Hà Bắc Province

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Hà Bắc)
Jump to navigation Jump to search

Hà Bắc was a province of Vietnam from 1962 to 1996, then from 1996 divided into Bắc Giang Province and Bắc Ninh Province.[1]

References[edit]

  1. ^ "Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh". Retrieved 3 April 2014.