Historical capitals of Armenia

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Historic capitals of Armenia)
Jump to: navigation, search

A list of the historic capitals of Armenian states.[1]

# City Years Period
1 Tushpa 832 BC–590 BC Kingdom of Ararat
2[2] Armavir 331–210 BC Orontid Dynasty
3 Yervandashat 210-176 BC Orontid Dynasty and Artaxiad Dynasty
4 Artaxata (Artashat) 176-77 BC and 69 BC-120 AD Artaxiad Dynasty
5 Tigranocerta (Tigranakert) 77–69 BC
6 Vagharshapat 120–330 Arsacid Dynasty
7 Dvin 336–428
8 Bagaran 885–890 Bagratid (Bagratuni) period
9 Shirakavan 890–929
10 Kars 929–961
11 Ani 961–1045
12 Sis 1080–1375 Armenian Principality of Cilicia
Armenian Kingdom of Cilicia
(Rubenids, Hethumids, Lusignans)
13 Yerevan 1918–1920 and 1991–present Republic of Armenia (1918-20)
Republic of Armenia (since 1991)

References[edit]

  1. ^ Avetisyan, Kamsar (1979). Հայրենագիտական էտյուդներ [Armenian studies sketches] (in Armenian). Yerevan: Sovetakan Grogh. p. 279. 2 Նշված քաղաքները եղել են մայրաքաղաք հետևյալ հերթականությամբ։ Արմավիր 190—160 թթ. (մ. թ. ա.), Արտաշատ (160—77 թթ. մ. թ. ա.), Տիգրանակերտ 77—69 թթ. (մ. թ. ա.), Արտաշատ 69 թ. (մ. թ. ա.) — 120 թ. (մեր թվագրության), Վաղարշապատ 120—330 թթ. (մեր թվագրության), Դվին 336—428 (մեր թվագրության), Բագարան 428—933 թթ. (մեր թվագրության), Ղարս 933—957 թթ. (մեր թվագրության), Անի 957—1045 թթ. (մեր թվագրության)։ 
  2. ^ Petrossyan, Armen; Tiratsyan, Nvard (2012). "Հայոց առաջին մայրաքաղաք Արմավիրը պաշտամունքային կենտրոն [The First Capital of Armenia Armavir as a Cult Center]". Patma-Banasirakan Handes (in Armenian) (1): 169–184.