List of Trojan War characters

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

This is a list of mythological characters who appear in narratives concerning the Trojan War.

Map of Homeric Greece
Map of the Troad (Troas)

Armies[edit]

Greek armies* Trojan armies**
Abantes of Euboea Magnesia Amazons
Aetolia Meliboea Adrasteia
Argos Minyans Caria
Athens Mycenae Chalybes (Halizones)
Boebe (Thessaly) Myrmidones Colonae
Boeotia Oechalia Cicones
Calydnian Islands Ormenius Dardania
Carpathos Pherae Æthiopia
Corinth Phocis Lycia
Crete Phylacia Maeonia
Cos Pylos Mysia
Dulichium Rhodes Paionia
Elis Salamis Paphlagonia
Elone (Thessaly) Sicyon Pelasgians
Enienes Sparta Percote
Iolcus (Thessaly) Syme Phrygia
Ithaca Tiryns Thrace
Ithome Tricca Troy
Locris Zeleia

* See Catalogue of Ships

** See Trojan Battle Order

Individuals[edit]

Participants on the Greek side (Achaeans) Participants on the Trojan side Other characters
Gods Achaean Leaders Achaean Soldiers Gods Trojan Leaders Trojan Soldiers Neutral Gods
Athena Achilles Acamas Evenor Aphrodite Acamas Abas (2) Daetes Hippotion Ophelestes Thoon (3) Hades
Hera Adrastus Aesymnus Halaesus Ares Adrestus Ablerus Daetor Hyllus Opheltius Thrasius Dionysus
Poseidon Agamemnon Agelaus Harpalion Apollo Aeneas Adamas Damasus Hypanis Orestes Thrasymelus Hestia
Hermes Agapenor Alastor Helenus Artemis Amphimachus Admetus Dardanus Hypeirochus Ormenus Thymbraeus Demeter
Hephaestus Ajax the Great Alcimedes Hippalmus Deimos Amphius Adrastus Deicoon Hypeiron Orsilochus Tlepolemus
Thetis Ajax the Lesser Alcimedon Hippasus Eris Antiphus Aenius Deiochus Hyperenor Orthaeus Troilus Others Deities
Amarynceus Alcimus Hippomenes Leto Archilochus Aenus Deioneus Hypsenor Orythaon Tros Alke
Amphimachus Alcmaon Hipponous Phobos Ascanius Aesepus Deiophontes Hyrtius Othryoneus Xanthus Anemoi
Antilochus Amphidamas Hyllus Scamander Asius Aethicus Deiopites Hysminus Palmys Zechis Arete
Antiphus Amphilochus Hypsenor Simoeis Chromius Aganippus Deiphobus Iamenus Pammon Zorus Dione
Arcesilaus Amphilochus Iasus Zeus Ennomus Agastrophus Deisenor Iapyx Pandocus Enyo
Ascalaphus Amphimachus Iphidamas Epistrophus Agelaus (3) Democoon Idaeus Panthous Other Residents Eos
Automedon Amphion Iphinous Euphemus Agenor Demoleon Ilioneus Pasitheus Aesyetes Hebe
Calchas Anchialus Laogonus Eurypylus Agestratus Demuchus Imbrasius Pedaeus Antenor Hypnos
Clonius Andromachus Leiocritus Glaucus Alastor Deucalion Imbrius Pedasus Antimachus Hysminai
Cyanippus Anticlus Lernus Hector Alcaeus Dolon Ipheus Peirasus Antiphantes Ioke
Diaphorus Antimachus Leucus Hippothous Alcander Dolops Iphidamas Peiros Beroe Iris
Diomedes Antiphates Lycomedes Memnon Alcathous Doryclus Iphition (2) Pelagon Briseus Keres
Diores Antiphus Lycon Mesthles Alcidamas Dresaeus Isus Pelias Chaon Moros
Elephenor Antitheus Lycophron Nastes Alcon Dresus Itymoneus Perilaus Chloreus Oneiroi
Epistrophus Aphareus Mecisteus Odius Alcyoneus Dryops Lamus Perimedes Chryses Paeon
Eumelus Aristolochus Melanippus Pandarus Alexippus Dymas Laodamas (2) Perimus Dares Pheme
Euryalus Asaeus Melanthius Peirous Amopaon Echeclus (2) Laodocus Periphetes Diores Phonoi
Eurybates Autonous Menesthes Penthesilea Amphiclus Echemmon Laogonus (2) Phaenops Elymus Polemos
Eurypylus Bathycles Menesthius Phorcys Amphimedon Echepolus Laomedon Phaestus Eumedes Thanatos
