User:Kober/Archive17

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Archives: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Contents

ვახტანგ გორგასლის ქალიშვილები

ასეთი რამ მაქვს გაგებული რომ ვახტანგის რომელიღაც ქალიშვილი გათხოვილაო ვინმე ბაგრატზე და სწორედ რომ ამ ბაგრატისგან მოდის ბაგრატიონებიო და შენ თუ გსმენია მსგავსი თეორიის შესახებ? ვახტანგს ჰყავდა ვინმე ბაგრატი სიძედ? Jaqeli (talk) 15:18, 22 February 2014 (UTC)

არაფერი მსმენია მსგავსი. ეგეთი თეორიები ბევრი იქნებოდა, რომ რამენაირად ბაგრატიონთა წარმოშობის სუმბატისეული დათარიღება აეხსნათ, მაგრამ დიდი წარმატება არ მოჰყოლია. ვახტანგის ქალიშვილებს 'ქართლის ცხოვრება' არ იცნობს. თუმანოვს უწერია, რომ ყავდა 2 ქალიშვილი (სახელები უცნობია), მაგრამ მათი ქორწინებები არ აქვს ნახსენები. --KoberTalk 15:34, 22 February 2014 (UTC)
გამოდის სომხური წარმომავლობა უფრო ძლიერი და დასაბუთებულია ვითომ? Jaqeli (talk) 15:58, 22 February 2014 (UTC)
ეგრე გამოდის. :) ჩემი აზრით, მათი ფესვები კიდევ უფრო ძველია, შესაძლოა კოლხურ-ჭანური ან ხურიტული. როცა სპერი სომხური გავლენის ქვეშე მოექცა, ბაგრატიდებიც გასომხდნენ, შემდეგ ნაწილი გადმოვიდა ქართლში მე-7-8 სს-ში და მალევე ასიმილირდა ქართველებში. იქამდეც იყო ქართლში ბაგრატიონების ერთ-ერთი შტო, ბივრიტიანები, რომლებიც ოძრხეში იყვნენ მე-2-5 სს-ში, მაგრამ ეს ის შტო არაა, საიდანაც შემდგომი ჩვენი მეფეები იყვნენ.--KoberTalk 16:08, 22 February 2014 (UTC)
აი სუფთად ობიექტურად რომ შევაფასოთ ბაგრატიონთა დინასტიაზე ძველი დინასტია არსებობს რომელიც დღევანდელ დღემდე პირდაპირი დინასტიური ხაზით გადარჩა და მოვიდა? მეც ეგრე ვფიქრობ და მიმაჩნია რომ წარმომავლობა არათუ სომხური არამედ უფრო ღრმაა ნამდვილად. Jaqeli (talk) 16:17, 22 February 2014 (UTC)
თუ დავით სოსლანი მართლა ბაგრატიონი იყო (რაც სადავოა და ღმერთმა უწყის იყო თუ არა), მაშინ მართლა უძველესია, თუ არა და მაშინ კაპეტინგები.--KoberTalk 16:21, 22 February 2014 (UTC)
დავით ულუზე მაინტერესებს. მისი უკანონო შვილობა რაში გამოიხატებოდა კონკრეტულად? Jaqeli (talk) 16:25, 22 February 2014 (UTC)
ეკლესიამ არ ცნო ლაშა-გიორგის ქორწინება. არც იყო ქორწინება პრინციპში. მოიყვანა ის ქალი და დაისვა სასახლეში. --KoberTalk 16:33, 22 February 2014 (UTC)
ხო მაგრამ ხომ უყვარდა და დავით ულუ როგორც შვილი ხომ აღიარა? ან ეკლესიამ რატომ არ ცნო? Jaqeli (talk) 16:42, 22 February 2014 (UTC)
სიყვარულით აშოტსაც კი უყვარდა ერთი ქალი, მაგრამ კი გააგდებინა გრიგოლ ხანძთელმა. :) შვილად აღიარა კი. ეკლესიამ არ ცნო იმიტომ, რომ ის ქალი გათხოვილი იყო და თან არაწარჩინებული წარმომავლობის.

"დაღათუ აღასრულებდა, არამედ ძლიერებდა მტერი უჩინო, ვერ არწმუნეს ცოლისა სმა, ვითარცა არს გულისთქმის მიერ შემწველობა დედათა მიმართ. მისრულმან კახეთს, სოფელსა ერთსა, ველისციხესა, იხილა ქალი ფრიად ქმნულკეთილი და მყის აღტაცებულ იქმნა გულისთქმათა მიერ და დამვიწყებელმან დავითის და ურიის ცოლისა მიმართისა საქმისამან მსწრაფლ თუისად მიიყვანა და შეიყუარა. და მუცლად-იღო დედაკაცმან და შვა ყრმა, რომელსა უწოდეს დავით. ესე იგი არს დავით, რომელ უკანასკნელსა დიდთა განსაცდელთა შემდგომად მეფე იქმნა, რომელ ქუემორე სიტყუამან საცნაურ ყოს. ესე ყრმა აღსაზრდელად მისცა დასა თუისსა რუსუდანს, რომელი-იგიცა მხოლო ესუა თამარსა, რომელთა ძმებრივისა და დებრივისა სიყუარულისა უმეტესობააქუნდა ურთიერთას...

ამათ განსუენებასა შინა მყოფმან არა ინება ქორწინება ცოლისა. ამისთუის შეკრბეს კათალიკოზნი, ეფისკოპოზნი და ვაზირნი, მოახსენებდეს: 'არა ჯერ-არს, რათა მხევალი გესუას და არა ცოლი, ვითარცა დასწერს მოციქული, პირი ქრისტესი, პავლე: `ქორწილი წმიდა არს და საწოლი შეუგინებელ. ხოლო მსიძავნი და მემრუშენი საჯნეს ღმერთმან'. ხოლო მეფესა არა ენება. წარგუარეს ქალი იგი, დედა დავითისი, და ქმარსავე მისსა მისცეს. ხოლო არცა მაშინ ექორწინა მეუღლესა, არამედ ეგო უქორწინებლად."

--KoberTalk 16:56, 22 February 2014 (UTC)

ხოოოოოო :) ეს საიდან ამის ციტატები? ამის თემაში ჩადება არ ღირს? :) და აშოტს ვინ უყვარდა ასეთი? Jaqeli (talk) 17:05, 22 February 2014 (UTC)

ციტატები "ქართლის ცხოვრებიდან", კერძოდ, ჟამთააღმწერის ქრონიკა. აშოტს უყვარდა ვიღაცა რა... უბრალოდ ლამაზი ქალი. "გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაშია" მოთხრობილი და, სხვთა შორის, ვასილ ბარნოვს აქვს მაგაზე ნოველა "ტრფობა წამებული". --KoberTalk 17:09, 22 February 2014 (UTC)

და მირიან III-ს მამა ვინ იყო ის ვიცით? Jaqeli (talk) 17:24, 22 February 2014 (UTC)

გაურკვეველია. მიწერია მაგაზე სტატიაში.--KoberTalk 17:27, 22 February 2014 (UTC)
ვინმე შაპურზე რა გსმენია? Jaqeli (talk) 17:39, 22 February 2014 (UTC)
შაპური როგორ არა. :) ძალიან ცნობილი პერონაა ირანის ისტორიაში, მაგრამ მირიანთან რა კავშირი აქვს? --KoberTalk 17:46, 22 February 2014 (UTC)
მირიან მესამეს მამა იყოო :) Jaqeli (talk) 18:15, 22 February 2014 (UTC)
ვისი ვერსიაა? ქართლის ცხოვრება მართლაც ამბობს, რომ ირანის მეფის "კასრეს" შვილი იყოო. კასრე=ხოსრო, მაგრამ ეგეთი მეფე იმ დროს ირანს არ ჰყავდა. ეტყობა, ამ ლეგენდარული ინფორმაციის მიხედვით ვიღაცამ ქრონოლოგიურად გამოითვალა, რომ მირიანის მამა უნდა ყოფილიყო შაპური. --KoberTalk 18:18, 22 February 2014 (UTC)
აი ფრანგულ ვიკიში ნახე აბა. Jaqeli (talk) 18:31, 22 February 2014 (UTC)
მანდ წერია, რომ ქართლის ცხოვრების ზოგიერთი ინტერპრეტაციით მირიანი იყო შაპურის უკანონო შვილი, მაგრამ შემდეგ ციტირებულია André Maricq, რომელიც თვლის რომ ეს ნაკლებად სავარაუდოა. როგორც ვხვდები ეს ვერსია მარი ბროსესი უნდა იყოს. ის უფრო პირდაპირ იგებდა და ნაკლები კრიტიკით უდგებოდა ქართლის ცხოვრების ხშირად ლეგენდარულ ინფორმაციებს.--KoberTalk 18:35, 22 February 2014 (UTC)
აბა ვინ შეიძლება ყოფილიყო მისი მამა? მაშინ ისე რომ ავიღოთ ვახტანგ გორგასალი ეთნიკურად ქართველი არ იყო? ისე Georgian consort-ების სია უნდა გავრცელდეს იბერიის მეფეების ცოლებზეც. ბევრზე ასე თუ ისე წერია ვინ ვინ მოიყვანა ცოლად და ა.შ. და კიდევ ვინმე "ლევ" რევ მართალი ხო არ იყო? იბერიის მეფეთა გენეალოგიურ ხეში მაინც დავაკავშირე ისე. Jaqeli (talk) 18:41, 22 February 2014 (UTC)
არავინ იცის ვინ იყო მირიანის მამა. ლევს მხოლოდ "მოქცევაი ქართლისაი" იხსენიებს და მეტს არაფერს ამბობს ვინ იყო და რას წარმოადგენდა. რევ მართალთან მას მგონი პ. ინგოროყვა აიგივებდა, მაგრამ სხვები არ იზიარებენ ამ მოსაზრებას. მირიანის წინა იბერიის მეფეთა გენეალოგიურ ხეში მისი ჩასმა მხოლოდ ქორწინებითი კავშირითაა შესაძლებელი; მირიანის პირველი ცოლი იყო აბეშურა, მეფე ასფაგურის ქალიშვილი. ვახტანგს რაც შეეხება, ის იყო ეთნიკური ქართველი. ის ფაქტი, რომ ორი საუკუნის წინ მის წინაპარს ჰქონდა სავარაუდო ირანული ფესვები, არ ნიშნავს იმას, რომ ვახტანგი არაქართველი იყო. კონსორტების სიის გავრცელება შეიძლება.--KoberTalk 18:51, 22 February 2014 (UTC)
კი ეგრე მყავს დაკავშირებული აბაშურაზე ქორწინებით. ისე კი საინტერესოა რომ მირიანმა თავის შვილს რევი დაარქვა ანუ ისე იდეაში შეიძლება რევ პირველიც კი იყო მაგრამ მეფობის წლებთან გვაქვს აცდება იქ. კობერ, რადამისტზე გთხოვ რა იქნებ ცოტა თუ რამე იცი განავრცო? შენ გექნება წყაროები ბლომად რადამისტზე. :) Jaqeli (talk) 18:59, 22 February 2014 (UTC)
რადამისტი ცნობილია მხოლოდ ერთადერთი წყაროდან - ესაა ტაციტუსის "ანალები" და ეს წყარო ბოლომდე გამოვწურე :). მეტი ინფორმაცია უბრალოდ არ არსებობს. სტატიის შელამაზება შეიძლება და ვიზრუნებ, მაგრამ პრინციპულად ახალი ინფორმაცია მანდ ვერ იქნება. --KoberTalk 19:04, 22 February 2014 (UTC)
ხო რა შელამაზებაც გამიხარდებოდა :) რადამისტი ამას იმსახურებს :) Jaqeli (talk) 19:11, 22 February 2014 (UTC)

ფარნავაზი

ფარნავაზს მეორე შვილი ვინმე ბაგადატი მართლა ჰყავდა? Jaqeli (talk) 10:10, 23 February 2014 (UTC)

