List of Chinese films of the 1950s

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Chinese films of the 1950s)
Jump to: navigation, search

This is a list of films produced in the early People's Republic of China ordered by year of release in the 1950s. For an alphabetical listing of Chinese films see Category:Chinese films

1950[edit]

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
Corruption 腐蚀 Huang Zuolin Shi Hui Drama
The Life of Wu Xun 武训传 Sun Yu Zhao Dan Biographical
Peaceful Spring 太平春 Sang Hu Shi Hui,
Shangguan Yunzhu
Drama
This Life of Mine 我这一辈子 Shi Hui Shi Hui
The White Haired Girl 白毛女 Shui Hua,
Wang Bin
Tian Hua Drama

1951[edit]

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
Arise United Toward Tomorrow 团结起来到明天 Zhao Ming Bai Yang Drama
The Married Couple 我们夫妇之间 Zheng Junli Zhao Dan,
Jiang Tianliu,
Wu Yin
Drama
New Heroes and Heroines 新儿女英雄传 Shi Dongshan,
Lü Ban
Jin Xin,
Yao Xiangli
War
Platoon Commander Guan 关连长 Shi Hui Shi Hui War
Red Banner on the Emerald Ridge 翠岗红旗 Zhang Junxiang Yu Lan War Also known as Banner Over Green Cliff and Red Flag on the Green Hill
Reunion After Victory 胜利重逢 Tang Xiaodan Feng Zhe War
Sisters Stand Up 姊姊妹妹站起来 Chen Xihe Li Meng,
Li Wei
Drama

1952[edit]

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
From Victory to Victory 南征北战 Cheng Yin,
Tang Xiaodan
Chen Ge,
Feng Zhe
War
A Window on America 美国之窗 Shi Hui,
Huang Zuolin,
Ye Ming
Yu Fei,
Shi Hui
Drama The last independent production from the Wenhua Film Company prior to its nationalization

1953[edit]

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
Bless the Children 为孩子们祝福 Zhao Dan Huang Zongying,
Qi Mengshi
Children

1954[edit]

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
Letter with Feather 鸡毛信 Shi Hui Cai Yuanyuan War/Children
Liang Shanbo and Zhu Yingtai 梁山伯与祝英台 Sang Hu,
Huang Sha
Yuan Xuefen,
Fan Ruijuan
Chinese Opera
Scouting Across the Yangtze River 渡江侦察记 Tang Xiaodan Sun Daolin War Also known as Reconnaissance across the Yangtze

1955[edit]

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
Dong Cunrui 董存瑞 Guo Wei Zhang Liang War/Biographical Biographical film of the PLA soldier of the same name
The Heavenly Match 天仙配 Shi Hui Yan Fengying,
Wang Shaofang
Opera
Mysterious Travelling Companion 神秘的旅伴 Lin Nong,
Zhu Wenshun
Yin Zhiming,
Wang Xiaotang
Thriller/Spy
Song Jingshi 宋景诗 Zheng Junli,
Sun Yu
Cui Wei,
Shi Hui
Biographical/Drama Also known as The Rebels
Storm on the Southern Island 南岛风云 Bai Chen Shangguan Yunzhu,
Sun Daolin
War
The Tight Web 天罗地网 Gu Eryi Zhong Shuhuang,
Chen Tianguo
Thriller

1956[edit]

Title Director Actors Genre Notability
Battle on Shangganling Mountain 上甘岭 Lin Shan,
Sha Meng
Gao Baosheng War
Li Shizhen 李时珍 Shen Fu Zhao Dan Biographical Li Shizhen 16th century pharmacologist
Mother 母亲 Ling Zifeng Zhang Ruifang,
Jin Yan
Drama
The Proud General 骄傲的将军 Te Wei Animation Featurette
Ten O'Clock National Day 国庆十点钟 Wu Tian Yin Zhiming Thriller/Spy

1957[edit]

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
City Without Night 不夜城 Tang Xiaodan Sun Daolin Drama
Family Ye Ming,
Chen Xihe
Sun Daolin,
Zhang Ruifang,
Wang Danfeng
Drama Adaptation of the Ba Jin novel The Family
New Year's Sacrifice 祝福 Sang Hu Bai Yang Drama Adaptation of the Lu Xun-penned short story "New Year Sacrifice"
Woman Basketball Player No. 5 女篮5号 Xie Jin Liu Qiong,
Qin Yi
Sports

1958[edit]

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
Chrysanthemums in Mountains 深山里的菊花 Ling Zifeng Tian Fang,
Chen Lizhong
Drama

1959[edit]

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
Chuang Tapestry 一幅僮锦 Qian Jiajun Animation
Fishing Child 渔童 Wan Guchan Animation Shanghai Animation Film Studio
Five Golden Flowers 五朶金花 Wang Jiayi Mo Zijiang,
Yang Likun
Musical/Comedy
The Lin Family Shop 林家铺子 Shui Hua Xie Tian,
Yu Lan
Drama Adaptation of the Mao Dun-penned short story
Lin Zexu 林则徐 Zheng Junli Zhao Dan Biographical Biography of Lin Zexu. Alternate title: The Opium Wars
Spring Reigns Everywhere 春满人间 Sang Hu Bai Yang,
Wang Danfeng
Drama
Nie Er 聂耳 Zheng Junli Zhao Dan Biographical

Mainland Chinese Film Production Totals[edit]

Year Total Films[1]
1950 46
1951 33
1952 8
1953 10
1954 25
1955 24
1956 42
1957 43
1958 108
1959 83

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ From Encyclopaedia of Chinese Films table of contents. The 1931-1949.9 volume contains some 1950/1951 film entries.

Sources[edit]

  • 中国影片大典 Encyclopaedia of Chinese Films. 1949.10-1976, 故事片·戏曲片. (2001). Zhong guo ying pian da dian: 1949.10-1976. Beijing: 中国电影出版社 China Movie Publishing House. ISBN 7-106-01508-3
  • 中国影片大典 Encyclopaedia of Chinese Films. 1931-1949.9, 故事片·戏曲片. (2005). Zhong guo ying pian da dian: 1931-1949.9. Beijing: 中国电影出版社 China Movie Publishing House. ISBN 7-106-02414-7

External links[edit]