List of names of Vishnu

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The following is the list of names of Vedic Supreme God Vishnu from Vishnu Sahasranama of Mahabharata.

Names as per the Vishnu Sahasranama[edit]

 1. Vishvam
 2. Vishnuh
 3. Vashatkaarah
 4. Bhoota-Bhavya-Bhavat-Prabhuh
 5. Bhoota-Krit
 6. Bhoota-Bhrit
 7. Bhaavo
 8. Bhootaatmaa
 9. Bhoota-Bhaavanah
 10. Pootaatmaa
 11. Paramaatmaa
 12. Muktaanaam Paramaa Gatih
 13. Avyayah
 14. Purushah
 15. Saakshee
 16. Kshetrajnah
 17. Akshara
 18. Yogah
 19. Yoga-Vidaam
 20. Pradhaana-Purusheshvarah
 21. Naarasimha-Vapuh
 22. Shreemaan
 23. Keshavah
 24. Purushottamah
 25. Sarvah
 26. Sharvas
 27. Shivah
 28. Sthaanuh
 29. Bhootaadih
 30. Nidhir-Avyayah
 31. Sambhavah
 32. Bhaavanah
 33. Bhartaa
 34. Prabhavah
 35. Prabhuh
 36. Eeshvarah
 37. Svayambhooh
 38. Shambhuh
 39. Aadityah
 40. Pushkaraakshah
 41. Mahaasvanah
 42. Anaadi-Nidhanah
 43. Dhaataa
 44. Vidhaataa
 45. Dhaaturuttamah
 46. Aprameyah
 47. Hrisheekeshah
 48. Padmanaabhah
 49. Amaraprabhuh
 50. Vishvakarmaa
 51. Manuh
 52. Tvashtaa
 53. Sthavishtah
 54. Sthaviro
 55. Agraahyah
 56. Shaashvatah
 57. Krishno
 58. Lohitaakshah
 59. Pratardanah
 60. Prabhootas
 61. Trikakub-Dhaama
 62. Pavitram
 63. Mangalam Param
 64. Eeshanah
 65. Praanadah
 66. Praano
 67. Jyeshthah
 68. Shreshthah
 69. Prajaapatih
 70. Hiranyagarbhah
 71. Bhoogarbhah
 72. Maadhavah
 73. Madhusoodanah
 74. Eeshvarah
 75. Vikramee
 76. Dhanvee
 77. Medhaavee
 78. Vikramah
 79. Kramah
 80. Anuttamah
 81. Duraadharshah
 82. Kritajnah
 83. Kritih
 84. Aatmavaan
 85. Sureshah
 86. Sharanam
 87. Sharma
 88. Visva-Retaah
 89. Prajaa-bhavah
 90. Ahah
 91. Samvatsarah
 92. Vyaalah
 93. Pratyayah
 94. Sarvadarshanah
 95. Ajah
 96. Sarveshvarah
 97. Siddhah
 98. Siddhih
 99. Sarvaadih
 100. Achyutah
 101. Vrishaakapih
 102. Ameyaatmaa
 103. Sarva-Yoga-Vinissritah
 104. Vasuh
 105. Vasumanaah
 106. Satyah
 107. Samaatmaa
 108. Sammitah
 109. Samah
 110. Amoghah
 111. Pundareekaakshah
 112. Vrishakarmaa
 113. Vrishaakritih
 114. Rudra
 115. Babhrur
 116. Vishvayonih
 117. Shuchi-Shravaah
 118. Amritah
 119. Shaashvatah-Sthaanur
 120. Varaaroho
 121. Mahaatapaah
 122. Sarvagah
 123. Sarvavid-Bhaanuh
 124. Vishvaksenah
 125. Janaardanah
 126. Vedah
 127. Vedavid
 128. Avyangah
 129. Vedaangah
 130. Vedavit
 131. Kavih
 132. Lokaadhyakshah
 133. Suraadhyaksho
 134. Dharmaadhyakshah
 135. Krita-Akritah
 136. Chaturaatmaa
