Harpocrates

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Hoor-paar-kraat)
Jump to navigation Jump to search
Ptolemaic bronze Harpocrates, Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon

Harpocrates (Ancient Greek: Ἁρποκράτης) was the god of silence, secrets and confidentiality in the Hellenistic religion developed in Ptolemaic Alexandria (and also an embodiment of hope, according to Plutarch). Harpocrates was adapted by the Greeks from the Egyptian child god Horus.

To the ancient Egyptians, Horus represented the newborn sun, rising each day at dawn. When the Greeks conquered Egypt under Alexander the Great, they transformed the Egyptian Horus into the Hellenistic god known as Harpocrates, a rendering from Egyptian Har-pa-khered or Heru-pa-khered "Horus the Child".

Horus[edit]

In Egyptian mythology, Horus was the child of Isis and Osiris. Osiris was the original divine pharaoh of Egypt, who had been murdered by his brother Set (by interpretatio graeca, identified with Typhon or Chaos), mummified, and thus became the god of the underworld. The Greeks melded Osiris with their underworldly Hades to produce the essentially Alexandrian syncretism known as Serapis.

Among the Egyptians, the full-grown Horus was considered the victorious god of the sun who each day overcomes darkness. He is often represented with the head of a Eurasian sparrowhawk, which was sacred to him, as the hawk flies high above the Earth. Horus fought battles against Set, until he finally achieved victory and became the ruler of Egypt. Thereafter, the pharaohs of Egypt were seen as reincarnations of the victorious Horus.

Steles depicting Heru-pa-Khered standing on the back of a crocodile and holding snakes in his outstretched hands were erected in Egyptian temple courtyards, where they would be immersed or lustrated in water; the water was then used for blessing and healing purposes as the name of Heru-pa-Khered was itself attributed with many protective and healing powers.

Isis, Serapis and their child Harpocrates (Louvre)

In the Alexandrian and Roman renewed vogue for the Greco-Roman mysteries at the turn of the millennium[which?] — mystery cults had already existed for almost a millennium — the worship of Horus became widely extended, linked with his mother Isis and his father Serapis.

Bronze statuette of Harpocrates, Bagram, Afghanistan, 2nd century.

In this way Harpocrates, the child Horus, personifies the newborn sun each day, the first strength of the winter sun, and also the image of early vegetation. Egyptian statues represent the child Horus, pictured as a naked boy with his finger on his chin with the fingertip just below the lips of his mouth, a realization of the hieroglyph for "child" that is unrelated to the Greco-Roman and modern gesture for "silence". Misunderstanding this sign, the later Greeks and Roman poets made Harpocrates the god of silence and secrecy, taking their cue from Marcus Terentius Varro, who asserted in De lingua Latina of Caelum (Sky) and Terra (Earth).

These gods are the same as those who in Egypt are called Serapis and Isis, though Harpocrates with his finger makes a sign to me to be quiet. The same first gods were in Latium called Saturn and Ops.[citation needed]

Ovid described Isis:

Upon her Isis' brow stood the crescent moon-horns, garlanded with glittering heads of golden grain, and grace of royal dignity; and at her side the baying dog Anubis, dappled Apis, sacred Bubastis and the god who holds his finger to his lips for silence sake.[1]

One other tale relates the story about the Greek gods. Aphrodite gave a rose to her son Eros, the god of love; he, in turn, gave it to Harpocrates to ensure that his mother's indiscretions (or those of the gods in general, in other accounts) were kept under wraps. This gave roses the connotation of secrecy (a rose suspended from the ceiling of a council chamber pledged all present – sub rosa "under the rose"), which continued through the Middle Ages and through the modern era.

Harpocratic Eros, terracotta figurine made in Myrina, Greece, c. 100–50 BCE. (Louvre)

Inexpensive cast terracotta images of Harpocrates, suitable for house shrines, are found scattered throughout the Roman Empire. Thus Augustine of Hippo was aware of the iconic gesture of Harpocrates:

And since in practically all the temples where Serapis and Isis were worshiped there was also a figure that seemed to enjoin silence by a finger pressed against its lips, Varro thinks this had the same meaning, that no mention should be made of their having been human beings.[2]

Martianus Capella, author of an allegorizing textbook that remained a standard through the Middle Ages recognized the image of the "boy with his finger pressed to his lips" but neglected to mention Harpocrates' name: "[Q]uidam redimitus puer ad os compresso digito salutari silentium commonebat". The boy was identified, however, as Cupid in glosses,[3] a syncresis that had already resulted in the figure of Harpocratic Cupid.

