Shilluk language

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Not to be confused with Sillok language.
Shilluk (Chollo)
Dhøg Cøllø
Native to South Sudan & Sudan
Region Upper Nile State & White Nile State (Ogïgg)
Ethnicity Shilluk people (Cøllø) or Sudanese
Native speakers
unknown (180,000 cited 1982)[1]
Latin
Official status
Official language in
Shilluk Kingdom
Language codes
ISO 639-3 shk
Glottolog shil1265[2]

Shilluk is a Nilotic language spoken by the Shilluk people of South Sudan. It is closely related to Luo.

Sample[edit]

Alphabet[edit]

New[edit]

Uppercase Lowercase Example Uppercase Lowercase Example
A a Agagø Ä ä Älø
B b Bulø C c Cängø
D d Dagø DH dh Dhøgø
E e Erø Ë ë Ëërø
G g Gwelø I i Idhø
Ï ï Ïdhdh J j Jaldwøngø
K k Këëlø L l Lebø
M m Malø N n Namø
NG ng Ngerø NH nh Nhuunhø
NY ny Nyäälø Ø ø Ødø
Ö ö Ölø O o Olidhø
P p Palø R r Rëëjø
T t Tulø TH th Thølø
U u Wu W w Wangø
Y y Yadhø

Old[edit]

UPPER CASE lowercase Example UPPERCASE lowercase Example
A a Akurɔ Ä ä Älɔ
Ɛ ɛ Ɛrɔ E e Edhi
I i Idhɔ Ï ï Ïdhdhi
Ɔ ɔ Ɔdɔ Ö ö Ölɔ
O o Olidhɔ U u Unɔ (Nimi Unidhyangɔ)
W w Waŋɔ Y y Yadhɔ
B b Bulɔ C c Cäŋɔ
D d Dyɛlɔ DH dh Dhyaŋɔ
G g Gaagɔ J j Jaldwɔŋɔ
K k Kalɔ L l Lɛɛlɔ
M m Majɔ N n Namɔ
Ŋ ŋ Ŋu (Ŋuurɔ) NH nh Nhuudhɔ
NY ny Nyaŋɔ P p Päärɔ
R r Reejɔ T t Tulɔ
TH th Thwölɔ

Numerals[edit]

Chollo has adapted the numerals of Arabic
Such as whole numbers or integers: 1, 2, 3, 4, 5, ... −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, ...etc
01, 02, 03, 05,05, 001, 002, 003, 004, 005, ... negative numbers such as ... −3, −2, −1, ...etc
Bugønø(0), Akyelø (1), Aryewø (2), Adägø (3), Angwenø (4), Abïjø (5)
Years: '80, 1980 (alïbø ki miyy abïngwenø ki pyärr abïdägø); '00, 2000 (alïbb aryewø); '99, 1999 (alïbø ki miyy abïngwenø ki pyärr abïngwenø ki abïngwenø); 2011 [Alïbb aryewø ki (wädhdh genø da) pyäärø wïje (wïj gønø) da akyelø], ... etc

Old Shilluk[edit]

[citation needed]
0 Bugɔnɔ 0 Zero
I Akyɛlɔ 1 One
II Aryɛwɔ 2 Two
III Adägɔ 3 Three
IV Aŋwɛnɔ 4 Four
V Abïjɔ 5 Five
VI Abïkyɛlɔ 6 Six
VII Abïryɛwɔ 7 Seven
VIII Abïdägɔ 8 Eight
IV Abïŋwɛnɔ 9 Nine
X Pyärɔ 10 Ten
XI Pyärɔ wïj da akyɛlɔ 11 Eleven
XII Pyärɔ wïj da aryɛwɔ 12 Twelve
XIII Pyärɔ wïjɛ da Adägɔ 13 Thirteen
XIV Pyärɔ wïjɛ da aŋwɛnɔ 14 Fourteen
XV Pyärɔ wïjɛ da abïjɔ 15 Fifteen
XVI Pyärɔ wïj da abïkyɛlɔ 16 Sixteen
XVII Pyärɔ wïj da abïryɛwɔ 17 Seventeen
XVII Pyärɔ wïj da abïdägɔ 18 Eighteen
XIX Pyärɔ wïj da abïgwɛnɔ 19 Nineteen
XX Pyärri aryɛwɔ 20 Twenty
Г Pyärri Abïjɔ 50
XØIV Pyärri abïŋwɛn wädhi gɛn da abïŋwɛnɔ 99 ninety nine
Ø Miyɔ 100
ØØ Miy Aryɛwɔ 200
ØØØ Miy Adägɔ 300
ØZ Miy Aŋwɛnɔ 400
Z Miy abïjɔ 500
S Alïbɔ 1,000
SS Alïb aryɛwɔ 2,000
SSXIV Alïb aryɛw ki pyär wädhi gɛn da akyɛlɔ 2,014
SSS Alïb adägɔ 3,000
Alïb aŋwɛnɔ 4,000
Λ Alïb abïjɔ 5,000
S¢ØSXØIV Alïb abïŋwɛn ki miy abïŋwɛn ki pyärri abïŋwɛn wädhi gɛn da abïŋwɛnɔ 9,999
¢ Alïb pyärɔ 10,000
ЖH Alïb pyärri abïŋwɛnɔ 90,000
H Alïb miyɔ 100,000
Alïb miy abïŋwɛnɔ 900,000
SЮØS Alïb miy abïŋwɛn wädhi gɛn da miy abïŋwɛnɔ 900,900

References[edit]

  1. ^ Shilluk (Chollo) at Ethnologue (17th ed., 2013)
  2. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Shilluk". Glottolog 2.2. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.