არსად გამიგია ეგეთი რამე. --KoberTalk 10:16, 23 February 2014 (UTC)
ფარნავაზის ფრანგულ ვიკიში წერია. და მამა ვინ იყო ის ვიცით? ან რა ერქვა? ან დედას? ან ბიძას? Jaqeli (talk) 11:05, 23 February 2014 (UTC)
ფრანგულ ვიკის წყარო არ აქვს მითითებული, ასე რომ ვერაფერს გეტყვი. არ ვიცით არც მამა და არც დედა. ვიცით ბიძა, სახელად სამარა, მცხეთის მამასახლისი.--KoberTalk 11:33, 23 February 2014 (UTC)
სამარა დედის მხრიდან იყო ბიძა თუ მამის? და ქართველი იყო? და კიდევ კობერ, ვაპირებ ჯორჯიან ალფაბეტის გადატანას ჯორჯიან სკრიპტ-ზე და რას ფიქრობ ღირს? ჯორჯიან სკრიპტ უნდა იყოს რადგანაც ეს დამწერლობითი სისტემაა და არა როგორც ჩვეულებრივი ანბანი და შენი აზრიც მითხარი. Jaqeli (talk) 13:23, 23 February 2014 (UTC)
სამარა მამის ძმა იყო. ქართველი იყო ალბათ, ქართლოსიანად მიიჩნევს ტრადიცია. სკრიპტზე და ანბანზე ვერაფერს გეტყვი. არ ვიცი რა დიდი განსხვავებაა შინაარსში და ამდენად არ ვარ კომპეტენტური.--KoberTalk 13:29, 23 February 2014 (UTC)
რაც შეეხება განსხვავებას, ანუ თურქულიც, ესპანურიც, ფრანგულიც და ბევრი სხვა იწერება ლათინური დამწერლობით ანუ ლატინ სკრიპტ-ით და არა ლათინური ანბანით. ქართული ანბანი არ არის სწორი ფორმა. სწორია ქართული დამწერლობა ანუ "სკრიპტ" ინგლისურად და ვფიქრობ რომ მუვ რეკუესტი მოვითხოვო რო გადავიტანო და შენ მიემხრობი ამ ჩემს წინადადებას? Jaqeli (talk) 13:58, 23 February 2014 (UTC)
კი, ბატონო. ისე, ლათინურს და არაბულს ორივეს აქვს ცალ-ცალკე სტატიები - სკრიპტიც და ანბანიც. --KoberTalk 05:03, 24 February 2014 (UTC)
ხო მარა ამ გადატანით ვაპირებ რო მხოლოდ ერთი სტატია იყოს და ისიც სკრიპტი. კობერ, ფრანგულ ვიკიში ნახე ვასაკ ბაგრატოუნი და ბოლოში რაღაც თეორიაზე უწერია და წყაროა მოყვანილი ვინმე კრისტიან სეტიპანის და იქნებ ნახო. მგონი რაღაც სხვა ვერსიაზე უნდა იყოს საუბარი და იქნებ შენ გაარკვიო რას ამბობს? Jaqeli (talk) 06:53, 24 February 2014 (UTC)
სეტიპანის წიგნს დიდი ხანია ვეძებ, მაგრამ უშედეგოდ. ბევრი ახალი ჰიპოთეზა აქვს წამოყენებული, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვნახე. კონსტანტი კახა რატომ გადაიტანე? ორიგინალ თხზულებაში მაგ სახელითაა და ეხლა ძალიან უცნაური კომბინაცია გამოვიდა. --KoberTalk 15:33, 26 February 2014 (UTC)
ცოტა გავაინგლისურე მისი სახელი :) ისე არ სჯობს ვტქვათ "კონსტანტი the კახეტიან" ? კობერ ჯორჯიან ალფაბეტი უნდა გუდ არტიკლ-ედ ვაქციო და მაკლია წყაროები ქართული ანბანიდან ამოგდებულ 5 ასოზე და დამატებით ასოებზე და რამე წყაროები ხომ არ გაქვს რომ მომაწოდო? Jaqeli (talk) 17:10, 26 February 2014 (UTC)
"კონსტანტი the კახეტიან" ძალიან ხელოვნურად გაინგლისურებულია. თანაც "კახი"/"კახაი" არ არის ერთმნიშვნელოვნად მიჩნეული, როგორც წარმოშობის აღმნიშვნელი. ასე, რომ დავტოვოთ როგორც არის... ანბანზე შევეცდები. რაღაცას ვიპოვი ყველა ვარიანტში. დღეს და ხვალ არა მგონია, პარასკევს-შაბათს უფრო. --KoberTalk 17:49, 26 February 2014 (UTC)
კაი დაგელოდები მაშინ :) Jaqeli (talk) 18:03, 26 February 2014 (UTC)
იბერიის მეფეთა საოჯახო ხეზე ხო ყველაფერი სწორია? რამე ხო არ შემეშალა იქნებ გადახედო და მითხრა და ჩავასწორებდი? Jaqeli (talk) 18:43, 26 February 2014 (UTC)
ოკ. ვნახავ. --KoberTalk 11:25, 1 March 2014 (UTC)
@Jaqeli: ვიწყებ ქართული დამწერლობის სხვა ენებისთვის გამოყენების შესახებ მასალების შეგროვებას. ამ გვერდზე დავდებ ხოლმე.--KoberTalk 17:49, 3 March 2014 (UTC)
ძალიან კარგი. კობერ მე მეკრძალება ჩემი ტოპიკ ბანის გამო და იქნებ შენვე ჩაამატო მაშინ ეს ყველაფერი ქართული დამწერლობის თემაში. და კიდევ იქნებ შენი მხარდაჭერა სუპპორტი მიგეცა ჯორჯიან ალფაბეტის გადატანაში :) და იბერიის მეფეების ხე ნახე? :) Jaqeli (talk) 17:56, 3 March 2014 (UTC)
ჩავამატებ მოგვიანებით, კიდევ რაღაცეები მეგულება, უნდა ვიპოვო და დავამუშავო. იბერიის მეფეებს ყურადღებით ჯერ არ გავცნობივარ, სამწუხაროდ.:( ისე, ჯობია ქორწინება პუნქტირით (---) იყოს აღნიშნული, რომ განსხვავდებოდეს შვილებისგან და სისხლით ნათესავური კავშირებისგან. --KoberTalk 18:31, 3 March 2014 (UTC)
და მუვ საპორტი მიეცი რა ჯორჯიან ალფაბეტზე თუ მხარს უჭერ რათმაუნდა :) Jaqeli (talk) 22:52, 3 March 2014 (UTC)
  • Despite the national limitedness of the Georgian script, it has occasionally expanded for the use for other languages. Enwall, Joakim (2010), "Turkish texts in Georgian script: Sociolinguistic and ethno-linguistic aspects", in Boeschoten, Hendrik; Rentzsch, Julian (eds.), Turcology in Mainz, Otto Harrassowitz Verlag, ISBN 3-447-06113-8, pp. 144 –145
  • The use of the Georgian script for non-Kartvelian languages
  1. Turkish/Tatar. A Turkish Gospel, dictionary, poems, medical book dating from the 18th century.
  2. Persian. The 18th-century Persian translation of the Arabic Gospel is kept at the National Center of Manuscripts in Tbilisi.
  3. Russian. In the collections of the National Center of Manuscripts in Tbilisi there are also a few short poems in the Russian language written in Georgian script dating from the late 18th and early 19th centuries.
  4. Armenian. In the Armenian community in Tbilisi, the Georgian script was occasionally used for writing Armenian in the 18th and 19th centuries, and some samples of this kind of texts are kept at the National Center of Manuscripts in Tbilisi.
  5. North Caucasian and Dagestani languages. The Georgian script was used for writing North Caucasian and Dagestani languages in connection with Georgian missionary activities in the areas starting in the 18th century. Enwall, Joakim (2010), "Turkish texts in Georgian script: Sociolinguistic and ethno-linguistic aspects", in Boeschoten, Hendrik; Rentzsch, Julian (eds.), Turcology in Mainz, Otto Harrassowitz Verlag, ISBN 3-447-06113-8, pp. 137–138

A unsolved problem

Take a look here. --Mossadegh-e Mihan-dust (talk) 18:36, 7 March 2014 (UTC)

Still waiting for a answer. --Mossadegh-e Mihan-dust (talk) 18:08, 29 March 2014 (UTC)

To what? Great-grandmother of my maternal grandfather was Iranian, the shah's consul in Tiflis. Would you place me in the category:Iranian people? --KoberTalk 18:18, 29 March 2014 (UTC)

Are you really going to compare those two things? really? --Mossadegh-e Mihan-dust (talk) 18:44, 29 March 2014 (UTC)

What I know for sure is that you cannot put a self-identifying Georgian monarch whose remote ancestor was probably Iranian into the category:Iranian people. Otherwise, most of the articles related to early Georgian kings and dynasties are written by me and I have never had any problems in acknowledging their dynastic, cultural or whatever links with Iran. I'm not going to engulf myself into an edit war over a couple of useless categories, especially given the intractability of the opponents' position. Thank you, --KoberTalk 18:53, 29 March 2014 (UTC)

You know, i don't have the energy for this problem right now. But meanwhile i think you should try to think about the logic you're using: using this logic, we could might as well say that Vologases V was a self-identifying Armenian monarch since he ruled Armenia.

Now, let's talk about something else; what about the Alan nobles whom you also reverted my edit on? --Mossadegh-e Mihan-dust (talk) 19:19, 29 March 2014 (UTC)

Possible copyright problem

Hi! The article on Shatili, which you created, has been tagged as a possible copyright violation, since the same text appears on the UNESCO page, though obviously the date of that is more recent than our article. I think you should have been notified of this much sooner. Are you able to cast any light on the similarity? Did the Georgian Ministry of Culture, Monuments Protection and Sport copy its submission text from the article you wrote? The listing is at Wikipedia:Copyright problems/2014 March 2; your input would be welcome. Justlettersandnumbers (talk) 13:59, 11 March 2014 (UTC)

ბაგრატიონების კატეგორიზაცია

კობერ, ერთიანი საქართველოს მეფეები და მათი შვილები ხომ არ სჯობს რომ "ბაგრატიონი დინასტი ოფ ჯორჯია"-ში ჩავსვათ და ახალ კატეგორიას შევქმნიდი ამისთვის? მგონი უკეთესი იქნებოდა. Jaqeli (talk) 11:22, 30 March 2014 (UTC)

შეიძლება.--KoberTalk 11:52, 30 March 2014 (UTC)
"ოფ ჯორჯია" ჯობია თუ "ოფ all ჯორჯია" ან united ჯორჯია? Jaqeli (talk) 12:30, 30 March 2014 (UTC)
all ან united უკეთესია, ან "of the Kingdom of Georgia". --KoberTalk 12:33, 30 March 2014 (UTC)
of Kingdom of Georgia-ს "the" უნდა? Jaqeli (talk) 12:38, 30 March 2014 (UTC)
წესით, კი... --KoberTalk 12:56, 30 March 2014 (UTC)

ქეთევანი

ქეთევან ოფ კახეთი რატომ? მამამისი ოფ ჯორჯა როა? ვიცი რო ოფ ჯორჯაზე ერეკლეს შვილია მაგრამ ხო არ ჯობია წლების მიწერით განვასხვავოთ? Jaqeli (talk) 17:04, 30 March 2014 (UTC)

"Teimuraz II of Georgia" არაა საუკეთესო სათაური. უბრალოდ, ის ერთხანს კახეთში მეფობდა, შემდეგ ქართლში და ამდენად ცოტა ძნელია ტიტულის შერჩევა. ქეთევანს რაც შეეხება, ის როცა დაიბადა, მამამისი კახეთის უფლისწული იყო.--KoberTalk 17:09, 30 March 2014 (UTC)
დარჩეს ანუ? Jaqeli (talk) 17:14, 30 March 2014 (UTC)
ქეთევანი კი... თეიმურაზზე უკეთესის მოფიქრება შეიძლება. --KoberTalk 17:16, 30 March 2014 (UTC)
ტაოკლარჯეთის ბაგრატიონების კატეგორიის გადატანას ვაპირებ და მინდა რო ვთხოვო ადმინებს და რა კატეგორია იყოს? ანუ კახეთზე, ქართლზე და იმერეთზე of the Kingdom of იქნება და ტაოკლარჯეთს რა მივუთითოთ? სამეფო? თუ სამთავრო? Jaqeli (talk) 17:26, 30 March 2014 (UTC)
ტაო-კლარჯეთი პირობითი სახელწოდებაა. რეალობაში ეგეთი არც სამეფო ყოფილა და არც სამთავრო. მეცნიერებაში ფართოდ გამოიყნებეა იმიტომ რომ ძალიან მოხერხებული ტერმინია მაგ პერიოდის ბაგრატიონთა ფრაგმენტირებული დომენების დასაჯგუფებლად რეგიონის ორი უმთავრესი პროვინციის (ტაო და კლარჯეთი) მიხედვით. ამიტომ, მე მთლიანად ვემხრობი, რომ დარჩეს ტაო-კლარჯეთზე. --KoberTalk 17:30, 30 March 2014 (UTC)
ქართლ-კახეთი-იმერეთის გადატანა უკვე ვთხოვე და ტაო-კლარჯეთზე შევიკავე თავი იმიტომ რომ არ ვიყავი დარწმუნებული და მეც შენს აზრს ვიზიარებ. მაგრამ ქართველთა სამეფო არ ერქვა ისე მაგ ტერიტორიებს? რეალურად აშოტი და მერე გურგენამდე მეფეები არ იყვნენ? კინგ ოფ ჯორჯანს იყვნენ და სამეფო როგორ არ იყო ისე? Jaqeli (talk) 17:35, 30 March 2014 (UTC)
ქართველთა სამეფოც ეგეთივე პირობითი ტერმინია, სამეცნიერო ნეოლოგიზმი. "ქართველთა მეფის" ტიტული პირველად ადარნასემ მიიღო 888 წელს. უფრო ადრინდელი მმართველების, მ.შ. აშოტის, მიმართ ტერმინი "მეფე" ნამდვილად იხმარებოდა მატიანეებში, მაგრამ უფრო ჰიპერბოლური მნიშვნელობისა იყო, ვიდრე რეალური ტიტული.--KoberTalk 17:41, 30 March 2014 (UTC)
ეგენი ხო არ დავაჯგუფოთ? ოფ იბერია ვისაც ჰქონდა მათთვის ახალი კატეგორია ხო არ შევქმნათ? Jaqeli (talk) 17:49, 30 March 2014 (UTC)
მგონი არ ღირს. ძალიან დანაწევრდება. მაინც ყველა ეგენი ტაო-კლარჯეთის შტოებს მიეკუთვნებოდნენ.--KoberTalk 17:52, 30 March 2014 (UTC)
ამ ოჯახურ ხეს კიდევ ერთხელ იქნებ გადახედო რა? ხო ყველაფერი სწორია? Jaqeli (talk) 18:00, 30 March 2014 (UTC)
მგონი, სწორია. კარგად გიმუშავია:).--KoberTalk 17:56, 1 April 2014 (UTC)

ამ კატეგორიას ხომ არ შევუცვალოთ სახელი? მგონი "Bagrationi noble families" ხომ არ ჯობია? და ასევე გრუზინსკი და იმერეტინსკი რატომ არის ამ კატეგორიაში? ისინი ხომ წოდებებია და არა შტოები და ვფიქრობ რომ უნდა ამოვიღოთ. რას ფიქრობ? Jaqeli (talk) 18:21, 1 April 2014 (UTC)

გრუზინსკიც და იმერეტინსკიც გაგვარებული წოდებებია და შტოებად შეიძლება თავისუფლად ჩაითვალოს ყველა კრიტერიუმით. რატომ უნდა შევუცვალოთ მაგ კატეგორიას სახელი? შტოები არ იყო ეგ ყველა? --KoberTalk 18:25, 1 April 2014 (UTC)
სწორედაც რომ გაგვარებული წოდებებია რომლებიც მხოლოდ სამეფო სახლის ბატონიშვილებს ჰქონდათ და არა თავადებს. რა უნდა გრუზინსკის და იმერეტინსკის თემებს ბაბადიშების და მუხრანელების გვერდზე? ის ორი არადინასტიური და არასამეფო შტოებია როცა გრუზინსკი და იმერეტინსკი მხოლოდ წოდებები და ამიტომ ეს კატეგორია ნამდვილად საჭიროებს სახელის შეცვლას. მუხრანელები, ბაბადიშები, დავითიშვილები და გრუზინსკი, იმერეტინსკები რომ ერთ თანაბარ შტოებს არ წარმოადგენს ეს შენ ჩემზე კარგად იცი. არ მეთანხმები? Jaqeli (talk) 18:34, 1 April 2014 (UTC)
ვერ დაგეთანხმები. გრუზინსკები და იმერეტინსკები როცა გვარებად გადაიქცა, მაშინ სამეფო სახლი აღარ არსებობდა და ისინი რუსეთის იმპერიის კანონმდებლობით ისეთივე თავადები იყვნენ, როგორც ბაბადიშები, მუხრანელები, ბეგთაბეგიშვილები და ფაღავები. საზოგადეობრივი პრესტიჟი და სიმპათიები აქ არაფერ შუაშია. როცა თავადობა არსებობდა, მაშინ მას სათანადო კანონმდებლობა არეგულირებდა. დღევანდელი პრეს-მიმოხილვებით ბევრი ცრუ შთაბეჭდილებაა შექმნილი. ნამდვილი მეცნიერული გენეალოგია ამ საკითხებს ასე მარტივად არ უდგება. --KoberTalk 18:41, 1 April 2014 (UTC)
პ.ს. და შტო კიდევ შტოა ყოველთვის, გინდ "დინასტიური" იყოს ან "არადინასტიური", ლეგიტიმური თუ არალეგიტიმური, სამეფო თუ სათავადო, აზნაურული და საერთოდ გაგლეხებული. თუ ერთი სათავე აქვთ, ეს ყველა შტოებია: ტაოელი ბაგრატიონებიც, ქართლისაც, კახეთისაც, მუხრანელებიც, დავითიშვილებიც და ღვანკითელი აზნაური ბაგრატიონებიც. ეს ყველა შტოებია.--KoberTalk 18:46, 1 April 2014 (UTC)