Plutarch wrote that Harpocrates was the second son of Isis and that he was born prematurely with lame legs. Horus the Child became the special protector of children and their mothers. As he was healed of a poisonous snake bite by Ra he became a symbol of hope in the gods looking after suffering humanity.[4]

Another solar cult, not directly connected with Harpocrates, was that of Sol Invictus "the Unconquered Sun".

20th century reference[edit]

From the 1920s through the 1950s, Harpo Marx performed pantomime and wore either a curly red or curly blonde wig in character. His brother Groucho jokingly said he named himself in honour of Harpocrates, as a god of both silence and childhood, or childish joy. In truth he was named Harpo because he played the harp.[5]

Modern occultist uses[edit]

Modern occultists display his image, loosely connected now with Hermetic gnosticism. Typically, "Harpocrates is the Babe in the Egg of Blue that sits upon the lotus flower in the Nile". He may be termed the 'god of silence' and said to represent the higher self and be the 'holy guardian angel' and more in similar vein, adapted from Aleister Crowley's often-reprinted Magick.

Many Discordians consider Harpo Marx to have been a contemporary avatar of Harpocrates. Because of this, Discordians often invoke Harpocrates as a trickster god or god of humor in addition to his classical attribution of god of silence.[6]

Cultural uses[edit]

Roses, a symbol strongly associated with Harpocrates, can sometimes be seen painted or else plastered upon borders around the ceilings of rooms intended for the receiving of guests (dining rooms, parlours, etc.), as a sign that topics discussed within the room are not to be discussed or else repeated outside of the room and other outside parties. Similarly, roses may be placed over confessionals to symbolize confidentiality. [7]

Further reading[edit]

 • Malaise, Michel (2005). Pour une terminologie et une analyse des cultes isiaques (in French). Académie Royale de Belgique. ISBN 978-2-8031-0217-4. 
 • Malaise, Michel (2011). À la découverte d'Harpocrate à travers son historiographie (in French). Académie Royale de Belgique. ISBN 978-2-8031-2853-2. 
 • Sandri, Sandra (2006). Har-pa-chered (Harpokrates): Die Genese eines ägyptischen Götterkindes (in German). Peeters. ISBN 978-90-429-1761-3. 

See also[edit]

External links[edit]

References[edit]

 1. ^ Ovid, Metamorphoses 9:688 - 9:692.
  aut stetit aut visa est. inerant lunaria fronti
  cornua cum spicis nitido flaventibus auro
  et regale decus; cum qua latrator Anubis,
  sanctaque Bubastis, variusque coloribus Apis,
  quique premit vocem digitoque silentia suadet;
  (Metamorphoses on-line)
 2. ^ Augustine, The City of God, XVIII.
 3. ^ Kinney, Dale (14 August 2014). "Spolia from the Baths of Caracalla in Sta. Maria in Trastevere". The Art Bulletin. 68 (3): 391 note 73. doi:10.1080/00043079.1986.10788359. 
 4. ^ Pinch, Geraldine (2004). Egyptian Mythology: A Guide to the Gods, Goddesses, and Traditions of Ancient Egypt. Oxford University Press. p. 147. ISBN 978-0-19-517024-5. 
 5. ^ Marx, Harpo; Rowland Barber (1988). Harpo Speaks!. New York, NY: Limelight Editions. ISBN 0-87910-036-2. 
 6. ^ Hine, Phil (1999). Prime Chaos. London: Chaos International Press. ISBN 0-9521320-0-1. 
 7. ^ "Definition of Sub-rosa by Merriam-Webster". Merriam-Webster, Incorporated. Retrieved 4 November 2017. 
 • Franz Cumont, The Oriental Religions in Roman Paganism, Dover Publications, 1956.
 • Harry Thurston Peck, Harper's Dictionary of Classical Antiquities, 1898: "Harpocrates."
 • David Sacks, Language Visible: Unraveling the Mystery of the Alphabet, Random House 2003.