Anthem of the Tajik Soviet Socialist Republic

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Давлатии Суруди Ҷумҳурии РСС Тоҷикистон
Гимн Таджикской ССР
English: State Anthem of the Tajik Soviet Socialist Republic
Davlatiji Surudi Çumhuriji RSS Toçikiston
Gimn Tadžikskoj SSR
Tajik SSR Anthem Music Sheet.InstrumentalSimple.svg

Former regional anthem of the  Tajik SSR
Former national anthem of  Tajikistan
LyricsAbolqasem Lahouti
MusicSuleiman Yudakov, 1946
Adopted1946
Relinquished1994
Succeeded by"Surudi Milli"
Audio sample
State Anthem of the Tajikistan SSR - Гимни РСС Тоҷикистон (vocal)[1]

The "State Anthem of the Tajik Soviet Socialist Republic" (Tajik: Гимни РСС Тоҷикистон; Russian: Гимн Таджикской ССР) was the national anthem of Tajikistan until 1994. It was also the regional anthem of the Tajik SSR, a constituent republic of the Soviet Union.

Background[edit]

The anthem used from 1946 to 1994, long of Tajikistan's independence. The music was composed by Suleiman Yudakov, and the lyrics were written by Abolqasem Lahouti. The melody is used in the current national anthem of Tajikistan, with different lyrics. In 1977, the lyrics were changed to remove mentions of Joseph Stalin. This is the version presented here for the Tajik stanzas, but the Russian version given here is the old one.[2]

Unlike other former Soviet states like Turkmenistan and Kazakhstan that appropriated their old Soviet-era regional anthems as national ones but did so without the Soviet lyrics, Tajikistan retained the Soviet lyrics for a time before replacing them in 1994.[2]

Lyrics[edit]

Post-Stalin lyrics[edit]

Tajik version[edit]

Cyrillic script[1][2] Latin script Perso-Arabic script IPA transcription (narrow)

Чу дасти Рус
мадад намуд,
бародарии халқи Совет устувор шуд,
ситораи ҳаёти мо шарорабор шуд.
Гузаштаҳои пурифтихори мо
ба ҷилва омаданду дар диёри мо, диёри мо
Мустақил давлати Тоҷикон барқарор шуд.

Ба ҳоли таб даруни шаб
Садои раъди даъвати Ленин фаро расид
Зи барқи байрақаш сиёҳии ситам парид
Саодати ҷовидон дар ин замин
Зи партия ба мо расид, ба партия сад офарин
Марду озода моро чунин ӯ бипарварид.

Шиори мо диҳад садо:
Баробарӣ, бародарӣ миёни халқи мо.
Зи хонадони мо касе намешавад ҷудо,
Ягонагиро ба худ сипар кунем
Ба сӯи фатҳи Коммунизм сафар кунем, сафар кунем,
Зинда бод мулки мо, халқи мо, Иттиҳоди мо.

Cu dasti Rus madad namud,
ʙarodariji xalqi Sovet ustuvor şud,
sitoraji hajoti mo şaroraʙor şud.
Guzaştahoji puriftixori mo
ʙa çilva omadandu dar dijori mo, dijori mo
Mustaqil davlati Toçikon ʙarqaror şud.

Ba holi taʙ daruni şaʙ
Sadoji raʼdi daʼvati Lenin faro rasid
Zi ʙarqi ʙajraqaş sijohiji sitam parid
Saodati çovidon dar in zamin
Zi partija ʙa mo rasid, ʙa partija sad ofarin
Mardu ozoda moro cunin ū ʙiparvarid.

Şiori mo dihad sado:
Baroʙarī, ʙarodarī mijoni xalqi mo.
Zi xonadoni mo kase nameşavad çudo,
Jagonagiro ʙa xud sipar kunem
Ba sūji fathi Kommunizm safar kunem, safar kunem,
Zinda ʙod mulki mo, xalqi mo, Ittihodi mo.