ვერ ვხვდები რას გულისხმობ. რუსეთის იმპერიის კანონმდებლობას და მის მიერ მიღებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას არ აქვს მნიშვნელობა და ვერანაირად ვერ დააკნინებს ბაგრატიონთა დინასტიის სამეფო წარმომავლობას და ღირსებას. ის რომ ფაღავა, მუხრანელი და გრუზინსკი ან იმერეტინსკი თანაბარია ამაში კატეგორიულად ვერ დაგეთანხმები. ეს ძალიან დიდი შეურაცხყოფაა ჯერ ეს ერთი მთლიანად ამ დინასტიის და ზოგადად მთლიანად ყველა სამეფო სახლის ჩემი აზრით. როგორ შეიძლება ერეკლე მეორეს პირდაპირი ჩამომავალი და სხვა თავადებს უტოლდებოდეს სამეფო ღირსებაში? ან ვთქვათ სოლომონ მეორეს რომ ყოლოდა შთამომვლები დღემდე დავიჯერო ბაბადიშების და მუხრანელების გვედზე დაყენება შეიძლობოდა? ან რაზე დაყრდნობით ამბობ ამას? Jaqeli (talk) 18:52, 1 April 2014 (UTC)

ბაგრატიონთა დინასტიის სამეფო წარმომავლობას და ღირსებას მე არ ვაკნინებ. რაც დასაკნინებელი იყო, თვითონვე გააკეთეს. :) მაგრამ ეს ცალკე თემაა. შენი მსჯელობა აგებულია იმაზე, რაც ვახსენე: საზოგადოებრივი პრესტიჟი და სიმპათიები. მეცნიერულად ერთი სათავიდან წამოსული ყველა შტო შტოა: სამეფოც, თავადურიც, აზნაურულიც, გლეხურიც და მუშურიც. ასეთია გენეალოგიის კანონი. ვიკიპედიის კატეგორიაში ბაგრატიონთა ყველა შტოს ერთად მოთავსება მათ წესით არ უნდა შეურაცხჰყოფდეს. თუ ეს შენს ან ვინმეს პირად სიმპათიებს არ პასუხობს, მეცნიერებას და გენეალოგიას ამასთან კავშირი არ აქვს. საერთოდ კარგად არ მესმის შენი პოზიცია: უფლებრივად თანაბარია თუ არა ეს შტოები, რა კავშირი აქვს ვიკიპედიის კატეგორიზების პრინციპებთან? თუ მათი ერთმანეთის გვერდით მოხსენიება "ტეხავს"? მაშინ მაჩვენე ერთი სერიოზული ნაშრომი მაინც, სადაც გრუზინსკების "შეურაცხჰყოფის" შიშით მუხრანელებს იგნორს გაუკეთებს ან გენეალოგიური ტაბულიდან ამოაგდებს. --KoberTalk 19:03, 1 April 2014 (UTC)
შენ თვითონ არ თქვი გაგვარებული წოდებებიაო იმერეტინსკი და გრუზინსკი? დანარჩენები კი საგვარეულოებია და თავადები იყვნენ ყოველთვის. და ამიტომაც გკითხე ხო არ სჯობს შევუცვალოთ ან უფრო დაკონკრეტებული სახე მივცეთ მაგ კატეგორიას? Jaqeli (talk) 19:13, 1 April 2014 (UTC)
კი, გაგვარებული წოდებები, რომლებსაც კონკრეტული შტოები ატარებდნენ. ოფიციალურ გვარებად როცა გაფორმდა ეგენი, მაშინ სამეფო სახლები წარსულს იყო ჩაბარებული. მე ვერ ვხვდები რაშია პრობლემა ან როგორ უნდა შევცვალოთ და დაკონკრეტებული სახე მივცეთ მაგ კატეგორიას? --KoberTalk 19:18, 1 April 2014 (UTC)
ჩემი აზრით გრუზინსკი და იმერეტინსკი უნდა ამოვიღოთ საერთოდ ამ კატეოგორიიდან ხოლო ამ კატეგორიას დაერქვას არადინასტიური ხაზი, ან თავადური შტოები ან რამე მაგდაგვარი. ასევე ვახტანგ V-ის მერე ყველა მეფე თუ შთამომავალი რამენაირად უნდა გამოვარჩიოთ და ახალი კატეგორია შევქმნათ იმიტომ რომ ისინი თავს მუხრანელებად არ მიიჩნევდნენ და გაუგებარია რატომ არიან იმ კატეგორიაში. ისინი ქართლის ხაზს არ აგრძელებნენ როსტომმა რო გაამეფა ვახტანგი? Jaqeli (talk) 19:27, 1 April 2014 (UTC)
ძალიან ართულებ. მე ვერ ვხედავ მაგის საჭიროებას. მუხრანელებად რატომ არ მიიჩნევდნენ? არსებობს რამე წყარო ამასთან დაკავშირებით? ბუნებრივია, სამეფო ტიტულატურას იყენებდნენ და მუხრანბატონს ვერ დაირქმევდნენ (და აღარც ფლობდნენ მუხრანს, როგორც საგვარეულო დომენს), მაგრამ რეალურად ხომ მუხრანის შტოდან იყვნენ? ისევ იგივეს ვუბრუნდებით: პრესტიჟი/სიმპათიები თუ მეცნიერება? მე უკანასკნელს ვირჩევ.--KoberTalk 19:32, 1 April 2014 (UTC)
პრესტიჟი რა შუაშია? ან მე რაში მაინტერესებს ვინმეს პრესტიჟი? ანუ რას ამბობ რომ ვახტანგი როსტომმა რო გაამეფა შენ მუხრანელთა შტოს აგრძელებო და დაჯექი ტახტზეო? ვახტანგის ყველა შტამომვალი თავს ქართლის დინასტიის გამგრძელებლებად მიიჩნევდნენ თავს და არა მუხრანელებად არ ჯობია რომ ისინი და მათი შთამომვალები გამოვარჩიოთ რამენაირად სხვა მუხრანელებისგან? სწორედაც რომ მეცნიერებას ვირჩევ მეც როგორც შენ და ამიტომ მინდა რომ ყველაფერი დავაკონკრეტოთ და კატეგორიზება ისე მოვახდინოთ. Jaqeli (talk) 19:39, 1 April 2014 (UTC)
როსტომმა უთხრა, შენ ხომ ხარ თავადი მუხრანელიო და ჩემი ნათესავიო და თან ყველაზე მაგარი ტიპი ხარ ვინც ჩემს გარშემო მოღვაწეობსო, ამიტომ გააგრძელე სამეფო ხაზიო, შენი მუხრანი კიდევ შენს ძმას და ნათესავებს დაუტოვეო. მუხრანელად არ მიიჩნევდნენ იმიტომ რომ აღარ იყვნენ მუხრანელები, ე.ი. მუხრანის მფლობელები, მაგრამ არა მგონია, რომ მუხრანელთაგან წარმომავლობა ეთაკილებოდათ და დარდობდნენ, ვაითუ საუკუნეების მერე ვიკიპედიამ ერთ კატეგორიაში ჩაგვსვასო.:)) ეხლა მგონი მივხვდი, რასაც გულისხმობ: თუ სამეფო ხაზის მუხრანელთა გამოყოფა გინდა, მაშინ მუხრანელთა კატეგორიაში შეგიძლია შექმნა ქვეკატეგორია მაგათთვის, მაგრამ რას დაარქმევ არ ვიცი.--KoberTalk 19:47, 1 April 2014 (UTC)

და კიდევ კობერ, ხო არ იცი ამ სურათზე შუაში ვინაა გამოსახული? Jaqeli (talk) 19:02, 1 April 2014 (UTC)

აბო თბილელი.--KoberTalk 19:05, 1 April 2014 (UTC)
 :) Jaqeli (talk) 19:13, 1 April 2014 (UTC)

April 2014

Hello, I'm BracketBot. I have automatically detected that your edit to David X of Kartli may have broken the syntax by modifying 1 "[]"s. If you have, don't worry: just edit the page again to fix it. If I misunderstood what happened, or if you have any questions, you can leave a message on my operator's talk page.

List of unpaired brackets remaining on the page:
  • Constantine II.<ref>{{cite journal|last=Saitidze|first=Gocha|title=კონსტანტინე-ყოფილი კირილე: [XVI საუკუნის დასაწყისის ქართლის სამეფოს ისტორიიდან|journal=Artanuji|date=1997|volume=6|pages=20–27|

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, BracketBot (talk) 17:56, 1 April 2014 (UTC)

Hello, I'm BracketBot. I have automatically detected that your edit to Tumanishvili may have broken the syntax by modifying 1 "[]"s. If you have, don't worry: just edit the page again to fix it. If I misunderstood what happened, or if you have any questions, you can leave a message on my operator's talk page.

List of unpaired brackets remaining on the page:
  • [[Category:Georgian-language surnames]][

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, BracketBot (talk) 18:23, 2 April 2014 (UTC)


ისევ კატეგორიები

დამავიწყდა მეთქვა, ქართლ-კახეთის სამეფოს ბაგრატიონებს და მათ შთამომავლებს ხო არ შევუქმნათ ცალკე კატეოგორია? ეხლა კახეთის კატეგორიაში არიან ყველანი. Jaqeli (talk) 19:59, 1 April 2014 (UTC)

შეიძლება, მაგრამ კახეთის შტოდან მოდიოდნენ და ქვეკატეგორიად უნდა გაკეთდეს.--KoberTalk 20:01, 1 April 2014 (UTC)
ამოსავალი წერტილი სამეფოებია. ანუ ქვეკატეგორიებად არ აქვს მნიშვნელობა. ღირს შექმნა თუ დავტოვოთ როგორცაა? და კიდევ თეიმურაზ მეორეს სახელი შესაცვლელი ხო არააქვს? ოფ ჯორჯა უნდა იყოს? თუ ვინ უნდა იყოს? Jaqeli (talk) 20:05, 1 April 2014 (UTC)
თუ ამოსავალი წერტილი სამეფოებია, მაშინ მაგ კატეგორიაში მეფეების, მათი ოჯახობის და უშუალო შთამომავლობის გარდა არავინ უნდა იყოს. მაგ., მე-19 საუკუნის მხატვარი პეტრე გრუზინსკი მუხრანელთა სამეფო შტოს შთამომავალი იყო, მაგრამ ქართლის სამეფოსთან რაიმე კავშირი არ ჰქონდა. თეიმურაზზე არ ვიცი. "ოფ კახეთს" ვარჩევდი მე და ალბათ უფრო ეგრეც ჯობია.--KoberTalk 20:10, 1 April 2014 (UTC)

ერთი საკითხი

კობერ, ერთმა ირანელმა ტიპმა უკვე ტვინი შეჭამა. ყველგან ირანულ კატეგორიებს ამატებს. ალბათ ხვდები ვიზეცვამბობ და რა ვქნა ან იქნებ რამე წყაროები გქონდეს და დაუდო რო დაწყნარდეს რა. ხოსროვიანებზე, დინასტიებზე ა.შ. ყველგან ირანულ რაღაც კატეგორიებს ამატებს და იქნებ ნახო რა. ედიტ ვორს იწვევს სერიოზულს. Jaqeli (talk) 18:59, 2 April 2014 (UTC)

მე არ მაქვს ეგეთ შეუგნებელ ტიპებთან ბრძოლის დრო და თავი. მაგაზე მქონდა მაგასთან უკვე კამათი. როცა დრო მექნება, დავუბრუნდები ან სხვა ედიტორების კომენტარს მოვითხოვ.--KoberTalk 19:02, 2 April 2014 (UTC)
Niko Pirosmani უბრალოდ ფიროსმანზე ხო არ გადავიტანოთ? როგორც რემბრანდტია? Jaqeli (talk) 20:02, 2 April 2014 (UTC)
არ ვიცი ნამდვილად როგორ ჯობია. ქართულში როგორაა?? --KoberTalk 18:20, 4 April 2014 (UTC)
იქ ნიკო ფიროსმანია. და უბრალოდ ფიროსმანზე ხო არ გადავიტანოთ? და კიდევ, ხომ არ იცი პეტრე იბერის მამა ბუზმარი ანუ მეფე იყო ხოსროიდებიდან და კონკრეტულად რომელი მეფის შთამომავალი იყო? Jaqeli (talk) 19:42, 4 April 2014 (UTC)
ფიროსმანზე მიჭირს რამე გითხრა. ბუზმირის საკითხი საკამათოა. ზოგის აზრით ქართლის მეფე იყო, მაგრამ მთლად ვერ ჯდება იმდროინდელი ქართლის მეფეთა ქრონოლოგიაში; ზოგის აზრით კი ის იყო ქვემო ქართლის პიტიახში, რომელთა საგვარეული ენათესავებოდა ქართლის მეფეებს.--KoberTalk 19:50, 4 April 2014 (UTC)
პეტრე იბერი არ იყო ხოსროიდი? Jaqeli (talk) 19:53, 4 April 2014 (UTC)
ანუ, როგორც ვთქვი, მაგაზე ერთიანი აზრი მეცნიერებს შორის არ არის. ერთი ნაწილი (გ. წერეთელი, კ. თუმანოვი) თვლის, რომ პეტრე იყო ქვემო ქართლის/გოგარენეს პიტიახშთა სახლის წევრი. ამ მოსაზრებას მხარს უჭერს პალესტინის ქართულ წარწერებში მოპოვებული გენეალოგიური ინფორმაცია. მეორე ნაწილი (მაგ., ი. ჯავახიშვილი) თვლის, რომ პეტრეს მამა ბუზმარი იყო ქართლის მეფე.--KoberTalk 08:36, 5 April 2014 (UTC)
კონკრეტულად რა ინფორმაციაა აღმოჩენილი პალესტინაში რაც მის პიტიახშის შვილობას ამტკიცებს? და თუ მართლა პიტიახშის შვილი იყო გამოდის რომ ეთნიკური ქართველი არ იყო პეტრე? სპარსელი იყო? Jaqeli (talk) 12:21, 5 April 2014 (UTC)
წარწერაში შემოკლებულ სახელებს კითხულობენ ასე: "მირუან, ძე ბუზმარისა". მირვანი პეტრეს საერო სახელი იყო. თუმცა ამ წარწერის გაშიფვრაც საკამათო საკითხია მეცნიერებაში. ასევე ცნობილია არმაზში აღმოჩენილ ნივთებზე წარწერა, რომელიც იხსენიებს "პიტიახშ ბუზმარს". ეთნიკურად იყო ქართველი, შესაძლოა ირანული წარმოშობის. ხოსროიანებიც ასე არ იყვნენ?! ყოველ შემთხვევაში ეს კაცი თავს იბერიელად მიიჩნევდა და წარწერებს ქართულ ენაზე აკეთებდა.--KoberTalk 12:28, 5 April 2014 (UTC)
გასაგებია. შემთხვევით ხომ არ იცი ნეკრესის წარწერები ან დავათის სტელას შესახებ რამე ახალი ინფორმაცია? სამეცნიერო წრეები საერთაშორისო დონეზე არიან ჩართულები მის დათარიღებაში? ან რამდენად შესაძლოა რომ ეს წარწერები პეტრე იბერის დროინდელ 430 წლის წარწერებზე ძველი იყოს? Jaqeli (talk) 12:37, 5 April 2014 (UTC)
საერთაშორისო დონეზე რა გითხრა, მაგრამ ბოლოს რაც წავიკითხე, რომ ორივე ეგ წარწერა უნდა ეკუთვნოდეს მე-7-9 საუკუნეებს. წყაროები მაგ საკითხზე არ მაქვს ახლა ხელთ და ვერ გეტყვი ზუსტად. მაგ წარწერების უძველესობაზე საუბარი და მითუმეტეს ფარნავაზის დრომდე გადატანა, როგორც ამას ჭილაშვილი ცდილობს, უაზრობაა.--KoberTalk 12:46, 5 April 2014 (UTC)

