Ey Reqîb

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
ئەی ڕەقیب
English: 'O Enemy!'
Ey Reqîb

Regional anthem of the  Kurdistan Region
Former national anthem of  Mahabad
LyricsDildar, 1938
Adopted1946 (by Mahabad)
1991 (by Kurdistan Region)
Relinquished1947 (by Mahabad)
Audio sample
Coat of Arms of Kurdistan.svg
This article is part of a series on the
politics and government of
Kurdistan Region

Ey Reqîb (Kurdish: ئەی ڕەقیب ,Ey Reqîb ,ئه‌ێ ڕه‌قیب‎, pronounced [ɛj rɛˈqiːb]) is the regional anthem of Iraq's Kurdistan Region and the ethnic anthem of the Kurdish people.[1]

History[edit]

It was written by the Kurdish poet and political activist, Dildar in 1938, while in jail. "Ey Reqîb" means "O Enemy!" or "Hey Enemy!", in reference to the jail guards in the prison where Dildar was held and tortured and who also symbolized the occupying countries of Turkey, Iraq, Iran, and Syria. The song was originally written in Sorani Kurdish but nowadays it is sung in both the Sorani and the Kurmanji dialects. In 1946, the song was adopted as the national anthem of the Kurdistan Republic of Mahabad, a short-lived Kurdish republic of the 20th century in Iran that lasted for a year.[2] The song alludes to revolutionary socialism and mythical Kurdish history, and is usually performed in a traditional style (as opposed to a Western-style band).

"Ey Reqîb" has been adopted by the Kurdistan Regional Government as the regional anthem of Kurdistan Region.[3]

Official lyrics[edit]

Central Kurdish (Soranî)[edit]

Perso-Arabic script
Latin script
Yekgirtú (proposed)
ئەی رەقیب ھەر ماوە قەومی کورد زمان،

نایشکێنێ دانەریی تۆپی زەمان.
کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووه،
زیندوە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان.
 
لاوی کورد ھەستایە سەرپێ وەک دلێر،
تا بە خوێن نەخشی بکا تاجی ژیان.
کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووه،
زیندوە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان.
 
ئێمە رۆڵەی میدیا و کەیخوسرەوین،
دینمان، ئایینمان ھەر نیشتمان
کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووه،
زیندوە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان.
 
ئێمە ڕۆڵەی ڕەنگی سوور و شۆڕشین،
سەیری کە خوێناوییە ڕابردوومان.
کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووه،
زیندوە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان.
 
لاوی کورد ھەر ‌حازر و ئامادەیه،
گیان فیدایە، گیان فیدا، ھەر گیان فیدا.
کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووه،

زیندوە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان.
[4][5][6]

Ey reqîb her mawe qewmî kurdziman,
Nayşikênê danerî topî zeman.
Kes nellê Kurd mirduwe, Kurd zînduwe,
Zînduwe qet nanewê allakeman.

Ême roley rengî sûr û şorriş în,
Seyrî ke xwênawiye rabirdûman.
Kes nellê Kurd mirduwe, Kurd zînduwe,
Zînduwe qet nanewê allakeman.

Lawî Kurd hestaye ser pê wek dilêr,
Ta be xwên nexşî bika tacî jiyan.
Kes nellê Kurd mirduwe, Kurd zînduwe,
Zînduwe qet nanewê allakeman.

Ême roley Mêdiya û Keyxusrew în,
Dîniman, ayinmian, her nîştiman.
Kes nellê Kurd mirduwe, Kurd zînduwe,
Zînduwe qet nanewê allakeman.

Lawî Kurdî her hazir u amadeye,
Canfîda ye, canfîda ye, her canfîda.
Kes nellê Kurd mirduwe, Kurd zînduwe,
Zînduwe qet nanewê allakeman.[4][5][7]

Ey raqíb her mawe qewmí kurd ziman,
Nayshikéne danerí topí zeman.
Kes nellé kurd mirduwe, kurd zínduwe.
Zínduwe qet nanewé allakeman.

Lawí kurd hestaye ser pé wek dilér,
Ta be xwén nexshí deka tají jhiyan.
Kes nellé kurd mirduwe, kurd zínduwe,
Zínduwe qet nanewé allakeman.

