List of administrative divisions of Qinghai

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Qinghai Province
Province
Capital: Xining
Prefectural level divisions
Prefectural cities 2
Autonomous prefectures 6
County level divisions
County cities 3
Counties 27
Autonomous counties 7
Districts 6
Township level divisions
Towns 115
Townships 253
Ethnic townships 30
Subdistricts 31
The administrative committees also are not counted.

Qinghai, a province of the People's Republic of China, is made up of the following administrative divisions.

Administrative divisions[edit]

All of these administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. This chart lists all prefecture-level and county-level divisions of Qinghai.

Prefecture level County Level
Name Chinese Hanyu Pinyin
Xining City
西宁市
Xīníng Shì
(Capital)
Chengzhong District 城中区 Chéngzhōng Qū
Chengdong District 城东区 Chéngdōng Qū
Chengxi District 城西区 Chéngxī Qū
Chengbei District 城北区 Chéngběi Qū
Datong Hui and Tu
Autonomous County
大通回族土族自治县 Dàtōng Huízú Tǔzú Zìzhìxiàn
Huangyuan County 湟源县 Huángyuán Xiàn
Huangzhong County 湟中县 Huángzhōng Xiàn
Haidong City
海东市
Hǎidōng Shì
Ledu District 乐都区 Lèdū Qū
Ping'an District 平安区 Píng'ān Qū
Minhe Hui and Tu
Autonomous County
民和回族土族自治县 Mínhé Huízú Tǔzú Zìzhìxiàn
Huzhu Tu
Autonomous County
互助土族自治县 Hùzhù Tǔzú Zìzhìxiàn
Hualong Hui
Autonomous County
化隆回族自治县 Huàlóng Huízú Zìzhìxiàn
Xunhua Salar
Autonomous County
循化撒拉族自治县 Xúnhuà Sǎlāzú Zìzhìxiàn
Haibei Tibetan
Autonomous Prefecture

海北藏族自治州
Hǎiběi Zàngzú Zìzhìzhōu
Haiyan County 海晏县 Hǎiyàn Xiàn
Qilian County 祁连县 Qílián Xiàn
Gangca County 刚察县 Gāngchá Xiàn
Menyuan Hui
Autonomous County
门源回族自治县 Ményuán Huízú Zìzhìxiàn
Hainan Tibetan
Autonomous Prefecture

海南藏族自治州
Hǎinán Zàngzú Zìzhìzhōu
Gonghe County 共和县 Gònghé Xiàn
Tongde County 同德县 Tóngdé Xiàn
Guide County 贵德县 Guìdé Xiàn
Xinghai County 兴海县 Xīnghǎi Xiàn
Guinan County 贵南县 Guìnán Xiàn
Huangnan Tibetan
Autonomous Prefecture

黄南藏族自治州
Huángnán Zàngzú
Zìzhìzhōu
Tongren County 同仁县 Tóngrén Xiàn
Jainca County 尖扎县 Jiānzhā Xiàn
Zêkog County 泽库县 Zékù Xiàn
Henan Mongol
Autonomous County
河南蒙古族自治县 Hénán Měnggǔzú Zìzhìxiàn
Golog Tibetan
Autonomous Prefecture

果洛藏族自治州
Guǒluò Zàngzú Zìzhìzhōu
Maqên County 玛沁县 Mǎqìn Xiàn
Baima County 班玛县 Bānmǎ Xiàn
Gadê County 甘德县 Gāndé Xiàn
Darlag County 达日县 Dárì Xiàn
Jigzhi County 久治县 Jiǔzhì Xiàn
Madoi County 玛多县 Mǎduō Xiàn
Yushu Tibetan
Autonomous Prefecture

玉树藏族自治州
Yùshù Zàngzú Zìzhìzhōu
Yushu City 玉树市 Yùshù Shì
Zadoi County 杂多县 Záduō Xiàn
Chindu County 称多县 Chēngduō Xiàn
Zhidoi County 治多县 Zhìduō Xiàn
Nangqên County 囊谦县 Nángqiān Xiàn
Qumarlêb County 曲麻莱县 Qūmálái Xiàn
Haixi Mongol and Tibetan
Autonomous Prefecture

