Jump to content

List of populated places in the Tibet Autonomous Region

From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Nujiang, Tibet)

Tibet Autonomous Region, China

This is an alphabetical list of all populated places, including cities, towns and villages, in the Tibet Autonomous Region of western China.

A[edit]

 • Alamdo
 • Alhar
 • Arza
 • Asog

B[edit]

C[edit]

D[edit]

E[edit]

 • Êmagang

F[edit]

 • Fosung

G[edit]

H[edit]

I[edit]

 • Isaikalog

J[edit]

K[edit]

L[edit]

M[edit]

 • Mabja
 • Macala
 • Mainacun
 • Mainda
 • Maindong
 • Maindu
 • Mainkung
 • Mainpu
 • Maiyü
 • Malilang
 • Mamba
 • Mamta
 • Mangra
 • Mani
 • Maoniupo
 • Maqên
 • Mar (Marqu)
 • Mardêng
 • Margyang
 • Markam
 • Marmê
 • Marri
 • Mêdog
 • Mêdogdêng
 • Mêmo
 • Mentang
 • Midika
 • Moincêr
 • Momo’ngar
 • Mugarripug
 • Mükangsar

N[edit]

O[edit]

 • Oibab
 • Oiga
 • Oiyug
 • Oma
 • Ombu
 • Orma

P[edit]

Q[edit]

 • Qabgar
 • Qabnag
 • Qagbasêrag
 • Qagcaka
 • Qagzê
 • Qainaqangma
 • Qajortêbu
 • Qamdo
 • Qamdün
 • Qamqênxoi
 • Qangba
 • Qangdoi
 • Qangmai
 • Qangzê
 • Qarasa
 • Qayü
 • Qêqên
 • Qêri
 • Qiangma
 • Qigêgyizhungma
 • Qinglung
 • Qingtü
 • Qizhong
 • Qoi
 • Qoidêkong
 • Qoidên
 • Qomo
 • Qonggyaixoi
 • Qugaryartang
 • Qugcang
 • Qugcodoi
 • Qujang
 • Qulho
 • Qumdo
 • Qumig
 • Qumigxung
 • Qunaggai
 • Qungdo’gyang
 • Qungtag
 • Quntamari
 • Qu’nyido
 • Qu’og
 • Qusum
 • Quxam

R[edit]

S[edit]

T[edit]

 • Taglung
 • Taizhao
 • Taktsang
 • Talu
 • Tamze
 • Tangdê
 • Tanggar
 • Tanggo
 • Tanggyai
 • Tanglhai
 • Tangluqangma
 • Tangmai
 • Targyailing
 • Tarmar
 • Têbo
 • Têmarxung
 • Têmo
 • Têring
 • Tiangacun
 • Tingri
 • Tirkang
 • Toba
 • Tobgyai
 • Togqên
 • Toinqu
 • Toling
 • Tomra
 • Tongpu
 • Toudaoban
 • Tuglung
 • Tuma
 • Tungdor
 • Tunggar
 • Tungru

U[edit]

 • Urdoi
 • Urmai
 • Uxu

V[edit]

 • Valuxai

W[edit]

X[edit]

Y[edit]

Z[edit]

 • Zaindainxoi
 • Zaisang
 • Zala
 • Zamar
 • Za’ngoza’ngoin
 • Zangqênrong
 • Zangxoi
 • Zapug
 • Zaqog
 • Zaragoy
 • Zari
 • Zaxoi
 • Zayul
 • Zêba
 • Zêsum
 • Zhabdün
 • Zhabsang
 • Zhainzê
 • Zhamo
 • Zhangdong
 • Zhangmu
 • Zharen
 • Zhasa
 • Zhaxigang
 • Zhaxizê
 • Zhêxam
 • Zhigung
 • ZhongLingka
 • Zhongzê
 • Zhowagoin
 • Zhugla
 • Zhuglung
 • Zhujia
 • Zigar
 • Zingqi
 • Zito
 • Zoco
 • Zongga
 • Zongxoi

References[edit]

 • (in Chinese) Wu Zhenhua (武振华), Xizang Diming (西藏地名; Place Names in Tibet), Chinese Tibetology Press (中国藏学出版社) 1996, ISBN 7-80057-284-6