List of administrative divisions of Jilin

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Jilin Province
Province
Capital: Changchun
Prefectural level divisions
Sub-provincial cities 1
Prefectural cities 7
Autonomous prefectures 1
County level divisions
County cities 20
Counties 16
Autonomous counties 3
Districts 21
Township level divisions
Towns 427
Townships 312
Ethnic townships / towns* 32
Subdistricts 252

Jilin, a province of the People's Republic of China, is made up of the following administrative divisions.

Administrative divisions[edit]

All of these administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. This chart lists all prefecture-level and county-level divisions of Jilin.

Prefecture level County Level
Name Chinese Hanyu Pinyin
Changchun City
长春市
Chángchūn Shì
(Capital)
Chaoyang District 朝阳区 Cháoyáng Qū
Kuancheng District 宽城区 Kuānchéng Qū
Erdao District 二道区 Èrdào Qū
Nanguan District 南关区 Nánguān Qū
Luyuan District 绿园区 Lùyuán (not Lǜyuán) Qū
Shuangyang District 双阳区 Shuāngyáng Qū
Jiutai District 九台区 Jiǔtái Qū
Yushu City 榆树市 Yúshù Shì
Dehui City 德惠市 Déhuì Shì
Nong'an County 农安县 Nóng'ān Xiàn
Jilin City
吉林市
Jílín Shì
Chuanying District 船营区 Chuányíng Qū
Changyi District 昌邑区 Chāngyì Qū
Longtan District 龙潭区 Lóngtán Qū
Fengman District 丰满区 Fēngmǎn Qū
Shulan City 舒兰市 Shūlán Shì
Huadian City 桦甸市 Huàdiàn Shì
Jiaohe City 蛟河市 Jiāohé Shì
Panshi City 磐石市 Pánshí Shì
Yongji County 永吉县 Yǒngjí Xiàn
Siping City
四平市
Sìpíng Shì
Tiexi District 铁西区 Tiěxī Qū
Tiedong District 铁东区 Tiědōng Qū
Gongzhuling City 公主岭市 Gōngzhǔlǐng Shì
Shuangliao City 双辽市 Shuāngliáo Shì
Lishu County 梨树县 Líshù Xiàn
Yitong Manchu
Autonomous County
伊通满族自治县 Yītōng Mǎnzú
Zìzhìxiàn
Liaoyuan City
辽源市
Liáoyuán Shì
Longshan District 龙山区 Lóngshān Qū
Xi'an District 西安区 Xī'ān Qū
Dongliao County 东辽县 Dōngliáo Xiàn
Dongfeng County 东丰县 Dōngfēng Xiàn
Tonghua City
通化市
Tōnghuà Shì
Dongchang District 东昌区 Dōngchāng Qū
Erdaojiang District 二道江区 Èrdàojiāng Qū
Meihekou City 梅河口市 Méihékǒu Shì
Ji'an City 集安市 Jí'ān Shì
Tonghua County 通化县 Tōnghuà Xiàn
Huinan County 辉南县 Huīnán Xiàn
Liuhe County 柳河县 Liǔhé Xiàn
Baishan City
白山市
Báishān Shì
Hunjiang District 浑江区 Húnjiāng Qū
Jiangyuan District 江源区 Jiāngyuán Qū
Linjiang City 临江市 Línjiāng Shì
Jingyu County 靖宇县 Jìngyǔ Xiàn
Fusong County 抚松县 Fǔsōng Xiàn
Changbai Korean
Autonomous County
长白朝鲜族自治县 Chángbái Cháoxiǎnzú Zìzhìxiàn
Songyuan City
松原市
Sōngyuán Shì
Ningjiang District 宁江区 Níngjiāng Qū
Fuyu City 扶余市 Fúyú Shì
Qian'an County 乾安县 Qián'ān Xiàn
Changling County 长岭县 Chánglǐng Xiàn
Qian Gorlos Mongol
Autonomous County
前郭尔罗斯
蒙古族自治县
Qiánguō'ěrluósī
Měnggǔzú Zìzhìxiàn
Baicheng City
白城市
Báichéng Shì
Taobei District 洮北区 Táoběi Qū
Da'an City 大安市 Dà'ān Shì
Taonan City 洮南市 Táonán Shì
Zhenlai County 镇赉县 Zhènlài Xiàn
Tongyu County 通榆县 Tōngyú Xiàn
Yanbian Korean
Autonomous Prefecture

