Talk:Nedelino

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
WikiProject Bulgaria (Rated Stub-class, Low-importance)
WikiProject icon This article is within the scope of WikiProject Bulgaria, a collaborative effort to improve the coverage of Bulgaria on Wikipedia. If you would like to participate, please visit the project page, where you can join the discussion and see a list of open tasks.
Stub-Class article Stub  This article has been rated as Stub-Class on the project's quality scale.
 Low  This article has been rated as Low-importance on the project's importance scale.
 

Неделино е много красив и с чист въздух. Известния с несрещащия се никъде на друго място НЕДЕЛИНСКИ ДВУГЛАС родопски град провежда всяка година фолклорен фестивал.Отбелязването на празника на град Неделино е традиционно и се провежда още от 1975 година. Празникът на града спонтанно се превръща във фестивал на уникалния неделински двуглас с участието на индивидуални изпълнители, групи и състави от всички населени места на общината. Това спомага много от младите да издирват, заучават и изпълняват автентичен неделински двугласен фолклор. Неделинският двуглас носи белезите на древен тип музикално мислене по отношение на метроритъм, ладова организация, стилистически изпълнителски похвати и очевидно принадлежи към най-старинните пластове на българския фолклор.