 137. Chaturvyoohah
 138. Chaturdamstrah
 139. Chaturbhujah
 140. Bhraajishnur
 141. Bhojanam
 142. Bhoktaa
 143. Sahishnuh
 144. Jagadaadijah
 145. Anaghah
 146. Vijayah
 147. Jetaa
 148. Vishvayonih
 149. Punarvasuh
 150. Upendrah
 151. Vaamanah
 152. Praamshuh
 153. Amoghah
 154. Shuchih
 155. Oorjitah
 156. Ateendrah
 157. Samgrahah
 158. Sargah
 159. Dhritaatmaa
 160. Niyamo
 161. Yamah
 162. Vedyah
 163. Vaidyah
 164. Sadaa-Yogee
 165. Veerahaa
 166. Maadhavo
 167. Madhuh
 168. Ateendriyo
 169. Mahaamayo
 170. Mahotsaaho
 171. Mahaabalah
 172. Mahaabuddhir
 173. Mahaa-Veeryah
 174. Mahaa-Shaktih
 175. Mahaa-Dyutih
 176. Anirdeshya-Vapuh
 177. Shreemaan
 178. Ameyaatmaa
 179. Mahaadri-Dhrik
 180. Maheshvaasah
 181. Maheebhartaa
 182. Shrinivasa
 183. Sataam
 184. Aniruddhah
 185. Suraanando
 186. Govindah
 187. Govidaam-patih
 188. Mareechih
 189. Damanah
 190. Hamsah
 191. Suparnah
 192. Bhujagottamah
 193. Hiranyanaabhah
 194. Sutapaah
 195. Padmanaabhah
 196. Prajaapatih
 197. Amrityuh
 198. Sarva-drik
 199. Simhah
 200. Sandhaataa
 201. Sandhimaan
 202. Sthirah
 203. Ajah
 204. Durmarshanah
 205. Shaastaa
 206. Visrutaatmaa
 207. Suraarihaa
 208. Guruh
 209. Gurutamah
 210. Dhaama
 211. Satyah
 212. Satya-Paraakramah
 213. Nimishah
 214. Animishah
 215. Sragvee
 216. Vaachaspatir-Udaara-Dheeh
 217. Agraneeh
 218. Graamaneeh
 219. Shreemaan
 220. Nyaayah
 221. Netaa
 222. Sameeranah
 223. Sahasra-Moordhaa
 224. Vishvaatmaa
 225. Sahasraakshah
 226. Sahasrapaat
 227. Aavartanah
 228. Nivritaatmaa
 229. Samvritah
 230. Sam-Pramardanah
 231. Ahassamvartakah
 232. Vahnih
 233. Anilah
 234. Dharaneedharah
 235. Suprasaadah
 236. Prasanaatmaa
 237. Vishva-dhrik
 238. Vishvabhuk
 239. Vibhuh
 240. Satkartaa
 241. Satkritah
 242. Saadhur
 243. Jahnuh
 244. Naaraayanah
 245. Narah
 246. Asankhyeyah
 247. Aprameyaatmaa
 248. Vishishtah
 249. Shishta-Krit
 250. Shuchih
 251. Siddhaarthah
 252. Siddhasankalpah
 253. Siddhidah
 254. Siddhisaadhanah
 255. Vrishaahee
 256. Vrishabhah
 257. Vishnuh
 258. Vrishaparvaa
 259. Vrishodarah
 260. Vardhanah
 261. Vardhamaanah
 262. Viviktah
 263. Shruti-Saagarah
 264. Subhujah
 265. Durdurdharah
 266. Vaagmee
 267. Mahendrah
 268. Vasudah
 269. Vasuh
 270. Naika-Roopo
 271. Brihad-Roopah
 272. Shipivishtah
 273. Prakaashanah
 274. Ojas-Tejo-Dyutidharah
 275. Prakaashaatmaa
 276. Prataapanah
 277. Riddhah
 278. Spashtaaksharo
 279. Mantrah
 280. Chandraamshuh
 281. Bhaaskara-Dyutih