Éme rolley Midya u Keyxusrewín,
Dínman, ayínman her Kurdistan.
Kes nellé kurd mirduwe, kurd zínduwe,
Zínduwe qet nanewé allakeman.

Éme rolley rengí súr u shorrishín,
Seyríke xwénawiya raburdúman.
Kes nellé kurd mirduwe, kurd zínduwe,
Zínduwe qet nanewé allakeman.

Lawí kurdí hazir u amadeye,
Giyan fídane, giyan fída, her giyanfída.
Kes nellé kurd mirduwe, kurd zínduwe,
Zínduwe qet nanewé allakeman.[8]

Other dialects[edit]

Northern Kurdish (Kurmancî)[edit]

Latin script[a] Yekgirtú[4][b]
(proposed)
Perso-Arabic script[c] Cyrillic script[d] Armenian alphabet[9][e]
(historical)
Georgian alphabet[f]
(rare)
Soviet Latin alphabet[10][g]
(historical)

Ey reqîb her maye qewmê Kurd ziman
Naşikê û danayê topê zeman.
Kes nebê Kurd dimirin, Kurd jîn dibin.
Jîn dibin qet nakevê ala Kurdan.

Em xortên rengê sor û şoreşin
Seyr bike xwîna dîyan me da rijand.
Kes nebê Kurd dimirin, Kurd jîn dibin.
Jîn dibin qet nakevê ala Kurdan.

Em xortên Medya û Keyxusrewin
Dîn îman û ayîman, her niştiman.
Dîn îman û ayîman, Kurd û Kurdistan.
Kes nebê Kurd dimirin, Kurd jîn dibin.
Jîn dibin qet nakevê ala Kurdan.

Lawê Kurd rabûye ser pê wek şêran
Ta bixwîn nexşîn bike tacî jiyan.
Kes nebê Kurd dimirin, Kurd jîn dibin.
Jîn dibin qet nakevê ala Kurdan.

Xortên nûh tev hazir û amade ne
Can fîda ne can fîda, her can fîda.
Kes nebê Kurd dimirin, Kurd jîn dibin.
Jîn dibin qet nakevê ala Kurdan.

Ey reqíb her maye qewmé Kurd ziman
Nashiké ú danayé topé zeman.
Kes nebé Kurd dimirin, Kurd jhín dibin.
Jhín dibin qet nakevé ala Kurdan.

Em xortén rengé sor ú shoreshin
Seyr bike xwína díyan me da rijand.
Kes nebé Kurd dimirin, Kurd jhín dibin.
Jhín dibin qet nakevé ala Kurdan.

Em xortén Medya ú Keyxusrewin
Dín íman ú ayíman, her nishtiman.
Dín íman ú ayíman, Kurd ú Kurdistan.
Kes nebé Kurd dimirin, Kurd jhín dibin.
Jhín dibin qet nakevé ala Kurdan.

Lawé Kurd rabúye ser pé wek shéran
Ta bixwín nexshín bike tají jhiyan.
Kes nebé Kurd dimirin, Kurd jhín dibin.
Jhín dibin qet nakevé ala Kurdan.

Xortén núh tev hazir ú amade ne
Jan fída ne jan fída, her jan fída.
Kes nebé Kurd dimirin, Kurd jhín dibin.
Jhín dibin qet nakevé ala Kurdan.

ئەی رەقیب ھەر، مایە قەومێ کورد زمان

ناشکێ و دانایێ ب تۆپێ زەمان.
کەس نەبێ کورد دمرن، کورد ژین دبن.
ژین دبن قەت ناکەڤێ ئالا کوردان.

ئەم خۆرتێن رەنگێ سۆر و شۆرەشن
سەیر بکە خوینا دییان مە دا رژاند.
کەس نەبێ کورد دمرن، کورد ژین دبن.
ژین دبن قەت ناکەڤێ ئالا کوردان.

ئەم خۆرتێن میدیا و کەیخوسرەوین
دین ئیمان و ئاییمان، ھەر نشتیمان.
دین ئیمان و ئاییمان، کورد و کوردستان.
کەس نەبێ کورد دمرن، کورد ژین دبن.
ژین دبن قەت ناکەڤێ ئالا کوردان.

لاوێ کورد رابوویە سەر پێ وەک شێران
تا ب خوین نەخشین بکە تاجێ ژیان.
کەس نەبێ کورد دمرن، کورد ژین دبن.
ژین دبن قەت ناکەڤێ ئالا کوردان.