海西蒙古族藏族自治州
Hǎixī Měnggǔzú Zàngzú
Zìzhìzhōu
Delhi City 德令哈市 Délìnghā Shì
Golmud City 格尔木市 Gé'ěrmù Shì
Ulan County 乌兰县 Wūlán Xiàn
Dulan County 都兰县 Dūlán Xiàn
Tianjun County 天峻县 Tiānjùn Xiàn
Lenghu1
Administrative Committee
冷湖行政委员会 Lěnghú
Xíngzhèng Wěiyuánhuì
Da Qaidam1
Administrative Committee
大柴旦行政委员会 Dàcháidàn
Xíngzhèng Wěiyuánhuì
Mangnai1
Administrative Committee
茫崖行政委员会 Mángyá
Xíngzhèng Wěiyuánhuì

1 — The administrative committees are not standard units of local government, though they do function as such.

Administrative divisions history[edit]

Year 2nd-level 3rd-level
Prefecture-level City
(省辖市→地级市)
Prefecture
(专区→地区)
County-level City
(专辖市→县级市)
1949 none Yushu Xining
1950
1951
1952
1953 Yushu, Hainan, Huangnan, Haibei
1954 Yushu, Hainan, Huangnan, Haibei, Golog, Haixi
1955 Yushu, Hainan, Huangnan, Haibei, Golog, Haixi
1956 Xining none
1957
1958
1959
1960 Da Qaidam, Golmud, Lenghu
1961
1962
1963
1964 Golmud
1965
1966 none
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978 Yushu, Hainan, Huangnan, Haibei, Golog, Haixi, Haidong
1979
1980 Golmud
1981
1982
1983
1984
1985 Yushu, Hainan, Huangnan, Haibei, Golog, Haixi, Haidong
1986
1987
1988 Golmud, Delhi
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 Xining, Haidong Yushu, Hainan, Huangnan, Haibei, Golog, Haixi Golmud, Delhi, Yushu
2014
2015

Recent changes in administrative divisions[edit]

Date Before After Note
1999-12-05 Huangzhong County Huangzhong County transferred: Haidong to Xining
Huangyuan County Huangyuan County transferred: Haidong Pref. to Xining
2013-02-08 Haidong Prefecture Haidong (prefecture-level city) upgraded
Ledu County Ledu District upgraded
2013-07-03 Yushu County Yushu (county-level city) upgraded
2015-02-16 Ping'an County Ping'an District upgraded

Population composition[edit]

Prefectures[edit]

Prefecture 2010 2000
Haixi 489,338 369,136
Haibei 273,304 276,723
Xining 2,208,708 1,979,200
Haidong 1,396,846 1,520,074
Hainan 441,689 401,743
Huangnan 256,716 225,462
Yushu 378,439 268,825
Golog 181,682 140,397

Counties[edit]

Name Prefecture 2010
Chengdong Xining 359,688
Chengzhong Xining 296,987
Chengxi Xining 242,627
Chengbei Xining 299,002
Huangyuan Xining 437,835
Huangzhong Xining 136,632
Datong Xining 435,937
Ledu Haidong 260,185
Ping'an Haidong 102,975
Minhe Haidong 350,118
Huzhu Haidong 356,437
Hualong Haidong 203,317
Xunhua Haidong 123,814
Qilian Haibei 13,789
Haiyan Haibei 11,497
Gangca Haibei 11,473
Menyuan Haibei 37,595
Gonghe Hainan 122,966
Tongde Hainan 64,367
Guide Hainan 101,771
Xinghai Hainan 76,025
Guinan Hainan 76,560
Golmud Haixi 215,213
Delhi Haixi 78,184
Ulan Haixi 38,273
Dulan Haixi 76,623
Tianjun Haixi 33,923
Mangnai Haixi 31,017
Da Qaidam Haixi 13,671
Lenghu Haixi 2,434
Tongren Huangnan 92,601
Jainca Huangnan 55,325
Zêkog Huangnan 69,416
Henan Huangnan 39,374
Maqên Golog 51,245
Baima Golog 27,185
Gadê Golog 34,840
Darlag Golog 30,995
Jigzhi Golog 26,081
Madoi Golog 11,336
Yushu Yushu 120,447
Zadoi Yushu 58,268
Chindu Yushu 55,619
Zhidoi Yushu 30,037
Nangqên Yushu 85,825
Qumarlêb Yushu 28,243