 282. Amritaamsoodbhavo
 283. Bhaanuh
 284. Shashabindhuh
 285. Sureshvarah
 286. Aushadham
 287. Jagatas-Setuh
 288. Satya-Dharma-Paraakramah
 289. Bhoota-Bhavya-Bhavan-Naathah
 290. Pavanah
 291. Paavanah
 292. Analah
 293. Kaamahaa
 294. Kaamakrit
 295. Kaantah
 296. Kaamah
 297. Kaamapradah
 298. Prabhuh
 299. Yugaadi-krit
 300. Yugaavartah
 301. Naikamaayah
 302. Mahaashanah
 303. Adrishyah
 304. Vyaktaroopah
 305. Sahasrajit
 306. Anantajit
 307. Ishtah
 308. Visishtah
 309. Sishteshtah
 310. Shikhandee
 311. Nahushah
 312. Vrishah
 313. Krodhahaa
 314. Krodhakrit-Kartaa
 315. Visvabaahuh
 316. Maheedharah
 317. Achyutah
 318. Prathitah
 319. Praanah
 320. Praanadah
 321. Vaasavaanujah
 322. Apaam-Nidhih
 323. Adhishthaanam
 324. Apramattah
 325. Pratishthitah
 326. Skandah
 327. Skanda-Dharah
 328. Dhuryah
 329. Varadah
 330. Vaayuvaahanah
 331. Vaasudevah
 332. Brihat-Bhaanuh
 333. Aadidevah
 334. Purandarah
 335. Ashokah
 336. Taaranah
 337. Taarah
 338. Shoorah
 339. Shaurih
 340. Janeshvarah
 341. Anukoolah
 342. Sataavarttah
 343. Padmee
 344. Padmanibhekshanah
 345. Padmanaabhah
 346. Aravindaakshah
 347. Padmagarbhah
 348. Shareerabhrit
 349. Maharddhi
 350. Riddhah
 351. Vriddhaatmaa
 352. Mahaakshah
 353. Garudadhvajah
 354. Atulah
 355. Sharabhah
 356. Bheemah
 357. Samayajnah
 358. Havirharih
 359. Sarva-Lakshana-Lakshanyah
 360. Lakshmeevaan
 361. Samitinjayah
 362. Viksharah
 363. Rohitah
 364. Maargah
 365. Hetuh
 366. Daamodarah
 367. Sahah
 368. Maheedharah
 369. Mahaabhaago
 370. Vegavaan
 371. Amitaashanah
 372. Udbhavah
 373. Kshobhanah
 374. Devah
 375. Shreegarbhah
 376. Parameshvarah
 377. Karanam
 378. Kaaranam
 379. Kartaa
 380. Vikartaa
 381. Gahanah
 382. Guhah
 383. Vyavasaayah
 384. Vyavasthaanah
 385. Samsthaanah
 386. Sthaanadah
 387. Dhruvah
 388. Pararddhih
 389. Paramaspashtah
 390. Tushtah
 391. Pushtah
 392. Shubhekshanah
 393. Raamah
 394. Viraamah
 395. Virajo
 396. Maargah
 397. Neyah
 398. Nayah
 399. Anayah
 400. Veerah
 401. Shaktimataam-Shresthah
 402. Dharmah
 403. Dharmaviduttamah
 404. Vaikunthah
 405. Purushah
 406. Praanah
 407. Praanadah
 408. Pranavah
 409. Prituh
 410. Hiranyagarbhah
 411. Shatrughnah
 412. Vyaaptah
 413. Vaayuh
 414. Adhokshajah
 415. Rituh
 416. Sudarshanah
 417. Kaalah
 418. Parameshthee
 419. Parigrahah
 420. Ugrah
 421. Samvatsarah
 422. Dakshah
 423. Vishraamah
 424. Vishva-Dakshinah
 425. Vistaarah
 426. Sthaavarah-Sthaanuh
