List of emperors of the Liao dynasty

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Emperors table[edit]

The Liao dynasty, also known as the Khitan Empire, was an empire in East Asia that at its height ruled over what is now Shanxi, Hebei, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, and Inner Mongolia provinces in China, as well as portions of the Korean peninsula, portions of the Russian Far East, and much of the country of Mongolia.[1][2]

There were nine emperors of the Liao dynasty, which at its height ruled over an area composing modern day Mongolia and northern China for over two hundred years. The emperors of the Liao dynasty were Khitans from Yelü clan.

For emperors of the Northern Liao and Qara Khitai (Western Liao), see Northern Liao#Emperors and Qara Khitai#Sovereigns of Qara Khitai.

Liao dynasty 907-1125
Temple Names (Miao Hao 廟號 miàohào) Posthumous Names (Shi Hao 諡號 shìhào) Birth Names Period of Reigns Era Names (Nian Hao 年號 niánhào) and their according range of years
Convention: "Liao" + temple name except Liao Tianzuodi who is referred using "Liao" + posthumous name
Taizu (太祖 Tàizǔ) Shen Tian Huangdi Yelü Abaoji (耶律阿保機 Yēlǜ Ābǎojī) 907-926 Shence (神冊 Shéncè) 916-922[3]
Tianzan (天贊 Tiānzàn) 922-926[4]
Taizong (太宗 Tàizōng) Xiao Wu Huangdi Yelü Deguang (耶律德光 Yēlǜ Déguāng) 926-947 Tianxian (天顯 Tiānxiǎn) 926-937[5]
Huitong (會同 Huìtóng) 937-947[6]
Datong (大同 Dàtóng) 947[7]
Shizong (世宗 Shìzōng) Tian Shou Huangdi Yelü Ruan (耶律阮 Yēlǜ Ruǎn) 947-951 Tianlu (天祿 Tiānlù) 947-951[8]
Muzong (穆宗 Mùzōng) Yelü Jing (耶律璟 Yēlǜ Jǐng) 951-969 Yingli (應曆 Yìnglì) 951-969[9]
Jingzong (景宗 Jǐngzōng) Yelü Xian (耶律賢 Yēlǜ Xián) 969-982 Baoning (保寧 Bǎoníng) 969-979[10]
Qianheng (乾亨 Qiánhēng) 979-982[11]
Shengzong (聖宗 Shèngzōng) Wen Wu Da Xiao Xuan Huangdi Yelü Longxu (耶律隆緒 Yēlǜ Lóngxù) 982-1031 Qianheng (乾亨 Qiánhēng) 982[11]
Tonghe (統和 Tǒnghé) 983-1012[12]
Kaitai (開泰 Kāitài) 1012-1021[13]
Taiping (太平 Tàipíng) 1021-1031[14]
Xingzong (興宗 Xīngzōng) Xiao Zheng Huangdi Yelü Zongzhen (耶律宗真 Yēlǜ Zōngzhēn) 1031–1055 Jingfu (景福 Jǐngfú) 1031-1032[15]
Chongxi (重熙 Chóngxī) 1032-1055[16]
Daozong (道宗 Dàozōng) Yelü Hongji (耶律洪基 Yēlǜ Hóngjī) 1055–1101 Qingning (清寧 Qīngníng) 1055-1064[17]
Xianyong (咸雍 Xiányōng) 1065-1074[18]
Taikang (太康 Tàikāng) or Dakang (大康 Dàkāng) 1075-1084[19]
Da'an (大安 Dà'ān) 1085-1094[20]
Shouchang (壽昌 Shòuchāng) or Shoulong (壽隆 Shòulóng) 1095-1101[21]
Tianzuodi (天祚帝 Tiānzuòdì) Yelü Yanxi (耶律延禧 Yēlǜ Yánxǐ) 1101–1125 Qiantong (乾統 Qiántǒng) 1101-1110[22]
Tianqing (天慶 Tiānqìng) 1111-1120[23]
Baoda (保大 Bǎodà) 1121-1125[24]

Emperors family tree[edit]

 
 
 
Yelü Abaoji 耶律阿保機 872–926
Taizu 太祖
907–926
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yelü Bei 耶律倍 ~900–936
Yingzong 義宗
 
Yelü Deguang 耶律德光 902–947
Taizong 太宗
926–947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yelü Ruan 耶律阮 918–951
Shizong 世宗
947–951
 
Yelü Jing 耶律璟 931–969
Muzong 穆宗
951–969
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yelü Xian 耶律賢 948–982
Jingzong 景宗
969–982
 
 
 
 
 
 
 
 
Yelü Longxu 耶律隆緒 971–1031
Shengzong 聖宗
982–1031
 
 
 
 
 
 
 
Yelü Zongzhen 耶律宗真 1015–1054
Xingzong 興宗
1031–1055
 
 
 
 
 
 
 
Yelü Hongji 耶律洪基 1032–1101
Daozong 道宗
1055–1101
 
 
 
 
 
 
 
Yelü Jun 耶律浚 1057–1077
Shunzong 顺宗
 
 
 
 
 
 
 
Yelü Yangxi 耶律延禧 1075–1128
Tianzuodi 天祚帝
1101–1125
 

References[edit]

Citations[edit]

 1. ^ Steinhardt (1994), 5.
 2. ^ Mote (1999), 58.
 3. ^ Bo (1977) 842-845.
 4. ^ Bo (1977), pp. 845-849.
 5. ^ Bo (1977), pp. 849-856.
 6. ^ Bo (1977), pp. 856-863.
 7. ^ Bo (1977), p. 863.
 8. ^ Bo (1977), pp. 863-867.
 9. ^ Bo (1977), pp. 867-879.
 10. ^ Bo (1977), pp. 879-882.
 11. ^ a b Bo (1977), pp. 882-883.
 12. ^ Bo (1977), pp. 883-893.
 13. ^ Bo (1977), pp. 893-895.
 14. ^ Bo (1977), pp. 895-896.
 15. ^ Bo (1977), p. 896.
 16. ^ Bo (1977), pp. 896-905.
 17. ^ Bo (1977), pp. 905-908.
 18. ^ Bo (1977), pp. 908-913.
 19. ^ Bo (1977), pp. 913-917.
 20. ^ Bo (1977), pp. 918-921.
 21. ^ Bo (1977), pp. 922-927.
 22. ^ Bo (1977), pp. 927-929.
 23. ^ Bo (1977), pp. 929-932.
 24. ^ Bo (1977), pp. 933-935.

Sources[edit]