ერთიანი საქართველოს უკანასკნელი მეფე

ვინ იყო? გიორგი VIII თუ კონსტანტინე II? Jaqeli (talk) 14:03, 5 April 2014 (UTC)

დე ფაქტო გიორგი, დე იურე კონსტანტინე, რომელმაც 1490-1491 წწ. აღიარა უკვე შემდგარი ფაქტი, საქართველოს დაშლა. --KoberTalk 14:49, 5 April 2014 (UTC)

იბერიის მეფეთა წარწერები რომში

რომში იბერიის რომელი მეფეების წარწერებია აღმოჩენილი ხო არ იცი? და სად ინახება ეს წარწერები? Jaqeli (talk) 15:42, 6 April 2014 (UTC)

რომში? ეგ არ ვიცი. --KoberTalk 16:01, 6 April 2014 (UTC)
მეგონა იცოდი. და მცხეთაში აღმოჩენილი წარწერები/ბილინგვები ჩვენთან სად ინახება? Jaqeli (talk) 16:25, 6 April 2014 (UTC)
რომში ნამდვილად არ ვიცი და მცხეთაში და არმაზში აღმოჩენილები ეროვნულ მუზეუმშია, რუსთაველზე.--KoberTalk 16:36, 6 April 2014 (UTC)
აბა ეს ნახე. ამაზუსპზე წერია რომში იპოვეს მისი წარწერაო. მაგრამ მგონი კიდევ ვიღაც სხვებისაც უნახავთ. Jaqeli (talk) 17:49, 6 April 2014 (UTC)
ჰოო ეგ აღარ მახსოვდა, თანაც ჩემი დაწერილი :). ეგ არის ბერძნული წარწერა რომში ნაპოვნი, სადაც წერია რომ ამაზასპი, იბერთა მეფე მითრიდატეს ძმა, იმპერატორ ტრაიანეს ახლდა ლაშქრობაში პართიელთა წინააღმდეგ (იგულისხმება 114-117 წწ. კამპანია) და დაიღუპა და დაიკრძალა ნისიბინთან. სხვა ნამდვილად არ მმახასენდება. თუ რამეს წავაწყდები, გაგაგებინებ. --KoberTalk 18:11, 6 April 2014 (UTC)
ხო და სადაა მერე ეგ წარწერა ხო არ იცი? სად ინახება? რომში? ხო არ დაიკარგა? ამ წარწერის სურათი თუ მოიპოვება სადმე? Jaqeli (talk) 18:14, 6 April 2014 (UTC)
Amazaspus of Iberia epitaph
აი ესაა, როცა პირველად გამოქვეყნდა, 1901 წელს. თვითონ ქვის სურათს ვერ მივაგენი. სად ინახება ვარკვევ... ალბათ, რომში. --KoberTalk 19:53, 6 April 2014 (UTC)
ძალიან კარგია. იქნებ გაარკვიო ძალიან საინტერესოა სად არის. ფარსმან ქველის ვიზიტის დამადასტურებელი წარწერაც უნდა იყოს რომში მე როგორც მახსოვს. ანუ ის წარწერა უნახავთ როგორც მახსოვს სადაც იბერიის მეფის ვიზიტი ყოფილა ამოტვიფრული და ყველაზე მნიშვნელოვან თარიღად იყო მიჩნეული ის დღე მთელ რომში და ის წარწერაც ამას ამტკიცებს. ამაზე ხო არ გსმენია რამე? Jaqeli (talk) 20:47, 6 April 2014 (UTC)

Abkhazia region was never under Irans rule

The region nowadays called Abkhazia has been ruled by both the Achaemenids and Sassanids (briefly by the latter); https://en.wikipedia.org/wiki/Lazica - https://en.wikipedia.org/wiki/Colchis#History - As you get into details wich such statement. — Preceding unsigned comment added by LouisAragon (talkcontribs) 20:57, 6 April 2014 (UTC)

I was responding to your claim that Abkhazia was under Afsharid rule, which is not true. --KoberTalk 20:59, 6 April 2014 (UTC)

თხოვნა

კობერ გამარჯობა, ალბათ მერამდენედ გაწუხებთ უკვე და ცოტა მეუხერხურება კიდეც, მაგრამ ისევ დახმარება მინდა გთხოვოთ, როგორც ამ მომხმარებლის რედაქტირებებზე ხედავთ [1] მედავება აფხაზეთის ისევე მითითებას როგორც საქართველოსი, ყველასთვის ნათელია რომ პირველი არის მარიონეტული წარმონაქმნი და ალბათ დღეებიც დათვლილი აქვს იმ წარმონაქმს და მეორე კი რომ აღიარებული და სუვერენული სახემწიფოა. მე ვიკიპედიის წესებში ვერ ვერკვევი კარგად და ვერც შესაბამისი დასაბუთება მომყავს ამ ადამიანის მიმართ და თუ ამ დასაბუთებაში დამეხმარებით რაც მე სამწუხაროდ ჯერ ვერ ვნახე მადლობელი დაგრჩებით. --g. balaxaZe 17:24, 8 April 2014 (UTC)

სამწუხაროდ, მე აღარ მყოფნის დრო და ნერვები, რომ ესეთ შრომატევად დისკუსიებში ჩავერთო. ცოტა სინანულითაც უნდა ვაღიარო, რომ დავნებდი სიტუაციას, რომელსაც წლებია ვუყურებ ვიკიპედიის გვერდებზე. აქ ძალიან ძნელია ჩვენი სიმართლის გატანა.--KoberTalk 15:49, 22 April 2014 (UTC)

თხოვნა

კობერ, გამარჯობა. როგორც ინგლისურ ვიკიპედიაში აქტიურად მოღვაწე ქართველს, მსურს გთხოვოთ ამ განხილვის გადახედვა და თქვენი აზრის დაფიქსირება ხერხეულიძეებთან დაკავშირებული თარგისა და კატეგორიის წაშლაზე (მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ სტატია „Kherkheulidze“ თქვენი შექმნილია), რაც მე არასწორად მიმაჩნია. წინასწარ გიხდით მადლობას. Nodar Kherkheulidze Talk 13:30, 9 April 2014 (UTC)

გულახდილად ვიტყვი, რომ არ ვარ დარწმუნებული, რომ სამი სტატიის არსებობა საკმარისი მიზეზია თარგის არსებობისთვის, თუმცა არც ის მგონია, რომ ამ თარგის არსებობით შავდებოდეს რამე.--KoberTalk 15:51, 22 April 2014 (UTC)
კი, მაგრამ არსებობს სტატიების გადმოთარმგნის პრესპექტივა. კი ბატონო, თარგი ამ ეტაპზე შეიძლება წაიშალო სამი სტატიის გამო, მაგრამ ეს იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ კატეგორია ხერხეულიძეებზე საერთოდ არ უნდა არსებობდეს ინგლისურ ვიკიპედიაში? აბსურდია ის, რასაც ჯაყელი წერს, რომ თურმე გვარი ცნობილი არ არის და ამის გამო არ უნდა არსებობდეს კატეგორია. მის პირად ანტიპატიას უფრო ჰგავს ეს ყველაფერი. გმადლობთ დროის დათმობისთვის. Nodar Kherkheulidze Talk 10:11, 29 April 2014 (UTC)
კატეგორიას ნამდვილად აქვს არსებობის უფლება. ვთარგმნოთ სხვა სტატიებიც გვარის ცნობილ წარმომადგენლებზე. --KoberTalk 14:23, 29 April 2014 (UTC)

Zviadists

Proposed deletion of Zviadists

Ambox warning yellow.svg

The article Zviadists has been proposed for deletion because of the following concern:

A search for references failed to find significant coverage in reliable sources to comply with notability requirements. This included web searches for news coverage, books, and journals, which can be seen from the following links:
Zviadistsnews, books, scholar
Consequently, this article is about a subject that appears to lack sufficient notability. Please see the plain-language summary of our notability guidelines.

While all constructive contributions to Wikipedia are appreciated, content or articles may be deleted for any of several reasons.

You may prevent the proposed deletion by removing the {{proposed deletion/dated}} notice, but please explain why in your edit summary or on the article's talk page.

Please consider improving the article to address the issues raised. Removing {{proposed deletion/dated}} will stop the proposed deletion process, but other deletion processes exist. In particular, the speedy deletion process can result in deletion without discussion, and articles for deletion allows discussion to reach consensus for deletion.--HCPUNXKID 17:11, 16 April 2014 (UTC)

By the way, Im not totally opposed to maintaining the article, but reformed (with a NPOV title, for example: Gamsakhurdia's government in exile and with more information correctly sourced).--HCPUNXKID 17:11, 16 April 2014 (UTC)

I'm sorry for a late reply. I think Gamsakhurdia's government in exile is a very good idea, but the Zviadists was a very commonly used vernacular term for the proponents of Gamsakhurdia and it was not entirely pejorative as many of the ousted president's supporters also used it.--KoberTalk 14:32, 26 April 2014 (UTC)

ქართველთა ღმერთების საოჯახო ხე

კობერ ამ საოჯახო ხეზე რას ფიქრობ? რამდენად სანდოა შენი აზრით? Jaqeli (talk) 07:42, 23 April 2014 (UTC)

ეგეთი სტრუქტურირებული ქართული პანთეონი არ ყოფილა. ამიტომ ცოტა საეჭვოა. ეგ სქემა უფრო იერარქიულ წყობას ასახავს, ვიდრე საოჯახო ხეს, მაგრამ არ გვქონია ჩვენ ეგეთი ჩამოყალიბებული წარმართული რელიგია, სხვადასხვა კულტების ნაზავი იყო და არ ჰქონდა საყოველთაო დოგმატური ხასიათი. ისე ალბათ კარგი იქნებოდა გვქონოდა "ქართლის ცხოვრებაში" მოყვანილი ეთნარქების ოჯახური ხე. --KoberTalk 14:28, 26 April 2014 (UTC)
კომონზე ნახე ჩემი გვერდი. Jaqeli (talk) 15:52, 27 April 2014 (UTC)
კობერ გაუქმებაარ გაუკეთე რომგთხოვე კომონზისგვერდზე? Jaqeli (talk) 10:31, 3 May 2014 (UTC)
გავაუქმე მგონი უკვე. --KoberTalk 10:33, 3 May 2014 (UTC)
შესავალი ისევ ისეა და კიდევ დიდი ნაწილი ამოშალა. თექვს მეტიაპრილის ცვლილებანახე. Jaqeli (talk) 10:46, 3 May 2014 (UTC)

You've got mail!

Mail-message-new.svg
Hello. Please check your email; you've got mail!
Message added 12:33, 29 April 2014 (UTC). It may take a few minutes from the time the email is sent for it to show up in your inbox. You can remove this notice at any time by removing the {{You've got mail}} or {{ygm}} template.

Nikkimaria (talk) 12:33, 29 April 2014 (UTC)

Many thanks, Nikkimaria. I really appreciate it. --KoberTalk 14:25, 29 April 2014 (UTC)

გიორგი I და დავით აღმაშენებლის დედები

კობერ, ეთნიკურად ვინ იყვნენ გიორგის და დავითის დედები ვიცით? ვიცით მხოლოდ მათი სახელები მაგრამ ვინ იყვნენ და საიდან ხომ არ იცი? Jaqeli (talk) 11:42, 4 May 2014 (UTC)

უცნობია მათი ვინაობა და წარმომავლობა. --KoberTalk 11:43, 4 May 2014 (UTC)
ეს იცი? დღეს ვნახე. Jaqeli (talk) 12:01, 4 May 2014 (UTC)
კი, ვამზადებ მაგაზე სტატიას დიდი ხანია, მაგრამ ვერ მოვახერხე აქ დადება. ეგ ძალიან საკამათო საკითხია, იყო თუ არა ბასილი ბაგრატ მე-3-ის შვილი.--KoberTalk 13:21, 4 May 2014 (UTC)
სადაო რა მხრივ? ვინ აყენებს კერძოდ ეჭვქვეშ? ვისი შვილი იყო სხვა რა მოსაზრებებია კიდევ? Jaqeli (talk) 13:56, 4 May 2014 (UTC)
იმ მხრივ რომ წყაროები ბასილის შესახებ გვიანდელია და "ქართლის ცხოვრება" ბაგრატის ასეთ შვილს არ იცნობს. იხ. აქ, გვ. 21-29. --KoberTalk 18:48, 4 May 2014 (UTC)
Basil of Georgia-ზე ხომ არ გადავიტანოთ? Jaqeli (talk) 20:40, 4 May 2014 (UTC)
რატომ? არც მისი უფლისწულობაა საბოლოოდ დადგენილი და არც ამ სახელით არის ცნობილი. ყველა წყარო იხსენიებს მას, როგორც "მამა ბასილი" ან "ბასილი, ძე ბაგრატისი". --KoberTalk 05:21, 5 May 2014 (UTC)
მაშინ Basil of Khakhuli რომ იყოს? Jaqeli (talk) 06:39, 5 May 2014 (UTC)
ეგ შეიძლება. --KoberTalk 06:54, 5 May 2014 (UTC)

რუსუდანი

კობერ ამის შესახებ კონკრეტულად რა იცი? "scandalous love affairs and adulterous way of life"? რა ცხოვრებას ეწეოდა კერძოდ რუსუდანი? Jaqeli (talk) 07:30, 5 May 2014 (UTC)