Eurytus Bias Menippus Pylaemenes Amphinous (2) Echius Laophoon Phalces Eurydamas Nereids
Guneus Bremon Menoetius Pylaeus Amphius Eioneus Lassus Phalerus Ilioneus Nyx
Ialmenus Bucolion Molion Pyraechmes Amphoterus Elasus Leocritus Phasis Laocoön
Idomeneus Canopus Molus Rhesus Antiphates Elatus Lycaon Phegeus Meges Other Humans
Leitus Chromius Mopsus [[Sarpedon]] Antiphus Eniopeus Lycon Phereclus Phorbas Aethra
Leonteus Cleodorus Mosynus Amazons Apisaon Ennomus Lycophontes Phleges Phrontis Clymene
Machaon Cleolaus Nesus Ainia Archeptolemus Enyeus Lyncus Phylacus Pyrgo Euneus
Medon Cleon Noemon Alcibie Archilochus Epaltes Lysander Phylodamas Tenes Helen
Meges Coeranus Odius Anchimache Areilycus Epicles Maenalus Pidytes Theano Hemithea
Menelaus Crethon Oenomaus Andro Areithous Epistor Maris Pisander Tisiphone Iliona
Menestheus Deileon Opheltius Androdaïxa Aretaon Epistrophus Medon Podes Ucalegon Iphis
Meriones Deiochus Opites Andromache Aretus Epytus Meilanion Polites Polymestor
Neoptolemus Deipyrus Oresbius Antandre Asteropaios Erylaus Melaneus Polybus
Nestor Demoleon Orestes Antianeira Astyalus Erymas (2) Melanippus (3) Polydamas Royal Family Captives
Nireus Demoleus Orsilochus Antibrote Astynous Eubius Melanthius Polydorus (2) Agathon Aethylla
Odysseus Demophon Orus Aspidocharme Astypylus Eumaeus Meles Polyidus Anchises Briseis
Patroclus Dolops Otus Bremusa Atymnius Euphorbus Melius Polymelus Andromache Chryseis
Peneleos Dracius Palamedes Chalcaor Autonous Eurycoon Menalcas Polymnius Antiphonus Cleodice
Pheidippus Dryas Pandion Clete Axion Eurydamas Meneclus Polyphetes Aristomache Clytius
Philoctetes Dymas Periphas Clonie Axylus Eurymenes Menes Pronous Astyanax Critolaus
Phocus Echemmon Periphetes Cnemis Bienor Eurynomus Menoetes Proteus Astyoche Deinome
Phoenix Echion Persinous Derimacheia Cabeirus Eurytion Menon Prothoon Cassandra Diomede
Podalirius Echius Pheidas Derinoe Calesius Evenor Mentes Prytanis Clytius Glauce
Podarces Eetion Pheres Enchesimargos Caletor Evippus Mermerus Pylartes (2) Creusa Hecamede
Polypoetes Eilissus Phereus Eurylophe Cebriones Galenus Mimas Pylon Hecuba Metioche
Polyxenus Eioneus Pheron Evandre Cebrus Gavius Mnesaeus Pyrasus Hicetaon Xenodice
Protesilaus Elasippus Pisander Gortyessa Celtus Glaucus Mnesus Pyris Hippodamia
Prothoenor Epeius Promachus Harmothoe Cestrus Gorgythion Molion Rhipeus Lampus
Prothous Epigeus Sinon Hecate Charops Halius Morys (2) Rhigmus Laodice
Schedius Epipole Stentor Helene Chersidamas Harmon Mulius (2) Satnius Medesicaste
Sthenelus Ereuthus Stichius Hippothoe Chlemus Harpalion Mydon (2) Scamandrius Mestor
Talthybius Eteoneus Teuthras Iodoce Chromius Helenus Mygdon Schedius Paris
Teucer Euchenor Thersander Ioxeia Cleobulus Helicaon Mynes Scylaceus Polyxena
Thalpius Eudorus Thersites Oïstrophe Clitus Hellus Nessus Simoisius Priam
Thoas Eurydamas Thootes Pharetre Clydon Hippocoon Nirus Socus Thymoetes
Thrasymedes Eurymachus Toxaechmes Polemusa Coeranus Hippodamas Noemon Sthenelaus
Tlepolemus Eurymedon Trechus Thermodosa Coon Hippodamus Nychius Stratus
Thorece Coroebus Hippolochus Ocythous Thalius
Toxoanassa Corythus Hippomachus Oenomaus Thersilochus
Toxophone Croesmus Hippomedon (2) Oenops Thestor (2)
Cycnus Hipponous Oileus Thoas

Deaths and outcome of war[edit]