 427. Pramaanam
 428. Beejamavyayam
 429. Arthah
 430. Anarthah
 431. Mahaakoshah
 432. Mahaabhogah
 433. Mahaadhanah
 434. Anirvinnah
 435. Sthavishthah
 436. A-bhooh
 437. Dharma-Yoopah
 438. Mahaa-Makhah
 439. Nakshatranemir
 440. Nakshatree
 441. Kshamah
 442. Kshaamah
 443. Sameehanah
 444. Yajnah
 445. Ijyah
 446. Mahejyah
 447. Kratuh
 448. Satram
 449. Sataam-Gatih
 450. Sarvadarshee
 451. Vimuktaatmaa
 452. Sarvajno
 453. Jnaanamuttamam
 454. Suvratah
 455. Sumukhah
 456. Sookshmah
 457. Sughoshah
 458. Sukhadah
 459. Suhrit
 460. Manoharah
 461. Jita-krodhah
 462. Veerabaahur
 463. Vidaaranah
 464. Svaapanah
 465. Svavashah
 466. Vyaapee
 467. Naikaatmaa
 468. Naikakarmakrit
 469. Vatsarah
 470. Vatsalah
 471. Vatsee
 472. Ratnagarbhah
 473. Dhaneshvarah
 474. Dharmagub
 475. Dharmakrit
 476. Dharmee
 477. Sat
 478. Asat
 479. Ksharam
 480. Aksharam
 481. Avijnaataa
 482. Sahasraamshur
 483. Vidhaataa
 484. Kritalakshanah
 485. Gabhastinemih
 486. Sattvasthah
 487. Simhah
 488. Bhoota-Maheshvarah
 489. Aadidevah
 490. Mahaadevah
 491. Deveshah
 492. Devabhrit-Guruh
 493. Uttarah
 494. Gopatih
 495. Goptaa
 496. Jnaanagamyah
 497. Puraatanah
 498. Shareera-Bhootabhrit
 499. Bhoktaa
 500. Kapeendrah
 501. Bhooridakshinah
 502. Somapah
 503. Amritapah
 504. Somah
 505. Purujit
 506. Purusattamah
 507. Vinayah
 508. Jayah
 509. Satyasandhah
 510. Daashaarhah
 511. Saatvataam-patih
 512. Jeevah
 513. Vinayitaa-saakshee
 514. Mukundah
 515. Amitavikramah
 516. Ambho-nidhir
 517. Anantaatmaa
 518. Mahodadhishayah
 519. Antakah
 520. Ajah
 521. Mahaarhah
 522. Svaabhaavyah
 523. Jitaamitrah
 524. Pramodanah
 525. Aanandah
 526. Nandanah
 527. Nandah
 528. Satyadharmaa
 529. Trivikramah
 530. Maharshih
 531. Kritajnah
 532. Medineepatih
 533. Tripadah
 534. Tridashaadhyaksho
 535. Mahaashringah
 536. Kritaantakrit
 537. Mahaavaraaho
 538. Govindah
 539. Sushenah
 540. Kanakaangadee
 541. Guhyo
 542. Gabheerah
 543. Gahano
 544. Guptah
 545. Chakra-Gadaadharah
 546. Vedhaah
 547. Svaangah
 548. Ajitah
 549. Krishnah
 550. Dridhah
 551. Sankarshanochyutah
 552. Varunah
 553. Vaarunah
 554. Vrikshah
 555. Pushkaraakshah
 556. Mahaamanaah
 557. Bhagavaan
 558. Bhagahaa
 559. Aanandee
 560. Vanamaalee
 561. Halaayudhah
 562. Aadityah
 563. Jyotiraadityah
 564. Sahishnuh
 565. Gatisattamah
 566. Sudhanvaa
 567. Khanda-Parashur
 568. Daarunah
 569. Dravinapradah
 570. Divah-Sprik
 571. Sarvadrik-Vyaaso
