Solomon Islands English

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Solomon Islands English is the dialect of English spoken by Solomon Islanders.

Phonological features[edit]

Solomon Islands English has many features, especially in the phonology, that show the influence of local languages. It's also influenced by Australian English through the RAMSI program.


Consonant variations[edit]

Solomon Island English is non-rothic.

The Letter r tends to be a tap [ɾ] or a thrill [r] in Solomon Island English.

The interdental fricatives /θ/ and /ð/ are often realized as [t̪] and [d̪].

Vowel variations[edit]

Kit: /ɪ/ = [kɪt]
Dress: /ɛ/ = [dɾɛs]
Trap: /ɑ/ or /æ/ = [tɾɑp] or [tɾæp]
Lot: /ɔ/ = [lɔt]
Strut: /ʌ/ or /ɐ/ = [stɾʌt] or /strɐt]
Foot: /ʊ/ = [fʊt]
Fleece: /i/ = [flis]
Face: /e:/ or /eɪ/ = [fe:s] or [feɪs]
Palm: /ɑː/ = [pɑ:m]
Thought: /ɔ/ = [t̪ɔt] or [θɔt]
Goat: /o:/ or /oʊ/ = [go:t] or [goʊt]
Near: /iə/ or /ɪə/ = [niə] or [nɪə]
Square: /ɛə/ or /ɛɐ/= [skɛə] or [skɛɐ]
Start: /ɑː/ = [stɑ:t]
Force: /oː/ = [fo:s]
Sure: /oə/ or /oɐ/ = [ʃoə] or [ʃoɐ]
Bath: /ɑ/ = [bɑθ] or [bɑt̪]
Nurse: /əː/ or /ɐ:/ = [nə:s] or [nɐ:s]
Goose: /u/ = [gus]
Price: /ɑɪ/ = [pɾɑɪs]
Choice: /ɔɪ/ = [tʃɔɪs]
Mouth: /ɑʊ/ = [mɑʊt̪] or [mɑʊθ]
happY: /i/ = [hɑ.pi]
lettEr: /ɐ/ or /ə/ = [lɛt.ə] or [lɛt.ɐ]
horsEs: /ɪ/ = [ho:sɪz]
commA: /ə/ or /ɐ/ = [kom.ə] or [kom.ɐ]

References[edit]


*A Handbook of Varieties of English - Edgar W. Schneider

  • A Handbook of World Englishes - Blackwell Publishing

External links[edit]


[1]
[2]
[3]
[4]