延边朝鲜族自治州
Yánbiān Cháoxiǎnzú
Zìzhìzhōu
Yanji City 延吉市 Yánjí Shì
Tumen City 图们市 Túmén Shì
Dunhua City 敦化市 Dūnhuà Shì
Longjing City 龙井市 Lóngjǐng Shì
Hunchun City 珲春市 Húnchūn Shì
Helong City 和龙市 Hélóng Shì
Antu County 安图县 Āntú Xiàn
Wangqing County 汪清县 Wāngqīng Xiàn

Recent changes in administrative divisions[edit]

  • 23 February 2010 - Badaojiang District rename as Hunjiang District
  • 19 February 2013 - Fuyu County becomes Fuyu (county-level city)
  • 2 November 2014 - Jiutai (county-level city) becomes Jiutai District

Population composition[edit]

Prefectures[edit]

Prefecture 2010 2000
Changchun 7,677,089 7,135,439
Baicheng 2,033,058 2,025,891
Baishan 1,296,575 1,312,362
Jilin 4,414,681 4,485,494
Liaoyuan 1,176,645 1,267,033
Siping 3,386,325 3,292,326
Songyuan 2,880,086
Tonghua 2,325,242 2,307,964
Yanbian 2,271,600 2,209,646

Counties[edit]

Name Prefecture 2010
Nanguan Changchun 1,012,547
Kuancheng Changchun 457,959
Chaoyang Changchun 846,688
Erdao Changchun 402,090
Luyuan Changchun 810,831
Shuangyang Changchun 377,933
Jiutai Changchun 738,606
Nong'an Changchun 102,968
Yushu Changchun 1,060,969
Dehui Changchun 839,786
Changyi Jilin 659,188
Longtan Jilin 527,532
Chuanying Jilin 492,159
Fengman Jilin 296,924
Yongji Jilin 394,622
Jiaohe Jilin 447,380
Huadian Jilin 444,997
Shulan Jilin 645,925
Panshi Jilin 505,954
Tiexi Siping 278,837
Tiedong Siping 335,000
Lishu Siping 782,900
Yitong Siping 475,409
Gongzhuling Siping 1,093,314
Shuangliao Siping 420,865
Longshan Liaoyuan 294,380
Xi'an Liaoyuan 178,039
Dongfeng Liaoyuan 355,201
Dongliao Liaoyuan 349,025
Dongchang Tonghua 360,195
Erdaojiang Tonghua 146,682
Tonghua Tonghua 247,225
Huinan Tonghua 359,453
Liuhe Tonghua 363,962
Meihekou Tonghua 615,367
Ji'an Tonghua 232,358
Badaojiang → Hunjiang Baishan 364,849
Jiangyuan Baishan 254,381
Fusong Baishan 298,063
Jingyu Baishan 131,677
Changbai Baishan 72,575
Linjiang Baishan 175,030
Ningjiang Songyuan 612,816
Changling Songyuan 639,205
Qian'an Songyuan 301,438
Qian Gorlos Songyuan 607,640
Fuyu Songyuan 718,987
Taobei Baicheng 517,613
Zhenlai Baicheng 298,404
Tongyu Baicheng 353,604
Taonan Baicheng 432,271
Da'an Baicheng 431,166
Yanji Yanbian 563,154
Tumen Yanbian 134,498
Dunhua Yanbian 483,631
Hunchun Yanbian 241,861
Longjing Yanbian 177,295
Helong Yanbian 189,597
Wangqing Yanbian 255,499
Antu Yanbian 226,065