خۆرتێ نوح تەڤ حازر و ئامادەنە
جان فیدا نە، جان فیدا، ھەر جان فیدا.
کەس نەبێ کورد دمرن، کورد ژین دبن.

ژین دبن قەت ناکەڤێ ئالا کوردان.

Әй рәԛиб һәр, майә ԛәԝме Кӧрд зьман
Нашьке у данайэ топе зәман.
Кәс нәбе Кӧрд дьмьрьн, Кӧрд жин дьбьн.
Жин дьбьн ԛәт накәве ала Кӧрдан.

Әм хортен рәнге сор у шорәшьн
Сәйр бькә хԝина дийан мә да рьжанд.
Кәс нәбе Кӧрд дьмьрьн, Кӧрд жин дьбьн.
Жин дьбьн ԛәт накәве ала Кӧрдан.

Әм хортен Мәдйа у Кәйхӧсрәԝин
Дин иман у айиман, һәр ньштиман.
Дин иман у айиман, Кӧрд у Кӧрдьстан.
Кәс нәбе Кӧрд дьмьрьн, Кӧрд жин дьбьн.
Жин дьбьн ԛәт накәве ала Кӧрдан.

Лаԝе Кӧрд рабуйэ сәр пе ԝәк шеран
Та бьхԝин нәхшин бькә тащи жийан.
Кәс нәбе Кӧрд дьмьрьн, Кӧрд жин дьбьн.
Жин дьбьн ԛәт накәве ала Кӧрдан!

Хортен нуһ тәв һазьр у амадә нә
Щан фида нә щан фида, һәр щан фида.
Кәс нәбе Кӧрд дьмьрьн, Кӧрд жин дьбьн.
Жин дьбьн ԛәт накәве ала Кӧрдан!

Ա̅յ րա̅իպ հա̅ր մաեէ ա̅ւմե գւրտ զըման
Նաշըգե ու տանաե դոբե զա̅ման.
Գա̅ս նա̅պե գւրտ տըմըրըն, գւրտ ժին տըպըն.
Ժին տըպըն ա̅դ նագա̅վե ալա գւրտան.

Ա̅մ խորդեն րա̅նկե սոր ու շորա̅շըն
Սա̅յր պըգա̅ խւինա տիեան մա̅ տա րըժանտ.
Գա̅ս նա̅պե գւրտ տըմըրըն, գւրտ ժին տըպըն.
Ժին տըպըն ա̅դ նագա̅վե ալա գւրտան.

Ա̅մ խորդեն Մա̅տիա ու Գա̅յխւսրա̅ւըն
Տին իման ու այիման, հա̅ր նիշդըման.
Տին իման ու այիման, գւրտ ու գւրտիսդան.
Գա̅ս նա̅պե գւրտ տըմըրըն, գւրտ ժին տըպըն.
Ժին տըպըն ա̅դ նագա̅վե ալա գւրտան.

Լաւե գւրտ րապուեէ սա̅ր բե ւա̅գ շերան
Դա պըխւին նա̅խշին պըգա̅ դաճի ժըեան.
Գա̅ս նա̅պե գւրտ տըմըրըն, գւրտ ժին տըպըն.
Ժին տըպըն ա̅դ նագա̅վե ալա գւրտան.

Խորդեն նուհ դա̅վ հազըր ու ամատա̅ նա̅
Ճան ֆիտա նա̅ ճան ֆիտա, հա̅ր ճան ֆիտա.
Գա̅ս նա̅պե գւրտ տըմըրըն, գւրտ ժին տըպըն.
Ժին տըպըն ա̅դ նագա̅վե ալա գւրտան.

ეჲ რეჴიბ ჰერ, მაჲე ჴეჳმჱ ქჳრდ ზჷმან
ნაშჷქჱ უ დანაჲჱ თოფჱ ზემან.
ქეს ნებჱ ქჳრდ დჷმჷრჷნ, ქჳრდ ჟინ დჷბჷნ.
ჟინ დჷბჷნ ჴეთ ნაქევჱ ალა ქჳრდან.

ემ ხორთჱნ რენგჱ სორ უ შორეშჷნ
სეჲრ ბჷქე ხჳინა დიჲან მე და რჷჟანდ.
ქეს ნებჱ ქჳრდ დჷმჷრჷნ, ქჳრდ ჟინ დჷბჷნ.
ჟინ დჷბჷნ ჴეთ ნაქევჱ ალა ქჳრდან.

