1995 in Japanese football

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Japanese football in 1995

J. League[edit]

Japan Football League[edit]

Japanese Regional Leagues[edit]

Emperor's Cup[edit]

National team[edit]

Players statistics[edit]

Player -1994 01.06 01.08 02.15 02.21 02.23 02.26 05.21 05.28 06.03 06.06 06.10 08.06 08.09 09.20 10.24 10.28 1995 Total
Satoshi Tsunami 75(2) O O - O - - - - - - - - - - - - 3(0) 78(2)
Masami Ihara 59(3) O O O O O O O O O(1) O O O O O O O 16(1) 75(4)
Tetsuji Hashiratani 57(6) O O O O O O O O O - O O O O O O 15(0) 72(6)
Takumi Horiike 56(2) O O - - - - - - - - - - - - - - 2(0) 58(2)
Kazuyoshi Miura 40(23) O O(1) - - - - O O(2) O O O O O O(1) O(1) O(1) 12(6) 52(29)
Shigetatsu Matsunaga 34(0) O O O O O O - - - - - - - - - - 6(0) 40(0)
Masahiro Fukuda 30(6) O O O O - O(1) O O O O O O(1) O(1) O O O 15(3) 45(9)
Ruy Ramos 29(1) O - - - - - O - - - - - O - - - 3(0) 32(1)
Hajime Moriyasu 26(0) - - O O O O - - - O O - - - - - 6(0) 32(0)
Kenta Hasegawa 24(3) - - O(1) - O O - - - - - - - - - - 3(1) 27(4)
Tsuyoshi Kitazawa 24(2) O O O O O O O O O O O O(1) O O - - 14(1) 38(3)
Masashi Nakayama 15(7) - - - - - - O O(1) O O - - - - - - 4(1) 19(8)
Hisashi Kurosaki 11(1) - - O O(1) O(1) O - O O O O(1) O O - - - 10(3) 21(4)
Yoshihiro Natsuka 9(1) O O - - - - - - - - - - - - - - 2(0) 11(1)
Kazuya Maekawa 7(0) - - - - - - O O O - - - - O O - 5(0) 12(0)
Masakiyo Maezono 6(0) - - O O O - - - - - - - - O - - 4(0) 10(0)
Shinkichi Kikuchi 5(0) - - O - - - - - - - - - - - - O 2(0) 7(0)
Toshihiro Yamaguchi 2(0) O O - - - - - - - - - - - - - - 2(0) 4(0)
Akira Narahashi 1(0) - - O - - O O O O O O O - O - - 9(0) 10(0)
Motohiro Yamaguchi 0(0) O O O O O O(1) O O O O O O O O - - 14(1) 14(1)
Hiroshige Yanagimoto 0(0) - O O O O O O - O - O O O - O O 12(0) 12(0)
Hiroaki Morishima 0(0) - - - - - - O O O O - O O O O O 9(0) 9(0)
Naoki Soma 0(0) - - - - - - - O O O O O O O O O 9(0) 9(0)
Toshiya Fujita 0(0) - - O - O(1) - - - - - O(1) O - - O O 6(2) 6(2)
Yoshiyuki Hasegawa 0(0) - - O O O O - - - - - - - - - - 4(0) 4(0)
Norio Omura 0(0) - - - - - - O - - O O - - O - - 4(0) 4(0)
Kazuaki Tasaka 0(0) - - - - - - - O O O - - - - O - 4(0) 4(0)
Tadashi Nakamura 0(0) - - O - O O - - - - - - - - - - 3(0) 3(0)
Nobuyuki Kojima 0(0) - - - - - - - - - O - O O - - - 3(0) 3(0)
Masayuki Okano 0(0) - - - - - - - - - - - - - O O O 3(0) 3(0)
Hiroshi Nanami 0(0) - - - - - - - - - - - O(1) - - O(1) - 2(2) 2(2)
Yutaka Akita 0(0) - - - - - - - - - - - - - - O O(1) 2(1) 2(1)
Hiromitsu Isogai 0(0) O O - - - - - - - - - - - - - - 2(0) 2(0)
Kentaro Hayashi 0(0) - - - - - - - - - - - O O - - - 2(0) 2(0)
Kentaro Sawada 0(0) - - - - - - - - - - - - - O - O 2(0) 2(0)
Yasuto Honda 0(0) - - - - - - - - - - - - - - O O 2(0) 2(0)
Katsuo Kanda 0(0) - - - - - - - O - - - - - - - - 1(0) 1(0)
Kenichi Shimokawa 0(0) - - - - - - - - - - O - - - - - 1(0) 1(0)
Koji Noguchi 0(0) - - - - - - - - - - - O - - - - 1(0) 1(0)
Shoji Jo 0(0) - - - - - - - - - - - - - O - - 1(0) 1(0)
Masaharu Suzuki 0(0) - - - - - - - - - - - - - - O - 1(0) 1(0)

External links[edit]