მსუბუქს. :) :) კონკრეტული ეპიზოდები ცნობილი არაა, თუმცა მის სკანდალურ თავგადასავლებზე ბევრი მინიშნებაა შუა საუკუნეების ქართულ და უცხოურ წყაროებში. --KoberTalk 07:33, 5 May 2014 (UTC)
კერძოდ როგორი მინიშნებებია მაინც? :) იქნებ რამე წყაროები გქონდეს მაინტერესებს :) Jaqeli (talk) 07:45, 5 May 2014 (UTC)
"ქართლის ცხოვრებაში" წერია, რომ რუსუდანის დროს ქვეყანა გაირყვნა და თვითონაც თავისი ძმის კვალზე დადიოდა ცხოვრებისეულ საკითხებშიო. მუსულმან ავტორებს კიდევ პირდაპირ უწერიათ, რომ რუსუდანს ძალიან ბევრი საყვარელი ჰყავდა და ქმარსაც ხშირად წაუსწრიაო, მაგრამ უუფლებო იყო და ვერაფერს წყვეტდაო. ამის შესახებ მიწერია ღიას-ად-დინზე სტატიაში. რასაკვირველია, მუსულმანი ავტორები შეიძლება მიკერძოებული იყვნენ, მაგრამ ქართველ მემატიანეც ვერ მალავს მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ქრონიკები როგორც წესი გადასწორებულ-გადალამაზებულია და სამეფო ხელისუფლებისთვის არასასურველი მოვლენები ხშირად მიჩქმალულია.--KoberTalk 15:37, 5 May 2014 (UTC)
და ლაშა გიორგის იმ ველისციხელი ქალის სასახლეში დასმის გარდა სხვა რა თვისებები ჰქონდა? ლაშა გიორგის პირად ცხოვრებაზე რამე კონკრეტული დეტალები არის ცნობილი? Jaqeli (talk) 18:40, 5 May 2014 (UTC)
ღვინო და ქალები უყვარდა და თავისუფალი ცხოვრება. კონკრეტულ მაგალითებს ქართლის ცხოვრებაში, როგორც წესი, იშვიათად წერდნენ.--KoberTalk 19:02, 5 May 2014 (UTC)
ძალიან გასაკვირია თამარს ასეთი კრეტინი შვილები როგორ ჰყავდა :( ერთმა ცოლის მოყვანაც არ მოინდომა და მეორე თურმე გულაობდა :( სწორად გავიგე ღიას ად დინის თემაში რომ მან რუსუდანს მამლუქთან წაუსწრო საწოლში? :( Jaqeli (talk) 19:42, 5 May 2014 (UTC)
მეფეთა რეალური პირადი ცხოვრება ძალიან განსხვავდება იმისგან, რასაც შუა საუკუნეების მეხოტბენი გადმოსცემდნენ. კრეტინები არ იყვნენ, მაგრამ თამარისდროინდელმა ფუფუნებამ ასეთებად აღზარდა. რუსუდანზე ეგრე იყო, მონასთან წაუსწრო. ყოველ შემთხვევაში, ის არაბი ისტორიკოსი ეგრე წერს. უარესებიც ხდებოდა მეფეთა ბიოგრაფიებში. ეგ რა გასაკვირია. ბაგრატ IV-მ ლიპარიტ ბაღვაშის ცოლი გააუპატიურა, ლიპარიტმა კი ბაგრატის დედა მარიამი. კახთა მეფე ალექსანდრემ სიმონ I-ის მეუღლე და საკუთარი ნახევარდა თავის ჯარისკაცებს მიუგდო და ბოლოს მისი საცვლები შუბზე აღმართა და ლაშქრის წინ ჩამოატარა. ტიპიური ისტორიებია. არ ვყოფილვართ ვინმეზე მეტი ან ნაკლები. მსოფლიო ისტორია სავსეა ასეთი ეპიზოდებით. --KoberTalk 19:54, 5 May 2014 (UTC)
რაოოოო? :) :) ესენი არ ვიცოდი :( ამაზე გიწერია მათ სტატიებში? ამას ქართლის ცხოვრება ამბობს ამ ყველაფერს? სად ვნახო ეს ყველაფერი იქნებ მითხრა. კი მაგრამ ბაგრატს, მეფეს, ლიპარიტმა დედა როგორ გაუუპატიურა? :( Jaqeli (talk) 20:01, 5 May 2014 (UTC)
მგონი ქუთაისი რომ აიღო, მაშინ იკადრა. ლიპარიტს სულ ეკიდა ბაგრატი მეფე იყო თუ არა. თუ არ ვცდები, ბიზანტიელ ისტორიკოსს იოანე სკილიცას აქვს გადმოცემული ეგ ამბავი. მეორე შემთხვევა რაც გითხარი, სიმონის ცოლზე, ეგ ცნობილი ამბავია, ვახუშტის უწერია. --KoberTalk 20:10, 5 May 2014 (UTC)
ალექსანდრეს ასე რატომ სძულდა მისი და ანდაც სიმონი კი მაგრამ? რა მიზეზით მოექცა ასე? Jaqeli (talk) 20:23, 5 May 2014 (UTC)
საერთოდ ალექსანდრეს მამამისთან არ ჰქონდა კარგი ურთიერთობა და თავის ნახევარძმებთან ომი მოუწია ტახტისთვის. ამ ბრძოლაში ნახევარძმებს ქართლელებიც ეხმარებოდნენ. ამიტომაც ნახევარდაც სძულდა და მისი ქმარი სიმონიც. --KoberTalk 15:53, 6 May 2014 (UTC)
P.S. ბაგრატზე და ლიპარიტზე წყარო შემეშალა. სკილიცა კი არ იყო ის ბიზანტიელი ისტორიკოსი, არამედ გიორგი კედრელი. --KoberTalk 16:02, 6 May 2014 (UTC)

საინტერესოა რატომ მოუწია ომი ისედაც პირველი ვაჟი არ იყო ალექსანდრე? ხო კიდევ აბა ამასაც გადახედე ხო ყველაფერი სწორია და ვინმე ხომ არ გამომრჩა? Jaqeli (talk) 19:13, 6 May 2014 (UTC)

ლევანი გაბრაზებული იყო თავის ცოლზე, თინათინზე, რომელმაც არ აპატია ხშირი ღალატი, დაშორდა და მონასტერში წავიდა. ამის გამო ლევანი ალექსანდრეზეც გულაყრილი იყო. ლევანის სიკვდილის შემდეგ, მისმა შვილებმა მეორე ქორწინებიდან სცადეს ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, მაგრამ ალექსანდრემ მოიგო ომი, რომელმაც მისი ნახევარძმების სიცოცხლე შეიწირა. --KoberTalk 09:42, 7 May 2014 (UTC)
სიაზე რას ფიქრობ? ვინმე ხომ არ გამომრჩა ან რამე შეცდომა ხომ არაა სადმე? Jaqeli (talk) 11:52, 7 May 2014 (UTC)
ძალიან კარგია იდეაც და სიაც. რაც ვნახე, მგონი უზუსტობა არ უნდა იყოს. --KoberTalk 15:02, 7 May 2014 (UTC)

ისევ პეტრე პირველი

კობერ, ის რომ ერეკლე ცარ ალექსის და ნარიშკინას ქორწილში თვით ცარის მეჯვარე იყო ეს დასტურდება? Jaqeli (talk) 15:41, 7 May 2014 (UTC)

მეჯვარეს რამდენად ნიშნავს არ ვიცი, მაგრამ ცერემონიული ფუნქცია ჰქონდა მეჯვარის მსგავსი. რუსეთში მაგას ეძახდნენ свадебный тысяцкий. ზუსტად ქართულად როგორ ითარგმნება არც ვიცი.--KoberTalk 16:18, 7 May 2014 (UTC)
ანუ ის რომ ერეკლე მათ ქორწილში ნამდვილად იმყოფებოდა და თან ეს წისიაცკი იყო ეს დასტურდება წყაროებით? Jaqeli (talk) 16:35, 7 May 2014 (UTC)
პირველწყარო არ ვიცი, მაგრამ ბევრგან წამიკითხავს სანდო წიგნებში. --KoberTalk 16:36, 7 May 2014 (UTC)
ეს წაკითხული გაქვს? ეხლა ვნახე. Jaqeli (talk) 16:43, 7 May 2014 (UTC)
არ ვიცოდი:) :) ბარდულ პოეზიაშიც კი შოვინიზმი და ქსენოფობია იგრძნობა. პეტრეს ქართველობაზე წყაროების ძებნაზე დიდ დროს ნუ დაკარგავ. :) ქართული საგაზეთო სტატიების და ბლოგების მეტს ვერაფერს იპოვი. :) --KoberTalk 17:00, 7 May 2014 (UTC)
ქართულ წყაროებს არა რუსულს ვეძებ. ტოლსტოის მის ნაწარმოებში პეტრეზე აქ უწერია "Братец Петруша - прямо - притча, чудо какое-то - и лицом и повадкой на отца не похож". ეს ხომ ქართველების დაწერილი არაა. აქაც ნახე პირველ პუნქტი. ის რომ თვითონ რუსები წერენ ამაზე ეს უკვე ბევრის მანიშნებელია. შენ გგონია რომ საფუძველსმოკლებულია მსგავსი ეჭვი? Jaqeli (talk) 17:15, 7 May 2014 (UTC)
ანუ ადრეც ვთქვი, რომ მე არ მინახავს მაგაზე სერიოზული მეცნიერული წყარო, თორემ ეჭვს შეიძლება საფუძველი ჰქონდეს. ტოლსტოი მხატვრული პროზაა და არა ისტორია, "კომსომოლსკაია პრავდა" კი ვერ ჩაითვლება ოდნავ მაინც სანდო წყაროდ. --KoberTalk 17:33, 7 May 2014 (UTC)
რა თქმა უნდა საფუძვლიან ეჭვზე მაქვს საუბარი. და ალბათობაც საკმაოდ დიდია ჩემის აზრით. ეკატერინე მეორეზე ან თემურ ლენგზე ხომ არ გვაქვს ეჭვი :) პეტრეზე გვაქვს :) ისე პეტრეს გარემოცვაში მის საიმპერატორო კარზე ჩვენი რომელი მეფეები არიან ნამყოფი და რომელი ბატონიშვილები იზრდებოდნენ მასთან ახლოს გვაქვს ამაზე ინფორმაცია? Jaqeli (talk) 22:56, 7 May 2014 (UTC)
არჩილი და მისი ძეები, ალექსანდრე და მამუკა (მათე). არჩილის შვილი დარეჯანი მოსკოვში ცხოვრობდა. ვახტანგ VI და მისი ამალა რომ რუსეთში ჩავიდა, პეტრე უკვე გარდაცვლილი იყო. სხვა არ მახსენდება არავინ. --KoberTalk 05:12, 8 May 2014 (UTC)
სუმბატ დავითის-ძისეული გენეალოგიური საოჯახო ხე რო გავაკეთოთ ადამიდან გუარამის გავლით სუფთა ისტორიული ნაწარმოების ასახვის მიზნით რას ფიქრობ? ცხოვრება ბაგროტონიანთას მიხედვით. გასაგებია რომ მიღებული არ არის ეს ყველასათვის მაგრამ ამ ნაწარმოების ასახვა იქნებ საოჯახო ხეში მოგვეხდინა? ვგულისხმობ ახალ საოჯახო ხეს რომელსაც შევქმნიდით. ამჟამინდელს არ ვეხებით. Jaqeli (talk) 11:06, 8 May 2014 (UTC)
ძალიან კარგი იქნებოდა. --KoberTalk 14:43, 9 May 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for May 13

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Claim of the biblical descent of the Bagrationi dynasty, you added links pointing to the disambiguation pages Caucasia and Bagratuni (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 08:53, 13 May 2014 (UTC)

Georgian name

Question to you Kober. I'm currently researching some German documents from World War II. In one of these documents the leader of a small band of anti-sovjet insurgents is mentioned. He was located in North-Ossetia, but his name was Imetashvili (in German spelled Imetaschwili). Can you tell his ethnic background from his surname? Machinarium (talk) 16:21, 13 May 2014 (UTC)

@Machinarium: Hello. "Imetashvili" definitely sounds like a Georgian surname, but it must be very rare indeed. I presume Imetaschwili is a corruption of Imedashvili, which is a far more common surname. --KoberTalk 16:41, 13 May 2014 (UTC)

Cool, thanks a lot! Machinarium (talk) 17:15, 13 May 2014 (UTC)
You are welcome! --KoberTalk 17:35, 13 May 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for May 20

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited List of French generals of the Revolutionary and Napoleonic Wars, you added a link pointing to the disambiguation page Arthur O'Connor (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 08:51, 20 May 2014 (UTC)

Shoana Church

კობერ რაღაც დიდი ეჭვი მაქვს ეს ქართული ეკლესია უნდა იყოს და ხომ არ იცი რამე ამის ეკლესიის შესახებ? Jaqeli (talk) 22:26, 22 May 2014 (UTC)

მე რაც ვიცი ბიზანტიურია. კი, წამიკითხავს სადღაც რაღაცა, რომ შეიძლება ქართული იყოს (მათ შორის, ადგილის დასახელებაც "შუანა"="მუშვან"="სვანი"), მაგრამ სერიოზული არაფერი მინახავს ამის შესახებ. ასე, რომ რჩება ბიზანტიურად ჯერჯერობით. :) --KoberTalk 16:05, 23 May 2014 (UTC)
რა უნდა ბიზანტიურ ეკლესიას ჩრდილოკავკასიაში? შოანა იგივე "ხუმარას" ეკლესიაო და ნათლად ქარტული უნდა იყოს. როდის ჰქონდათ საერთოდ ალანებს ეკლესია? ქართული გავლენის ქვეშ იყვნენ მუდამ და იმ პერიოდში საერთოდ და როგორ გამოდის ბიზანტიური? არქიტექტურაზე არ ვამბობ ანუ ზოგადად ეკლესიას ვგულისხმობ. Jaqeli (talk) 19:22, 24 May 2014 (UTC)
დიდი ხნის მანძილზე ბიზანტიური საეკლესიო ადმინისტრაციის დანაყოფი იყო ალანიის ეპარქია, რომელიც ჩრდილო კავკასიას ფარავდა. ქართული გავლენა რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ ყველგან და ყოველთვის ერთნაირად გამოხატული არა. მაგ კონკრეტულ ეკლესიაზე არ ვიცი, გარდა იმისა რომ არქიტექტურულად ბიზანტიური მოდელია (თუმა ჩემი გამოუცდელი თვალი ქართულ ელემენტებსაც ამჩნევს) და მომლოცველების მიერ დატოვებული ქართული წარწერები არის (ისევე, როგორც ბერძნული, სომხური, არაბული და რუსული). ინგუშეთში და ჩრდილოეთ ოსეთში არის ბევრი ეკლესია, რომელიც ნათლად ქართული გავლენითაა აგებული და ასომთავრული წარწერებიც მოიპოვება (მაგ., ნუზალი ოსეთში, თხაბა-იერდი ინგუშეთში). "ხუმარას" ეტიოლოგია არ ვიცი, მაგრამ ძალიან მეეჭვება, იმას ნიშნავდეს, რასაც ქართულად ვგულისხმობთ. ეს ყველაფერი მკითხაობაა თუ წყაროები არ მოიძებნა. --KoberTalk 19:47, 24 May 2014 (UTC)
რადამისტი შეგიძლია რომ შეალამაზო მაშინ რომ თქვი? და კიდევ მის ცოლ ზენობიაზეც თემა რომ შექმნა სამომავლოდ ხომ არ გეგმავ? ზენობია რადამისტის ცოლი, მეფე მითრიდატეს ქალიშვილი იყო. Jaqeli (talk) 18:27, 25 May 2014 (UTC)
ვნახოთ რა, დროის მიხედვით. ზენობიაზე ცალკე სტატიას დიდი აზრი არ აქვს. იგივე უნდა დაიწეროს რაც რადამისტზე წერია. --KoberTalk 18:29, 25 May 2014 (UTC)

Qajar rule over Georgia

Sorry,
You were right. I just read some sources about the case. Bests, Ali-al-Bakuvi (talk) 15:37, 23 May 2014 (UTC)

No problem. Cheers, --KoberTalk 15:46, 23 May 2014 (UTC)