This table lists characters killed during the war, and who was responsible for their deaths. Legend: survivors of the war = (✓), unknown fate = (?) and unknown killer or unexplained cause of death = (†)

ACHAEANS
Leaders Killers Leaders Killers Soldiers Killers Soldiers Killers Soldiers Killers Soldiers Killers
Achilles Paris Nestor Acamas Cleolaus Paris Eurymedon ? Noemon ?
Adrastus ? Nireus Eurypylus Aesymnus Hector Cleon Polydamas Evenor Paris Odius ?
Agamemnon Odysseus Agelaus Hector Coeranus Hector Halaesus Oenomaus Hector and Ares
Agapenor Patroclus Hector Alastor ? Crethon Aeneas Hippasus Agenor Opheltius Hector
Ajax the Great suicide Peneleos Eurypylus Alcimedes ? Deileon Aeneas Hippomenes Agenor Opites Hector
Ajax the Lesser Pheidippus Alcimedon Aeneas Deiochus Paris Hipponous Hector Oresbius Hector and Ares
Amarynceus ? Philoctetes Alcimus Deiphobus Deipyrus Helenus Hyllus Aeneas Orestes Hector and Ares
Amphimachus Hector Phocus ? Alcmaon Sarpedon Demoleon Paris Hypsenor Deiphobus Orsilochus Aeneas
Antilochus Hector or Memnon Phoenix Amphidamas Demoleus Aeneas Iasus Aeneas Orus Aeneas
Antiphus Podalirius Amphilochus Apollo Demophon Iphidamas Otus Polydamas
Arcesilaus Hector Podarces ✓ or Penthesilea Amphilochus Dolops Hector Iphinous Glaucus Palamedes Odysseus and Diomedes
Ascalaphus Deiphobus Polypoetes Amphimachus Dracius ? Laogonus Derinoe Pandion ?
Automedon Polyxenus Amphion Dryas Aeneas Liocritus Aeneas Periphas Ares
Calchas Protesilaus Hector, Aeneas,