ემ ხორთჱნ მედჲა უ ქეჲხჳსრეჳინ
დინ იმან უ აჲიმან, ჰერ ნჷშთიმან.
დინ იმან უ აჲიმან, ქჳრდ უ ქჳრდჷსთან.
ქეს ნებჱ ქჳრდ დჷმჷრჷნ, ქჳრდ ჟინ დჷბჷნ.
ჟინ დჷბჷნ ჴეთ ნაქევჱ ალა ქჳრდან.

ლაჳჱ ქჳრდ რაბუჲე სერ ფჱ ჳექ შჱრან
თა ბჷხჳინ ნეხშინ ბჷქე თაჯი ჟჷჲან.
ქეს ნებჱ ქჳრდ დჷმჷრჷნ, ქჳრდ ჟინ დჷბჷნ.
ჟინ დჷბჷნ ჴეთ ნაქევჱ ალა ქჳრდან.

ხორთჱნ ნუჰ თევ ჰაზჷრ უ ამადე ნე
ჯან ჶიდა ნე ჯან ჶიდა, ჰერ ჯან ჶიდა.
ქეს ნებჱ ქჳრდ დჷმჷრჷნ, ქჳრდ ჟინ დჷბჷნ.
ჟინ დჷბჷნ ჴეთ ნაქევჱ ალა ქჳრდან.

Əj rəqiʙ hər majə qəwme Kɵrd zьman
Naşьke u danaje tope zəman.
Kəs nəʙe Kɵrd dьmьrьn, Kɵrd ƶin dьʙьn.
Ƶin dьʙьn qət nakəve ala Kɵrdan.

Əm xorten rənge sor u şorəşьn
Səjr ʙьkə xwina dijan mə da rьƶand.
Kəs nəʙe Kɵrd dьmьrьn, Kɵrd ƶin dьʙьn.
Ƶin dьʙьn qət nakəve ala Kɵrdan.

Əm xorten Mədja u Kəjxɵsrəwin
Din iman u ajiman, hər nьştiman,
Din iman u ajiman, Kɵrd u Kɵrdьstan.
Kəs nəʙe Kɵrd dьmьrьn, Kɵrd ƶin dьʙьn.
Ƶin dьʙьn qət nakəve ala Kɵrdan.

Lawe Kɵrd raʙujə sər pe wək şeran
Ta ʙьxwin nəxşin ʙьkə taçi ƶijan.
Kəs nəʙe Kɵrd dьmьrьn, Kɵrd ƶin dьʙьn.
Ƶin dьʙьn qət nakəve ala Kɵrdan.

Xorten nuh təv hazьr u amadə nə
Çan fida nə çan fida, hər çan fida.
Kəs nəʙe Kɵrd dьmьrьn, Kɵrd ƶin dьʙьn.
Ƶin dьʙьn qət nakəve ala Kɵrdan.

Southern Kurdish (Pehlewanî)[edit]

Perso-Arabic script[11][better source needed] Latin script[citation needed] Yekgirtú
ئه‌ێ ڕه‌قیب هه‌ر ماگه‌ قه‌وم کورد زوان

نیه‌شکنێگه‌ێ گه‌ردش چه‌رخ زه‌مان
که‌س نه‌ۊشێ کورد مردگه‌، کورد زینگه‌
زینگه‌ هه‌ر ئه‌و شه‌کێ ئاڵاگه‌مان

ئیمه‌ ڕووڵه‌ێ ڕه‌نگ سوور و شووڕشیم
سه‌یرێ که‌ خۊناویه‌ وێه‌رده‌مان
که‌س نه‌ۊشێ کورد مردگه‌، کورد زینگه‌
زینگه‌ هه‌ر ئه‌و شه‌کێ ئاڵاگه‌مان

ڕووڵگ کورد هه‌ڵساسه‌ پا وێنه‌ێ دلێر
تا وه‌ خۊن ڕه‌نگین بکه‌ێ تاج ژیان
که‌س نه‌ۊشێ کورد مردگه‌، کورد زینگه‌
زینگه‌ هه‌ر ئه‌و شه‌کێ ئاڵاگه‌مان

