Politics of Jilin

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The politics of Jilin Province in the People's Republic of China is structured in a dual party-government system like all other governing institutions in mainland China.

The Governor of Jilin is the highest-ranking official in the People's Government of Jilin. However, in the province's dual party-government governing system, the Governor has less power than the Jilin Communist Party of China Provincial Committee Secretary, colloquially termed the "Jilin CPC Party Chief".

Secretaries of the CPC Jilin Committee[edit]

 1. Liu Xiwu (刘锡五): 1949-1952
 2. Li Mengling (李梦龄): 1952-1955
 3. Wu De (吴德): 1955-1966
 4. Zhao Lin (赵林): 1966-1967
 5. Wang Huaixiang (王淮湘): 1967-1977
 6. Wang Enmao (王恩茂): 1977-1981
 7. Qiang Xiaochu (强晓初): 1981-1985
 8. Gao Di (高狄): 1985-1988
 9. He Zhukang (何竹康): 1988-1995
 10. Zhang Dejiang (张德江): 1995-1998
 11. Wang Yunkun (王云坤): 1998-2006
 12. Wang Min (王珉): 2006-2009
 13. Sun Zhengcai (孙政才): 2009-2012
 14. Wang Rulin (王儒林): 2012-2014
 15. Bayanqolu (巴音朝鲁): 2014-incumbent

Governors of Jilin[edit]

 1. Zhou Chiheng (周持衡): 1950-1952
 2. Li Youwen (栗又文): 1952-1967
 3. Wang Huaixiang (王淮湘): 1968-1977
 4. Wang Enmao (王恩茂): 1977-1980
 5. Yu Ke (于克): 1980-1982
 6. Zhang Gensheng (张根生): 1982-1983
 7. Zhao Xiu (赵修): 1983-1985
 8. Gao Dezhan (高德占): 1985-1987
 9. He Zhukang (何竹康): 1987-1989
 10. Wang Zhongyu (王忠禹): 1989-1992
 11. Gao Yan (高严): 1992-1995
 12. Wang Yunkun (王云坤): 1995-1998
 13. Hong Hu (洪虎): 1998-2004
 14. Wang Min (王珉): 2004-2006
 15. Han Changfu (韩长赋): 2006-2009
 16. Wang Rulin (王儒林): 2009-2012
 17. Bayanqolu (巴音朝鲁): 2012-2014
 18. Jiang Chaoliang (蒋超良): 2014-2016
 19. Liu Guozhong (刘国中): 2016-2018
 20. Jing Junhai (景俊海): 2018-Present

Chairmen of the Jilin People's Congress[edit]

 1. Li Youwen
 2. Yu Ke
 3. Zhao Xiu
 4. Huo Mingguang
 5. He Zhukang
 6. Zhang Dejiang
 7. Wang Min
 8. Sun Zhengcai
 9. Wang Rulin
 10. Bayanqolu

CPPCC Committee Chairmen of Jilin[edit]

 1. Li Diping
 2. Wang Enmao
 3. Li Diping
 4. Liu Jingzhi
 5. Liu Yunzhao
 6. Zhang Yueqi
 7. Wang Guofa
 8. Bayanqolu
 9. Huang Yanming