Le Mali

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Le Mali
English: Mali
Coat of arms of Mali.svg

National anthem of  Mali
Lyrics Seydou Badian Kouyaté
Music Banzumana Sissoko
Adopted 1962

Le Mali (popularly known as Pour l'Afrique et pour toi, Mali – French: For Africa and for you, Mali or A ton appel Mali – French: At your call, Mali) is the national anthem of Mali. The words were written by Seydou Badian Kouyaté and the music was by Banzumana Sissoko. Adopted as the national anthem in 1962, its themes are patriotism, national, and African unity. It states the willingness of the people of Mali to lay down their lives for their nation and for liberty. A common theme throughout the song is the desire to strive for a united Africa. Its music is a traditional European style military march.[1]

It was officially adopted less than a year after independence, by loi n° 62-72 du 9 août 1962. It is traditionally played at state ceremonies by the band of the Garde Républicaine of the Armed Forces of Mali. The Malian Young Pioneer movement of the 1960s translated the anthem in the Bambara language for its rallies.

Lyrics[edit]

The first verse begins:

A ton appel Mali
Pour ta prospérité
Fidèle à ton destin
Nous serons tous unis
Un Peuple un But une Foi
Pour une Afrique Unie...

Translated as:

At your call, Mali
for your prosperity
Loyal towards your destiny
we will be all united,
One people, one struggle, one faith,
For African unity...

The chorus is as follows:

Pour l'Afrique et pour toi, Mali,
Notre drapeau sera liberté.
Pour l'Afrique et pour toi, Mali,
Notre combat sera unité.
Ô Mali d'aujourd'hui
Ô Mali de demain
Les champs fleurissent d'espérance
Les cœurs vibrent de confiance

Translated as:

For Africa and for you, Mali,
Our banner shall be liberty.
For Africa and for you, Mali,
Our fight shall be for unity.
Oh, Mali of today,
Oh, Mali of tomorrow,
The fields are flowering with hope
And hearts are thrilling with confidence.

THE SINGING OF NATIONAL PIONEERS OF MALI

This is the Africa Day
It's time for Africa
Oh oh youth
It is the joy
At night the sun disappears radius fresh
Enroll in those
Freedom
Register unit
Register unit
This is the Africa Day
Oh oh youth
It's time for Africa
What a great experience
Our father in dignity Konate
We will follow your way
We want your liver
The Battle of memory
The battle for the future
We will win their
We will win their
This is the Africa Day
Oh oh youth
It's time for Africa
What a great experience
We made those oaths
We will do the Mali
We will Africa
We will Africa
Even if our blood must
We will move forward
Although it is our blood
We go running
This is the Africa Day
Oh oh youth
It's time for Africa
What a great experience

Below is the lyrics of the National Anthem in Bambara (a national language), written in Nko

ߝߊ߬ߛߏ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߋ ߦߴߌ ߞߊ߲ߓߐ߫، ߡߊ߬ߟߌ߫
ߌ ߞߊ߫ ߦߙߍ߬ߡߊ߬ߛߐߙߐ߲ ߞߏߛߐ߲߬
ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߌ ߘߊߞߊ߲ ߞߐ߫
ߊ߲ ߓߍ߯ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫،
ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫، ߞߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫
ߝߙߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬
ߣߌ߫ ߖߎ߮ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߙߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߊ ߟߊ߫
ߞߣߐߟߊ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߊ߫
ߖߐ߬ ߞߍߟߋ߲ ߕߊ߬ߕߊ ߎ߬ ߞߊ߲߬
ߊ߲ߎ߫ ߥߞߊ߬ߟߌ߬ߟߋ߲߫ ߓߍ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫
(ߘߐ߬ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߘߊ)
ߝߙߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ߣߌ߫ ߋ ߡߊ߬ߟߌ߫
ߊ߲ ߞߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߓߍ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߦߋ߫
ߝߙߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ߣߌ߫ ߋ ߡߊ߬ߟߌ߫
ߊ߲ ߞߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߦߋ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߞߏ ߦߋ߫
ߏ߮ ߓߌ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫،
ߏ߮ ߛߌߣߌ߲߫، ߡߊ߬ߟߌ߫
ߛߣߍ߬ߝߙߏ ߎ߬ ߓߍߞߊ߬ ߝߙߋ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߟߊ߫
ߛߐ߲߬ߞߎ߲ ߎ߬ ߓߍߞߊ߬ ߥߙߍ߬ߡߍ߬ߥߙߍ߬ߡߍ߬ ߘߊ߲ߠߦߊ ߟߊ߫
(ߕߟߊߘߊ ߝߌߟߊߣߊ߲)
ߝߙߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߟߊߓߊ߲ ߓߍߞߊ߬ ߥߟߌ߫
ߊ߲ ߞߊ߫ ߘߏ߲߫ ߞߎߙߊ ߎ߬ ߝߏ߬
ߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߝߏ߬،
ߊ߲ ߞߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߞߊߕߙߍ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߡߊ߬
ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߛߐ߬ߙߐ߬ߟߋ߲߬ ߞߐ߫
ߊ߲ ߞߵߊ߲ ߞߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐߞߙߐߘߏ߲߬
ߊ߲ ߞߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߞߐ߫
ߥߟߊߛߊ߫ ߞߊ߬ ߝߙߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫
ߞߊ߬ ߥߟߌ߫ ߢߐ߲߯ ߝߍ߬، ߊ߲ ߓߊߟߌߡߊ ߎ߬
ߊ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߋ ߞߊ߫ ߥߋ߯ߟߋ ߟߊߡߌ߬ߣߍ߬
(ߕߟߊߘߊ ߛߓߊߣߊ߲)
ߘߎ߰ߓߊ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߌߛߍ߲، ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߥߟߌ߫،
ߡߎ߬ߛߏ، ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߞߙߐ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߥߟߌ߫
ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߣߐ߬ߞߊ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ߫
ߞߊ߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߡߟߍߡߟߍߟߊ ߡߊߜߍ߲߫
ߊ߲ ߞߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬·
ߊ߲ ߞߴߊ߲ ߞߊ߫ ߖߐߖߙߎ ߞߟߏߜߟߍߦߊ߫،
ߝߙߏ߬ߓߊ߬ ߟߊߞߛߌߟߌ ߞߏߛߐ߲߫
ߊ߲ ߞߊ߫ ߝߙߏ߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߙߐ߲߬ߝߍ߲ ߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫
ߊ߲ ߓߍ߯ ߞߴߊ߲ ߣߐ߲߬ߞߐ߲ ߞߙߎ߬ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬،
ߊ߲ ߞߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߛߌߙߊ ߕߊ߬·
(ߕߟߊߘߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲)
ߛߌߙߊ ߞߊ߫ ߜߍ߬ߟߋ߲߬، ߊ߬ ߞߊ߫ ߜߍ߬ߟߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫
ߡߌ߲ ߓߍ߫ ߡߐ߰ ߟߊߛߋ߫ ߝߙߏ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߡߊ߬
ߘߛߎ߬ߞߟߏ ߣߌ߫ ߥߞߊ߬ߟߌ،
ߞߟߐ߬ߛߌ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯،
ߝߟߐߝߟߐ߫ ߗߌ߬ߢߍ ߘߏ߲߬،
ߘߏ߲ ߓߍ߯ ߗߌ߬ߢߍ ߘߏ߲߬،
ߞߊ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫،
ߏ߬ ߘߋ߬ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߦߋ߫


References[edit]

  1. ^ Recorded version at the site of the Assemblée Régionale de Ségou

External links[edit]