ئیمه‌ ڕووڵه‌ێ میدیا و که‌ێخه‌سره‌ویم
دینمان ئایینمان هەر نیشتمان
که‌س نه‌ۊشێ کورد مردگه‌، کورد زینگه‌
زینگه‌ هه‌ر ئه‌و شه‌کێ ئاڵاگه‌مان

ڕووڵگ کورد هه‌ر حارز و ئاماده‌ێه‌
گیان فه‌داێه‌، گیان فه‌داێه‌، گیان فه‌دا
که‌س نه‌ۊشێ کورد مردگه‌، کورد زینگه‌

زینگه‌ هه‌ر ئه‌و شه‌کێ ئاڵاگه‌مان

Ey reqîb her mage qewmi kurd ziwan
Niyeşkinêgey gerdişi çerxi zeman
Kes neüşê kurd mirdige, kurd zînige
Zînige her ewşekê ałageman

Îme rûłey rengi sûr u şûrişîm
Seyrî ke xünawîye wiyerdeman
Kes neüşê kurd mirdige, kurd zînige
Zînige her ewşekê ałageman

Rûłigi kurd hełsase pa wêney dilêr
Ta we xün rengîn bikey taci jiyan
Kes neüşê kurd mirdige, kurd zînige
Zînige her ewşekê ałageman

Îme rûłey mîdiya u keyxesrewîm
Dîniman ayîniman her nîştiman
Kes neüşê kurd mirdige, kurd zînige
Zînige her ewşekê ałageman

Rûłigi kurd her hazir u amadeye
Giyan fedaye, giyan fedaye, giyan feda
Kes neüşê kurd mirdige, kurd zînige
Zînige her ewşekê ałageman

Ey reqíb her mage qewmi kurd ziwan
Niyeshkinégey gerdishi cerxi zeman
Kes neùshé kurd mirdige, kurd zínige
Zínige her ewsheké allageman

Íme rúlley rengi súr u shúrishím
Seyrí ke xùnawíye wiyerdeman
Kes neùshé kurd mirdige, kurd zínige
Zínige her ewsheké allageman

Rílligi kurd hellsase pa wéney dilér
Ta we xùn rengín bikey taji jhiyan
Kes neùshé kurd mirdige, kurd zínige
Zínige her ewsheké allageman

Íme rúlley mídiya u keyxesrewím
Díniman ayíniman her níshtiman
Kes neùshé kurd mirdige, kurd zínige
Zínige her ewsheké allageman

Rúlligi kurd her hazir u amadeye
Giyan fedaye, giyan fedaye, giyan feda
Kes neùshé kurd mirdige, kurd zínige
Zínige her ewsheké allageman

Southern Kurdish (Kelhûrî)[edit]

Perso-Arabic script[12]

ئەێ ڕه‌قیب هەر ماگە قەوم کورد زوان
نیەشکنێگەێ گەردش چەرخ زه‌مان
کەس نەۊشێ کورد مردگە، کورد زینگە
زینگە هەر ئەو شەکێ ئاڵاگەمان

ئیمە ڕووڵەێ ڕەنگ سوور و شووڕشیم
سه‌یرێ کە خۊناویە وێەردەمان
کەس نەۊشێ کورد مردگە، کورد زینگە
زینگە هەر ئه‌و شەکێ ئاڵاگەمان

ڕووڵگ کورد هەڵساسه پا وێنەێ دلێر
تا وە خۊن ڕەنگین بکەێ تاج ژیان
کەس نەۊشێ کورد مردگە، کورد زینگە
زینگە هه‌ر ئەو شەکێ ئاڵاگەمان

ئیمە ڕووڵەێ میدیا و کەێخه‌سرەوین
دینمان ئایینمان هەر نێشتمان
که‌س نەۊشێ کورد مردگە، کورد زینگە
زینگە هەر ئەو شەکێ ئاڵاگەمان

ڕووڵگ کورد هەر حازر و ئامادەێە
گیان فەداێە، گیان فەداێە، گیان فەدا
کەس نەۊشێ کورد مردگە، کورد زینگە
زینگە هەر ئەو شەکێ ئاڵاگەمان

Lekî[edit]

Perso-Arabic script[13][better source needed]

ئەی رەقیب هەر مەنێیە قەۆم کورد زوان
نمەشکنیتێ جمشت تووپ زنێیە
کەس نووشێ کورد مدێیە، کورد زنێیە
زنێیە و هەر نمەنێرا ئالاکەمان
 
