Taitung line

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Hualien–Taitung Line)
Jump to navigation Jump to search
Taitung Line
TRA Taitung Line.svg
Overview
Native name 臺東線
Type Passenger/freight rail
Termini Hualien
Taitung
Stations 27
Operation
Opened 25 March 1926
Owner Taiwan Railways Administration
Operator(s) Taiwan Railways Administration
Technical
Line length 150.9 km (93.8 mi)
Number of tracks 2
Track gauge 3 ft 6 in (1,067 mm)
Electrification 25 kV/60 Hz Catenary
Operating speed 120 km/h (75 mph)

The Hualien–Taitung line (Chinese: 花東線; pinyin: Huādōng Xiàn; Pe̍h-ōe-jī: Hoa-tang Soàⁿ, or Hua-Tung line), officially the Taitung Line (Chinese: 臺東線; pinyin: Táidōng Xiàn; Pe̍h-ōe-jī: Tâi-tang Soàⁿ), is the southern section of the Eastern Line of the Taiwan Railways Administration.[1] The line starts in Hualien and ends in Taitung.[2]
It is 161.5 km long, including the main segment of 155.7 km between Hualien and Taitung.[3]

The coastal branch lines of Hualien and Taitung were discarded after the broadening plan in 1982.

History[edit]

The north segment from Hualien to Tamasato (now Yuli) was built in 1909 and completed in 1917. The south segment form Beinan (now Taitung) to Lilung (now Guanshan) was opened in 1919 by the Taitung Development Company (台東開拓會社).

In 1922, the Taitung Development Company bought the railroad from Hualien to Yuli and called it the "Taitung North Line", while the south segment of Beinan to Lilung was called the "Taitung South Line."

The connecting railway between Yuli to Lilung was begun in 1921 and completed in 1926, after which the total length was 171.8 km from Hualien to Taitung.

In 1966, the Kuang-Hua Express (光華號), utilizing diesel multiple units, started service in this line and greatly shortened the traveling time from Hualien to Taitung from 6–7 hours to 3–4 hours.

Its gauge was changed from 2 ft 6 in (762 mm) narrow gauge to 3 ft 6 in (1,067 mm) gauge in 1982 and connected with North-Link Line, after which the old Hualien Station was discarded and replaced by the Hualien Station that is used now.

In 2007, the Environmental Protection Administration gave the line a conditional pass for an electrification project, which will boost the operating speed from 110 km/hr to 130 km/hr.[4] In 2009, construction began on electrification work, with NT$15.5 billion set aside for the project.[5] Electrification work was completed in late 2013 with the inauguration of electric services in late June 2014.

Stations[edit]

Outline map near Hualien, Stations:
A: Hualien (former), B: Hualien Port,
C: Hualien, D: Beipu, E: Ji'an, F: Meilun
Lines:
Yellow: North-Link Line
Blue:Hualien–Taitung Line
Green: Hualien Port Line
Red: Hualien Port Line (former)
Name Chinese Taiwanese Hakka Dist.
(km)
Transfers and Notes Location
Hualien 花蓮 Hoa-liân Fâ-lièn 0.0 Taiwan Railways Administration North-link line Hualien Hualien
County
Ji'an 吉安 Kiat-an Kit-ôn 3.4 Ji'an
Zhixue 志學 Chì-ha̍k Chṳ-ho̍k 12.4 Shoufeng
Pinghe 平和 Pêng-hô Phìn-fò 15.3
Shoufeng 壽豐 Siū-hong Su-fûng 17.2
Fengtian 豐田 Hong-tiân Fûng-thièn 19.9
Linrong Shin Kong 林榮新光 Lîm-êng Sin-kong Lìm-yùng Sîn-kông 26.1 Fenglin
Nanping 南平 Lâm-pêng Nàm-phìn 28.3
Fenglin 鳳林 Hōng-lîm Fung-lìm 32.5
Wanrong 萬榮 Bān-êng Van-yùng 37.3
Guangfu 光復 Kong-ho̍k Kông-fu̍k 42.9 Guangfu
Dafu 大富 Tāi-hô Thai-fu 50.6
Fuyuan 富源 Hù-goân Fu-ngièn 53.6 Ruisui
Ruisui 瑞穗 Sūi-sūi Lui-sui 62.8
Sanmin 三民 Sam-bîn Sâm-mìn 72.1 Yuli
Yuli 玉里 Gio̍k-lí Ngiu̍k-lî 83.1
Dongli 東里 Tang-lí Tûng-lî 89.8 Fuli
Dongzhu 東竹 Tang-tek Tûng-chuk 95.7
Fuli 富里 Hù-lí Fu-lî 101.9
Chishang 池上 Tî-siōng Chhṳ̀-sông 108.8 Chishang Taitung
County
Haiduan 海端 Hái-toan Gói-tôn 114.4 Guanshan
Guanshan 關山 Koan-san Koân-sân 120.9
Ruihe 瑞和 Suī-hô Lui-fò 128.3 Luye
Ruiyuan 瑞源 Suī-goân Lui-ngièn 131.1
Luye 鹿野 Lo̍k-iá Lu̍k-yâ 136.6
Shanli 山里 San-lí Sân-lî 142.8 Beinan
Taitung 臺東 Tâi-tang Thòi-tûng 150.9 Taiwan Railways Administration South-link line Taitung

References[edit]

  1. ^ "Touring Taiwan by Rail". Tourism Bureau, MOTC. 2005-01-13. Retrieved 2010-12-21. 
  2. ^ "Across an Unspoilt Land--Riding the Hualien-Taitung Line". Taiwan Panorama. December 1996. Retrieved 2010-12-21. 
  3. ^ Taiwan Railways Administration
  4. ^ Shelley Shan (2007-10-02). "Hualien-Taitung electrification gets conditional pass". Taipei Times. Retrieved 2010-12-21. 
  5. ^ Shelley Shan (2009-11-14). "Hualien-Taitung railway to be electrified by 2013". Taipei Times. Retrieved 2010-12-21. 

External links[edit]