 572. Vaachaspatir-Ayonijah
 573. Trisaamaa
 574. Saamagah
 575. Saama
 576. Nirvaanam
 577. Bheshajam
 578. Bhishak
 579. Samnyaasa-Krit
 580. Samah
 581. Shaantah
 582. Nishthaa
 583. Shaantih
 584. Paraayanam
 585. Shubhaangah
 586. Shaantidah
 587. Shrashtaa
 588. Kumudah
 589. Kuvaleshayah
 590. Gohitah
 591. Gopatih
 592. Goptaa
 593. Vrishabhaaksho
 594. Vrishapriyah
 595. Anivartee
 596. Nivrittaatmaa
 597. Samksheptaa
 598. Kshemakrit
 599. Shivah
 600. Shreevatsa-Vakshaah
 601. Shrevaasah
 602. Shreepatih
 603. Shreemataam
 604. Shreedah
 605. Shreeshah
 606. Shreenivaasah
 607. Shreenidhih
 608. Shreevibhaavanah
 609. Shreedharah
 610. Shreekarah
 611. Shreyah
 612. Shreemaan
 613. Loka-Trayaashrayah
 614. Svakshah
 615. Svangah
 616. Shataanandah
 617. Nandih
 618. Jyotir-Ganeshvarah
 619. Vijitaatmaa
 620. Vidheyaatmaa
 621. Sat-Keertih
 622. Chinnasamshayah
 623. Udeernah
 624. Sarvatah-Chakshuh
 625. Aneeshah
 626. Shaashvata-Sthirah
 627. Bhooshayah
 628. Bhooshanah
 629. Bhootih
 630. Vishokah
 631. Shoka-Naashanah
 632. Archishmaan
 633. Architah
 634. Kumbhah
 635. Vishuddhaatmaa
 636. Vishodhanah
 637. Anniruddhah
 638. Apratirathah
 639. Pradyumnah
 640. Amitavikramah
 641. Kaalanemi-Nihaa
 642. Veerah
 643. Shauri
 644. Shoora-Janeshvarah
 645. Trilokaatmaa
 646. Trilokeshah
 647. Keshavah
 648. Keshihaa
 649. Harih
 650. Kaamadevah
 651. Kaamapaalah
 652. Kaamee
 653. Kaantah
 654. Kritaagamah
 655. Anirdeshya-Vapuh
 656. Vishnuh
 657. Veerah
 658. Anantah
 659. Dhananjayah
 660. Brahmanyah
 661. Brahmakrit
 662. Brahmaa
 663. Brahma
 664. Brahma-Vivardhanah
 665. Brahmavid
 666. Braahmanah
 667. Brahmee
 668. Brahmajno
 669. Braahmana-Priyah
 670. Mahaakramo
 671. Mahaakarmaa
 672. Mahaatejaah
 673. Mahoragah
 674. Mahaakratuh
 675. Mahaayajvaa
 676. Mahaayajnah
 677. Mahaahavih
 678. Stavyah
 679. Stavapriyah
 680. Stotram
 681. Stutih
 682. Stotaa
 683. Ranapriyah
 684. Poornah
 685. Poorayitaa
 686. Punyah
 687. Punya-Keertir
 688. Anaamayah
 689. Manojavah
 690. Teerthakaro
 691. Vasuretaah
 692. Vasupradah
 693. Vasupradah
 694. Vaasudevo
 695. Vasuh
 696. Vasumanaah
 697. Havih
 698. Sadgatih
 699. Satkritih
 700. Satta
 701. Sadbhootih
 702. Satparaayanah
 703. Shoorasenah
 704. Yadu-shresthah
 705. Sannivaasah
 706. Suyaamunah
 707. Bhootaavaaso
 708. Vaasudevah
 709. Sarvaasunilayah
 710. Analah
 711. Darpahaa
 712. Darpadah
 713. Driptah
 714. Durdharah
 715. Athaaparaajitah