ئیمە رووڵەێ رەنگ سوێد و شوورشیمن
سەیل کەیتێ خوێنالیە دیرووکمان
کەس نووشێ کورد مدێیە، کورد زنێیە
زنێیە و هەر نمەنێرا ئالاکەمان
 
جوان کورد هێزگرتە سەر پا جوور دلێر
تا ڤە خوێن نڕەژنێ تاج ژیان
کەس نووشێ کورد مدێیە، کورد زنێیە
زنێیە و هەر نمەنێرا ئالاکەمان
 
ێیمە رووڵە مردیا و کەێخوسرەۆیمن
دینمان، ئاینمان هەر نیشتمان
کەس نووشێ کورد مدێیە، کورد زنێیە
زنێیە و هەر نمەنێرا ئالاکەمان
 
جوان کورد هەر گورج و ێامادەێیە
گیان فدایە، گیان فدا، هەر گیان فدا
کەس نووشێ کورد مدێیە، کورد زنێیە
زنێیە و هەر نمەنێرا ئالاکەمان

Zazakî[edit]

Latin script[4][12] Yekgirtú Perso-Arabic script[12]

Ey reqîb her mendo qewmê kurdziwanî
Nêşikîno, nêkuwno bi topa zemanî
Kes mevajo kurd mireno, kurd cuyîno
Cuyîno, qet nêna war beyraqa ma
 
Lajê kurdî vaşto ra payan fênda çêran
Ta bi gonî bineqişne tacê cuyane
Kes mevajo kurd mireno, kurd cuyîno
Cuyîno, qet nêna war beyraqa ma
 
Ma domanê Medya û Keyxusrew îme
Dîn îman, ayînê ma her welat o
Kes mevajo kurd mireno, kurd cuyîno
Cuyîno, qet nêna war beyraqa ma
 
Ma domanê rengê sûr û şoreş îme
Temaşeke, gonin o ravêrdeyê ma
Kes mevajo kurd mireno, kurd cuyîno
Cuyîno, qet nêna war beyraqa ma
 
Lajê kurdî her hazir û amade yo
Canfeda yo canfeda, her canfeda
Kes mevajo kurd mireno, kurd cuyîno
Cuyîno, qet nêna war beyraqa ma

Ey reqíb her mendo qewmé kurdziwaní
Néshikíno, nékuwno bi topa zemaní
Kes mevajho kurd mireno, kurd juyíno
Juyíno, qet néna war beyraqa ma
 
Lajhé kurdí vashto ra payan fénda céran
Ta bi goní bineqishne tajé juyane
Kes mevajho kurd mireno, kurd juyíno
Juyíno, qet néna war beyraqa ma
 
Ma domané Medya ú Keyxusrew íme
Dín íman, ayíné ma her welat o
Kes mevajho kurd mireno, kurd juyíno
Juyíno, qet néna war beyraqa ma
 
Ma domané rengé súr ú shoresh íme
Temasheke, gonin o ravérdeyé ma
Kes mevajho kurd mireno, kurd juyíno
Juyíno, qet néna war beyraqa ma
 
Lajhé kurdí her hazir ú amade yo
Janfeda yo janfeda, her janfeda
Kes mevajho kurd mireno, kurd juyíno
Juyíno, qet néna war beyraqa ma

ئەی ڕەقیب ھەر مەندۆ قەومێ کوردزوانی

نێشکینۆ، نێکوونۆ ب تۆپا زەمانی
کەس مەڤاژۆ کورد مرەنۆ، کورد جویینۆ
جویینۆ، قەت نێنا وار بەیراقا ما
 
ما دۆمانێ رەنگێ سوور و شۆرەش ئیمە
تەماشەکە، گۆنن ئۆ راڤێردەیێ ما
کەس مەڤاژۆ کورد مرەنۆ، کورد جویینۆ
جویینۆ، قەت نێنا وار بەیراقا ما
 
لاژێ کوردی ڤاشتۆ را پایان فێندا چێران
تا ب گۆنی بنەقشنە تاجێ جویانە
کەس مەڤاژۆ کورد مرەنۆ، کورد جویینۆ
جویینۆ، قەت نێنا وار بەیراقا ما
 
