Chong Shen Monastery

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Chong Shen Monastery
Monastery information
Location Yunnan, China
Type Tibetan Buddhist

Chong Shen Monastery is a Buddhist monastery in Yunnan, China.

References[edit]