Euphorbas, Achates or Cycnus

Anchialus Hector Dymas Deiphobus Lernus Penthesilea Periphetes Hector
Clonius Agenor Prothoenor Polydamas Andromachus Aeneas Echemmon Eurypylus Leucus Antiphus Persinous Penthesilea
Cyanippus Prothous Anticlus Odysseus Echion Lycomedes ? Pheidas ?
Diaphorus ? Schedius Hector Antimachus Aeneas Echius Polites Lycon Deiphobus Pheres Aeneas
Diomedes Sthenelus Antiphates Eetion Paris Lycophron Hector Phereus ?
Diores Peiros Talthybius Antiphus Eilissus Penthesilea Mecisteus Polydamas Pheron Memnon
Elephenor Agenor Teucer Antiphus Eurypylus Eioneus Hector Melanippus ? Phorcys Paris
Epistrophus Hector Thalpius Antitheus Penthesilea Elasippus Hector Melanthius ? Pisander ?
Eumelus Thoas Aphareus Aeneas Epeius Menesthes Hector Promachus Acamas
Idomeneus Thrasymedes Aristolochus Aeneas Epigeus Hector Menesthius ? Sinon ?
Leitus Tlepolemus Sarpedon Asaeus Hector Epipole Palamades Menesthius Paris Stentor ?
Leonteus Autonous Hector Ereuthus Memnon Menippus Clonie Stichius Hector
Machaon Eurypylus Bathycles Glaucus Eteoneus Menoetius Eurypylus Teuthras Hector and Ares
Medon Aeneas Bias ? Euchenor Paris Molion Penthesilea Thersander ✓ or Telephus
Meges ✓ or † Bremon Aeneas Eudorus ? Molus Agenor Thersites Achilles
Menelaus Bucolion Eurypylus Eurydamas Pelias Mopsus Thootes ?
Menestheus Canopus Eurymachus Polydamas Mosynus Paris Toxaechmes Aeneas
Meriones Chromius Eurypylus Eurymachus Nesus Eurypylus Trechus Hector and Ares
Neoptolemus Cleodorus Paris
TROJANS
Leaders Killers Soldiers Killers Soldiers Killers Soldiers Killers Soldiers Killers
Acamas Ajax the Greater Abas Diomedes Dolon Odysseus and Diomedes Lycophontes Teucer Polymnius Meges
Adrestus Diomedes Abas Sthenelus Dolops Menelaus Lyncus Thoas Polyphetes ?
Aeneas Ablerus Antilochus Doryclus Ajax the Greater Lysander Ajax the Greater Pronous Patroclus
Amphimachus Achilles Adamas Meriones Dresaeus Polypoetes Maenalus Odysseus Proteus Odysseus
Amphius Diomedes Admetus Philoctetes Dresus Euryalus Maris Thrasymedes Prothoon Ajax the Greater
Antiphus ? Adrastus Patroclus Dryops Achilles Medon Philoctetes Prytanis Odysseus
Archilochus Ajax the Greater Aenius Achilles Dymas Meilanion Antiphus Pylartes Patroclus
Ascanius ? Aenus Odysseus Echeclus Achilles Melaneus Neoptolemus Pylartes Ajax the Greater
Asius Meriones Aesepus Euryalus Echeclus Patroclus Melanippus Antilochus Pylon Polypoetes
Chromius Odysseus Aethicus ? Echemmon Diomedes Melanippus Patroclus Pyrasus Ajax the Greater
Ennomus Odysseus Aganippus Ajax the Greater Echepolus Antilochus Melanippus Teucer Pyris Patroclus
Epistrophus Achilles Agastrophus Diomedes Echius Patroclus Melanthius Eurypylus Rhipeus
Euphemus ? Agelaus Diomedes Eioneus Neoptolemus Meles Euryalus Rhigmus Achilles
Eurypylus Neoptolemus Agelaus Meges Elasus Patroclus Melius Agamemnon Satnius Ajax the Lesser
Glaucus Ajax the Greater Agelaus Ajax the Greater Elatus Agamemnon Menalcas Neoptolemus Scamandrius Menelaus
Hector Achilles Agenor Neoptolemus Eniopeus Diomedes Meneclus Nestor Schedius Neoptolemus
Hippothous Ajax the Greater Agestratus Ajax the Greater Ennomus Neoptolemus Menes Neoptolemus Scylaceus
Memnon Achilles Alastor Odysseus Enyeus Ajax the Greater Menoetes Teucer Simoisius Ajax the Greater
Mesthles ? Alcaeus Meges Epaltes Patroclus Menoetes Achilles Socus Odysseus
Nastes Achilles Alcander Odysseus Epicles Ajax the Greater Menon Diomedes Sthenelaus Patroclus
Odius Agamemnon Alcathous Idomeneus Epistor Patroclus Mentes Achilles Stratus Agamemnon
Pandarus Diomedes Alcidamas Neoptolemus Epistrophus Achilles Mermerus Antilochus Thalius Achilles
Peirous Thoas Alcon Odysseus Epytus Mimas Idomeneus Thersilochus Achilles
Penthesilea Achilles Alcyoneus Memnon Erylaus Patroclus Mnesaeus Neoptolemus Thestor Patroclus
Phorcys Ajax the Greater Alexippus Memnon Erymas Idomeneus Mnesus Achilles Thestor Ajax the Greater
Pylaemenes Menelaus Amopaon Teucer Erymas Patroclus Molion Odysseus Thoas Menelaus
Pylaeus Amphiclus Meges Eubius Neoptolemus Morys Neoptolemus Thoon Diomedes
Pyraechmes Patroclus Amphimedon Ajax the Lesser Eumaeus Diomedes Morys Meriones Thoon Antilochus
Rhesus Odysseus and Diomedes Amphinous Neoptolemus Euphorbus Menelaus Mulius Achilles Thoon Odysseus
