Shatlak's Song

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Шатлакхан Илли
English: Shatlak's Song
Şatlaqan Illi
Coat of arms of Chechnya.svg
Coat of arms of the Chechen Republic

State anthem of the Chechen Republic
Also known as شاتلاقان ىللى
Lyrics Hodshy-Ahmed Kadyrov
Music Umar Beksultanov
Adopted July 2010

Song of Shatlak (Chechen: Шатлакхан Илли, Şatlaqan Illi) is the anthem of the Chechen Republic in Russia. It was written by Hodshy-Ahmed Kadyrov and composed by Umar Beksultanov, and it was officially adopted in 2010.

Official lyrics[edit]

Chechen official[edit]

Cyrillic script[1] IPA transcription English translation[2]
First verse

Харцоно цӏе тесна хийла хьо ягарх,
Нохчийчоь ца йоьжна, гӏаьттина яха.
Кавказан ткъес хилла, маршонан ага,
Хьан лаьттан сий дина яхь йолчу наха.

[xart͡sʷʰɔnʷɔ t͡sʼʲe tʲʰesnə xiːlə ʜʷɔ jagərx]
[nʷɔxt͡ʃʰiːt͡ʃᶣʰø t͡sʰə ɥøʒnə, ɣætːɪnə jaxə]
[kʰəvkʰazən tqʼʲes xɪlːə, marʃʷɔnən agə]
[ʜən lætːən siː dɪnə jəʜ jɔlt͡ʃʰu naxə]

No matter how unfair the wildfire of injustice in Chechnya,
You kept falling and rising again.
The lightning of Caucasus, the cradle of liberty,
Your honor was kept by your proud people.

Second verse

Барт болу хьан къаьмнаш – мах боцу беркат!
Хьо йоцург, Нана яц, нохчийн халкъ хьаста.
Тхан дахар, тхан дерзар Даймехкан кхерчахь,
Декъалдар доьхуш ду, Далла беш хастам.

[bərt bʷɔlu ʜən qʼæmnəʃ məx bʷɔt͡sʰu bʲerkʰətʰ]
[ʜʷɔ jot͡sʰurg, nanə jət͡sʰ, nʷɔxt͡ʃʰiːn xəlqʼ ʜastʰə]
[txʰən daxər, txʰən dʲerzər dəɪmɛxkən qʲʰert͡ʃʰəʜ]
[dʲeqʼəldər dᶣøxuʃ du, dalːə bʲeʃ xastʰəm]

The peace between your peoples is priceless wealth!
There is no other motherland for the Chechens.
Our lives and our deaths in the heart of our homeland,
We beg you to bless.

Third verse

Башламан баххьашка дайн синош дуьссу.
Органа тулгӏено ненан мотт буьйцу.
Исбаьхьа совгӏат хьо, азаллехь делла!
Шатлакхан илли ду тхуна ницкъ белларг!

[bəʃlamən baxʜəʃkʰə dəɪn sɪnʷɔʃ dysːu]
[wɔrgənə tʰulɣɛːnʷɔ nʲenən mʷɔtː byːt͡sʰu]
[ɪsbæʜə sɔʊɣətʰ ʜʷɔ, əzəlʲːeʜ dʲelːə]
[ʃətʰlaqʰən ɪlːɪ du txʰunə nɪt͡sʰq’ bʲelːərg]

The ancestors' souls descend to Bashlam's peak.
The wave of Argun speaks our mother tongue.
Our lives blessed us with a great gift — you!
Shatlak's song gave us strength!

Fourth verse

Къинхьегам, хьан хьуьнарш хазделла шайна,
Хьалкъаца лерам бар кхаъ хуьлда хьуна.
Машаран гӏаролехь ирсан некъ тайна,
Сий долуш Нохчийчоь ехийла тхуна!

[qʼɪnʜʲegəm, ʜən ʜynərʃ xəzdʲelːə ʃəɪnə]
[ʜəlq’at͡sʰə lʲerəm bər qʰəʔ xyldə ʜunə]
[maʃərən ɣarʷɔlʲeʜ ɪrsən nʲeq’ tʰəɪnə]
[siː dʷɔluʃ nʷɔxt͡ʃʰiːt͡ʃᶣʰø jexiːlə txʰunə]

Love for work and courage, respect for all peoples,
Let this be pleasant news for you.
The Guardian of freedom, who has found its path
Live for us, oh worthy Chechnya!

Regulations[edit]

The anthem of the Chechen Republic is performed when the head of the Chechen Republic assumes office after taking the oath; at the opening and closing of the republic's Parliament meetings; during the official ceremony of lifting the national flag; and during ceremonies of meetings and wires of delegations of foreign countries, intergovernmental organizations, and official visits to the republic by foreign head of states.

The anthem can also be played dueing the openings and closings of monuments, memorials, ceremonial meetings, holiday meetings, during other solemn and protocol events held by the state authorities of Chechnya, local self-government bodies, and state NGOs.

Additionally, the anthem is performed during official ceremonies during sports competitions in the Chechen Republic in accordance with the rules of holding these competitions (in particular, at the first and last home game of the "Terek Football Club" season).

See also[edit]

References[edit]

External links[edit]