Thổ people

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Thổ
Total population
74,458 (2009)[1]
Regions with significant populations
Vietnam: Nghệ An province
Languages
Tho, Vietic languages, Vietnamese
Religion
Buddhism, Animism

The Thổ ethnic group (also Keo, Mon, Cuoi, Ho, Tay Poong) inhabits the mountainous regions of northern Vietnam, mainly Nghệ An province southwest of Hanoi. Many Thổ speak the Tho language, which is closely related to Vietnamese. The Thổ population numbered 68,394 in 1999.[2]

The Tày ethnic group is also sometimes referred to as the Thổ.

Subdivisions[edit]

Thổ consists of various different ethnolinguistic groups. Quán Vi Miên (2013:12) lists the following branches.

 • Họ (Lao/Thai exonym for the Han Chinese)
 • Kẹo (Keo) (Lao/Thai exonym for ethnic Kinh or Vietnamese)
 • Mọn (Mol) (Mường autonym)
 • Cuối
 • Đan Lai
 • Ly Hà
 • Tày Poọng (Phoọng, Poọng, Phống) (Lao exonym for the "Khạ", or Mon-Khmer hill tribes)

Distribution[edit]

As of 2009, 80% (59,579 persons) of all ethnic Thổ live in Nghệ An Province, while 13% (9,652 persons) are found in Thanh Hóa Province Quán Vi Miên (2013:11).

Quán Vi Miên (2013:12-13) lists ethnic Thổ populations and branches (ethnic subdivisions) for the following districts of Nghệ An Province.

 • Quỳ Hợp District: 18,394 people; Họ, Kẹo, Mọn branches, in the following communes:
  • Tam Hợp (5,515 ethnic Thổ)
  • Nghĩa Xuân (3,855 ethnic Thổ)
  • Minh Hợp (1,983 ethnic Thổ)
  • Hạ Sơn (2,652 ethnic Thổ)
  • Văn Lợi (2,403 ethnic Thổ)
  • Thọ Hợp (1,730 ethnic Thổ)
  • Quỳ Hợp city (265 ethnic Thổ)

References[edit]

 1. ^ "The 2009 Vietnam Population and Housing Census: Completed Results". General Statistics Office of Vietnam: Central Population and Housing Census Steering Committee. June 2010. p. 134. Retrieved 26 November 2013. 
 2. ^ Ethnologue
 • Quán Vi Miên. 2013. Văn hóa dân gian: dân tộc Thổ. Hà Nội: Nhà xuất bản văn hóa thông tin.
 • Thi Nhị & Trần Mạnh Cát (1975). "Vài nét về người Thổ ở Nghệ An". In, Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam: Viện dân tộc học. Về vấn đề xác định thánh phần các dân tộc thiểu số ở miền bắc Việt Nam, 444-455. Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội.
 • Đặng Nghiêm Vạn & Nguyễn Anh Ngọc (1975). "Vài nét về ba nhóm Đan Lai, Ly Hà va 'Tày Poọng'". In, Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam: Viện dân tộc học. Về vấn đề xác định thánh phần các dân tộc thiểu số ở miền bắc Việt Nam, 456-471. Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội.

See also[edit]