Sarpedon Patroclus Amphinous Diomedes Eurycoon Diomedes Mulius Patroclus Thrasius Achilles
Amphius Ajax the Greater Eurydamas Diomedes Mydon Achilles Thrasymelus Patroclus
Amazons Killers Amphoterus Patroclus Eurymenes Meges Mydon Antilochus Thymbraeus Diomedes
Ainia Diomedes Antiphates Leonteus Eurynomus Ajax the Greater Mygdon ? Tlepolemus Patroclus
Alcibie Antiphus Agamemnon Eurytion Mynes Achilles Troilus Achilles
Anchimache Apisaon Eurypylus Evenor Neoptolemus Nessus Ajax the Greater Tros Achilles
Andro Archeptolemus Teucer Evippus Patroclus Nirus Neoptolemus Xanthus Diomedes
Androdaïxa Archilochus Menelaus Galenus Neoptolemus Noemon Odysseus Zechis Teucer
Andromache Areilycus Patroclus Gavius Ajax the Lesser Nychius ? Zorus Ajax the Greater
Antandre Achilles Areithous Achilles Glaucus Odysseus Ocythous Ajax the Greater Other Residents Killers
Antianeira Aretaon. Teucer Gorgythion Ajax the Lesser Oenomaus Idomeneus Aesyetes
Antibrote Achilles Aretus Automedon Halius Odysseus Oenops Neoptolemus Antenor
Aspidocharme Asteropaios Achilles Harmon Neoptolemus Oileus Agamemnon Antimachus ?
Bremusa Idomeneus Astyalus Polypoetes Harpalion Meriones Ophelestes Achilles Antiphantes Poseidon
Chalcaor Astynous Diomedes Helenus Opheltius Euryalus Beroe
Clete Astypylus Achilles Helicaon Orestes Leonteus Briseus ?
Clonie Podarces Atymnius Antilochus Hellus Eurypylus Ormenus Teucer Chaon
Cnemis Autonous Patroclus Hippocoon ? Orsilochus Teucer Chloreus
Derimacheia Diomedes Axion Eurypylus Hippodamas Achilles Orthaeus ? Chryses
Derinoe Ajax the Lesser Axylus Diomedes Hippodamus Odysseus Orythaon Achilles Dares
Enchesimargos Bienor Agamemnon Hippolochus Agamemnon Othryoneus Idomeneus Diores
Eurylophe Cabeirus Sthenelus Hipponous Achilles Palmys ? Elymus
Evandre Meriones Calesius Diomedes Hippotion Meriones Pammon Neoptolemus Eumedes
Gortyessa Caletor Ajax the Greater Hippomedon (2) Neoptolemus Pandocus Ajax the Greater Eurydamas ?
Harmothoe Achilles Cebriones Patroclus Hyllus Ajax the Greater Panthous Ilioneus Diomedes
Hecate Cebrus Neoptolemus Hypanis Pasitheus Neoptolemus Laocoon Athena or Poseidon
Helene Achilles Celtus Neoptolemus Hypeirochus Odysseus Pedaeus Meges Meges ?
Hippothoe Achilles Cestrus Neoptolemus Hypeiron Diomedes Pedasus Euryalus Phorbas ?
Iodoce Charops Odysseus Hyperenor Menelaus Peirasus Philoctetes Phrontis ?
Ioxeia Chersidamas Odysseus Hypsenor Eurypylus Peiros Thoas Pyrgo
Oïstrophe Chlemus Meriones Hyrtius Ajax the Greater Pelagon ? Tenes Achilles
Pharetre Chromius Diomedes Hysminus Neoptolemus Pelias wounded by Odysseus Theano
Polemusa Achilles Cleobulus Ajax the Lesser Iamenus Leonteus Perilaus Neoptolemus Tisiphone ?
Thermodosa Meriones Clitus Podalirius Iapyx Perimedes Neoptolemus Ucalegon
Thorece Clydon ? Idaeus Perimus Patroclus Royal Family Killers
Toxoanassa Coeranus Odysseus Ilioneus Peneleus Periphetes Teucer Agathon
Toxophone Coon Agamemnon Imbrasius Neoptolemus Phaenops ? Anchises
Coroebus Neoptolemus, Diomedes or Peneleus Imbrius Teucer Phaestus Idomeneus Andromache
Corythus † or Paris Ipheus Patroclus Phalces Antilochus Antiphonus Neoptolemus
Croesmus Meges Iphidamas Agamemnon Phalerus Neoptolemus Aristomache ?
Cycnus Achilles Iphition Neoptolemus Phasis Neoptolemus Astyanax Neoptolemus or Odysseus
Daetes ? Iphition Achilles Phegeus Diomedes Astyoche
Daetor Teucer Isus Agamemnon Phereclus Meriones Cassandra
Damasus Polypoetes Itymoneus Meges Phleges Neoptolemus Clytius ?
Dardanus Achilles Lamus Thoas Phylacus Leitus Creusa
Deicoon Agamemnon Laodamas Neoptolemus Phylodamas Meriones Hecuba
Deiochus Ajax the Greater Laodamas Ajax the Greater Pidytes Odysseus Hicetaon ?
Deioneus Philoctetes Laodocus ? Pisander Agamemnon Hippodamia ?
Deiophontes Teucer Laogonus Meriones Podes Menelaus Lampus ?
Deiopites Meges Laogonus Achilles Polites Neoptolemus Laodice ✓ or †
Deiphobus Menelaus Laomedon Thrasymedes Polybus Neoptolemus Medesicaste
Deisenor ? Laophoon Meriones Polydamas ? Mestor Achilles
Democoon Odysseus Lassus Podalirius Polydorus Odysseus Paris Philoctetes
Demoleon Achilles Leocritus Odysseus Polydorus Achilles or Polymestor Polyxena Neoptolemus
Demuchus Achilles Lycaon Achilles Polyidus Diomedes Priam Neoptolemus
Deucalion Achilles Lycon Meriones Polymelus Patroclus Thymoetes ?

See also[edit]

External links[edit]