List of administrative divisions of Taiwan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The following is a list of 22 major divisions of Taiwan, including six special municipalities, three provincial cities and 13 counties. Data is current as of July 2013 and was sourced from the Ministry of the Interior.

Name Mandarin
(Pinyin)
Taiwanese
(Pe̍h-ōe-jī)
Hakka
(Pha̍k-fa-sṳ)
Type Flag Area
(km2)
Population
(Oct 2012)
Population
density
City/County Seat
Changhua County 彰化縣 Zhānghuà xiàn Chiong-hoà koān Chông-fa yen County Flag of Changhua County.svg 1,074.3960 1,297,666 1,207.81 Changhua City 彰化市
Chiayi City 嘉義市 Jiāyì shì Ka-gī chhī Kâ-ngi sṳ Provincial
city
Chiayi City flag.svg 60.0256 271,223 4,518.46 East District 東區
Chiayi County 嘉義縣 Jiāyì xiàn Ka-gī koān Kâ-ngi yen County Chiayi County flag.svg 1,903.6367 530,718 278.79 Taibao City 太保市
Hsinchu City 新竹市 Xīnzhú shì Sin-tek chhī Sîn-tsuk sṳ Provincial
city
Hsinchu City flag.svg 104.1526 427,137 4,101.07 North District 北區
Hsinchu County 新竹縣 Xīnzhú xiàn Sin-tek koān Sîn-tsuk yen County Hsinchu County flag.svg 1,427.5369 527,609 369.59 Zhubei City 竹北市
Hualien County 花蓮縣 Huālián xiàn Hoa-liân koān Fâ-lièn yen County Hualien County flag.svg 4,628.5714 334,302 72.23 Hualien City 花蓮市
Kaohsiung City 高雄市 Gāoxióng shì Ko-hiông chhī Kô-hiùng sṳ Special
municipality
Kaohsiung flag.svg 2,946.2671 2,779,416 942.94 Lingya District
Fengshan District
苓雅區
鳳山區
Keelung City 基隆市 Jīlóng shì Ke-lâng chhī Kî-lùng sṳ Provincial
city
Flag of Keelung City.svg 132.7589 375,834 2,830.95 Zhongzheng District 中正區
Kinmen County 金門縣 Jīnmén xiàn Kim-mn̂g koān Kîm-mùn yen County Kinmen County flag.svg 151.6560 117,229 772.99 Jincheng Township 金城鎮
Lienchiang County 連江縣 Liánjiāng xiàn Liân-kang koān Lièn-kông yen County Lienchiang County flag.svg 28.8000 11,869 412.12 Nangan Township 南竿鄉
Miaoli County 苗栗縣 Miáolì xiàn Biâu-le̍k koān Mèu-li̍t yen County Miaoli County flag.svg 1,820.3149 564,806 310.28 Miaoli City 苗栗市
Nantou County 南投縣 Nántóu xiàn Lâm-tâu koān Nàm-thèu yen County Flag of Nantou County.svg 4,106.4360 518,531 126.27 Nantou City 南投市
New Taipei City 新北市 Xīnběi shì Sin-pak chhī Sîn-pet sṳ Special
municipality
Flag of New Taipei City.svg 2,052.5667 3,947,608 1,923.25 Banqiao District 板橋區
Penghu County 澎湖縣 Pénghú xiàn Phêⁿ-ô͘ koān Phàng-fù yen County Penghu County flag.svg 126.8641 99,387 783.41 Magong City 馬公市
Pingtung County 屏東縣 Píngdōng xiàn Pîn-tong koān Phìn-tûng yen County Pingtung County flag.svg 2,775.6003 854,789 307.97 Pingtung City 屏東市
Taichung City 臺中市 Táizhōng shì Tâi-tiong chhī Thòi-chûng sṳ Special
municipality
Taichung City flag.svg 2,214.8968 2,695,353 1,216.92 Xitun District 西屯區
Tainan City 臺南市 Táinán shì Tâi-lâm chhī Thòi-nàm sṳ Special
municipality
Tainan flag.svg 2,191.6531 1,882,620 859.00 Anping District
Xinying District
安平區
新營區
Taipei City 臺北市 Táiběi shì Tâi-pak chhī Thòi-pet sṳ Special
municipality
Flag of Taipei City.svg 271.7997 2,682,372 9,868.93 Xinyi District 信義區
Taitung County 臺東縣 Táidōng xiàn Tâi-tang koān Thòi-tûng yen County Taitung County flag.svg 3,515.2526 225,270 64.08 Taitung City 臺東市
Taoyuan City 桃園市 Táoyuán shì Thô-hn̂g chhī Thò-yèn sṳ County Flag of Taoyuan County.svg 1,220.9540 2,038,147 1,669.31 Taoyuan District 桃園區
Yilan County 宜蘭縣 Yílán xiàn Gî-lân koān Ngì-làn yen County Yilan County flag.svg 2,143.6251 458,636 213.95 Yilan City 宜蘭市
Yunlin County 雲林縣 Yúnlín xiàn Hûn-lîm koān Yùn-lìm yen County Yunlin County flag.svg 1,290.8326 709,202 549.41 Douliu City 斗六市

Map[edit]

Taiwan ROC political divisions labeled.svg

See also[edit]

External links[edit]