ელჩები

ქართველ ელჩებზე რომ გავაკეთოთ აი მსგავსი სია რას ფიქრობ? მოგვეპოვება ინფორმაცია იმის შესახებ თუ ისტორიულად სად და ვინ გვყავდა ელჩობა? მაგალითად ვინ იყო ჩვენი ელჩობა რომის იმპერიაში, ბიზანტიაში, სასანიდებთან, შემდეგ არაბებთამ, მონღოლებთან, ოსმალებთან, მამლუქებთან ეგვიპტეში, მერე სპარსეთში, და ბოლოს რუსეთის იმპერიაშე 1801 წლამდე. რას ფიქრობ ამ თემის იდეაზე და რამდენად მოგვეპოვება წყაროები ამაზე? Jaqeli (talk) 16:32, 26 May 2014 (UTC)

ეგეთი მუდმივი ელჩები არც გვყოლია. ემისრების სახით იყო მისვლა-მოსვლა. მაგათ სიაზე ჩვენ კი არა, დიპლომატიის ისტორიის მკვლევარებსაც არ უმუშავიათ, რაც ძალიან დასანანია. ერთადერთი მუდმივი, რეზიდენტი ელჩი თანამედროვე გაგებით იყო გარსევან ჭავჭავაძე რუსეთში. ურთულესი სამუშაოა ფაქტიურად. ერთი სერიოზული ნაშრომის ტოლფასი იქნება. :) --KoberTalk 16:35, 26 May 2014 (UTC)
ანუ გამოვა რამე რო მოვინდომოთ? წყაროები გვაქვს? Jaqeli (talk) 16:58, 26 May 2014 (UTC)
მე ბევრი არაფერი. ეგ იმხელა სამუშაოა უნდა იჯდე ბიბლიოთეკაში ქართული დიპლომატიის ისტორიაზე რაც რამე იქნება უნდა გადაიკითხო. აი, მაგ., ესენი, ესენიც :). --KoberTalk 17:02, 26 May 2014 (UTC)

კობერ, ბაგრატიონთა ბიბლიურ წარმოშობის თემაში გიწერია რომ სომხური წარმომავლობის ვერსია პრევალირებს და უმრავლესობა მაგ აზრზეაო და ეს საკითხი ისედაც ძალიან სადაოა და იქნებ ამოიღო? და თაყაიშვილი სადმე ამბობს ზუსტად რომ ბაგრატიონების ფუძემდებელი სომეხი იყო? სად უწერია მსგავსი რამ თაყაიშვილს? რაც შეეხება ტუმანოფს ის ცნობილი სომხოფილი იყო და არამგონია მისი მოსაზრებები ყველაფერში სანდო იყოს. ყველგან სომხურ ფესვებს ხედავდა ეს ტუმანოფი და არ შეიძლება ყველა თემის ამ კაცზე აგება ჩემი აზრით. Jaqeli (talk) 12:42, 27 May 2014 (UTC)

უწერია თაყაიშვილს პირდაპირ და არაორაზროვნად. თუ მოვახერხე დღეს გვიან ზუსტ ციტატას მოგაწვდი. თუმანოვი შეიძლება ბევრგან სცდებოდა, მაგრამ დღეს ბაგრატიონთა სომხური ფესვები აღიარებულია და მარტო ჩვენს ზოგიერთ ზედმეტად 'პატრიოტულ' ისტორიკოსს თუ ეეჭვება. რომ გადახედო ქართულ ისტორიულ ლიტერატურას, მაგალითად, ჯავახიშვილს, მელიქიშვილს, დელიკატურად უვლიან გვერდს ამ საკითხს, მაგრამ პირდაპირაც ვერ უარყოფენ სომხურ წარმომავლობას. ვერ დამისახელებ ვერცერთ სერიოზულ ქართველ ისტორიკოსს, რომელსაც თანმიმდევრულად აქვს გაბათილებული და უარყოფილი ეს ვერსია. ის, რასაც ზოგიერთი ქართველი ამტკიცებს, არის ინგოროყვას თეორია (ანუ ბაგრატიონთა წარმომავლობა უშუალოდ ფარნავაზიანებისგან) და არანაირი საფუძველი არ აქვს. მე პირადად არ მეეჭვება ბაგრატიონთა სომხური ფესვები. ამაში სამარცხვინო და სათაკილო არაფერია. ამაზე საკმაოდ ბევრი მაქვს წაკითხული. ამიტომ მაგის ამოღებაზე ვერ დავთანხმდები. მე დავწერე ის, რაც მაქვს წაკითხული და გააზრებული. "ბაგრატიონთა ფუძემდებელი" სომეხი არ ყოფილა; ბაგრატიონთა ფუძემდებლის წინაპარი კი იყო სომეხი. ეს გაკვრით, მაგრამ "ქართლის ცხოვრებაშიც" წერია და ამაზე მიწერია ადარნასეზე სტატიაში. --KoberTalk 13:05, 27 May 2014 (UTC)
ანუ საუბარი გაქვს ვასოკზე? ვთქვათ ადარნასეს მამა იყო ვასოკი, დედა ხომ ქართველი იყო მაინც? ანუ ვახტანგ გორგასლის პირაპირი ჩამომავალი? ანუ ამ შემთხვევაშიც გამოდის რომ დინასტიური სამეფო განგრძობადობა და უწყვეტობა დაცულია ხომ ასეა? ფარნავაზიანებიდან ბაგრატიონებამდე მაინც დინასტიური განგრძობადობა გვაქვს. ფარნავაზიანების ქორწინება მირიანზე და შემდეგ ხოსროიდებიდან პირდაპირი ჩამომავლობა ქალის ხაზით ბაგრატიონებზე. ადარნასეს დედა ქართველი იყო და თვითონაც ადარნასეც ქართველი გამოდის. დედით და იმ გარემოში სადაც ის გაიზარდა და დამკვიდრდა. მაგრამ კითხვა იბადება. ამ ვასოკის წინაპრები ვინ იყვნენ? იყვნენ კი ისინი სომხები თუ პართილები, ან სპარსელები ან იქნებ ქართველური ტომები შენ როგორც თქვი ადრე? Jaqeli (talk) 13:51, 27 May 2014 (UTC)
დინასტიური განგრძობადობა ამ ტერმინის კლასიკური გაგებით ქალის ხაზით არ გადადიოდა და არც ეთნიკურობა განისაზღვრებოდა დედის ხაზით. გარდა ამისა, დინასტიის განგრძობადობა ამ შემთხვევაში არ გაფორმებულა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტით - გვარის დამემკვიდრებით (როგორც ეს მოხდა თამარის და დავით სოსლანის შთამომავლობის შემთხვევაში). და საერთოდ იმ დროს ეთნიკურობას სულ სხვა შინაარსი ჰქონდა და დღევანდელი გაგებით იდენტობის ასეთი მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი არც იყო. სხვა მხრივ, ადარნასე ნამდვილად იყო დედით ქართველი, ქართულ გარემოში გაზრდილი, ანუ აკულტურირებული ქართულ სივრცეში. ვასაკის წინაპრები რამდენიმე საუკუნის მანძილზე იყვნენ სომხები. იქამდე ვინ იყვნენ ღმერთმა უწყის... კოლხები, მიდიელები, პართელები თუ ურარტუელები... --KoberTalk 16:41, 27 May 2014 (UTC)
დინასტიური განგრძობადობას ვგულისხმობ სუფთა გენეალოგიური მნიშვნელობით. ანუ მირიანის პირველი ცოლი რომელიც ადრე გარდაიცვალა იყო დედის ხაზით ფარნავაზიდი და ეს ვიგულისხმე. მირიანი ვერ გახდებოდა მეფე რომ არა მისი ქორწინება აბეშურაზე და ბაგრატიონებიც ვერ მიიღებდნენ გურამიდების და ხოსროიდების დომენებს რომ არა ის ქორწინებები ლატავრის და ის სავარაუდო რასაც შენ ემხრობი ვასოკის შემთხვეევაში. ხომ ასეა? ანუ სუფთა გენეალოგიური მხრივ დინასტიური სახელმწიფოებრივი განგრძობადობა ნათელია. მაგრამ მე მაინც არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას და მგონია რომ იმ დროს ტაო-კლარჯეთის მოსახლეობისდა სიჭრელის გამო შესაძლოა სხვანაირადაც იყოს ნამდვილი ისტორია ბაგრატიონების წარმომავლობის და სომხოფილი თუმანოვის აზრს ვერ დავიჯერებ. ბაგრატუნები და ბაგრატიონებს ნათელია რომ ერთი წარმომავლობა უნდა ჰქონდეთ მაინცდამაინც სომხური ვერსია რატომ უნდა იყოს ვითომ? მე მაინც დაველოდები თაყაიშვილის ციტატას ძალიან მაინტერესებს სად ამბობს იგი რომ ბაგრატიონების წინაპრების სომხები იყვნენ იქნებ რომ იპოვი იმ დოკუმენტს დაპოსტო წავიკითხავდი. Jaqeli (talk) 17:54, 27 May 2014 (UTC)
ისე თუ გეგულება ერთი ქართველი ისტორიკოსი მაინც, რომელსაც თანმიმდევრულად, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ყველა წყაროსა და ვარაუდის შეჯერებით უკუეგდოს ან მიეღოს ე.წ. "სომხური" ვერსია? მე არა... რატომ? ერიდებიან ამ საკითხს... თუ რატომ ერიდებიან, ძნელი მისახვედრი არაა. ოკ. ამ თემის უსასრულოდ განხილვას აზრი არ აქვს. შეგიძლია არ დაიჯერო. შენი ნებაა. თაყაიშვილის სტატია აქ შეგიძლია ნახო. სხვათა შორის, ეხლა დავაკვირდი, და ბაგრატიდების შესაძლოს კოლხურ წარმომავლობას თაყაიშვილიც ვარაუდობს. არ ამტიცებს, უბრალოდ წერს, რომ "assumption"-იაო. იქვე, გვ. 23-ზე კი წერს: "Adarnase, the first Bagratid mentioned in the Kartlis Tskhovreba, was the son of Vasak, son of the Armenian prince, Ashot. This Ashot had been blinded by Mamikonian princes in 758…" და ა.შ.--KoberTalk 18:07, 27 May 2014 (UTC)
კოლხურ წარმომავლობაზე რომელ გვერდზე ამბობს? და თაყაიშვილის გარდა კიდევ არიან ისტორიკოსები ვინც მსგავს იდეას ემხრობიან რომ ბაგრატუნების წინაპრები შესაძლოა კოლხები იყვნენ? Jaqeli (talk) 18:21, 27 May 2014 (UTC)
გვ. 21. ინგოროყვაც მგონი, მაგრამ მაგას, როგორც წესი, ფანტასტიკური არგუმენტები მოჰყავდა. ერთი ნამდვილად მახსოვს, ამტკიცებდა არარეალურ რაღაცას, რომ ბაგრატი, სუმბატი და აშოტი ლაზური სახელებიაო. --KoberTalk 18:25, 27 May 2014 (UTC)
და კოლხურ წარმომავლობაზე რამოდენიმე სიტყვა რომ ჩაამატო შეგიძლია ორიჯინ ოფ ბაგრატიდ-ს თემაში? კოლხურის გარდა თუ არსებობს კიდევ სხვა მოსაზრებები? Jaqeli (talk) 18:31, 27 May 2014 (UTC)
ვაპირებ ქართველი ბაგრატიონების წარმოშობაზე ცალკე სტატიის გაკეთებას, სადაც ყველა ვერსია იქნება. სხვა მოსაზრებებში რას გულისხმობ? ერთი ისიც კი წამიკითხავს ფარნავაზმა აზო რომ დაამარცხა, იმის შვილები დაინდო და იმათი შთამომავლები არიან ბაგრატიონებიო. მაგრამ ეგეთი მოსაზრებები ერთი კაცის ნაფიქრალად რჩება და მე მაგის გამზიარებელი სხვა არ ვიცი. --KoberTalk 18:40, 27 May 2014 (UTC)
ეგ არ გამიგია. ვისი ვერსიაა ეგ ფარნავაზის და აზოს შვილებზე? Jaqeli (talk) 18:44, 27 May 2014 (UTC)
დონდუა. არის ეგეთი ისტორიკოსი, უფრო ნუმიზმატიკაზე მუშაობს. ვერ ვიხსენებ სად და როდის ვნახე. ინტერნეტში იდო ადრე. --KoberTalk 18:47, 27 May 2014 (UTC)
ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა მაინც არსებობს. თუკი მართლა ვასაკი იყო მამამისი მაშინ რატომ არცერთი ბაგრატიონს არ ჰქონდა მსგავსი სახელი? რატომ არცერთმა არ დაარქვა ეს სახელი თავის შვილს? იყვენენ აშოტები, სუმბატები ა.შ. მაგრამ რატომ არ იყო არცერთი ვასოკი? Jaqeli (talk) 18:50, 27 May 2014 (UTC)
მაგაზე პასუხი ძალიან მარტივია. ვასაკი არ იყო არც მონარქი და არც დინასტიის ფუძემდებელი (გენეალოგიური წინაპარი კი, მაგრამ რასაც ჰქვია "ფუძემდებელი" ეგ არ ყოფილა). ფაქტიურად ვასაკი ისტორიული მეხსიერებიდანაც კი წაშალეს ბაგრატიონებმა იმიტომ, რომ რეალურად არაფერს წარმოადგენდა. დინასტიის ფუძემდებლები იყვნენ ადარნასე და აშოტი და მაგათი სახელებიც მეორდებოდა. ამათ დროს შეიქმნა ბიბლიური წარმოშობის ლეგენდა და ამ კარგად მოფიქრებულ გენეალოგიურ სქემაში ვასაკი, ლტოლვილი და უფლებაყრილი დიდგვაროვანი, როგორღა ჩაჯდებოდა? --KoberTalk 18:58, 27 May 2014 (UTC)
და ამ ვასაკის გენეალოგია რომელი საუკუნიდან მოდის? მისი დადასტურებული წინაპრები რომელი საუკუნიდან ფიქსირდებიან? Jaqeli (talk) 19:07, 27 May 2014 (UTC)
დადასტურებულად მე-4 საუკუნიდან. არის ვარაუდი, რომ ძვ. წ. 1 საუკუნის სარდალი ბაგადატაც ერთ-ერთი წინაპარი იყო. თუმანოვი საერთოდ თვლიდა, რომ საბოლოოდ ბაგრატიდების ფესვებს ორონტიდებამდე მივყავათ, მაგრამ ბევრი ამას ეჭვით უყურებს. ორონტიდები იყვნენ ირანელები, სპარსეთის სატრაპები სომხეთში, რომელთაც ალექსანდრეს დაპყრობითი ომების დროს დამოუკიდებლობა მოიპოვეს.--KoberTalk 19:17, 27 May 2014 (UTC)
ეხლა გენეალოგიურ ხეს გავყევი და დღევანდელი ბაგრატიონები პირდაპირი შთამომავლები გამოდიან სასანიდების, ბიზანტიური პალეოლოგების, ანგელოსების, კომნენოსების და მითრიდატე ევპატორისაც კი :) Jaqeli (talk) 19:26, 27 May 2014 (UTC)
ეგრეა, კი :)--KoberTalk 20:24, 27 May 2014 (UTC)

ფოტოსურათები

სალამი კობერ, თითქმის იდენტური ფოტოები გამოგვივიდა :D --g. balaxaZe 19:49, 27 May 2014 (UTC)

Independence Day of Georgia. Tbilisi. 26.05.2014 01.JPG Tbilisi, Georgia — Celebration and Exhibition on Independence day, May 26, 2014 (43).JPG

D :D. გაუმარჯოს. სამხედრო ტექნიკის კარგად ფოტოგრაფირება ვერ შევძელი. :) იმდენი ხალხი იყო. --KoberTalk 20:23, 27 May 2014 (UTC)

Source

Any source for this? there were almost continuous rebellions but by various factions and of various scale.