،چو دست روس مدد نمود
،برادرئ خلق سوویت استوار شد
.ستارهٔ حیات ما شراره‌بار شد
گذشته‌های پرافتخار ما
به جلوه آمدند و در دیار ما، دیار ما
.مستقل دولت تاجیکان برقرار شد

به حال تب درون شب
صدای رعد دعوت لنین فرا رسید
ز برق بیرقش سیاهی ستم پرید
سعادت جاودان در این زمین
ز پارتیه به ما رسید، به پارتیه صد آفرین
.مرد آزاده مارا چنین نو بپرورید

شعار ما دهد صدا
.برابری، برادری میان جلق ما
،ز خاندان ما كسی نمی‌شود جدا
يگانگیرا به خود سپر كنیم
،به سوی فتح كمونیزم سفر كنیم، سفر كنیم
.زنده باد ملك ما، خلق ما، اتحاد ما

[t͡ʃʰuː d̪æ̞st̪ʰɪ ruːs mæ̞d̪æ̞d̪ næ̞muːd̪ ǀ]
[bæ̞ɾɔ̝ːd̪æ̞ɾɪjɪ χæ̞lqʰɪ sɔ̝ːve̞t̪ʰ ʊst̪ʰʊvɔ̝ːɾ ʃʊd̪ |]
[sɪt̪ʰɔ̝ːɾæ̞jɪ hæ̞jɔ̝ːt̪ʰɪ mɔ̝ː ʃæ̞ɾɔ̝ːɾæ̞bɔ̝ːɾ ʃʊd̪ ǁ]
[gʊzæ̞ʃt̪ʰæ̞hɔ̝ːjɪ pʰʊɾɪft̪ʰɪχɔ̝ːɾɪ mɔ̝ː]
[bæ̞ d͡ʒɪlvæ̞ ɔ̝ːmæ̞d̪æ̞nd̪uː d̪æ̞ɹ d̪ɪjɔ̝ːɾɪ mɔ̝ː ǀ d̪ɪjɔ̝ːɾɪ mɔ̝ː]
[mʊst̪ʰæ̞qʰɪl dæ̞vlæ̞t̪ʰɪ t̪ʰɔ̝ːd͡ʒiːkʰɔ̝ːn bæ̞ɾqʰæ̞ɾɔ̝ːɾ ʃʊd̪ ǁ]

[bæ̞ hɔ̝ːlɪ t̪ʰæ̞b d̪æ̞ɾuːnɪ ʃæ̞b]
[sæ̞d̪ɔ̝ːjɪ ræ̞ʔd̪ɪ d̪æ̞ʔvæ̞t̪ʰɪ le̞niːn fæ̞ɾɔ̝ː ræ̞siːd̪]
[zɪ bæ̞ɾqʰɪ bæ̞jɾæ̞qʰæ̞ʃ sɪjɔ̝ːhɪjɪ sɪt̪ʰæ̞m pʰæ̞ɾiːd̪]
[sæ̞ʔɔ̝ːd̪æ̞t̪ʰɪ d͡ʒɔ̝ːvɪd̪ɔ̝ːn d̪æ̞ɾ iːn zæ̞miːn]
[zɪ pʰæ̞ɹt̪ʰɪjæ̞ bæ̞ mɔ̝ː ræ̞siːd̪ ǀ bæ̞ pʰæ̞ɹt̪ʰɪjæ̞ sæ̞d̪ ɔ̝ːfæ̞ɾiːn]
[mæ̞ɹd̪ʊ ɔ̝ːzɔ̝ːd̪æ̞ mɔ̝ːɾɔ̝ː t͡ʃʰʊniːn ɵː bɪpʰæ̞ɾvæ̞ɾiːd̪ ǁ]