 716. Vishvamoortih
 717. Mahaamortir
 718. Deeptamoortir
 719. A-moortirmaan
 720. Anekamoortih
 721. Avyaktah
 722. Shatamoortih
 723. Shataananah
 724. Ekah
 725. Naikah
 726. Savah
 727. Kah
 728. Kim
 729. Yat
 730. Tat
 731. Padam-anuttamam
 732. Lokabandhur
 733. Lokanaathah
 734. Maadhavah
 735. Bhaktavatsalah
 736. Suvarna-varnah
 737. Hemaangah
 738. Varaangah
 739. Chandanaangadee
 740. Veerahaa
 741. Vishama
 742. Shoonyah
 743. Ghritaaseeh
 744. Acalah
 745. Chalah
 746. Amaanee
 747. Maanadah
 748. Maanyah
 749. Lokasvaamee
 750. Trilokadhrik
 751. Sumedhaa
 752. Medhajah
 753. Dhanyah
 754. Satyamedhah
 755. Dharaadharah
 756. Tejovrisho
 757. Dyutidharah
 758. Sarva-Shastra-Bhritaam-Varah
 759. Pragrahah
 760. Nigrahah
 761. Vyagrah
 762. Naikashringah
 763. Gadaagrajah
 764. Chaturmoortih
 765. Chaturbaahuh
 766. Chaturvyoohah
 767. Chaturgatih
 768. Chaturaatmaa
 769. Chaturbhaavas
 770. Chatur-Vedavid
 771. Ekapaat
 772. Samaavartah
 773. Nivrittaatmaa
 774. Durjayah
 775. Duratikramah
 776. Durlabhah
 777. Durgamah
 778. Durgah
 779. Duraavaasah
 780. Duraarihaa
 781. Shubhaangah
 782. Lokasaarangah
 783. Sutantuh
 784. Tantu-Vardhanah
 785. Indrakarmaa
 786. Mahaakarmaa
 787. Kritakarmaa
 788. Kritaagamah
 789. Udbhavah
 790. Sundarah
 791. Sundah
 792. Ratna-Naabhah
 793. Sulochanah
 794. Arkah
 795. Vaajasanah
 796. Shringee
 797. Jayantah
 798. Sarvavij-Jayee
 799. Suvarna-Binduh
 800. Akshobhyah
 801. Sarva-Vaageeshvareshvarah
 802. Mahaahradah
 803. Mahaagartah
 804. Mahaabhootah
 805. Mahaanidhih
 806. Kumudah
 807. Kundarah
 808. Kundah
 809. Parjanyah
 810. Paavanah
 811. Anilah
 812. Amritaashah
 813. Amritavapuh
 814. Sarvajna
 815. Sarvato-mukhah
 816. Sulabhah
 817. Suvratah
 818. Siddhah
 819. Shatrujit
 820. Shatrutaapanah
 821. Nyagrodhah
 822. Udumbarah
 823. Ashvattas
 824. Chaanooraandhra-Nishoodanah
 825. Sahasraarchih
 826. Saptajihvah
 827. Saptaidhaah
 828. Saptavaahanah
 829. Amoortih
 830. Anaghah
 831. Acintyo
 832. Bhayakrit
 833. Bhayanaashanah
 834. Anuh
 835. Brihat
 836. Krishah
 837. Sthoolah
 838. Gunabhrit
 839. Nirgunah
 840. Mahaan
 841. Adhritah
 842. Svadhritah
 843. Svaasyah
 844. Praagvamshah
 845. Vamshavardhanah
 846. Bhaarabhrit
 847. Kathitah
 848. Yogee
 849. Yogeeshah
 850. Sarvakaamadah
 851. Aashramah
 852. Shramanah
 853. Kshaamah
 854. Suparnah
 855. Vaayuvaahanah
 856. Dhanurdharah
 857. Dhanurvedah
 858. Dandah
 859. Damayitaa
 860. Damah