Even most the most pro-Georgian sources I've seen don't claim that.

- Regards LouisAragon (talk) 20:15, 27 May 2014 (UTC)

What do you mean by "pro-Georgian"? Just follow a simple chronology of events from 1555 to 1795. It will take time, but, trust me, it does work. --KoberTalk 20:22, 27 May 2014 (UTC)
I'm not denying there were numerous uprisings and rebellions against the Turks/Persians at all, but saying they were almost continuous sounds a bit far from the truth. During quite a few periods the various Kings, military leaders, and other Georgian peoples with high ranks willingly accepted foreign rule (whether for the lack of a better option!). Therefore saying almost continuous, is wrong, in my opinion. It kind of sounds the same as how many people use the words almost there, almost started, and almost done; Yeah, you're almost there, have almost started, and are almost done, but not quite yet. - LouisAragon (talk) 20:44, 27 May 2014 (UTC)
Err... Nice, but the list in question says nothing about "almost", "continuous", "perpetual", etc. It just mentions "wars".--KoberTalk 20:53, 27 May 2014 (UTC)
Yeah, I get your point of view. Btw, I have some questions, what would you take as main source regarding the amount of Iranian Georgians? I tried to edit the Georgians page today with adding the Fereydani's/all Iranian Georgians to the list, but I wanted to disuss this first with you. On the Georgian and English Wikipedia, they take 100,000+ as source for the amount of Iranian Georgians, however, on the Georgians page they also added a source for a lower amount of Georgians. However, that number counts "only" for the amount of Georgians in Fereydan, not the other Georgians spread over the country, and let alone those with Georgian ancestry, wich are bound to exceed the amount of Turks with Georgians ancestry according some estimations I saw in some sources (though there is no source added yet on Wiki about that number for Iran).
So, should I just use the 100,000+ number for now when I'm gonna edit it later? I think we should, as it includes the total number of conscious Georgians in the country. Would need to change the diaspora number too. Anyway, would like to hear your take on all of this.
Oh, and lastly, how do you write "Fereydani" in Georgian? ;-) (As in "he's Fereydani")
Bests and thanks in advance - LouisAragon (talk) 01:40, 30 May 2014 (UTC)
You're right. I also think that the number of Iranian Georgians are underestimated, but it is impossible to know the exact figures as there are no official census data and most of Georgians in Iran have a high degree of assimilation. Consequently, the sources are very divergent (see Babak Rezvani's 2008 article). I would still use c. 100,000. The ethnonym "Fereydani" in Georgian is p'ereidneli. Best, --KoberTalk 08:33, 1 June 2014 (UTC)
Yeah, the numbers are highly underestimated. My estimation is that there are at least 1,5 million of full and partial Georgian ancestry like the link about Turkey says, and that's probably even a quite low estimation if we look at the amounts that were moved there/moved there in comparison with population sizes of those times. Anyway, I'm of mixed ancestry myself which includes Caucasian, Russian, and Iranian so I'm trying right now with some Iranian relatives of mine to find Iranian sources about it. Some quick searching gave us a gov census wich apparently kept track of the amount of Georgians that moved in (only by deportation) since the time of Shah Tahmasp, all the way till Agha Mohammad Khan. You end up around 300,000+ deported ones, and also several thousand Muhajirs are mentioned in a different section who moved voluntarily after 1813, 1828 and 1864. Yeah, Georgians and all other Muslim Caucasians have been very prone to assimilation in Iranian and Turkish society. Iran once had a huge Circassians population for example, but almost all have been absorbed by now due to Persianization an Islamization. Same goes for Turkey, despite having their own villages etc, the Circassians there don't have a bright future when talking about keeping their ethnicity alive in that foreign nation. Armenians have always been somewhat more lucky with that due to different positions in society (f.e they never had such a quantity of high ranked individuals in Iran/Turkey like the Circassians/Georgians), though also pretty decent numbers of them have been converted to Islam in Iran during Safavid times and on, but never as vehemently and in huge numbers as in Ottoman Turkey and it's result namely the hundreds of thousands of crypto-Armenians. Iran relied more on Caucasians (esp. Georgians, Circassians, Armenians, and some other groups) while Turks relied somewhat more on Balkanites if compared for the same various positions they needed people for. (Harem, elite armies, civil administration etc)
It's a pretty interesting topic and especially if one looks at how huge the inpact and importance was of ethnic Georgians in Imperial Iranian/Turkish times, it's def worth some of my time to search it all out more thoroughly about their exact numbers. Will let you know if I found more information. Thanks for the translation of Fereydani, will use it later. Bests man - LouisAragon (talk) 02:19, 4 June 2014 (UTC)
I'd be more than happy if you find the relevant sources. I'd wish to have more time to go to library and check what the Georgian sources say about the problem. Best, --KoberTalk 18:31, 4 June 2014 (UTC)

ერეკლეს დედა

ერეკლე მეორეს დედა თამარი მეფობდა? Jaqeli (talk) 04:08, 28 May 2014 (UTC)

თეიმურაზის თანამმართველის ვარიანტში იყო გარკევული პერიოდი. --KoberTalk 18:40, 28 May 2014 (UTC)

მირიანი

მირიანის მამის ან წარმომავლობაზე რამე სხვა ინფორმაცია არ გვაქვს? არის იმის შესაძლებლობა რომ ის რევ პირველის შვილი ან შთამომავალი იყო? ან ლევი ვინღა იყო? ხო კიდევ ჩემითხოვნანახეკომონისგვერდზე? Jaqeli (talk) 19:17, 4 June 2014 (UTC)

მირიანის მამის საკითხი, ლევი/რევი ადრე ხომ გავარჩიეთ? ყველა არსებული ვარიანტი ვთქვით მგონი. ეს დღეები ძალიან დაკავებული ვარ, სულ რამდენიმე წუთით ვახერხებ შემოსვლას ვიკიზე და ცოტა რომ გავთავისუფლედები კიდევ ერთხელ მიმოვიხილოთ. სხვა რა თხოვნაზე მეუბნები? --KoberTalk 19:21, 4 June 2014 (UTC)
ქართველიმეფეებისდედების თემისწაშლაუნდათდაიქნებ არწავაშლევინოთრა. Jaqeli (talk) 19:52, 4 June 2014 (UTC)
ისევშარში ხარ?:) დაგბლოკეს?--KoberTalk 06:53, 29 June 2014 (UTC)
ჩემიმოშორებაუნდათვიკიდან ზოგზოგიერთსდაცდილობენ უცხოსოკპაპეტები მე მომაკრონვითომ მევარ :) მეფისდედებზემხარიდამიჭირე რა :) Jaqeli 10:21, 29 June 2014 (UTC)

supra

გამარჯობა ბატონო. თუ შეიძლება ემას კარგად და მეტად დაწერეთ მინდა სპარსულად დავწერო სპარსულ ვიკიპედიაში. — Preceding unsigned comment added by Γεωργός (talkcontribs) 13:55, 6 June 2014 (UTC)

გამარჯობა. შევეცდები უკეთესად დავწერო სტატია თუ დრო გამოვნახე. ღმერთს ებარებოდე, --KoberTalk 06:52, 29 June 2014 (UTC)

Unnecessary parentheses and adjective

Could you give an opinion on Talk:Nana of Iberia? My main problem is the "Kingdom of Iberia (Georgia)" written everywhere.--The Emperor's New Spy (talk) 22:42, 6 June 2014 (UTC)

Also do you support my change to Georgian monarchs family tree of Bagrationi dynasty of Kartli? You're one of the only person who talk sense into him. Jaqeli is shoving his POV down our throats and even find it his job to rate who is royal/dynastic even with kings from the Mukhrani branch of the family.--The Emperor's New Spy (talk) 23:04, 6 June 2014 (UTC)

Tsnori Lion

Hi Kober, I was wondering about this edit of yours, do you object to the inclusion of that picture because it isn't the real object (I am fairly sure it is a photo of a replica), or for some other reason? I was going to add one of these photos I have taken, because we dont have any real old objects there, but I noticed your edit. Jonathan Cardy (talk) 20:53, 23 June 2014 (UTC)

Please stop stalking me- thanks

Please stop stalking me- thanksOlivia Winfield (talk) 07:01, 29 June 2014 (UTC)

ბასიანის ბრძოლა

გამარჯობა Kober, ინგლისურენოვან სტატიაში ბასიანის ბრძოლა თარიღად ჩაგიწერია 27 ივლისი, წყაროს ხომ ვერ მეტყოდი? ქართულ ვიკიში მჭირდება. --Jaba1977 (talk) 06:42, 1 July 2014 (UTC)

@Jaba1977: გაუმარჯოს. უცნაურია, მაგრამ მე თვითონ ვეღარ ვპოულობ და ვერც ვიხსენებ სად ვნახე. თუკი რამეს მოვიძიებ, მაშინვე დავდებ. --KoberTalk 15:34, 7 July 2014 (UTC)

ევრიკა! გოჩა ჯაფარიძე, საქართველო და მახლობელი აღმოსავლეთის ისლამური სამყარო XII-XIII ს-ის პირველ მესამედში (თბილისი, 1995), გვ. 156. --KoberTalk 15:38, 7 July 2014 (UTC)

დიდი მადლობა. --Jaba1977 (talk) 16:01, 8 July 2014 (UTC)

კობერ რომოიცლი გთხოვ რა იქნებ აუხსნა ქართლისმეფეთახეზე რომელია სამეფო და არასამეფო ხაზებირა. ედიტვორსიწვევს სერიოზულს. Jaqeli 16:16, 7 July 2014 (UTC)
მე ეგ უკვე ახსნილი მაქვს, საკმაოდ დავუწერე. და რომ არ გამოყო საერთო ეგ მუხრანელები ცალკე ფერად რა დაშავდება? --KoberTalk 16:20, 7 July 2014 (UTC)
იქნებ შენვე გაუკეთოგაუქმება ბოლო მისცვლილებას და დაწყნარდებარაბოლოსდაბოლოს ესუზერი. მუხრანელებს სამეფოდაარასამეფო შტოებიქონდათ დამათი სტატუსი განსხვავდება დაერთფერში არ უნდაიყოს. Jaqeli 16:32, 7 July 2014 (UTC)
სორრი მაგრამ მევერ ჩავერთვები მაგ ომში. და შენც იგივეს გირჩევ. არ არის ეგ საკითხი იმდენად მნიშვნელოვანი ჩემიაზრით. გაცილებით უფროეფექტურად შეიძლება დროის და ენერგიის გამოყენება. --KoberTalk 17:20, 7 July 2014 (UTC)
omshi ki ara erti sityvit dauwere romeli romeli xazia. ubralod shen ro dawer egreve michumdebian da gtxov ra da moisveneben. mokled utxari rom es xazi samefoa da es ara. rogorc aris ra. shen ro etyvi ro egrea mere dawynardebian da daijereben ra rogorcaa. Jaqeli 17:26, 7 July 2014 (UTC)

მე დაწერილი მაქვს ზუსტად ის, რასაც მთხოვ, ხომ მართალია? ვინც მონაწილეობდა მაგ კამათში ყველამ წაიკითხა. და არც ისეთი წონა მაქვს აქ, რომ ჩემი ერთი სიტყვით ეგრევე ჩუმდებოდეს ვინმე. იქნება თუ არა ერთი ხაზი თეთრი და მეორე მწვანე ჩემის აზრით ძალიან უმნიშვნელო საკითხია და დროის კარგვას ერთი და იგივე რაღაცის წერაში აზრი არ აქვს.--KoberTalk 17:42, 7 July 2014 (UTC)

mcvane feri movashore rogorc shen mitxari. da mxolod witeli davtove arasamefo xazisatvis da ra iqneba rom tqva rom es samefo xazia da es arasamofo xazia. 1 winadadebashi gaagebineb. im kamatshi shen ki dawere bevri magram ver xvdebian eseni ras nishnavs da ver xvdebian tavvadis mnishvnelobas. ar mesmis ra problemas xedav 1 winadadebit shegidzlia auxsna :) shen kargad wer da mag ors advilad gaachumeb :) Jaqeli 17:52, 7 July 2014 (UTC)
ვერ გავიგე რა აუცილებლობაა ჩემი მანდ ჩართვა?? 1 წინადადებაც მაქვს დაწერილი და 2-ც. თუ არ ესმით, +1 წინადადება რას გააგებინებს? შენ თვითონაც ხომ შეგიძლია მაგის ახსნა?? ამ ეტაპზე მე მაგ კამათში მონაწილეობის მიღებას არ ვაპირებ.--KoberTalk 18:06, 7 July 2014 (UTC)
problemas rashi xedav? 1 winadadebit gaigeben. im kamatshi bevri ki dawere magram sityvatavads ver gebuloben. shen ro dawero romeli romeli xazia egreve dawynardebian. aba sxva vis vtxovo? am wikishi marto chven ori vart da shen yvelaze didi saxeli gaqvs da tan gamocdilebac msgavs tipebs advilad arjuleb :) Jaqeli 18:09, 7 July 2014 (UTC)
კარგი რა... ხომ ვთქვი, რომ ამ ეტაპზე არ ვაპირებ მაგ კამათში ჩართვას. ვერანაირ აზრს და აუცილებლობას ვერ ვხედავ. ვერც იმ ხაზების გამოყოფის, ვერც გენეალოგიურ ხეში იმის ხაზგასმის, რომელი სამეფოა და რომელი არა, და ვერც იმისი, რომ ვიღაცას რაღაცა ვუმტკიცო. როცა ჩაწყნარდება სიტუაცია და დროც მეტი მექნება, დავუბრუნდები მაგ გვერდს. --KoberTalk 18:14, 7 July 2014 (UTC)
ნუ დაისტრესები მაინცდამაინც ვიკიპედიით. :))) გამოცდილებამ მაჩვენა, რომ უმნიშვნელო ან ნაკლებად მნიშვნელოვან საკითხებზე კამათს აზრი არ აქვს. გაივლის დრო, დაწყნარდებიან ოპონენტები ან საერთოდ გაუქრებათ ინტერესი ამ საკითხის მიმართ, შეიძლება საერთოდ დატოვონ ვიკიპედია და მერე დაუბრუნდი მაგ თემას. არ ღირს პატარა დეტალებზე დროის კარგვა.--KoberTalk 18:21, 7 July 2014 (UTC)

