1969 in Japanese football

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Japanese football in 1969

Japan Soccer League[edit]

Japanese Regional Leagues[edit]

Emperor's Cup[edit]

National team[edit]

Players statistics[edit]

Player -1968 10.10 10.12 10.16 10.18 1969 Total
Mitsuo Kamata 40(2) O O O O 4(0) 44(2)
Masakatsu Miyamoto 38(1) O - - O 2(0) 40(1)
Teruki Miyamoto 37(15) O O(1) O(1) - 3(2) 40(17)
Masashi Watanabe 36(11) O(1) - O O 3(1) 39(12)
Ryuichi Sugiyama 35(12) O O O O 4(0) 39(12)
Hiroshi Katayama 29(0) O O O O 4(0) 33(0)
Aritatsu Ogi 19(5) O O O O 4(0) 23(5)
Yoshitada Yamaguchi 19(0) O O O O 4(0) 23(0)
Kenzo Yokoyama 19(0) O O O - 3(0) 22(0)
Takaji Mori 13(1) O O O O 4(0) 17(1)
Ikuo Matsumoto 9(1) - O O - 2(0) 11(1)
Yasuyuki Kuwahara 7(4) O O(1) O O 4(1) 11(5)
Takeo Kimura 5(1) O - - - 1(0) 6(1)
Koji Funamoto 2(0) - - - O 1(0) 3(0)
Junji Kawano 1(0) - - O - 1(0) 2(0)
Yoshio Kikugawa 0(0) - O - O 2(0) 2(0)
Tsuyoshi Kunieda 0(0) - - O O 2(0) 2(0)
Tadao Onishi 0(0) O - - - 1(0) 1(0)
Eizo Yuguchi 0(0) - - - O 1(0) 1(0)