Historical capitals of Armenia

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article lists the historic and present capitals of Armenia.[1]

External image
image icon Armenian capital cities on a reagional map
# City Period Years Duration, years
1 Tushpa (Van) Kingdom of Ararat 832 BC–590 BC 242
2[2] Armavir Orontid dynasty 331–210 BC 121
3 Yervandashat Orontid dynasty and Artaxiad dynasty 210–176 BC 34
4 Artaxata (Artashat) Artaxiad dynasty 177–76 BC and 69 BC–120 AD 99 and 189
5 Tigranocerta (Tigranakert) 77–69 BC 8
6 Vagharshapat Arsacid dynasty 120–330 210
7 Dvin 336–428 92
8 Bagaran Bagratid (Bagratuni) period 885–890 5
9 Shirakavan[3] 890–929 39
10 Kars 929–961 32
11 Ani 961–1045 84
12 Tarsus Armenian Principality of Cilicia 1080–1198 118
13 Sis Armenian Kingdom of Cilicia 1198–1375 177
14 Yerevan Republic of Armenia (1918–1920)
Armenian Soviet Socialist Republic (1920–1991)
Republic of Armenia (since 1991)
1918–present 106
14–15 Stepanakert NKAO (1921–1991)
Artsakh (1991–2023)
1921–2023 101

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ Avetisyan, Kamsar [in Armenian] (1979). Հայրենագիտական էտյուդներ [Armenian studies sketches] (in Armenian). Yerevan: Sovetakan Grogh. p. 279. 2 Նշված քաղաքները եղել են մայրաքաղաք հետևյալ հերթականությամբ։ Արմավիր 190—160 թթ. (մ. թ. ա.), Արտաշատ (160—77 թթ. մ. թ. ա.), Տիգրանակերտ 77—69 թթ. (մ. թ. ա.), Արտաշատ 69 թ. (մ. թ. ա.) — 120 թ. (մեր թվագրության), Վաղարշապատ 120—330 թթ. (մեր թվագրության), Դվին 336—428 (մեր թվագրության), Բագարան 428—933 թթ. (մեր թվագրության), Ղարս 933—957 թթ. (մեր թվագրության), Անի 957—1045 թթ. (մեր թվագրության)։
  2. ^ Petrossyan, Armen; Tiratsyan, Nvard (2012). "Հայոց առաջին մայրաքաղաք Արմավիրը պաշտամունքային կենտրոն [The First Capital of Armenia Armavir as a Cult Center]". Patma-Banasirakan Handes (in Armenian) (1): 169–184.
  3. ^ "Map of Europe in 900 A.D." Archived from the original on 2018-10-03. Retrieved 2018-10-03.