───────────────────────── umnishvnelo ragac rom yofiliyo namdvilad ar gtxovdi. Jaqeli 18:57, 7 July 2014 (UTC)

leo mexute

kober leo mexutes temashi weria ro dedamisi giorgi brwyinaveles qalishvili iyoo. icirame amis shesaxeb? Jaqeli 13:51, 9 July 2014 (UTC)

naxe iqve, ganxilvis gverdze.--KoberTalk 18:06, 9 July 2014 (UTC)
rev pirvelis mamaze frangul vikishi zustad ra weria shegizlia gaarkvio? revis deda farnavazidi iyo da es kali mxolod revis deda iyo tu sxva mefeebisac iqneb naxo? Jaqeli 18:21, 9 July 2014 (UTC)
magaze pasuxi sheudzlebelia vinmes hqondes. Revis deda farnavaziani iyo, magram iyo tu ara vologasis sxva shvilebis deda amas veravin ityvis. da saertod is rom vologasi iyo revis mama es mxolod hipotezaa. frangulshi is ceria, rom setipani ar etanxmeba tumanovs imashi, rom vologazi iberieli arshakunianebis cinapari iyo.--KoberTalk 18:31, 9 July 2014 (UTC)
da tumanofs ra uweria zustad mand? mgoni tumanofs miachnia rom revis garda sxva mefeebic dedac farnavazidi iyo xo? Jaqeli 18:51, 9 July 2014 (UTC)
ver gavige kargad ras mekitxebi. Tumanofs uceria rom revis mama, anu is usaxelo somexi mefe, romelsac ixseniebs qartlis cxovreba, unda yofiliyo vologasi, somxetis arshakunianta dinastiis damfuznebeli. sxva mefeebis iyvnen tu ara revis dedis shvilebi egeti rame ar unceria.--KoberTalk 19:03, 9 July 2014 (UTC)
revis garda vologases yavda kidev 3 shvili: vologase, artabanu da xosro da ai magati deda sheizleba ro igive kali iyos vinc revis deda iyo? Jaqeli 19:21, 9 July 2014 (UTC)
egeti rame arsad camikitxavs. da sheuzlebelia eg vinmem icodes.--KoberTalk 19:25, 9 July 2014 (UTC)
aba frangul vikishi pirdapir egre ar uweria tumanofs? uweria ro farsman iii-is qalishvili moiyvanao da qvesh shvilebis sia uweria da. anu gamodis ro revis garda im 3 mefis dedac farsmanis qalishvili iyo. Jaqeli 19:29, 9 July 2014 (UTC)
frangul wikishi rac ceria itargmneba ase: Toumanoffis mixedvit, Vologasem iqorcina Parsman III-is qalishvilze da misgan hyavda sul mcire erti shvili (anu Revi) da aseve sheizleba yofiliyo misi sxva shvilebis dedac. Eg ramdenadac uceria tviton Toumanoffs ar vici. me rac maqvs misi statia "Early Kings of Iberia", iq egeti araferi uceria. Rogorc vtqvit araerti istorikosi, mat shoris setipani, ar etanxmeba tumanoffs imashi, rom vologasi iyo revis mama.--KoberTalk 19:36, 9 July 2014 (UTC)
da tu ar etanxmebian mashin ras amboben vin iyoo revis namdvili mama mashin? weren amaze rames? Jaqeli 19:41, 9 July 2014 (UTC)
setipanis cigni ar maqvs. Melikishvili saertod echvqvesh ayenebs am dinastiis kavshirs somxertis arshakidebtan. konkretuli versia mastan ar camikitxavs. sxva varaudebi ar vici.--KoberTalk 19:48, 9 July 2014 (UTC)

───────────────────────── mirianze rac adre ganvixilet darcha rame? kidev gvaqvs rame variantebi an cnobebi vin iyo misi mama saertod? da kidev laris simbolo shemougiat da amis atvrtvis ufleba gvaqvs? Jaqeli 19:52, 9 July 2014 (UTC)

me sxva versias da cyaros ar vicnob mag sakitxze. laris simbolos atvirtva shegvizlia am licensiit. --KoberTalk 19:55, 9 July 2014 (UTC)
avtvirte :) qartvelofilebis sia minda ro gavzardo da xo ar ici shemtxvevit cnobili qartvelofilebi an saqartveloze an qartvelebze sheyvarebuli cnobili xalxi? :) Jaqeli 20:32, 9 July 2014 (UTC)
ucnauri sia kia :) ra vici aba tu vinmes utqvams miyvars saqartveloo, yvela sheizleba mand chaiceros da egeti ramdeni iqneba.--KoberTalk 20:35, 9 July 2014 (UTC)
kober erekle pirvelis mama datuna xo kronprintsi iyo? Jaqeli 12:32, 10 July 2014 (UTC)
heir apparent iyo farto gagebit. kronprintsi aris konkretuli tituli, romelic enicheboda zogiert evropul qveyanashi memkvidres. iyo evropuli samefo saxlebi, sadac es tituli saertod ar arsebobda.--KoberTalk 06:44, 13 July 2014 (UTC)

───────────────────────── gasagebia :) ise xom ar sjobs adarnase iv qartvelta mefes da mis mere yvela kartvelta mefes gurgenamde "of iberia" ro gadavarqvat "of georgians"-ze? Jaqeli 11:31, 13 July 2014 (UTC)

WP:COMMONNAMES mixedvit "of Iberia"-a. umetesoba inglisurenovani textebisa ase ixseniebs. samcuxarod jer ar gamochenila adamiani, romelic mihyveboda da daalagebda qartveli mefe-mtavrebis nomenklaturas, titulaturas da numeracias. es didi laqaa qartul istoriografiashi.--KoberTalk 12:49, 13 July 2014 (UTC)

xo mara qartul an tundac frangl vikishi ro mag titulit aqvt sataurebi am temebs? ar gadavitanot? aramgonia problema iyos. Jaqeli 14:57, 13 July 2014 (UTC)
qartuli da franguli iyenebs im saxelebs romelic yvelaze xshiria qartul- da frangul-enovan literaturashi. inglisurshi asea da danarcheni shen ici. --KoberTalk 15:26, 13 July 2014 (UTC)
gadatana rom movitxovo am gverdebis shen mxars daucher? Jaqeli 15:46, 13 July 2014 (UTC)
albat ufro neitralurs davicher. :) --KoberTalk 15:49, 13 July 2014 (UTC)
mawyobs :) ise shen GA nominaciebs ratom ar aketeb? sakmaod bevri tema sheni dawerili am status advilad miigebda da iqneb nominaciashi gaushva ra ramodenime? magalitad bolo bagrationta bibliur warmomavlobis sakitxze ro ganavrce dzalian magaria da umartivesad gaxdeba GA da iqneb nominacia misce? :) Jaqeli 16:01, 13 July 2014 (UTC)
kargi azria ra tqma unda, magram samcuxarod magis dro ar maqvs. kvirashi ertxel zlivs vaxerxeb shemosvlas. --KoberTalk 16:04, 13 July 2014 (UTC)
me rom mivce nominaciebi mashin? ubralod sheni nashromia da cota uxerxulia torem me ki ar damezareba :) davuvli shens nashromebs mashin tu ginda da yvelas GA temebad vakcev tu ginda :) Jaqeli 16:12, 13 July 2014 (UTC)
uxerxuli ratomaa?? :)) me saavtoro uflebas ki ar vflob. dauare. :) --KoberTalk 16:14, 13 July 2014 (UTC)
davuvli aucileblad mashin :) ise iqneb minishnebebi momce romel temebze gaq ufro naumushevari ro nominaciebshi mivce? bagrationta bibliur temas aucileblad am dgeebshi nominacias mivcem :) an shemtxveveit sia xom ar gaqvs sheni namushevrebi ro vnaxo? :) Jaqeli 16:31, 13 July 2014 (UTC)

Coat of arms of the Bagrationi dynasty

Can you clean up and expand Coat of arms of the Bagrationi dynasty, especially about its origins and history? User:Sodacan might be able to help you create a better representative version of the cost of arms base on historical versions, etc. --The Emperor's New Spy (talk) 07:09, 10 July 2014 (UTC)

Yeah. I'll start working on this as soon as I can. --KoberTalk 06:47, 13 July 2014 (UTC)

David

I tagged your addition to David as a possible copyright violation with a question mark, implying that I was unsure, but questioning. I did this because the style and tone of the text seemed like something that might have been copy and pasted from another source. If you are the original author, my apologies. Editor2020 15:00, 4 August 2014 (UTC)

@Editor2020: Thanks for your message. I compiled the passage using several sources. I can provide citations, if needed. Regards, --KoberTalk 15:04, 4 August 2014 (UTC)

None needed. Thanks for letting me know. Editor2020 15:05, 4 August 2014 (UTC)

დავით სოსლანის "ოსობა"

კობერ დავით სოსლანის ოსობა რამდენად დადასტურებული ფაქტია? თუ კი გვაქვს საუბარი რომ ის ოსეთში გადახვეწილი ბაგრატიონის შვილი იყო მაშინ როგორღა გამოდის დავითი "ოსი" ან "ალანელი"? ადამიანი რომელიც არის ალანიიდან ერთია და ალანიელი/ოსი სულ სხვა რამეა. Jaqeli 15:35, 6 September 2014 (UTC)

დავიწყოთ იმით, რომ ალანი და ოსი (თანამედროვე გაგებით) ერთი და იგივე არაა. ოსები შერეული წარმოშობის ეთნოსია, თუმცა ალანები მათი ენობრივი წინაპრები იყვნენ. ქართველები ალანებს ეძახდნენ "ო[ვ]სებს" და დღევანდელ დიგორებსა და ირონებს შერჩათ ეს სახელი. რაც შეეხება სოსლანს, მისი ბაგრატიონობა ძალიან ბუნდოვანი თემაა და მართალიც რომ იყოს, მის წინ მინიმუმ სამი თაობა ალანებს შორის ცხოვრობდა. თუ "ალან" არ მოგწონს, შეგიძლია გამოიყენო "ოფ ალანია" და მოიხსნება პრობლემა. --KoberTalk 16:40, 6 September 2014 (UTC)
namdvilad egjobia da shevcvli magitmashin. me issev temobrivibani mxies da shenvermixedav ert im temas gvars ar davwer chveni damwerlobisshqmnaze roaqvt pretenzia tocze ro umtavrdebagvari? Jaqeli 16:50, 6 September 2014 (UTC)
მე ვეღარაფერს მივხედავ სამწუხაროდ დიდი ხნის განმავლობაში. ისიც საეჭვოა თუ საერთოდ დავუბრუნდი აქტიურად როდესმე ვიკიპედიას. :) --KoberTalk 16:59, 6 September 2014 (UTC)
ratom ra xdeba kober? rame xdeba? Jaqeli 18:39, 6 September 2014 (UTC)
araferi gansakutrebuli. ufro mnishvnelovani saqmeebi maqvs, vidre wikipedia. ras izam, cxovreba tavisas moitxovs. samcuxarod, qartveli axalgazrdebis umetesobas ar ainteresebs aq aqtiuroba. marto me da shen ar veyofit.--KoberTalk 12:11, 7 September 2014 (UTC)
mec dzalian michirs ukve drois gamonaxva magram mainc xandaxan shemovdivar da imedi maqvs shenc gamonaxav xolme dros. sheni wvlili qartul temebshi aq dzalian didia da shens gareshe aq dzalian gachirdeba. imedi maqvs mainc bolomde ar waxval vikidan da xandaxan shemoxval xolme :) shennairi adamianis dakargva dzalian didi dartyma iqneba zogadad vikipediistvis :( Jaqeli 12:54, 7 September 2014 (UTC)
gmadlob. :) shevecdebi zogjer mainc shemovichyito xolme. --KoberTalk 13:39, 8 September 2014 (UTC)

FYI

FYI you were mentioned at the help desk. -- TRPoD aka The Red Pen of Doom 20:01, 7 September 2014 (UTC)

Kartlis Tskhovreba

კობერ გამარჯობა, შენ და ჯაყელი ინგლისურად არედაქტირებთ ხოლმე საქართველოს ისტორიის შესახებ და საჭიროდ ჩავთვალე თუ აქამდე არ იცოდით ან არ გინახავთ, ინგლისური ქართლის ცხოვრების ელ. ვერსია ვნახე ► [2], წიგნად 40 ლარი ღირს ვგონებ ძალიან გამოგვადგება. --g. balaxaZe 10:11, 29 October 2014 (UTC)

Davit Bakradze

Thanks for catching that. Seems I'm a little to eager to update it, should have read the news article to see that it indeed was a different Davit Bakradze. Kaiser matias (talk) 16:57, 16 November 2014 (UTC)

You are welcome and thanks for your contributions. To the best of my knowledge, there are 3 Davit Bakradzes in Georgian politics. :) --KoberTalk 16:59, 16 November 2014 (UTC)
That's not surprising. It seems there are only a few names used within Georgia, so there is bound to be overlap. And thank you for making sure people add the proper Davit Bakradze to articles. Kaiser matias (talk) 17:06, 16 November 2014 (UTC)

ოფიციალური ორგანოების ფოტოები

კობერ სალამი, ხომ ვერ დამეხმარები აი ამ ფოტოებისთვის, ქომონსზე, რომ ავტვირთო რომელი ლიცენზია გამოდგება ჩვენი? PD-GE-exempt ამას ვიყენებდი მაგრამ მაინც წამიშალეს. --g. balaxaZe 18:11, 27 November 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for December 7

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Qarachaqay Khan, you added a link pointing to the disambiguation page Khan. Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 09:00, 7 December 2014 (UTC)

თანამშრომლობა

კობერ სალამი, შენთან შედარებით მე ინგლისურ ვიკიპედიაზე ჯერ ახალფეხადგმულივით ვარ, ხანდახან, რომ გადავხედავ რამდენიმე წლის წინანდელ საუბრებს, ვხვდები თუ რამდენი გიბრძოლიათ გარკვეულ საკითხებზე შენ და სხვა ბიჭებს. ახლა იმასაც ვხედავ, რომ ბევრი ისე აქტიურად აღარც არის ამიტომ, ჩემგან ჩემოთავაზება მაქვს, უფრო ახლოს გავიცნოთ ერთმანეთი, ფეისბუქით ან მსგავსით. თუ სადმე ხმის წაშველება ან ჩვენი სიმართლის გატანა გახდა საჭირო, რომ ვიცოდე და ერთად ვეცადოთ, სხვა ქართველებთანაც კარგი იქნება იგივე პრაქტიკის განხორციელება. მე ნებისმირ დროს მზად ვიქნები დახმარებისთვის. --g. balaxaZe 19:45, 8 December 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for December 14

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Irakli Dzneladze, you added a link pointing to the disambiguation page NATO headquarters. Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 09:32, 14 December 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for December 31

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Davit Sergeenko, you added a link pointing to the disambiguation page Decriminalization of marijuana. Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 10:37, 31 December 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for January 12

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Tbilisi Circus, you added a link pointing to the disambiguation page Rotunda (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 09:16, 12 January 2015 (UTC)

Disambiguation link notification for January 20

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that you've added some links pointing to disambiguation pages. Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

Mamuka, Prince of Mukhrani (check to confirm | fix with Dab solver)
added a link pointing to Caucasia
Tamar of Mukhrani (check to confirm | fix with Dab solver)
added a link pointing to Gelati

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 09:02, 20 January 2015 (UTC)

Disambiguation link notification for January 31

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Kakutsa Cholokashvili, you added a link pointing to the disambiguation page National hero (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 08:59, 31 January 2015 (UTC)