Thai National Anthem

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Phleng Chat)
Jump to: navigation, search
Thai National Anthem
Document of an adoption of current Thai national anthem, page 2.jpg
Lyrics of the Thai national anthem, published in the Royal Thai Government Gazette on December 10, 1939.

National anthem of  Thailand
Lyrics Luang Saranupraphan, 1939
Music Peter Feit, 1932
Adopted 1939 (with current lyrics)
Music sample

The national anthem of Thailand was adopted on 10 December 1939. The melody was composed by Russian composer Pyotr (Petr) Shchurovski in 1902 and the words are by Luang Saranupraphan. Phleng Chat (Thai: เพลงชาติ), literally meaning "national anthem", is a general word for national anthem. Phleng Chat Thai (Thai: เพลงชาติไทย), Thailand's national anthem, is also used to refer to this specific song.

The anthem was composed a few days after the 1932 coup in the tune vaguely similar to the national anthem of Poland, Poland Is Not Yet Lost, and was first broadcast in July 1932. The original lyrics were by Khun Wichitmatra.

Before 1932, Phleng Sansoen Phra Barami (the Royal Anthem) was used as the national anthem of Siam.

In 1934, Thai government launched competitions for the official national anthem, for both melody and lyrics. Jangwang Tua Patayakosol composed a tune in a traditional style called "Phleng Maha Nimit", but Phra Jenduriyang's melody was selected because it sounded more modern. After that, in the competition for the lyrics with Phra Jenduriyang's music, the original words by Khun Wichitmatra took first prize and are still used as the official lyrics with, however, a minor edit and an additional version written by second prize winner Chan Khamvilai (ฉันท์ ขำวิไล).[1][2][3]

In 1939, when the name of the country was changed from Siam to Thailand, a competition was launched to create new lyrics, with those by Luang Saranupraphan winning. Prime minister Phibunsongkhram ordered the anthem to be played every day at 08:00 and 18:00, and ordering the populace to stand up to show respect for the nation. That law is still in force today.

Lyrics[edit]

Thai lyrics and transcription[edit]

Thai lyrics Thai transcription (RTGS) Phonetic transcription (IPA)
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย Prathet thai ruam lueat nuea chat chuea thai, [pràtʰêːt tʰaj ruːə̯m lɯ̂ːə̯t nɯ́ːə̯ ʨʰâːt ʨʰɯ́ːə̯ tʰaj]
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน Pen pracha rat, phathai khong thai thuk suan, [pen prà.ʨʰaː rát | pʰà.tʰaj kʰɔ̌ŋ tʰaj tʰúk sùːə̯n]
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล Yu damrong khong wai dai thang muan, [jùː dam.roŋ kʰɔ̌ŋ wáj dâːj tʰáŋ muːə̯n]
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี duai thai luan mai, rak samakkhi, [dûːə̯j tʰaj lúːə̯n mǎːj | rák sǎ.mák.kʰiː]
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด thai ni rak sangop, tae thueng rop mai khlat, [tʰaj níː rák sà.ŋòp | tɛ̀ː tʰɯ̌ŋ róp mâj kʰlàːt]
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ Ekkarat cha mai hai khrai khom khi, [ʔèːk.kà.râːt ʨàʔ mâj hâj kʰraj kʰòm kʰîː]
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี Sala lueat thuk yat pen chat phali, [sà.làʔ lɯ̂ːə̯t tʰúk jàːt pen ʨʰâːt pʰá.liː]
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย Thaloeng prathet chat thai thawi, mi chai, chayo! [tʰà.lɤːŋ prà.tʰêːt ʨʰâːt tʰaj tʰá.wiː | miː ʨʰaj | ʨʰá.joː]

English translation[edit]

First English translation Second English translation Third English translation
Thailand unites flesh and blood of Thais, Thailand unites its people with flesh and blood, Thailand embraces in its bosom all people of Thai blood,
Nation of the people; belonging to the Thais in every respect. Land of Thailand belongs to the Thais. Every inch of Thailand belongs to the Thais.
Long maintained [has been] the independence, Long maintained its sovereignty, It has long maintained its sovereignty,
Because the Thais seek, and love, unity. All Thais intend to unite together. Because the Thais have always been united.
Thais are peace-loving, But at war we're no cowards. Thais are peace-loving, but fight with courage The Thai people are peace-loving, But they are no cowards at war.
Sovereignty will not be threatened. They shall allow no one to rob them of freedom. Nor shall they suffer tyranny.
They will sacrifice every drop of their blood to contribute to the nation, Sacrificing every drop of blood for the nation, All Thais are ready to give up every drop of blood,
Hail the nation of Thailand, long last the victory, Hurrah. They will serve their country with pride and prestige, full of victory. Chai Yo (Cheers). For the nation's safety, freedom and progress.
Sheet music of Phleng Chat in 1934, in use with the longer lyrics until 1939.
Thai People stand up to show respect for their national anthem.

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ ความเป็นมาของเพลงชาติไทยปัจจุบัน by Somsak Jiamthirasakul (TU Journal, Vol. 27, No. 1, December 2004) (Thai)
  2. ^ History of Thai National anthem from Banfun.com (Thai)
  3. ^ History of Thai National anthem from Rakbankerd.com (Thai)

External links[edit]