[ʃɪʔɔ̝ːɾɪ mɔ̝ː d̪ɪhæ̞d̪ sæ̞d̪ɔ̝ː ǀ]
[bæ̞ɾɔ̝ːbæ̞ɾíː | bæ̞ɾɔ̝ːd̪æ̞ɾíː mɪjɔ̝ːnɪ χæ̞lqʰɪ mɔ̝ː ǁ]
[zɪ χɔ̝ːnæ̞d̪ɔ̝ːnɪ mɔ̝ː kʰæ̞se̞ː næ̞me̞ːʃæ̞væ̞d̪ d͡ʒʊd̪ɔ̝ː ǀ]
[jæ̞gɔ̝ːnæ̞giːɾɔ̝ː bæ̞ χuːd̪ sɪpʰæ̞ɾ kʰʊne̞ːm]
[bæ̞ sɵːjɪ fæ̞t̪ʰhɪ kʰɔ̝ːmːuːniːzm sæ̞fæ̞ɾ kʰʊne̞ːm | sæ̞fæ̞ɾ kʰʊne̞ːm |]
[zɪnd̪æ̞ bɔ̝ːd̪ mʊlkʰɪ mɔ̝ː ǀ χæ̞lqʰɪ mɔ̝ː ǀ ɪt̪ːʰɪhɔ̝ːd̪ɪ mɔ̝ː ‖]

Stalinist lyrics[edit]

Tajik version[edit]

Cyrillic script[1][2] Latin script Perso-Arabic script IPA transcription (broad)

Чу дасти Рус
мадад намуд,
бародарии халқи Совет устувор шуд,
ситораи ҳаёти мо шарорабор шуд.
Гузаштаҳои пурифтихори мо
ба ҷилва омаданду дар диёри мо, диёри мо
Мустақил давлати Тоҷикон барқарор шуд.

Ба ҳоли таб даруни шаб
Садои раъди даъвати Ленин фаро расид
Зи барқи байрақаш сиёҳии ситам парид
Саодати ҷовидон дар ин замин
Дар ин замон ба мо расид аз(и) Сталин аз(и) Сталин
Марду озода моро чунин ӯ бипарварид.

Ба расми мо, зи насли мо
Касе намедихад амон бо хасми беҳаё.
Аз иттиҳоди совети намешавад ҷудо
Ягонагиро ба худ сипар кунем,
Ба душманон ҳамеша мо зафар кунем зафар кунем,
Зинда бод мулки мо, насли мо, иттиҳоди мо.

Cu dasti Rus madad namud,
ʙarodariji xalqi Sovet ustuvor şud,
sitoraji hajoti mo şaroraʙor şud.
Guzaştahoji puriftixori mo
ʙa çilva omadandu dar dijori mo, dijori mo
Mustaqil davlati Toçikon ʙarqaror şud.

Ba holi taʙ daruni şaʙ
Sadoji raʼdi daʼvati Lenin faro rasid
Zi ʙarqi ʙajraqaş sijohiji sitam parid
Saodati çovidon dar in zamin
Dar in zamon ba mo rasid az(i) Stalin az(i) Stalin
Mardu ozoda moro cunin ū ʙiparvarid.

Ba rasmi mo, zi nasli mo
Kase namedixad amon ʙo xasmi ʙehajo.
Az ittihodi soveti nameşavad çudo
Jagonagiro ʙa xud sipar kunem,
Ba duşmanon hameşa mo zafar kunem zafar kunem,
Zinda ʙod mulki mo, nasli mo, ittihodi mo.

،چو دست روس مدد نمود
،برادرئ خلق سوویت استوار شد
.ستارهٔ حیات ما شراره‌بار شد
گذشته‌های پرافتخار ما
به جلوه آمدند و در دیار ما، دیار ما
.مستقل دولت تاجیکان برقرار شد

به حال تب درون شب
صدای رعد دعوت لنین فرا رسید
ز برق بیرقش سیاهی ستم پرید
سعادت جاودان در این زمین
در اين زمان به ما رسيد عز(ى) ستالين عز(ى) ستالين
.مرد آزاده مارا چنین نو بپرورید

به رسم ما، ز نسل ما
.کسی نمی‌دهد امان با خصم بی‌حیا
از اتحاد سوویت نمی‌شود جدا
،يگانگیرا به خود سپر كنیم
،به دشمنان همیشه ما ظفر کنیم ظفر کنیم
.زنده باد ملک ما، نسل ما، اتحاد ما

