xi-feng === Jia Lian  Jia Zhu === Li Wan Yuan-chun Bao-yu  Xue Pan Bao-chai