 861. Aparaajitah
 862. Sarvasahah
 863. Aniyantaa
 864. Niyamah
 865. Ayamah
 866. Sattvavaan
 867. Saattvikah
 868. Satyah
 869. Satya-Dharma-Paraayanah
 870. Abhipraayah
 871. Priyaarhah
 872. Arhah
 873. Priyakrit
 874. Preetivardhanah
 875. Vihaayasa-gatih
 876. Jyotih
 877. Suruchih
 878. Hutabhuk
 879. Vibhuh
 880. Ravih
 881. Virochanah
 882. Sooryah
 883. Savitaa
 884. Ravilochanah
 885. Anantah
 886. Hutabhuk
 887. Bhoktaaa
 888. Sukhadah
 889. Naikajah
 890. Agrajah
 891. Anirvinnah
 892. Sadaamarshee
 893. Lokaadhishthaanam
 894. Adbhutah
 895. Sanaat
 896. Sanaatanatamah
 897. Kapilah
 898. Kapih
 899. Apyayah
 900. Svastidah
 901. Svastikrit
 902. Svasti
 903. Svastibhuk
 904. Svastidakshinah
 905. Araudrah
 906. Kundalee
 907. Chakree
 908. Vikramee
 909. Oorjita-Shaasanah
 910. Shabdaatigah
 911. Shabdasahah
 912. Shishirah
 913. Sharvaree-Karah
 914. Akroorah
 915. Peshalah
 916. Dakshah
 917. Dakshinah
 918. Kshaminaam-Varah
 919. Vidvattamah
 920. Veetabhayah
 921. Punya-Shravana-Keertanah
 922. Uttaaranah
 923. Dushkritihaa
 924. Punyah
 925. Duh-Svapna-Naashanah
 926. Veerahaa
 927. Rakshanah
 928. Santah
 929. Jeevanah
 930. Paryavasthitah
 931. Anantaroopah
 932. Anantashreeh
 933. Jitamanyuh
 934. Bhayapahah
 935. Chaturashrah
 936. Gabheeraatmaa
 937. Vidishah
 938. Vyaadishah
 939. Dishah
 940. Anaadih
 941. Bhoor-Bhuvo
 942. Lakshmeeh
 943. Suveerah
 944. Ruchiraangadah
 945. Jananah
 946. Jana-Janmaadir
 947. Bheemah
 948. Bheema-Paraakramah
 949. Aadhaaranilayah
 950. Adhaataa
 951. Pushpahaasah
 952. Prajaagarah
 953. Oordhvagah
 954. Satpathaachaarah
 955. Praanadah
 956. Pranavah
 957. Panah
 958. Pramaanam
 959. Praananilayah
 960. Praanibhrit
 961. Praanajeevanah
 962. Tattvam
 963. Tattvavit
 964. Ekaatmaa
 965. Janma-Mrityu-Jaraatigah
 966. Bhoor-bhuvah
 967. Taarah
 968. Savitaa
 969. Prapitaamahah
 970. Yajnah
 971. Yajnapatih
 972. Yajvaa
 973. Yajnaangah
 974. Yajnavaahanah
 975. Yajnabhrid
 976. Yajnakrit
 977. Yajnee
 978. Yajnabhuk
 979. Yajnasaadhanah
 980. Yajnaantakrit
 981. Yajnaguhyam
 982. Annam
 983. Annaadah
 984. Aatmayonih
 985. Svayamjaatah
 986. Vaikhaanah
 987. Saamagaayanah
 988. Devakee-Nandanah
 989. Srashtaa
 990. Kshiteeshah
 991. Paapa-Naashanah
 992. Samkha-Bhrit
 993. Nandakee
 994. Chakree
 995. Shaarnga-Dhanvaa
 996. Gadaadharah
 997. Rathaanga-Paanih
 998. Akshobhyah
 999. Sarva-Praharanaayudhah
 1000. Madhusudana

See also[edit]

References[edit]