List of suktas and stutis

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This page contains a list of Hindu hymns, known as suktas, stotras or stutis.

Suktas[edit]

Stutis[edit]

 • Vishnu stuti
 • Vayu stuti
 • Lakshmi stuti
 • Krishna stuti
 • Dashavatara stuti
 • Shiva stuti
 • Nakha stuti
 • Durga stuti
 • Nrusimha stuti
 • Srinivasa stuti
 • Sahasrara stuti
 • Ramesha stuti
 • Vyasa stuti
 • Shri Rudram Chamakam

Bhagya Suktam[edit]

1.Prataragnim pratarindragum havamahe pratarmitra varuna pratarasvinaa pratarbhagam Pushanam Bhramhanas patim

pratassoma muta rudragum huvema

2. Pratar jitam Bhaga mugragum Huvema vayam purtram aditeh yo vidhartaa,ardrascidyam manya manas turascit raja cidyam bhagam bhakshityaha.

3. Bhagapranetar bhagasatyaradho bhagemaam dhiyam udavadadannah, bhaga prano janaya gobhirasvair bhagapranrubhir nruvantasyama.

4. Utedanim bhagavantasyamota prapitva uta madhye anhnam utodita maghavan suryasya vayam devanagum sumatau syama

5. Bhaga eva bhagavagumastu devaastena vayam bhagavantah ssyama tam tva bhaga sarva ijjo havimi sano bhaga pura eta bhaveha.

6. Samadhvarayo ushaso namanta dadhikraveva sucaye padaya arvacinam vasuvidam bhaganno rathamivasva vajina avahantu

7. Asvavati gomatir na ushaaso viravatis sadamucchantu bhadrah ghrutam duhanaa visvatah prapina yuyam pata ssvastibhissadanah

8. Yo maagne bhaginagum santam athabhagam cikirshati abhagamagne tam kurumam agne bhaginam kuru.

References[edit]