ما دۆمانێ مەدیا و کەیخوسرەو ئیمە
دین ئیمان، ئایینێ ما ھەر وەلات ئۆ
کەس مەڤاژۆ کورد مرەنۆ، کورد جویینۆ
جویینۆ، قەت نێنا وار بەیراقا ما
 
لاژێ کوردی ھەر ھازر و ئامادە یۆ
جانفەدا یۆ جانفەدا، ھەر جانفەدا
کەس مەڤاژۆ کورد مرەنۆ، کورد جویینۆ

جویینۆ، قەت نێنا وار بەیراقا ما

Goranî[edit]

Latin script[12] Yekgirtú Perso-Arabic script[14][better source needed]

Ey reqîb her, menen mîlletî kurd ziwan
Nimemarroyçiş, cimnerî, çerxî zeman
Kes newaço kurd merden, kurd her zînnen
Zînnênew qet menamyore allakêman
 
Ême rollê rengê sûrê û şorrişî
Bidye çin winallînen, wiyerdeman
Kes newaço kurd merden, kurd her zînnen
Zînnênew qet menamyore allakêman
 
Mîlletu kurdî hurzawe seru, pay
Be winêş nexşîn kero tacew jîway
Kes newaço kurd merden, kurd her zînnen
Zînnênew qet menamyore allakêman
 
Ême rollê, mîdyaw keyxusrewî
Dîn û ayînç, parêznaş, nîştiman
Kes newaço kurd merden, kurd her zînnen
Zînnênew qet menamyore allakêman
 
Mîlletu kurdî, amadew haziren
Gyan fîdan û gyan fîda, her gyan fîda
Kes newaço kurd merden, kurd her zînnen
Zînnênew qet menamyore allakêman

Ey reqíb her, menen mílletí kurd ziwan
Nimemarroycish, jimnerí, cerxí zeman
Kes newaco kurd merden, kurd her zínnen
Zínnénew qet menamyore allakéman
 
Éme rollé rengé súré ú shorrishí
Bidye cin winallínen, wiyerdeman
Kes newaco kurd merden, kurd her zínnen
Zínnénew qet menamyore allakéman
 
Mílletu kurdí hurzawe seru, pay
Be winésh nexshín kero tajew jhíway
Kes newaco kurd merden, kurd her zínnen
Zínnénew qet menamyore allakéman
 
Éme rollé, mídyaw keyxusrewí
Dín ú ayínc, paréznash, níshtiman
Kes newaco kurd merden, kurd her zínnen
Zínnénew qet menamyore allakéman
 
Mílletu kurdí, amadew haziren
Gyan fídan ú gyan fída, her gyan fída
Kes newaco kurd merden, kurd her zínnen
Zínnénew qet menamyore allakéman

ئەی ڕەقیب ھەر، مەنەن میللەتی کورد زوان

نمەماڕۆیچش، جمنەری، چەرخی زەمان
کەس نەواچۆ کورد مەردەن، کورد ھەر زیننەن
زیننێنەو قەت مەنامیۆرە ئاڵاکێمان
 
ئێمە ڕۆڵێ، میدیاو کەیخوسرەوی
دین و ئایینچ،پارێزناش، نیشتمان
کەس نەواچۆ کورد مەردەن، کورد ھەر زیننەن
زیننێنەو قەت مەنامیۆرە ئاڵاکێمان
 
میللەتو کوردی ھورزاوە سەرو، پای
بە ونێش نەخشین کەرۆ تاجەو ژیوای
کەس نەواچۆ کورد مەردەن، کورد ھەر زیننەن
زیننێنەو قەت مەنامیۆرە ئاڵاکێمان
 
ئێمە ڕۆڵێ، میدیاو کەیخوسرەوی
دین و ئایینچ،پارێزناش، نیشتمان
کەس نەواچۆ کورد مەردەن، کورد ھەر زیننەن
زیننێنەو قەت مەنامیۆرە ئاڵاکێمان
 
میللەتو کوردی، ئامادەو حازرەن
گیان فیدان و گیان فیدا، ھەر گیان فیدا
کەس نەواچۆ کورد مەردەن، کورد ھەر زیننەن

زیننێنەو قەت مەنامیۆرە ئاڵاکێمان

Translations[edit]

Literal translation[15] Alternative translation[16]

Oh, enemy! The Kurdish people live on,
They have not been crushed by the weapons of any time
Let no one say Kurds are dead, they are living
They live and never shall we lower our flag