/tʃu dasti ɾus madad namud |/
/baɾɔdaɾiji χalqi sɔvet ustuvɔɾ ʃud ‖/
/sitɔɾaji hajɔti mɔ ʃaɾɔɾabɔɾ ʃud ‖/
/guzaʃtahɔji puɾiftiχɔɾi mɔ/
/ba dʒilva ɔmadandu daɾ dijɔɾi mɔ | dijɔɾi mɔ/
/mustaqil davlati tɔdʒikɔn baɾqaɾɔɾ ʃud ‖/

/ba hɔli tab daɾuni ʃab/
/sadɔji ɾaʔdi daʔvati lenin faɾɔ ɾasid/
/zi baɾqi bajɾaqaʃ sijɔhiji sitam paɾid/
/saɔdati dʒɔvidɔn daɾ in zamin/
/daɾ in zamɔn ba mɔ ɾasid az(i) stalin az(i) stalin/
/maɾdu ɔzɔda mɔɾɔ tʃunin ɵ bipaɾvaɾid ‖/

/ba ɾasmi mɔ | zi nasli sadɔ/
/kase namediχad amɔn bɔ χasmi behajɔ ‖/
/az ittihɔdi sɔveti nameʃavad dʒudɔ/
/jagɔnagiɾɔ ba χud sipaɾ kunem |/
/ba duʃmanɔn hameʃa mɔ zafaɾ kunem zafaɾ kunem |/
/zinda bɔd mulki mɔ | nasli mɔ | ittihɔdi mɔ ‖/

Russian version[edit]

Cyrillic script[3] Latin script

Руси рука на все века
В семью могучую слила Советский весь народ.
Над нами новая судьба в лучах зари встаёт.
Мы древней доблестью вновь сердца зажгли,
Повсюду слава гремит родной земли, родной земли.
В государстве Таджикском Таджик воле гимн поёт.

Под игом тьмы томились мы.
Но грянул громом благодатным Ленина призыв,
Багряной молнией сверкнуло знамя, тьму пронзив.
Счастливый день, вольный труд, стальную мощь
Несёт нам Сталин родной, любимый вождь, любимый вождь.
Как отец, нас растил он, в трудах, в битвах закалив.

Велим сынам, подобно нам,
Рукою грозною разить бесчестный вражий строй
И верность вечную хранить семье своей большой.
Единство стало щитом нам боевым.
Во всех сраженьях врагов мы победим, мы победим.
Век живи, милый край, век живи, наш Союз родной!

Rusi ruka na vse veka
V semjju mogučuju slila Sovetskij vesj narod.
Nad nami novaja sudjba v lučah zari vstajot.
My drevnej doblestjju vnovj serdca zažgli,
Povsjudu slava gremit rodnoj zemli, rodnoj zemli.
V gosudarstve Tadžikiskom Tadžik vole gimn pojot.

Pod igom tjmy tomilisj my.
No grjanul gromom blagodatnym Lenina prizyv,
Bagrjanoj molnijej sverknulo znamja, tjmu pronziv.
Sčastlivyj denj, voljnyj trud, staljnuju mošcj
Nesjot nam Stalin rodnoj, ljubimyj voždj, ljubimyj voždj.
Kak otec, nas rastil on, v trudah, v bitvah zakaliv.

Velim synam, podobno nam,
Rukoju groznoju razitj besčestnyj vražij stroj
I vernostj večnuju hranit semje svojej boljšoj.
Jedinstvo stalo šcitom nam bojevym.
Vo vseh sraženjjah vragov my pobedim, my pobedim.
Vek živi, milyj kraj, vek živi, naš Sojuz rodnoj!

References[edit]

  1. ^ a b c Tajik Soviet Socialist Republic, Tajik Soviet Socialist Republic - National Anthem, retrieved 2018-07-30
  2. ^ a b c d "Tajikistan (1946-1994)". nationalanthems.info. 2013-04-27. Retrieved 2018-07-30.
  3. ^ http://www.sovmusic.ru/text.php?fname=ussr_tj

External links[edit]