Yontan County

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Yontan)
Jump to: navigation, search
Yŏnt‘an County
연탄군
County
Korean transcription(s)
 • Hanja 燕灘郡
 • McCune-Reischauer Yŏnt‘an-gun
 • Revised Romanization Yeontan-gun
Country North Korea
Province North Hwanghae Province

Yŏnt‘an County is a county in North Hwanghae province, North Korea.

Administrative Divisions[edit]

Yŏnt‘an county is divided into 1 ŭp (town) and 16 ri (villages):

 • Yŏnt‘an-ŭp
 • Chang'ul-li
 • Ch'angmae-ri
 • Ch'ilbong-ri
 • Kŭmbong-ri
 • Misal-li
 • Munhwa-ri
 • Obong-ri
 • Pongjae-ri
 • P'ungdap-ri
 • Sin'gŭm-ri
 • Sinhŭng-ri
 • Songjung-ri
 • Sŏngmae-ri
 • Subong-ri
 • Toch'i-ri
 • Wŏllyong-ri