We are descendants of the red banner of the revolution
Look at our past, how bloody it is
Let no one say Kurds are dead, they are living
They live and never shall we lower our flag

The Kurdish youth rise bravely,
With their blood they colored the crown of life
Let no one say Kurds are dead, they are living
They live and never shall we lower our flag

We are the descendants of the Medes and Cyaxares
Kurdistan is our religion, our credo,
Let no one say Kurds are dead, they are living
They live and never shall we lower our flag

The Kurdish youth are ready and prepared,
To give their life as the supreme sacrifice
Let no one say Kurds are dead, they are living
They live and never shall we lower our flag

Oh foes who watch us, the nation whose language is Kurdish is alive
It cannot be defeated by makers of weapons of any time
Let no one say the Kurds are dead, the Kurds are alive
The Kurds are alive and their flag will never fall

We are the sons of the red colour of revolution
Our history is one filled with blood
Let no one say the Kurds are dead, the Kurds are alive
The Kurds are alive and our flag will never fall

We are the sons of the Medes and Kai Khosrow
Our homeland is our faith and religion
Let no one say the Kurds are dead, the Kurds are alive
The Kurds are alive and our flag will never fall

The Kurdish youth has risen like noble warriors
To draw the crown of life with blood
Let no one say the Kurds are dead, the Kurds are alive
The Kurds are alive and our flag will never fall

The Kurdish youth are ever-ready
And always prepared to sacrifice their lives
To sacrifice their lives, to sacrifice their lives.
Let no one say the Kurds are dead, the Kurds are alive
The Kurds are alive and our flag will never fall

Notes[edit]

 1. ^ Used in Turkey, Syria (incl. Rojava), Armenia, Azerbaijan and Georgia.
 2. ^ Recently devised by Kurdish Academy of Language (KAL).
 3. ^ Used in Iran, Iraq, Syria and Lebanon.
 4. ^ Used in Russia and Armenia.
 5. ^ Formerly used in the Armenian Soviet Socialist Republic.
 6. ^ Used in Georgia, albeit extremely rarely.
 7. ^ Formerly used within the Soviet Union.

References[edit]

 1. ^ "Ey Reqîb, Kurdish national anthem". Archived from the original on 2007-09-14. Retrieved 2008-12-26.
 2. ^ http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=16&smap=03010100&rnr=200&anr=16878
 3. ^ Flag and national anthem, KRG's Official Website.
 4. ^ a b c d Kürt Milli Marşı-Ey Reqîb Ey Rekip
 5. ^ a b EY REQÎB » Kurdistan Post – Kurdistan’ın özgür sesi
 6. ^ Descarga gratuita de canciones Ey Raqib mp3 160kbps por Dildar
 7. ^ KRG Austria (2014-01-24). "Flagge und Hymne". Regionalregierung Kurdistan-Irak Vertretung in Österreich (in German). Retrieved 2019-08-23.
 8. ^ Based on: Kurdish Academy of Language's Yekgirtú, the Kurdish Unified Alphabet.
 9. ^ Between 1920–29, the Armenian alphabet was formerly used by the Kurdish diaspora living in Soviet Armenia. It is based on Western Armenian orthography. (Source: https://www.skytower.org/~ernstjtremel/downloadableKurdishFiles/Different_Kurdish_Scripts_Comparison.pdf)
 10. ^ In 1928, during the latinisation in the Soviet Union, the traditional writing systems of all languages within the USSR were forced by the government to switch to a version of the Latin alphabet; this included Kurdish—which was using the Armenian script at the time—to switch to a now outdated version of the Latin alphabet. (Source: Культура и письменность Востока 1928, №2.)
 11. ^ Kurdish Folk - Ey Reqîb lyrics + Kurdish (Sorani) translation
 12. ^ a b c d ئه ی ره قیب با همه گویشهای کوردی (دیار)
 13. ^ Ey Reqîb (Kurdish (Xwarin) translation)
 14. ^ Ey Reqîb (Kurdish (Gorani) translation)
 15. ^ KRG Poland. "Basic facts". Kurdistan Regional Government-Representation in Poland. Retrieved 2019-08-20.
 16. ^ KRG Austria (2014-01-22). "Flag and Anthem". Kurdistan Regional Government-Iraq Representation in Austria. Retrieved 2019-08-20.

External links[edit]