1991 in Japanese football

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Japanese football in 1991

Japan Soccer League[edit]

Japanese Regional Leagues[edit]

Emperor's Cup[edit]

Japan Soccer League Cup[edit]

National team[edit]

Players statistics[edit]

Player -1990 06.02 07.27 1991 Total
Takumi Horiike 31(1) O O 2(0) 33(1)
Shinichi Morishita 27(0) O - 1(0) 28(0)
Masami Ihara 22(0) O O 2(0) 24(0)
Tetsuji Hashiratani 21(2) O(1) O 2(1) 23(3)
Masanao Sasaki 19(0) O - 1(0) 20(0)
Shigetatsu Matsunaga 10(0) - O 1(0) 11(0)
Nobuhiro Takeda 8(1) O O 2(0) 10(1)
Masahiro Fukuda 5(0) O O 2(0) 7(0)
Yuji Sakakura 5(0) - O 1(0) 6(0)
Ruy Ramos 3(0) O O 2(0) 5(0)
Kazuyoshi Miura 3(0) O O 2(0) 5(0)
Akihiro Nagashima 3(0) - O 1(0) 4(0)
Yasuharu Sorimachi 2(0) O O 2(0) 4(0)
Tetsuya Asano 0(0) O O 2(0) 2(0)
Tsuyoshi Kitazawa 0(0) O O 2(0) 2(0)