Liang Style Baguazhang

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Liang Style Baguazhang
Hardness Internal (neijia)
Country of origin China
Creator Liang Zhenpu
Famous practitioners Guo Gumin, Li Ziming, Vince Black
Parenthood Baguazhang
Olympic sport No

Liang Style Baguazhang is the style of Baguazhang descended from Liang Zhenpu,[1] the youngest disciple of Baguazhang's founder, Dong Haichuan.[2] In general, most lineages of Liang style descend from either Guo Gumin or Li Ziming:

 • Dong Haichuan
  • Liang Zhenpu
   • An Guoliang
   • Chen Delu
   • Da Mingliang
   • Dong Wenxiu
   • Fu Zhenlun
   • Gao Qisheng
   • Gao Qinfeng
   • Gao Qingyung
   • Geng Ziyu
   • Guo Gumin[2]
    • Gao Ziying[2]
     • Gao Jiwu
     • Yang Bao
     • Shao Jinzhang
    • Gao Ziwu[2]
   • Hu Zibin
   • Jia Yian
   • Li Ziming
    • Ma Chuanxu (eldest disciple)
    • Vince Black
    • Di Guoyong
    • Li Gong Cheng
     • Ong Ming Thong
    • Ling Changyong
     • Shi Xingbao
    • Ma Ling
    • Sui Yunjian
    • Sun Hunyan
    • Wang Tong
     • Geoff Sweeting
    • Wang Shitong
    • Yang Jiacang
    • Zhang Huasen
    • Zhang Quanliang
    • Zhao Dayuan
    • Zhuoteng Jinbinwei
   • Li Jinhua
   • Li Jingbao
   • Li Mengrui
   • Li Tongtai
   • Li Wancai
   • Liu Huating
   • Liu Baoding
   • Liu Hegui
   • Lu Ermazi
   • Ma Laopang
   • Qin Laodu
   • Su Sanpang
   • Tian Zhenfeng
   • Wang Chaoren
   • Wang Chenzhai
   • Wang Fengxiu
   • Xia Songling
   • Zhang Donghai
   • Zhao Shikui

In general, Liang style appears somewhat similar to both Yin and Cheng styles; most Liang style practitioners are concentrated in Beijing.

As its technical basis, Liang style Baguazhang has the "Eight Mother Palms" (Ding Shi Ba Zhang) and the "Eight Changing Palms" (Ba Da Zhang aka Lao Ba Zhang), from which more complicated linking forms are derived like the "Dragon Form" (Long Xing Zhang), "64 Linear Palms" (Liushisi Shou Zhang), "Linking Palms" (Lian Huan Zhang) and "Eight Directions Palms" (Ba Mian Zhang). Liang style is also known for its large array of weapons: Big Broadsword, Straight Sword, Spear, Rooster Knives, Chicken Claw Knives, Mandarin Duck Knives, Crescent Moon Knives (aka Deer Horn Knives), Kun Lun Fan, Yin Yang Pen Brush, Steel "Yo-Yo" Meteors, Seven Star Rod, Wind and Fire Rings.

External links[edit]

References[edit]

 1. ^ Gao Ji Wu & Tom Bisio (2009). The Attacking Hands of Ba Gua Zhang. New York Internal Arts. ISBN 05-780-4569-9. 
 2. ^ a b c d Gao Jiwu & Nigel Sutton (2009). The 64 Hands of Bagua Zhang: Fighting Techniques of Liu Dekuan. Blue Snake Books. ISBN 15-839-4237-8.